دانلود پایان نامه

گيري از ادبيات پژوهش مربوط به ويژگي هاي شخصيتي، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي نشان مي دهد كه اين متغيرها از جمله مفاهيمي هستند كه با توجه به پژوهش هاي انجام گرفته پيرامون موضوع مورد نظر، انتظار مي رود هر چه ويژگي هاي شخصيتي کاملتر و پخته تر باشد، ميزان تعهد سازماني و دلبستگي شغلي کارکنان نيز افزايش يابد. به عبارتي، ويژگي هاي شخصيتي انسان به عنوان عوامل مهم جدا نشدني از شخصيت انسان بر محيط سازماني انسان تاثير مي گذارد، زيرا رفتار هر فرد تا حدودي زيادي تحت تاثير شخصيت وي مي باشد و احتمالا تعهد سازماني و دلبستگي شغلي به عنوان يک نوع رفتار سازماني به طور مستقيم تحت تاثير شخصيت افراد قرار مي گيرد، موضوعي که به منظور بررسي بيشتر در اين تحقيق انتخاب شده است.
در کل؛ با توجه به تعاريف، نظريات، ديدگاه ها و پژوهش هاي داخلي و خارجي مطرح شده در اين فصل، بايد اذعان داشت که کارکنان نقش بسزايي در رشد و بهره وري سازمان دارند، بنابراين شناسايي و شناخت ويژگي‌هاي شخصيتي، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي آنها حائز اهميت فراوان مي باشد.
همچنين از ميان رويکردهاي مورد بحث در مورد هر متغير در اين تحقيق، در خصوص ويژگي هاي شخصيتي، رويکرد مک کري و کاستا مد نظر قرار گرفته است. چرا که مک کري و کاستا با استفاده از تحليل عاملي به اين نتيجه رسيدند که مي توان بين تفاوت هاي فردي در خصوصيات شخصيتي پنج بعد عمده به شرح زير را منظور نمود: روان رنجور خويي(N)، برونگرايي(E )، پذيرش يا گشودگي2(O)، سازگاري يا خوشايندي(A)، وظيفه شناسي(C).
در خصوص تعهد سازماني، رويکرد پورتر و همکاران مد نظر قرار گرفته است. چرا که پورتر و همکاران، تعهد سازماني را به عنوان باور قاطع افراد در پذيرش ارزش ها و اهداف سازماني و تمايل به تلاش بيشتر و حفظ عضويت در شغل معرفي کرده اند.
همچنين در خصوص دلبستگي شغلي، رويکرد ادوارد زوکيلپاتريک مد نظر قرار گرفته شده است. که از ديدگاه وي عبارت است از شدت همانند سازي روانشناختي يك فرد با شغل خود که به خصوصيات شخصي و ماهيت وظايف كاري وابسته است، که مهم ترين ويژگي هاي شخصي در دلبستگي عبارتند از سن، نياز به رشد، و اعتقاد به اخلاق كاري سنتي.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1- مقدمه:
در اين فصل به معرفي روش پژوهش پرداخته شده است. در اين راستا، ابتدا توضيحاتي در مورد طرح کلي پژوهش، جامعه آماري، نمونه مورد مطالعه داده شده و سپس در مورد روش نمونهگيري، ابزارهاي اندازهگيري و پايايي و روايي آنها، طرح و شيوهي اجراي پژوهش و شيوههاي تحليل آماري دادهها مطالبي ارائه شده است.

3-2- طرح کلي پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردي و روش تحقيق آن توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد که به منظور بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران طراحي و اجراء شده است.

3-3- جامعه آماري:
جامعه آماري: جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران به تعداد تقريبي 700 نفر مي باشد، که در ادامه تعداد کارکنان زن و مرد جامعه آماري ارائه شده است.
جدول شماره 3-1: جامعه آماري پژوهش بر حسب جنسيت:
جنسيت
تعداد
درصد
زن
96
20/3
مرد
604
80/96
كل
700
100

3-4- نمونه و روش نمونه گيري:
با توجه به اينكه در پژوهش حاضر چارچوب جامعة آماري و شناسائي آنها دقيقاً مشخص مي باشد، حجم نمونه کارمندان، با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه گرجسي و مورگان(1970) به تعداد 249 نفر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد، که در ادامه ترکيب جنسيت و ميزان تحصيلات گروه نمونه آورده شده است.
جدول 3-2: تركيب جنسيتي گروه شركت كنندگان در پژوهش :
جنسيت
تعداد
درصد
زن
8
20/3
مرد
241
80/96
كل
249
100

بر اساس جدول 3-2، که فراواني گروه نمونه پژوهش را برحسب جنسيت نشان مي دهد؛ در پژوهش حاضر زنان به تعداد 8 نفر(20/3 درصد) و مردان به تعداد 241 نفر(80/89 درصد) مي باشند.
جدول 3-3: تركيب گروه شركت كنندگان در پژوهش برحسب ميزان تحصيلات:

ميزان تحصيلات
تعداد
درصد
زير ليسانس
127
51
ليسانس
104
80/41
بالاتر از ليسانس
18
20/7
کل
249
100

جدول 3-3 بيانگر آن است که بيشترين فراواني شرکت کنندگان در پژوهش مربوط به افرادي است که مدرک تحصيلي زير ليسانس دارند(127 نفر، 51 درصد).
3-5- ابزارهاي اندازه گيري:
در اين تحقيق براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه استفاده شده است كه اين پرسشنامه ها عبارتند از :

3-5-1- پرسشنامه تعهد سازماني :
اين پرسشنامه توسط موادي، استيرز و پورتر در سال 1974، تدوين و توسط انگل و پري(1981؛ به نقل از پاکاري، 1370)اصلاح گرديده است. اين مقياس نخستين بار در ايران توسط پاکاري و شکرکن(1370)ترجمه شده است که داراي 15 ماده مي باشد. اين پرسشنامه نشان مي دهد که فرد تا چه اندازه در قبال سازمان خود احساس تعهد مي کند. و روش نمره گذاري براساس مقياس 7 درجه اي ليکرت به صورت گزينه هاي بسيار مخالفم(1)، نسبتا مخالفم(2)، کمي مخالفم(3)، نظري ندارم(4)، کمي موافقم(5)، نسبتا موافقم(6) و بسيار موافقم(7) مي باشد. دامنه نمرات بين 15 تا 105 مي باشد که نمرات بالابيانگر تعهد بسيار بالا و نمرات پايين بيانگر تعهد بسيار پايين مي باشد. هيچ يک از سوالات اين پرسشنامه نمره معکوس ندارد. پاي
ايي اين پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ 76/. به دست آمد که حاکي از پايايي بالاي پرسشنامه مي باشد. همچنين پايايي آن به روش آلفاي كرونباخ توسط شکرکن(1370) براي ابعاد ياد شده 71/. محاسبه شده است(اسكندري، 1386). چيپ (1998) آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را 91/. و اينشر و دونالدسون (2001) نيز اين ضريب را80/. عنوان کرده اند. همچنين در پژوهش حاضر براي بررسي روايي اين پرسشنامه از روايي محتوايي با رجوع و نظر خواهي از 10 نفر از اساتيد استفاده شد که مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 659/0 به دست آمد.

3-5-2- پرسش نامه دلبستگي شغلي:
اين پرسشنامه توسط ادوارد زوکيلپاتريک در سال ???? تدوين شده است و توسط پاكاري و شكركن (1370) ترجمه و تنظيم شده است كه شامل ?? ماده مي باشد. روش نمره گذاري آن براساس يک مقياس ? درجه اي مي باشد به اين صورت که در ماده‌هاي مثبت??،??،??، ?،?،?،?،?،?،?،?،? به گزينه هاي کاملاً مخالفم(1)، مخالفم(2)، موافقم(3) و کاملاً موافقم(4) و در ماده‌هاي منفي (??،??،??،??،??،??،??،??) به صورت معکوس نمره تعلق مي گيرد يعني به گزينه‌هاي کاملا مخالفم نمره (4)، مخالفم(3)، موافقم(2)، کاملا موافقم(1) تعلق مي‌گيرد. دامنه نمرات اين پرسشنامه بين 20 تا 80 مي باشد که حداکثر نمره يعني 80 بيانگر دلبستگي بسيار بالا و حداقل نمره يعني 20 بيانگر دلبستگي بسيار پايين است.
تدريس حسني (1372) براي تعيين اعتبار اين پرسشنامه از طريق همبسته كردن اين آزمون با سوال ملاك ضريب 70/0 را به دست آورد . تدريس حسني(1372) و پاكاري (1370) براي تعيين پايايي پرسشنامه دلبستگي شغلي از روش تنصيف استفاره كردند و به ترتيب ضريب 52/0 و 23/0 را به دست آوردند. همچنين در پژوهش حاضر تعيين روايي صوري و محتوا با استفاده از نظرات و اصلاحات چند نفر از صاحب نظران انجام گرديد. روايي سازه بر مبناي تحليل عاملي اكتشافي و چرخش واريماكس، سئوالات اين پرسشنامه از شرايط بسيار مطلوبي برخوردار است و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 677/0 به دست آمد.

3-5-3- پرسشنامه ويژگي هاي شخصيت:
پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي نئو( فرم کوتاه ) نخستين بار براي ارزيابي ويژگي‌هاي شخصيتي افراد سالم ساخته شد و هنجار اصلي آن نيز بر روي نمونه‌هايي از افراد بهنجار تهيه گرديد(كاستا و مك‌ري، 1985). اما پژوهش‌هاي بعدي نشان داد كه اين آزمون مي‌تواند در موارد ديگري از جمله مشاوره و بررسي وضعيت رواني نيز كاربرد داشته باشد(فاگان1 و همكاران، 1991، ميلر2 ، 1991؛ موتن3، 1991؛ حق‌شناس، 1378).
آزمون پنج عاملي شخصيت فرم تجديد نظر شده نيز توسط گروسي (1380) در ايران به زبان فارسي ترجمه و بر روي دانشجويان ايراني هنجار يابي شده است، و يکي از پرسشنامه هاي شخصيتي است که بر اساس تحليل عوامل ساخته شده و از جديد ترين آزمون ها در اين زمينه مي باشد. اين پرسشنامه پنج عامل اصلي شخصيت و شش خصوصيت در هر عامل را مي سنجد. اين دو جنبه يعني پنج عامل اصلي و سي رويه آن ارزيابي جامعي از شخصيت بزرگسال ارايه مي دهد.
اين پرسشنامه فرم ديگري به نام نئو فرم کوتاه دارد که يک پرسشنامه 60 سؤالي است و براي ارزيابي پنج عامل اصلي شخصيت (روان نژندي، برونگرايي، انعطاف پذيري، با وجدان بودن و دلپذير بودن) به کار مي رود.
سئوالات اين مقياس بر روي طيف ليکرت پنج بخشي از يک تا پنج نمره گذاري شده است (از کاملا مخالفم=1 تا کاملا موافقم=5) و هر عامل با داشتن دوازده ماده نمره اي از يک تا 60 دارد (گروسي و همکاران، 1385).
در اين پرسشنامه سؤالات ( 1-3-8-9-12-14-15-16-18-23-24-27-29-30-31-33-38-39-42-44-45-46-48-54-55-57-59 ) به شکل معکوس نمره گذاري مي شود(کاملا مخالفم=5 تا کاملا موافقم=1).
بررسي‌هاي انجام شده پايايي آن را در فاصله‌هاي سه ساله، بين 63/0 تا 79/0 و شش ساله 68/0 تا 83/0 نشان داده است(كاستا و مك‌ري، 1988). حق‌شناس(1378) هنجاريابي آزمون را در ايران انجام داده است. بررسي ثبات دروني مقياس‌ها و ضرايب همبستگي ميان آن‌ها نشان دهنده همبستگي بالاي هر يك از شاخص‌ها با مقياس مربوطه و عدم همبستگي مثبت قابل توجه با شاخص‌هاي مرتبط با مقياس‌هاي ديگر بود. باز آزمايي با ميانگين 7/6 ماه بر روي 26 مورد نيز ضرايب همبستگي بين 53/0 تا 76/0 را براي مقياس‌هاي آزمون گزارش كرده است. ضرايب آلفا براي مقياس‌هاي بين 71/0 تا 83/0 محاسبه شده است. گروسي نيز( 1380 )روايي ملاکي آزمون را از روش همبستگي بين دو فرم شخصي و فرم مشاهده گر بين 45/0 تا 66/0 گزارش کرده است؛ و از طريق آلفا کرونباخ ضرايب حاصل بين 56/0 تا 87/0 به دست آمده است.
در مطالعه حاضر پايايي و روايي اين پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت که ضرايب پايايي اين پرسشنامه 80/0 بدست آمد و اين حاکي از آن است که اين پرسش نامه از پايايي بالايي برخوردار مي باشد. همچنين روايي ابعاد اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب براي بعد عصبيت(69/.)، براي بعد برونگرايي(75/.)، بعد پذيرش(72/.)، بعد سازگاري(83/.) و براي بعد وظيفه شناسي (75/.) بدست آمد.

3-6- روش اجراي پژوهش:
پژوهش حاضر يک پژوهش مقطعي با هدف تعيين رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران است، که از نظر هدف يك تحقيق كاربردي و از حيث شيوة گردآوري داده ها از جمل? تحقيقات توصيفي (غيرآزمايشي) از نوع همبستگي مي باشد که در جريان آن براي بررسي فرضيه ها از روش مطالعات ميداني و ابزار پرسش نامه استفاده شد و بر اساس داده هاي حاصل از مطالعات ميداني، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار
گرفت. در اين پژوهش ابتدا افراد نمونه از جامعه انتخاب شد و سپس ضمن تشريح اهداف و ضرورت انجام تحقيق براي آنها پرسشنامه هاي ويژگي هاي شخصيتي نئو، تعهد سازماني پورتر و دلبستگي شغلي ادوارد به آنها داده و تکميل گرديد، سپس پرسشنامه ها به منظور انجام کارهاي آماري جمع آوري و با توجه به فرضيه هاي تحقيق به تجزيه و تحليل آنها پرداخته شد.

3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
اطلاعات و داده هاي استخراج شده در پژوهش حاضر با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل اطلاعات و داده هاي بدست آمده در فرضيات 1 و2 از آزمون همبستگي پيرسون و براي فرضيه 3 و 4 از آزمون تحليل رگرسيون چندمتغيره به شيوه گام به گام در قالب نرم افزار SPSS استفاده شد.

3-8-ملاحظات اخلاقي پژوهش:
به منظور انجام نمونه گيري پژوهش حاضر در ابتدا هماهنگي هاي لازم با مسئولين انجام و سپس نمونه گيري صورت گرفت. همچنين براي انجام پژوهش حاضر، هدف اجراي پژوهش براي کارکنان توضيح داده شد و ذکر گرديد شرکت در پاسخگويي به سوالات اختياري است همچنين از آنها خواسته شد باحوصله به سوالات پاسخ دهند و بر محرمانه بودن اطلاعات تاکيد شد. به اين مطالب نيز اشاره شد كه نيازي به ذكر نام و نام خانوادگي و مشخصات فردي نمي باشد.

فصل چهارم
يافته ها

4-1- مقدمه:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران بود. به اين منظور به پرسشنامه هاي پژوهش بين 249 نفر پخش گرديد و پس از جمع آوري داده‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين فصل يافته هاي پژوهش در قالب دو بخش ارائه شده است. در بخش اول يافته هاي توصيفي؛ که عبارت است از ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش، و در بخش دوم يافته هاي مربوط به بررسي فرضيه هاي پژوهش مطرح گرديده است.

4-2- يافته هاي توصيفي :
يافته هاي توصيفي مربوط به كليه متغيرهاي پژوهش در جداول 4-1 آورده شده است.
جدول4-1: اطلاعات مربوط به ابعاد ويژگي هاي شخصيت:
ابعاد
ميانگين
انحراف استاندارد
عصبيت(N)
35/31
69/6
برون گرايي(E)
83/40
13/5
پذيرش(O)
50/35
03/4
دلپذير بودن يا توافق(A)
86/42
6
وظيفه شناسي(C)
14/47
34/7

همانطور که در جدول 4-1 مشاهده مي شود از بين ابعاد ويژگي هاي شخصيت، ميانگين وظيفه شناسي با 14/47 داراي بيشترين ميزان و عصبيت داراي کمترين ميزان(35/31) مي باشد.

تعهد سازماني:
تعهد سازماني کارکنان پژوهش حاضر در اين تحقيق در جدول 4-2 نشان داده شده است.

جدول4-2: اطلاعات مربوط تعهد سازماني کارکنان:
متغير
ميانگين
انحراف استاندارد
تعهد سازماني
28/69
37/11

همانطور که در جدول 4-2 مشاهده مي شود ميانگين تعهد سازماني، 28/69 و انحراف استاندارد آن 37/11 مي باشد.

دلبستگي شغلي:
نمره ميانگين و انحراف استاندارد دلبستگي شغلي کارکنان حاضر نيز در جدول 4-3 نشان داده شده است.
جدول4-3: اطلاعات مربوط به دلبستگي شغلي کارکنان:
متغير
ميانگين
انحراف استاندارد
دلبستگي شغلي
53/52
43/7


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید