منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد ریاضی، خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی

ها متغیرها شاخص های توصیفی میانگینانحراف استانداردمینیممماکزیمم خودکارآمدیدختر03/5188/53970 پسر86/4994/71780 کل42/5004/71780 با توجه به مندرجات جدول همان طور که مشاهده می شود میانگین نمره افراد در خودکارآمدی بطور کلی 42/50 می باشد. میانگین نمره خودکارآمدی در دختران 03/51 و در پسران 86/49 بدست آمد. که نشان می دهد نمره خودکارآمدی دانش ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد ریاضی، فراشناختی، خودکارآمدی

باشد.سراج و همکاران(1389). در پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش های فراشناختی بر عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان مقطع راهنمایی به این نتیجه رسیدند که آموزش های فراشناختی در بهبود عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی موثر بوده است. از طرفی یافته ها بیانگر عدم ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع فراشناختی، پردازش اطلاعات

خود اطلاق مي‌شود (كديور، 1374).فراشناخت يا فراسوي شناخت به معرفت يا شناختي گفته مي‌شود كه هر كس درباره نظام شناختي خودش دارد. فراشناخت از جمله راه‌‌هاي معني‌دار ساختن يادگيري است. فراشناخت كه نوعي مهارت است و “‌‌انديشيدن درباره انديشيدن” خوانده مي‌شود، به مهارت‌هايي نظارت دارد كه در طول يادگيري و ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، انگیزه پیشرفت

موفقیت و ارزش تشویقی ناشی از موفقیت، در هم ضرب می شوند.خاصیت ضرب شدن این است که بالا بودن سطح هر عامل بر افزایش سطح نتیجه، یعنی انگیزش تاثیر فراوانی دارد. در مقابل هر گاه یکی از دو عامل صفر باشد نتیجه نیز صفر خواهد شد، یعنی انگیزش فرد برای ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انسان گرایی، انگیزش درونی، رویکرد شناختی

جويي روانشناختي-اصل لذت/ درد-خلاصه آساني از اساسي ترين اصل انگيزشي رفتار گرايان است. طبق اصل لذت درد ما مي كوشيم تا لذت كسب كنيم و از درد بگريزيم(دیبوراجی، 1385).رویکرد شناختیدر رویکرد شناختی انگیزش، باور بر این است که اندیشه های فرد سرچشمه انگیزش او هستند. همچنین شناخت گرایان معتقدند که ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انگیزش تحصیلی، موفقیت تحصیلی، جمع آوری اطلاعات

متوجه می نماید و میزان فعالیت او را معین و محدود می کند. بعضی ها نیز می گویند: انگیزه، آن نیروهای کشاننده هستند که فرد را به انتخاب، انجام دادن یک عمل، یا ترجیح یک فعالیت بر فعالیت دیگر وادارمی کنند(دیبوراجی، 1385). به طور کلی می توان گفت: انگیزه عبارت ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های بهبود عملکرد، اختلالات گفتار و زبان، اوقات فراغت

آب غوطه ور هستيد ، آب در حدود 90 درصد وزن شما را خنثي مي کند و به طور قابل توجهي از فشار وزن بر روي مفاصل ، استخوان ها و ماهيچه ها مي کاهد . اين خاصيت ، ميزان جراحات و آسيب هاي حين ورزش را به شدت کم ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های بستري، بيمارستان، بيماران

تجويز او عرضه مي شوند و يا از طرف ديگر به عنوان روال عادي کار انجام مي پذيرند و بوسيله پزشک يا متخصص مربوطه ترجمه مي گردند . پزشکان متصدي اين خدمات معمولا َ پيشنهاد خود را با پزشک معالج در ميان مي گذارند نه با شخص بيمار .جهت خدمات ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های اوقات فراغت

م درماني به صورت مستقل در ايران ايجاد شد و مورد توجه بيشتري قرار گرفت.اما در ميان تعريف هاي سازمان جهاني گردشگري، اصطلاحات ديگري هم وجود دارند که دامنه گردشگري سلامت را گسترده تر مي کنند . 1-1-1گردشگري تندرستي1 يکي از همين واژه هاست که به مسافرت توريست به دهکده ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های دياگرام، گردشگري، جسمي

ها : 2763-42 امکانات بيمارستان هوشمند 2773-42-1 امکانات اتاق بيمار 2773-42-2 امکانات اتاق هاي عمل 2783-42-3 امکانات محيطي 2783-43 نتيجه 279فصل چهارم 281جمع بندي 281طراحي و مراحل طراحي 2814-1 نمونه مشابه 2824-2 نتيجه گيري : 2894-3 برنامه فيزيکي 291فهرست منابع 295 فهرست جداول ، نمودارها ، نقشه ها و شکل ادامه مطلب…