دانلود پایان نامه

به يافته هاي تحقيق مي تواند تطبيق بيشتري با بازده مورد انتظار آينده سرمايه گذاران داشته باشد .
5-4-5- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي
* با توجه به اينکه تحقيقات در زمينه مدل پاليک براي سرمايه فکري صورت گرفته ،به محققان و پژوهشگران پيشنهاد مي شود که براي پژوهش هاي آتي از 6 مدل برگرفته شده از سرمايه فکري استفاده شود .
* پيشنهاد مي شود که در زمينه مدل برگرفته شده از ريسک توسط مارکوتيز از ساير مدل هاي ديگر مثل مدل شرطي قيمت گذاري مدل آرابيتراژ (APT) و مدل سه عاملي فافا و فرنچ (F&F)جهت تبيين رابطه با سرمايه فکري و مقايسه آن با مدل CAPM – CDو مدل مارکوتيز صورت گيرد .
* پيشنهاد مي شود که با توجه به شرايط بورس اوراق بهادار تهران که داراي فراز و نشيب هاي خاص خود مي باشد مدل هاي مربوط به ريسک در دوره زماني طولاني تر در نظر گرفته شود و در صورت امکان تحقيقات را به صورت ماهانه يا هفتگي محاسبه نمايند که قابليت مقايسه بالاتري داشته باشد ،گويا تر باشد ،دقيق تر باشد و واقعي تر به نظر برسد .
* پيشنهاد مي شود که براي محاسبه سرمايه فکري از روش هاي کارت ارزيابي مانند ارزيابي پوياي سرمايه فکري و ارزيابي متوازن استفاده نمايند .
* رابطه ي بين سرمايه فکري و عملکرد غير مالي مانند رضايت مشتريان و کارکنان نيز بررسي شود .
* پيشنهاد مي شود که مدل هاي بر گرفته از سرمايه فکري ،به تفکيک در صنايع مختلف به بوته آزمايش گذاشته شود و نتايج آن با مدل هاي قبلي مقايسه شود .
* تأثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي با استفاده از معيارهاي عملکرد مبتني بر بازار مانند Qتوبين ،بازده سهام و نسبت ارزش بازار به دفتري نيز مورد بررسي قرار گيرد .
5-5- محدوديت هاي تحقيق
در تمام تحقيقات که صورت مي گيرد ،محدوديت ها جزء لاينفک تحقيق هستند .زيرا همين محدوديت ها هستند که زمينه را براي تحقيقات آتي و جديد فراهم مي سازد .اين تحقيق نيز از قاعده مستثني نبود .
* امکان تبديل اجزاي سرمايه فکري به صورت ماهانه نبود زيرا صورتهاي مالي و يادداشت هاي توضيحي ….آنها به صورت ماهانه امکان پذير نبود .
* دوره زماني تحقيق بين سال هاي 1383 تا 1387 در نظر گرفته شد که دوره اي ناهمگن بوده زيرا بورس اوراق بهادار تا سال 1382 با رونق و در سالهاي 1383 و 1384 با رکود مواجه شده است ،ولي در اين پژوهش دوره زماني تحقيق همگن گرديده است .
* به دليل بروز بحران هاي شديد بورس اوراق بهادار در سال هاي 1383 و 1384 شرکت هاي زيادي دچار وقفه هاي معاملاتي بيش ار 1 يا 2 ماه شدند . لذا جامعه آماري مطالعاتي را تحت تأثير قرارداد ودوره ي زماني 1383 تا 1387 به 71 شرکت شد .
* کارا نبودن بازار سرمايه ايران ،به عنوان يک عامل مداخله گر مي تواند نتايج پژوهش را تحت تأثير قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذير نمي باشد .اين موضوع يکي از تنگناههاي موجود در اجراي تحقيقات متکي به بازار سرمايه از جمله تحقيق حاضر است .
* مي توان به محدوديت در محاسبه دقيق هزينه حقوق و دستمزد سالانه اشاره کرد . در مدل پاليک جهت محاسبه سرمايه انساني لازم است حقوق و دستمزد کل کارکنان از متن صورت هاي مالي در يادداشت هاي متفاوت (بهاي تمام شده هزينه هاي اداري، هزينه فروش) جمع آوري گردد. اين امر به دليل محدوديت هاي زماني وبعضاً اطلاعاتي (افشاي اطلاعات) با مشکلاتي همراه بوده است.
کمبود دسترسي آسان به آمار، اطلاعات، مقالات و پايان نامه هاي مرتبط در کتابخانه بورس تهران ، مرکز اسناد و مدارک ايران (ايران داک).
پيوست ها
پيوست يک : نمونه آماري تحقيق
آبسال
پتروشيمي اراک
رادياتور ايران
شيميايي سينا
معدني املاح ايران
آذريت
پتروشيمي اصفهان
زامياد
صنعتي سپاهان
مگسال
اسوه
پتروشيمي خارک
زغال سنگ نگين
کارخانجات داروپخش
نساجي بروجرد
الکتريک خودرو
پشم شيشه ايران
سايپا
فيبرايران
نفت بهران
آلومتک
پلاسکو کار سايپا
تراکتورسازي
کاشي نيلو
نورد آلومينيوم
ايران ترانسفور
تأ مين ماسه
تولي پرس
کربن ايران
نوش مازندران
ايران خودرو ديزل
دارو ابوريحان
داده پردازي ايران
کابل باختر
نيرومحرکه
ايران دارو
دارو جابربن حيان
سيمان اروميه
کابل قندي
فرآ ورده هاي نسوز آذر
ايندامين
داروسازي کوثر
سيمان سپاهان
کنتورسازي ايران
قندنقش جهان
باما
تهران دارو
سيمان تهران
صنعتي بارز
هپکو
پارس خزر
جام دارو
سيمان درود
گروه بهمن
پارس خودرو
داروسبحان
سيمان شرق
ماشين آلات تراکتورسازي
پارس شهاب
دارو عبيدي
سيمان غرب
ماشين سازي اراک
پارس مينو
دارو لقمان
سيمان کرمان
نيرومحرکه
پتروشيمي آبادان
کيميدارو
سيمان مازندران
معادن منگنز
منابع و ماخذ
منابع فارسي:
1. انوري رستمي، ع، ا، و حسن سراجي ، 1384، “سنجش سرمايه فکري و بررسي رابطه ميان سرمايه فکري و ارزش بازار سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسي حسابداري و حسابرسي، سال دوازدهم، شماره 39، بهار.
2. آذر، ع، و منصور مؤمني ، 1385، “آمار و کاربرد آن در مديريت”، انتشارات سمت، تجلد دوم، چاپ نهم، تهران 212-183.
3. جعفري، م، جلال رضايي نور و رضا حسنون، 1385، “بازنگري مدل هاي اندازه گيري سرمايه فکري : يک رويکرد کل نگر” چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت، دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف.
4. جونز،ک، ترجمه رضا تهراني و عسگرنوربخش ،1384، “مديريت سرمايه گذاري” ، انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.
5.جهانخاني، ر، و علي پارسائيان ،1375، “فرهنگ اصطلاحات مالي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني”.
6. حافظ نيا، م. ر.، 1386، “مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني”، چاپ چهارم، انتشارات سمت.
7. خاکي، غ، ر ، 1375 ، “در روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي”، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم، 429-1.
8. خاکي، غ. ر، 1388، “روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي”، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب.
9. خورشيدي ، م و حميد قريشي، 1381، “مديريت سرمايه گذاري پيشرفته” انتشارات نشر آگاه، چاپ دوم، 254.
10. دلاور،‌ع،‌1386،‌ “روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي” ،‌انتشارات تهران .
11. راعي، م و ابوالفصل سعيدي، 1385، “مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک”، انتشارات سمت.
12. رهنماي رودپشتي، ف، و هدي همتي، 1388، “بررسي ارتباط بين سرمايه فکري با متغيرهاي نوين سنجش عملکرد مبتني بر ارزش آفريني”، مطالعات مالي، شماره 2، صفحه 111 -134.
13. رهنماي رودپشتي، ف، 1385، “بررسي و ارزيابي کارکرد ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار جهت ارزيابي عملکرد اقتصادي شرکت ها” ، پژوهشنامه اقتصادي، 175-156.
14. رهنماي رودپشتي،ف، و مجيد زنجيردار، 1387، “تحليل مقايسه ضرايب بتاي سنتي و بتاي کاهش در کليه شرکت هاي صنعت خودرو و ساخت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”.
15. سرمد، ز. و همکاران ، 1381، “روش تحقيق در علوم رفتاري”، تهران ، نشر آگاه.
16. شفيع زاده،ه، 1375، 1،” تحقيق پيرامون ارتباط بين ريسک سيستماتيک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران” ، پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه تهران.
17.کيقبادي، ل، و محمد ستاري، 1354، “آمار و کاربرد آن در مديريت” ، انتشارات دانشگاه تهران.
18.مدهوشي، م، و مهدي اصغري نژاد اميري، 1388، “سنجش سرمايه فکري وبررسي رابطه آن با بازده مالي شرکت ها ، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي “، شماره 57، 116-101.
19. نيکومرام ،ب، رهنماي رودپشتي و هدي هيبتي،1387 ،” بازارها و نهادهاي مالي” ، انتشارات واحد علوم و تحقيقات تهران جلد اول.
20. نقش تبريزي،د، 1384، “محاسبه نرخ بازده سرمايه گذاري در شرکت هاي بورس”، مجله بورس، شماره 48، فصل هفتم.
منابع لاتين:
1. Andricssen , D.G. and stem, CD ,(2004), “Intelectual capital of the European union : measuring the Lisbon Agenda version 2004”, center for Research in intellectual capital , In Holland university of professional Education, Alkmaar.
2. Bartholdy, Jan & Paula Pear , (2004), “Estimation of Expected Return: CAPM & Fama – French”, http: //www.ssrn.com.
3. Bassi, L.J. and van Buren , M.E. ,(1999), “Valuing investments in intellectual capital , “International Journal of Technology Management, Vol. 18N. 5 , pp. 414-432.
4. Bontis , N.W.C.C keow and S.Richard so ,(2000), “Intellectual capital and Business performance in Malaysian Industries.” Journal of Intellectual Capital , Vol.1 , No.1, pp. 85-92.
5. Bontis, N. ,(1996), “There’s a price on your head : managing Intellectual capital strategically” , Bussiness Quarterly, pp. 40-47 summer.
6. Bontis, N. ,(1999), “Managing organizational knowledge by diagnosing Intellectual capital : framing and advancing the state of the field” International Journal of technology management, Vol. 18 NOS 5/6/7/8, pp. 433-462.
7. Bontis, Nich ,(1998), “Intellectual capital : An Exploratory study that Develops Measures and Models . “Management Decision , Vol. 36, No. 2 , pp-63-76.
8. Bozzolan, S.F. and Ricerri, F. ,(2003), “Italian annual Intellectual capital disclosure” , Journal of Intellectual capital , Vol. 4 NO. 4 , pp. 543-558.
9. Brennan, N., & Connell , B.,(2000), “Intellectual Capital: Current issues and policy implications”. Journal of Intellectual Capital. 1(3), 206-340.
10. Brooking ,A.,(1997), “Intellectual capital”, International Thompson chen,s 2003. “Valuing Intellectual capital using Game Theory”, Journal of Intellectual capital , vol. 4 , No. 2 , pp. 191-201.
11. Chen Goh, Pek ,(2005), “Intellectual capital performance of commercial Banks in Malaysia” Journal of intellectual capital , vol.B, No. 3, pp385-396.
12. Chen , M.C, cheng , S.J. and Hwang , Y. ,(2005), “An empirical investigation of the relationship between Intellectual capital and firm’s market value and financial performance” , Journal of Intellectual capital , Vol. 6 No. 2 , pp. 159-176.
13. Don U.A Galagedern, ,(2007), “An Alternative Perspective on the Relation ship between down side Beta and CAPM Beta”, Emerging Market Review , pp: 4-19.
14. Dzink owski , Romona ,(2000), “the measurement and management of intellectual capital : an introduction”. Management Accounting , vol78, No. 2, pp.32-36.
15. Edvinsson, L.And Malone , M.S. ,(1997), “Intellectual capital : realizing your company’s ture value by finding its hidden brainpower”, Ist.ed. , Collins , Newyork, NY.
16. Estrada, J. & Serra, p. ,(2005), “Risk and Return in Emerging Markets: family Matter” , Journal of Multinational Financial Management, pp: 257-272.
17. Luty, D.H. (1998) . “Intellectual capital and its measurement.”
18. Markowitz , H.M. ,(1959), “Portfolio selection” . First Edition , New York, John willey and sons.
19. pulic , A.,(2000), “An accounting tool for IC

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید