دانلود پایان نامه

استاد راهنما:
دکتر وحيد ناصحي فر
استاد مشاور:
دکترمحمود محمدي
پژوهشگر:
اسماعيل پراينده
زمستان 1392
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Central Tehran Branch
Faculty of management-Department of Public management
“M.A” Thesis
On: “Change management”
Subject:
The effects of organization’s intellectual capital on job satisfaction and maintenance of human resources for the employees at central departments of maskan bank
Advisor:
Vahid nasehifar(ph.D)
Reader:
Mahmoud mohammadi(ph.D)
By:
Esmaeil parayandeh
Winter 2014
سپاسگزاري:
منت خداي را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزيد نعمت. هر نفسي که فرو ميرود ممد حيات است و چون برميآيد مفرح ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شکري واجب. باران رحمت بينصيبش همه را رسيده و خوان نعمت بيدريغش همه جا کشيده. اکنون که اين پژوهش به انجام رسيده از باب حديث “لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق”، بر خود لازم ميدانم از استاد راهنماي بزرگوارم جناب آقاي دکتر وحيد ناصحي فر که زحمت راهنمايي اين پاياننامه را بر عهده گرفتند و با دقت و حوصله اينجانب را در تهيه و تدوين اين پژوهش ياري کرده و افق‌هاي جديدي در برابر ديدگانم گشودند، قدرداني کنم. همچنين تشکر خود را از استاد مشاور گراميام جناب آقاي دکترمحمود محمدي به پاس همراهي بيدريغ و همفکريهاي سودمندشان در مشاوره پايان نامه، ابراز ميدارم.
تقديم به پدر و مادرو همسر عزيزم؛
که همواره حامي ام بوده اند و محبّت‌ها
و دعاي خيرشان شامل حال من بوده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه. 2
1-2- بيان مساله تحقيق : 2
1-3- اهميت پژوهش 3
1-4- اهداف پژوهش 6
1-5- فرضيات پژوهش 6
1-6- چارچوب نظري تحقيق: 7
1-7- قلمرو تحقيق 10
1-8- تعريف متغيرها 10
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه. 14
2-2- مباني نظري سرمايه فکري 14
2-2-1- مفهوم سرمايه فکري……………………………………………………………………14
2-2-2- سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري 18
2-2-3- انواع سرمايه فکري 19
2-2-4- اهميت سرمايه فکري در سازمان……………………………………………………..23
2-2-5- مديريت موفق سرمايه فكري 24
2-2-6- دلايل اندازه گيري سرمايه فكري توسط شركتها 25
2-2-7- الگوهاي اندازه گيري سرماي? فکري 25
2-2-8- روش هاي اندازه گيري سرماي? فکري 27
2-2-9- بررسي شاخصهاي سرماي? فکري در ايران 33
2-2-10- بررسي شاخصهاي سرماي? فکري در کشورهاي ديگر 34
2-3- مباني نظري حفظ منابع انساني و رضايت شغلي 34
2-3-1- تعريف مديريت 34
2-3-2- مديريت منابع انسانى و عملكرد مدير پرسنل 35
2-3-3- اهداف مديريت منابع انسانى 36
2-3-4- وظايف مديريت منابع انسانى 36
2-3-5- وظايف اجرايى مديريت منابع انسانى 37
2-3-6- نگهداشت نيروي انساني 39
2-3-7- رضايت شغلي کارکنان 42
2-4- پيشينه تحقيق 54
2-4-1- پيشينه داخلي: 54
2-4-2- پيشينه خارجي: 57
2-5- مدل تحقيق 59
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….79
3-2- روش تحقيق 62
3-3- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات : 62
3-4- اعتبار و روايي ابزار تحقيق 63
3-5- مقياس اندازه گيري 66
3-6- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري: 66
3-7- روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات: 67
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه. 69
4-2- بخش تحليل توصيفي تحقيق 69
4-2-1-جنسيت. 69
4-2-2- تأهل…………. 100
4-2-3- تحصيلات 101
4-2-4- سن……………………………………………………………………………………..102
4-2-5- سابقه خدمت 73
4-3- بخش تحليل استنباطي تحقيق 74
4-3-1- سرمايه فکري بر رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي گذارد…………………………………………………………………………………………..75
4-3-2- سرمايه فکري بر حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‌گذارد…………………………………………………………………………………………..76
4-3-3- سرمايه انساني بر رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‌گذارد. 77
4-3-5- سرمايه رابطه‏اي بر رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‌گذارد. 79
4-3-6- سرمايه انساني بر حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي گذارد………………………………………………………………………………………….80
4-3-7- سرمايه ساختاري بر حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‎گذارد ……………………………………………………………………………………………….82
4-3-8- سرمايه رابطه‏اي بر حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‏گذارد………………………………………………………………………………………83
4-4- اولويت بندي ابعاد تأثير گذار سرمايه فکري بر روي رضايت شغلي و حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن……………. 117
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه. 86
5-2- يافته هاي تحقيق 86
5-2-1- سرمايه فکري بر رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‌گذارد………………………………………………………………………………………….86
5-2-2- سرمايه فکري بر حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‌گذارد…………………………………………………………………………………………..120
5-2-3- سرمايه انساني بر رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‌گذارد……………………………………………………………………………………………87
5-2-4- سرمايه ساختاري بر رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‌گذارد…………………………………………………………………………………………….87
5-2-5- سرمايه رابطه‏اي بر رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‌گذارد………………………………………………………………………………………….87
5-2-6- سرمايه انساني بر حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‏گذارد…………………………… 88
5-2-7- سرمايه ساختاري بر حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‎گذارد………………………………………………………………………………………88
5-2-8- سرمايه رابطه‏اي بر حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن تأثير مي‏گذارد…………………………………………………………………………………………88
5-3- نتيجه گيري………………………………………………………………………………123
5-4- پيشنهادات تحقيق 90
5-4-1- پيشنهادات اجرايي 90
5-4-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 93
5-5- محدوديت‏هاي تحقيق……………………………………………………………………………………….131
منابع و مآخذ. 115
منابع فارسي…………………………………………………………………………………….116
ضمائم و پيوست ها 96
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: تعاريف انتخاب سرماي? فکري 15
جدول 2-2: مقايس? تعاريف سرمايه فکري و اجزاي آن 17
جدول 2-3: الگوهاي موجود اندازه گيري سرماي? فکري 26
جدول2- 4: مقايسه مدل هاي اندازه گيري سرمايه فکري 33
جدول 3-1: ميزان پايايي پرسشنامه‏هاي تحقيق 66
جدول 3-2: طيف پرسشنامه 66
جدول 4-1: توزيع جنسيت 70
جدول 4-2: توزيع تأهل 71
جدول 4-3: توزيع تحصيلات 71
جدول 4-4: توزيع سن 72
جدول 4-5: توزيع سابقه خدمت 73
جدول 4-6: آماره هاي مربوط به آزمون کولموگروف اسميرنف 74
جدول شماره 4-7- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمايه فکري بر رضايت شغلي 75
جدول 4-8- ضريب رگرسيونيِ سرمايه فکري و رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن……………………………………………………………………………………………..75
جدول شماره 4-9- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمايه فکري بر حفظ منابع انساني…………………………………………………………………………………………….76
جدول 4-10- ضريب رگرسيونيِ سرمايه فکري و حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن 76
جدول شماره 4-11- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمايه انساني بر رضايت شغلي……………………………………………………………………………………………77
جدول 4-12- ضريب رگرسيونيِ سرمايه انساني و رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن 77
جدول شماره 4-13- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمايه ساختاري بر رضايت شغلي 78
جدول 4-14- ضريب رگرسيونيِ سرمايه ساختاري و رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن 78
جدول شماره 4-15- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمايه رابطه‏اي بر رضايت شغلي 79
جدول 4-16- ضريب رگرسيونيِ سرمايه رابطه‏اي و رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن 80
جدول شماره 4-17- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمايه انساني بر حفظ منابع انساني 81
جدول 4-18- ضريب رگرسيونيِ سرمايه انساني و حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن 81
جدول شماره 4-19- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمايه ساختاري بر حفظ منابع انساني 82
جدول 4-20- ضريب رگرسيونيِ سرمايه ساختاري و حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن 82
جدول شماره 4-21- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير سرمايه رابطه‏اي بر حفظ منابع انساني 83
جدول 4-23- نتايج مربوط به آزمون فريدمن 84
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1: فرايند پردازش سرمايه فکري 19
نمودار 2-2: انواع سرمايه فکري 20
نمودار 4-1: توزيع جنسيت 70
نمودار 4-2: توزيع تأهل 71
نمودار 4-3: توزيع تحصيلات 72
نمودار 4-4: توزيع سن 73
نمودار 4-5: توزيع سابقه خدمت 74
نمودار 4-6: تأثير رگرسيوني متغير سرمايه فکري بر رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن 75
نمودار4-7: تأثير رگرسيوني متغير سرمايه فکري بر حفظ منابع انساني کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن 77
نمودار4-8: تأثير رگرسيوني متغير سرمايه انساني بر رضايت شغلي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن 78
نمودار4-9: تأثير رگرسيوني متغير سرمايه ساختاري بر رضايت شغلي

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید