دانلود پایان نامه

چسبیده به اتم نیتروژن خود دارند و در آمین های نوع سوم در ساختار مولکولی خود دارای اتم هیدروزن نبوده و سه گروه عاملی به اتم نیتروژن آنها متصل است. از آمین هایی که تاکنون جهت جذب دی اکسیدکربن مورد استفاده قرار گرفته اند می توان به مونواتانول آمین، متیل دی اتانول آمین، دی اتانول آمین، تری اتانول آمین و دی ایزوپروپانول آمین اشاره کرد.
با توجه به مواردی که در بالا ذکر گردید، پتاسیم کربنات، اسیدبوریک، مونو اتانول آمین، تری سدیم فسفات، پپرازین اتیل آمین، تترا اتیلن پنتا آمین به عنوان جاذب دی اکسیدکربن انتخاب گردیدند. البته باید این نکته را توجه داشت که مواد انتخاب شده به صورت ترکیبی به عنوان حلال به کار برده شده اند. به طور مثال ترکیب پتاسیم کربنات و پپرازین اتیل آمین به عنوان جاذب دی اکسیدکربن انتخاب گردیده است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید