دانلود پایان نامه

استفاده طولانی مدت از داروهای ضد صرع عوارض جانبی متعدد، در بیماران مبتلا به صرع و همچنین در کودکانی که مادرانشان در طول دوران بارداری برای کنترل تشنج داروهای ضد صرع استفاده میکنند دارد. اتوسوکسیماید داروی خط اول برای صرع غایب است که که به طور عمده با مهار کانالهای کلسیمی نوع T عمل میکند. ما در مطالعه حاضر، اثرات دراز مدت دریافت اتوسوکسیماید در اواخر دوران بارداری و اوایل دوره پس از تولد بر آستانه تشنج القاء شده به وسیله پنتلین تترازول و عملکردهای شناختی را مورد بررسی قرار دادیم. موشهای صحرایی ماده حامله به سه گروه تقسیم شدند. مادران گروه کنترل در کل دوران حاملگی و شیر دهی آب معمولی را دریافت میکردند. گروه شاهد از شروع روز پانزدهم حاملگی تا پایان روز هفت بعد از زایمان میزان 40 میلیگرم بر کیلو گرم ساخارین در روز به صورت محلول در آب معمولی دریافت میکردند. گروه آزمایش از روز پانزدهم حاملگی تا پایان روز هفت بعد از زایمان میزان 20 میلیگرم بر کیلو گرم در روز داروی اتوسوکسیماید به همراه 40 میلیگرم بر کیلوگرم ساخارین در روز را به صورت محلول با آب دریافت میکردند. در روز 60 بعد از تولد از هر مادر یک نر و ماده برای ارزیابی آستانه تشنج و عملکردهای شناختی مورد استفاده قرار میگرفت. ما دریافتیم که اتوسوکسیماید باعث نقص در یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال در زمان بلوغ میشود. موشهای صحرایی ماده که اتوسوکسیماید دریافت کرده بودند در فراگیری نقص آشکارتر نشان دادند در حالی که نرهای دریافت کننده اتوسوکسیماید اختلال بیشتر در فراخوانی حافظه نشان دادند. اتوسوکسیماید همچنین باعث اختلال در حافظه فضایی موشهای صحرایی هر دو گروه نر و ماده شد. به نظر میرسد که تعدیل عملکرد سیستمهای کولینرژیک و آدرنرژیک در اختلال حافظه فضایی ناشی شده از مصرف اتوسوکسیماید در موشهای صحرایی ماده دخیل است. ساخارین به صورت قابل توجه فعالیت حرکتی را در برخی از دورههای این مطالعه افزایش داد. این افزایش فعالیت حرکتی ممکن است در تغییرات شناختی مشاهده شده در گروه شاهد دخیل باشد. قرار گرفتن در معرض اتوسوکسیماید در دورهی تکوین به صورت قابل توجه آستانه تشنج را درموشهای صحرایی ماده افزایش داد. به نظر میرسد مکانیسمهای پیشسیناپسی مسئول این اثرات باشند.
کلمات کلیدی: اتوسوکسیماید، حافظه، آستانه تشنج، تکوین، موش صحرایی، ساخارین
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………. صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1)صرع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-1-2) تقسیمبندی تشنجهای صرعی…………………………………………………………………………………… 2
1-2-1) صرع غایب…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-3) مکانیسمهای ایجادکنندهی تشنجهای صرعی………………………………………………………………….. 4
1-2) اهمیت کانالهای کلسیمی T-Type در صرع غایب……………………………………………………………….4
1-1-4) داروهای ضد صرع………………………………………………………………………………………………………………..6
1-1-4-1) مکانیسم عملکرد داروهای ضد صرع……………………………………………………………………………… 7
1-1-4-2) ترکیبات دارویی با اثر مهاری بر صرع غایب………………………………………………………………….. 9
1-5) اتوسوکسیماید……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-5-1) مکانیسم عملکرد اتوسوکسیماید………………………………………………………………………………………… 12
1-6) فنوباربیتال………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-6-1) مکانیسم عملکرد فنوباربیتال…………………………………………………………………………………………….. 15
1-6-2) عوارض جانبی مصرف فنوباربیتال………………………………………………………………………………………. 15
1-7) صرع مادری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
1-8) مکانیسمهای اساسی عوارض جانبی داروهای ضد صرع در دوران جنینی………………………….. 17
1-9) یادگیری و حافظه…………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-10) اسکاپولامین………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
1-10-1) مکانیسم عملکرد اسکاپولامین…………………………………………………………………………………………..21
1-11).پروپرانولول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
2-1) اثرات دریافت داروهای ضد صرع در دورهی تکوین……………………………………………………………….27
2-2) هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
فصل سوم: مواد و روشها
3-1) مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………….. 33-34
3-2) وسایل و دستگاهها…………………………………………………………………………………………………………………….. 35
3-3) حیوانات و تیمار……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
3-4)آزمون یادگیری حافظه فضایی با ماز شعاعی هشت بازو………………………………………………………………. 37
3-4-1) مراحل انجام آزمون یادگیری فضایی با ماز شعاعی هشت بازو……………………………………………….. 38
3-5) آزمون حرکتی Open field………………………………………………………………….. 39
3-6)آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………………………………………………………………………………………….40
3-6-1) مراحل انجام آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………………………………………………………………40
3-7) تزریق حاد (Acute) پنتلین تترازول…………………………………………………………………………………………..41
3-7-1) مراحل انجام تزریق حاد (Acute) پنتلین تترازول………………………………………………………………..42.
3-8) آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………………………..43
فصل چهارم: نتایج
4-1) مطالعه فعالیت حرکتی………………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-2) یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال……………………………………………………………………………………………. 46
4-3) آزمون یادگیری فضایی………………………………………………………………………………………………………………….. 54
4-4) تشنج حاد در دورهی بلوغ…………………………………………………………………………………………………………… 66
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دورهی تکوین بر یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال
در دورهی بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دورهی جنینی بر حافظه فضایی ………………………………………………. 75
تأثیر اتوسوکسیماید بر آستانه تشنج و تشنج حاد……………………………………………………………………………. 79
نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
پیشنهادات برای مطالعات آینده………………………………………………………………………………………………………… 81
فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………. 82-95
فهرست جداول
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول1-1) مشخصات داروی اتوسوکسیماید………………………………………………………………………………….12
جدول 1-2) مشخصات داروی فنوباربیتال……………………………………………………………………………………….16
جدول 1-3) مشخصات داروی اسکاپولامین…………………………………………………………………………………….22
جدول 1-4) مشخصات داروی پروپرانولول………………………………………………………………………………………24
فهرست نمودارها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار4-1) مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موشهای نر گروههای دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با استفاده از آزمون Open

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید