دانلود پایان نامه

ود رابطه بين اين دو متغير رد مي شود.
جدول 14-4 : ‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه ساختاري و ريسک سيستماتيک
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
037/0
001/0
004/0-
46804/0
684/1
599/0
در جدول (14-4)‌مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه ساختاري و ريسك سيستماتيك را نشان مي دهد كه اين ميزان برابر 037/0= R و ميزان ضريب تعيين 001/0 مي باشد. همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک سيستماتيک برابر با0.37 است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون 684/1نشان مي دهد که مقدار آماره ي ما بين 5/1 و 5/2 است که نشان مي دهد خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
همانطور كه از جدول (14-4)‌مشخص است رابطه بين سرمايه ساختاري و ريسك سيستماتيك منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح خطاي 05/0 گرديد و سطح معني داري 599/0 نشان دهنده عدم وجود رابطه ي بين سرمايه ساختاري و ريسك سيستماتيك است. بنابراين فرضيه آزمون پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
طبق جدول (13-4) و (14-4) در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس، جدول ضرايب معادله رگرسيون و اشکال مختلف نيست.
9-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي ششم :
‌بين سرمايه انساني و ريسك سيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه انساني و ريسك سيستماتيك وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه انساني و ريسك سيستماتيك وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 15-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک
سرمايه انساني
ريسک سيستماتيک
ضريب همبستگي پيرسون
200/0
سطح معني داري
004/0
تعداد د اده ها
201
جدول (15-4) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک برابر با 004/0 است. اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به خروجي هاي نرم افزار Spss ، (جداول ) از آنجا که Sig کوچکتر از 05/0 است، فرضيه در سطح خطاي 05/0 رد مي شود و وجود رابطه بين اين دو متغير تأييد مي شود.
جدول 16-4: ‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
1
200/0
040/0
035/0
45764/0
748/1
در جدول (16-4)‌مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه انساني و ريسك سيستماتيك را نشان مي دهد كه اين ميزان برابر 200/0= R و ميزان ضريب تعيين 040/0 مي باشد . همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک برابر با 200/0 است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون 748/1نشان مي دهد که مقدار آماره ي ما بين 5/1 و 5/2 است که نشان مي دهد خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
جدول شماره 17-4: ‌ آناليز واريانس رگرسيونبراي سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک ANOVA
مدل
درجه آزادي
df
Mean square
آماره F
سطح معني داري
رگرسيون
738/1
1
738/1
297/8
004/0
Residual
677/41
199
209
جمع
414/43
200
همانطور كه از جدول شماره (17-4)‌مشخص است رابطه بين سرمايه انساني و ريسك سيستماتيك منجر به پذيرش فرضيه مقابل صفر در سطح خطاي 05/0 گرديد و سطح معني داري 004/0 05/0 است و آماره ي 297/8= F نشان دهنده وجود رابطه معناداري بين سرمايه انساني و ريسك سيستماتيك دارد.
مدل معني داري وجود ندارد يا رابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد:
مدل معني داري وجود دارد يا رابطه خطي بين دو متغير وجود دارد:
يعني مدل معني داري يا رابطه بين دو متغير وجود دارد.
جدول 18-4:‌ ضرايب معادله رگرسيون براي سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک131
مدل
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد شده
Collinearity statistics
B
Std.Error
Beta
آماره t
sig
اغماض
همخطي چندگانه
Constant
767/0
047/0
257/16
000/0
سرمايه انساني
014/0
005/0
200/0
880/2
004/0
000/1
000/1
در خروجي جدول (18-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معادله رگرسيون ارائه شده است و اين معادله به صورت زير است :
با توجه به مقدار آماره ي 880/2= t و سطح معني داري 004/005/0 فرضيه مقابل صفر آزمون در سطح خطاي 05/0 بين سرمايه انساني و ريسك سيستماتيك پذيرفته مي شود . اگر مقدار 10VIF باشد همخطي چندگانه در متغيرها وجود دارد و با توجه به شكل كه حاكي از وجود عدم همخطي چندگانه بين متغيرهاست.
نمودار 1-4 : ‌آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون
نمودار شماره (1-4)‌گرايش به نرمال بودن مقادير باقي مانده را بعد از تغيير نرماليته كردن متغير پاسخ نشان مي دهد. اين نمودار به صورت شهودي بيان مي كند كه متغير پاسخ بعد از تغيير به نرمال بودن گرايش دارد، که طبق نمودار فوق 997/0= Std.Dev و 20/1= Mean مي باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از رگرسيون در خصوص دو متغير سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک استفاده کرد.
نمودار 2-4:‌ خط و معادله رگرسيون
نمودار شماره (2-4)‌ به نمودار P-P شهرت دارد كه باز هم به نرمال بودن مقادير باقي مانده بعد از اعمال تبديل مجذور تأكيد دارد.
نمودار 3-4: چگونگي رابطه بين پاسخ ها و باقي مانده ها
نمودار شماره (3-4)‌ بيانگر چگونگي رابطه بين پاسخ ها و باقي مانده ها را بررسي مي كند و از آنجا كه هيچ روند خاصي را نمايش نمي دهد نشان از يكنواخت بودن واريانس خطاها دارد و اين يعني پيش فرض دوم انجام رگرسيون برقرار مي باشد.
10-2-4-4- آزمون فرضيه اصلي دوم:
‌بين سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرض هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 19-4: ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
1
209/0
044/0
029/0
46017/0
774/1
طبق جدول شماره(19-4)‌مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك 209/0 است . اين عدد در سطح خطاي 05/0 رابطه معناداري را بين دو متغير سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك نشان مي دهد . با توجه به خروجي نرم افزار SPSS ،‌جداول نشان مي دهد كه از آنجا كه سطح معني داري 033/005/0 است فرضيه مقابل0H در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تأييد مي شود. همچنين ضريب تعيين محاسبه شده نيز عدد 044/0 را نشان مي دهد كه برازش مناسبي از تغييرات متغير سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك نشان مي دهد . يكي از مفروضات رگرسيون فرضيه خطاهاست در صورتي كه فرضيه استقلال خطاها تأييد شود و خطاها با يكديگر همبستگي نداشته باشند آماره ي دوربين واتسون به منظور استقلال خطاها از يكديگر استفاده مي شود.
كه اگر آماره ي دوربين واتسون در فاصله ي 5/1 تا 5/2 باشد . فرضيه همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده كرد . مقدار آماره ي دوربين واتسون طبق جدول (19-4)‌ مي باشد 774/1 كه اين عدد نشان مي دهد كه داده ها از يكديگر مستقل هستند و بين داده ها خود همبستگي وجود ندارد وفرضيه همبستگي بين داده ها رد مي شود. و مي توان از رگرسيون استفاده كرد.
جدول 20-4:‌ آناليز واريانس رگرسيون براي متغير سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک ANOVA
مدل
Sum of square
df
Mean square
F
سطح معني داري
رگرسيون
894/1
3
631/0
982/2
033/0
Residual
503/41
196
212/0
جمع
398/43
199
همانطور كه از جدول (20-4)‌مشخص است رابطه بين سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك منجر به پذيرش فرضيه مقابل صفر گرديد 982/2= F و سطح معني داري 05/0 033/0 است . بنابراين در سطح خطاي 05/0 ميان اين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد.
مدل معني داري وجود ندارد يا رابطه خطي بين دو متغير وجود ندارد:
مدل معني داري وجود دارد يا رابطه خطي بين دو متغير وجود دارد:
يعني مدل معني داري يا رابطه بين دو متغير وجود دارد.
جدول 21-4 :‌ ضرايب معادله رگرسيون براي متغير سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک132
مدل
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد شده
Collinearity statistics
B
Std.Error
Beta
t
sig
اغماض
همخطي چندگانه
Constant
718/0
113/0
348/6
000/0
سرمايه فيزيکي
042/0
047/0
064/0
883/0
378/0
621/0
610/1
سرمايه ساختاري
045/0
115/0
028/0
393/0
695/0
467/0
143/2
سرمايه انساني
013/0
005/0
188/0
643/2
009/0
678/0
474/1
در خروجي جدول (21-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معادله رگرسيون ارائه شده است و اين معادله به صورت زير است :
با توجه به مقدار آماره ي 883/0= t براي سرمايه فيزيكي و 393/0 براي سرمايه ساختاري و 643/2 براي سرمايه انساني در سطح خطاي 05/0 و سطح معني داري 378/0 براي سرمايه فيزيكي و 695/0 براي سرمايه ساختاري و 009/0 براي سرمايه انساني فرضيه مقابل صفر پذيرفته مي شود حال اگر در همخطي چندگانه 10VIF باشد همخطي چندگانه در متغيرها وجود دارد كه جدول گوياي اين مطلب است.
نمودار 4-4 : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون
نمودار شماره (4-4) به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يكي ديگر از مفروضات رگرسيون مي پردازد. طبق اين فرض مي بايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشد. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از رگرسيون در خصوص دو متغير سرمايه فكري و ريسك كل استفاده نكرد،که طبق نمودار فوق 992/0= Std.Dev و 59/7= Mean مي باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از رگرسيون در خصوص دو متغير سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک استفاده کرد.
همچنين اين نمودار گرايش به نرمال

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید