دانلود پایان نامه

نتيجه گرفته شد که ديدگاه پاسخ دهنده مثبت و در صورتي که عدد معناداري (Sig.) از.05 کمتر بود ولي عدد ميانگين پاسخ‌ها از 3 کمتر (و در نتيجه حد پايين و بالا در T استيودنت نيز منفي بود) نتيجه گرفته شد که ديدگاه پاسخ دهنده منفي و در صورتي که عدد معناداري (Sig.) از.05 بيشتر بود، ميانگين پاسخ‌ها مساوي 3 بود (و در نتيجه حد پايين و بالا در T استيودنت به لحاظ علامت غير هم جهت بودند) نتيجه گرفته شد که اثرات فرهنگي و اجتماعي را هم مثبت و منفي درک کرده‌اند.

4-4- سؤالات و فرضيه‌هاي پژوهش
سؤال اصلي پژوهش
– آيا رابطه‌اي بين دينداري اسلامي مردم محلي شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگي اجتماعي گردشگري وجود دارد؟
سؤالات فرعي پژوهش
– آيا رابطه‌اي بين دينداري اسلامي مردم محلي شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعي گردشگري وجود دارد؟
– آيا رابطه‌اي بين دينداري اسلامي مردم محلي شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگي گردشگري وجود دارد؟
فرضيه اصلي پژوهش
– دينداري اسلامي افراد جامعه ميزبان اثر معناداري بر ادراک آنان از پيامدهاي فرهنگي اجتماعي توسعه گردشگري دارد.
فرضيه‌هاي فرعي پژوهش
– دينداري اسلامي در افراد جامعه ميزبان اثر معناداري بر ادراک آنان از پيامدهاي اجتماعي توسعه گردشگري دارد.
– دينداري اسلامي در افراد جامعه ميزبان اثر معناداري بر ادراک آنان از پيامدهاي فرهنگي توسعه گردشگري دارد.
5-4- پاسخ به سؤالات و آزمون فرضيات پژوهش
1-5-4- سؤال اصلي
– آيا رابطه‌اي بين دينداري اسلامي مردم محلي شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگي اجتماعي گردشگري وجود دارد؟
فرضيه اصلي:
– H0: دينداري اسلامي افراد جامعه ميزبان اثر معناداري بر ادراک آنان از پيامدهاي فرهنگي اجتماعي توسعه گردشگري ندارد؟
– H1: دينداري اسلامي افراد جامعه ميزبان اثر معناداري بر ادراک آنان از پيامدهاي فرهنگي اجتماعي توسعه گردشگري دارد؟

جدول 8-4- نتايج آزمون سنجش معناداري رابطه دينداري اسلامي و ادرک اثرات فرهنگي و اجتماعي گردشگري
عامل
عدد معني داري (sig.)
نتيجه فرضيه

دينداري اسلامي

.001

رد H0

متغير وابسته: اثرات فرهنگي اجتماعي گردشگري

از آنجا که عدد معنا داري برابر.001 مي‌باشد و به عبارتي Sig. ?.05 مي‌باشد (جدول 8-4)، در نتيجه فرض H0 رد مي‌شود و در نتيجه بين دينداري اسلامي افراد جامعه ميزبان و نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعي فرهنگي گردشگري رابطه معناداري وجود دارد.

2-5-4- سؤالات فرعي:
1- آيا رابطه‌اي بين دينداري اسلامي مردم محلي شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعي گردشگري وجود دارد؟
فرضيه فرعي:
– H0: دينداري اسلامي در افراد جامعه ميزبان اثر معناداري بر ادراک آنان از پيامدهاي اجتماعي توسعه گردشگري ندارد.
– H1: دينداري اسلامي در افراد جامعه ميزبان اثر معناداري بر ادراک آنان از پيامدهاي اجتماعي توسعه گردشگري دارد.

جدول 9-4- نتايج آزمون سنجش معناداري رابطه دينداري اسلامي و ادرک اثرات اجتماعي گردشگري
عامل
عدد معني داري (sig.)
نتيجه فرضيه

دينداري اسلامي

.015

رد H0

متغير وابسته: اثرات اجتماعي گردشگري

از آنجا که عدد معنا داري برابر.015 مي‌باشد و به عبارتي Sig. ?.05 مي‌باشد (جدول 9-4)، در نتيجه فرض H0 رد مي‌شود و در نتيجه بين دينداري اسلامي افراد جامعه ميزبان و نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعي گردشگري رابطه معناداري وجود دارد.
2- آيا رابطه‌اي بين دينداري اسلامي مردم محلي شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعي گردشگري وجود دارد؟
فرضيه فرعي:
– H0: دينداري اسلامي در افراد جامعه ميزبان اثر معناداري بر ادراک آنان از پيامدهاي فرهنگي توسعه گردشگري ندارد.
– H1: دينداري اسلامي در افراد جامعه ميزبان اثر معناداري بر ادراک آنان از پيامدهاي فرهنگي توسعه گردشگري دارد.

جدول 10-4- نتايج آزمون سنجش معناداري رابطه دينداري اسلامي و ادرک اثرات فرهنگي گردشگري
عامل
عدد معني داري (sig.)
نتيجه فرضيه

دينداري اسلامي

.001

رد H0

متغير وابسته: اثرات فرهنگي گردشگري

از آنجا که عدد معنا داري برابر.001 مي‌باشد و به عبارتي Sig. ?.05 مي‌باشد (جدول 10-4)، در نتيجه فرض H0 رد مي‌شود و در نتيجه بين دينداري اسلامي افراد جامعه ميزبان و نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگي گردشگري رابطه معناداري وجود دارد.

6-4- تحليل‌هاي تکيملي

1-6-4- سطح دينداري اجتماعي جامعه ميزبان

جدول 11-4- شاخص‌هاي دينداري اجتماعي جامعه ميزبان
بعد
مؤلفه
شاخص
ميانگين مؤلفه
دينداري اجتماعي
عبادت جمعي
نماز
4.20

حج

شعاير ديني
فعاليت‌هاي مذهبي

مشارکت ديني
سهم داشتن در فعالتهاي مذهبي

معاشرت ديني
رابطه اجتماعي با هم ديني (هم کيشان)

جدول 12-4- دينداري اجتماعي جامعه ميزبان (آزمونتي استيودنت تک نمونه اي)
مؤلفه
تعداد
ميانگين
عدد معني داري (sig.)
کمترين
بيشترين
دينداري
385
4.20
.000
1.13
1.27

جامعه محلي به لحاظ مشارکت ديني، رابطه اجتماعي با هم ديني (هم کيشان) و انجام عبادات به صورت جمعي و در مجموع به لحاظ دينداري اجتماعي بالاي متوسط قراردارندو در سطح بالايي قراردارند.

< br />2-6-4- سطح دينداري شريعتي (فردي) جامعه ميزبان
جدول 13-4- شاخص‌هاي دينداري شريعتي (فردي) جامعه ميزبان
بعد
مؤلفه
شاخص
ميانگين مؤلفه
دينداري باطني (فردي)
ظاهر ديني
پوشش
4.26

تکاليف فردي
واجبات

اهتمام ديني
مسئوليت نسبت به ديگران

مسئوليت نسبت به خود

جدول 14-4- دينداري (شريعتي) فردي جامعه ميزبان (آزمونتي استيودنت تک نمونه‌اي)
مؤلفه
تعداد
ميانگين
عدد معني داري (sig.)
کمترين
بيشترين
دينداري
385
4.26
.000
1.18
1.33

افراد جامعه محلي به جهت تقيد به ابعاد فردي دينداري ماند پوشش، مسئوليت نسبت به خود وديگران، در سطح بالايي قرار دارند.

3-6-4- رابطه بين دينداري و مشارکت جامعه محلي

جدول 15-4- شاخص‌هاي مؤلفه مشارکت جامعه محلي
بعد
مؤلفه
شاخص
ميانگين مؤلفه
عدد معني داري (sig.)
اجتماعي
مشارکت جامعه محلي
مشارکت ساکنان منطقه در فعاليت‌هاي مربوط به جذب گردشگران و توسعه امکانات
3.29
.000

جدول 16-4- ادراک جامعه ميزبان از مؤلفه مشارکت جامعه محلي (آزمونتي استيودنت تک نمونه اي)
مؤلفه
تعداد
ميانگين
عدد معني داري (sig.)
کمترين
بيشترين
مشارکت جامعه محلي
385
3.29
.000
.19
.39

ميانگين برابر 3.29 و Sig. =.00 ?.05 و مثبت بودن حد پايين و بالا نشان مي‌دهد که ساکنين درک مثبتي از مؤلفه مشارکت جامعه ميزبان دارند. به نظر آن‌ها ساکنان منطقه در فعاليت‌هاي مربوط به جذب گردشگران و توسعه امکانات مشارکت دارند.

جدول 17-4- رابطه دينداري و مشارکت جامعه ميزبان
عامل
ضرايب استاندارد شده (Beta)
عدد معني داري (sig.)
دينداري اسلامي

.160

.002

متغير وابسته: ادراک جامعه محلي از مشارکت جامعه ميزبان

از آنجا که عدد معنا داري برابر.002 مي‌باشد و به عبارتي Sig. ?.05 مي‌باشد و عدد بتا نيز مثبت مي‌باشد (جدول 17-4) و طبق جدول (16-4) نيز ساکنين مؤلفه مشارکت جامعه محلي را به عنوان مؤلفه مثبت اجتماعي ادراک کرده‌اند، در نتيجه بين دينداري اسلامي افراد جامعه ميزبان و نگرش آنان نسبت به مؤلفه مشارکت جامعه ميزبان گردشگري رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد؛ به طوري که با افزايش سطح دينداري افراد، نگرش آنان نسبت به مشارکت جامعه ميزبان مثبت تر مي‌شود و به عبارتي مشارکت در توسعه گردشگري با بالا رفتن سطح دينداري افزايش مي‌يابد. با توجه به اينکه قسمتي از دينداري افراد را حضور در اجتماع و مشارکت در امور مربوط به جامعه تشکيل مي‌دهد، در صورتي که موضوعي را به نفع جامعه بدانند در آن مشارکت مي‌کنند و اين مشارکت آنان در توسعه بيانگر ادراک مثبت ايشان از توسعه گردشگري مي‌باشد.
4-6-4- رابطه بين دينداري و ادراک از ناهنجاري‌هاي اجتماعي
جدول 18-4- شاخص‌هاي مؤلفه ناهنجاري‌هاي اجتماعي
بعد
مؤلفه
شاخص
ميانگين مؤلفه
عدد معني داري (sig.)
اجتماعي
ناهنجاري‌هاي اجتماعي
جرم و جنايت
3.19
.000

تغيير پوشش

جدول 19-4- ادراک جامعه ميزبان از مؤلفه ناهنجاري‌هاي اجتماعي (آزمونتي استيودنت تک نمونه اي)
مؤلفه
تعداد
ميانگين
عدد معني داري (sig.)
کمترين
بيشترين
ناهنجاري‌هاي اجتماعي
385
3.19
.000
.101
.290

ميانگين برابر 3.19 و Sig. =.000 ?.05 نشان مي‌دهد که اکثريت ساکنين درک منفي از مؤلفه ناهنجاري‌هاي اجتماعي به اين معنا که با توسعه گردشگري جرم و جنايت و بد پوششي افزايش پيدا کرده است، دارند.

جدول 20-4- رابطه دينداري و ناهنجاري‌هاي اجتماعي
عامل
ضرايب استاندارد شده (Beta)
عدد معني داري (sig.)
دينداري اسلامي

.126


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید