دانلود پایان نامه

نشان مي دهد که متغيرهاي تحقيق داراي چه ويژگي هايي هستند. حال با توضيحات ارائه شده مي توان چنين نتيجه گرفت که مقدار ميانه در متغير وابسته (ريسک و اجزاي آن) کوچکتر از ميانگين است بنابراين چولگي به راست است. انحراف معيار که نشان از ميزان پراکندگي دارد بيان کننده آن است که پراکندگي در ريسک سيستماتيک کمتر از ريسک کل و غيرسيستماتيک است و در نهايت چون ميزان چولگي در ريسک سيستماتيک و ريسک کل و ريسک غيرسيستماتيک بزرگتر از 05/0 است بنابراين توزيع داده ها نامتقارن است.
اما آنچه در مورد جدول (2-4) مي توان گفت آن است که مؤلفه هاي سرمايه فکري که در آنها مقدار ميانه در سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني کوچکتر از ميانگين است بنابراين چولگي به سمت راست مي باشد و در مورد سرمايه ساختاري چون مقدار ميانگين کوچکتر از ميانه است پس چولگي به سمت چپ است. نما يا مد نيز مقداري از داده ها را نمايش مي دهد که بيشترين فراواني را دارد. انحراف معيار نيز نشان دهنده پراکندگي داده هاست که در سرمايه فيزيکي و سرمايه ساختاري پراکندگي کمتر و در سرمايه انساني پراکندگي بيشتر را نمايش مي دهد و چون مقدار چولگي در تمامي متغيرهاي مستقل (سرمايه فکري و اجزاي آن) بزرگتر از 05/0 است نشان از نامتقارن بودن توزيع دارد.
3-4- روش آزمون فرضيه هاي تحقيق
جهت آزمون فرضيه هاي اين تحقيق ، گامهاي زير برداشته شده است:
1- انتخاب شرکت هاي نمونه از بين جامعه آماري به صورت حذف سيستماتيک منظم.
2- اخذ صورت هاي مالي و ساير اطلاعات مورد نياز شرکت هاي انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات موردنياز از صورت هاي مالي شرکت هاي نمونه.
3- استفاده از نرم افزارره آورد نوين وExcel ، جهت محاسبه متغيرها و نرم افزار Spss براي آزمون فرضيه ها و انجام ساير تجزيه وتحليل ها با به کارگيري روش هاي آماري همچون آمار توصيفي، همبستگي (ضريب همبستگي، ضريب تعيين)؛ آناليز واريانس رگرسيون وآزمون ضرائب آن، آناليز همبستگي و آزمون ضرائب آن وآزمون برابري معناداري چند ضريب همبستگي. همانگونه که در تحقيق مطرح شد براي آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين تعديل شده به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق نسبت به يکديگر استفاده مي گردد و به منظور بررسي ميزان قابليت توضيح دهندگي متغيرها، براي کل مدل رگرسيون استفاده مي شود، براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيز امکان تعميم نتايج نمونه به جامعه؛ بايد معني دار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد که براي اين منظور از آزمون T استفاده مي گردد. اگر T محاسبه شده، از جدول در سطح اطمينان 95 تا 99 درصد باشد به اين معني است که ضريب همبستگي به دست آمده آن قدر قابل توجه است که احتمال ناشي شدن آن ، از تغييرات تصادفي اندک است و مي توان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد. آمار? اين آزمون به شرح زير مي باشد:
که در آن :
t : آماره آزمون
r : ضريب همبستگي
n: تعداد نمونه
2r : ضريب تعيين
ناحيه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمينان 95%
4-4- تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
با توجه به مستندات و ادبيات اشاره شده در فصل دوم و همچنين خلاصه چهارچوب نظري تحقيق در فصل اول، نشان از اين مطلب دارد که تحقيقات انجام شده با متغير هاي وابسته که ريسک مي باشد به صورت ماهانه محاسبه نموده است و به دليل انطباق آن با سرمايه فکري آن را به سالانه تجزيه و تحليل نموده است.و در اين مرحله محقق، پس از تعيين و محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته به آزمون فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده گرديد. در واقع تجزيه وتحليل رگرسيون کمک مي کند تا رابطه خطي بين متغيرها را در صورت وجود چنين رابطه اي پيدا کنيم. در مرحله پاياني براي تعيين ميزان ارتباط بين متغيروابسته و متغير مستقل در تحقيق از معيار همبستگي استفاده شده است. خلاصه يافته هاي هر فرضيه به شرح زير بيان مي شود .
1-4-4- بررسي فرض نرمال بودن متغيرها :
از آنجايي که نرمال بودن متغير وابسته به نرمال بودن باقيمانده هاي مدل مي انجامد؛ لازم است که قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.
فرضيه صفر و فرضيه مقابل آزمون نرماليتي به صورت زير است :
توزيع داده ها نرمال است :
توزيع داده ها نرمال نيست:
جهت آزمون فرضيه بالا ازآزمون کلموگروف اسميرنوف استفاده شده است در اين آزمون هرگاه سطح معني داري کمتر از 5% باشد فرضيه صفر آزمون در سطح 95% اطمينان رد مي شود.
ما ابتدا آزمون k-s را روي متغير وابسته (پاسخ) انجام داديم ملاحظه کرديم خطاها از نرمال بودن انحراف چشم گيري دارند ، به منظور رفع اين نقص اقدام به تبديل متغير پاسخ نموده و آن را به صورت زير تغير داديم
و بررسي کرده ايم که متغير y جديد که با نماد125 به نرمال نزديک شده است و اين بيانگر اين موضوع است که خطاها نيز تا حد ممکن به نرمال بودن گرايش خواهند داشت.
آزمون کلموگروف- اسميرنوف يک تابع توزيع تراکمي مشاهده شده را با يک توزيع تراکمي نظري مقايسه مي کند . توزيع نظري مي تواند نرمال ، يکنواخت ، يا پواسن باشد ، سطح معني داري بزرگتر از 05/0 تعيين مي کند که توزيع مشاهده شده با توزيع نظري مربوط است .سطح معني داري در متغيرهاي ريسك از 05/0 بيشتر مي باشد بنابراين توزيع نرمال مي باشد و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
جدول 3-4: آزمون کلموگروف اسميرونوف- متغير وابسته
شاخص متغير
تعداد
پارامتر نرمال
بيشترين انحراف معيار
آزمون کلموگروف – اسميرونوف
سطح معني داري Sig
ميانگين
انحراف معيار
قدرمطلق
بيشترين انحراف مثبت
بيشترين انحراف منفي
ريسک کل
311
9462/2
92161/0
50/0
50/0
47/0-
885/0
413/0
ريسک سيستماتيک
205
8648/0
41721/0
055/0
055/0
032/0-
782/0
574/0
ريسک غيرسيستماتيک
311
8786/1
89063/0
057/0
057/0
039/0-
010/1
259/0
براساس مقادير اشاره شده جدول (3-4) از آنجايي که مقادير سطح معني داري براي ريسک کل بيشتر از 05/0 است، بنابراين فرضيه صفر يعني نرمال بودن متغيرها رد نمي شود (لازم به ذکر است، با توجه به اينکه تعداد مقادير ارائه شده براي متغيرريسک کل 311 و براي ريسک سيستماتيک 205 و ريسک غيرسيستماتيک 311 عدد است ، در صورتي که آزمون نرماليتي هم تأييد نشود، مي توان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده کرد.
2-4-4- خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هر فرضيه به شرح زير بيان مي شود
1-2-4-4- تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول
ارتباط معني داري بين سرمايه فکري و ريسک کل در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
:همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک کل دربورس اوراق بهادارتهران وجود ندارد.
:همبستگي معناداري بين سرمايه فکري و ريسک کل دربورس اوراق بهادارتهران وجود دارد.
فرضيه اصلي اول به سه فرضيه فرعي تقسيم مي شود:
2-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي اول:
بين سرمايه فيزيکي و ريسک کل در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فيزيکي و ريسک کل وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه فيزيکي و ريسک کل وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه فيزيکي و ريسک کل را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فيزيکي و ريسک کل در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 4-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک کل
سرمايه فيزيکي
ريسک کل
ضريب همبستگي پيرسون
081/0-
سطح معني داري
155/0
تعداد د اده ها
309
جدول (4-4) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک کل برابر با 081/0- است. اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به خروجي هاي نرم افزار Spss ، (جداول ) از آنجا که Sig بزرگتر از 05/0 است، فرضيه در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و وجود رابطه بين اين دو متغير رد مي شود.
جدول 5-4 : ضريب همبستگي،ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فيزيکي و ريسک کل 126
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون
دوربين واتسون
سطح معني داري
1
081/0-
007/0
003/0
92299/0
753/1
155/0
در جدول(5-4) مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه فيزيکي و ريسك كل را نشان مي دهد ،که اين ميزان برابر 081/0 R= – مي باشد. ميزان ضريب تعيين 007/0 است. همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک کل برابر با 0.081- است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون 753/1نشان مي دهد که مقدار آماره ي ما بين 5/1 و 5/2 است که نشان مي دهد خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
همانطور که از جدول (5-4) مشخص است رابطه ميان سرمايه فيزيکي منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح05/0 = ? گرديد.
( 05/0 155/0 ( بنابر اين در سطح05/0 = ? رابطه معناداري ميان متغيرسرمايه فيزيکي و ريسک کل وجود ندارد. بنابراين فرضيه آزمون پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
طبق جدول (4-4) و (5-4) در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس، جدول ضرايب معادله رگرسيون و اشکال مختلف نيست.
3-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي دوم:
بين سرمايه ساختاري و ريسک کل در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه ساختاري و ريسک کل وجود ندارد.
همبستگي معناداري بين سرمايه ساختاري و ريسک کل وجود دارد.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه ساختاري و ريسک کل را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه ساختاري و ريسک کل در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 6-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک کل
سرمايه ساختاري
ريسک کل
ضريب همبستگي پيرسون
049/0
سطح معني داري
391/0
تعداد د اده ها
311
جدول (6-4) به ترتيب ضريب همبستگي، سطح معني داري و تعداد داده ها را ارائه مي نمايد که طبق آن، ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک کل برابر با 049/0 است. اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد، با توجه به خروجي هاي نرم افزار Spss ، (جداول ) از آنجا که Sig بزرگتر از 05/0 است، فرضيه در سطح خطاي 05/0 پذيرفته مي شود و وجود رابطه بين اين دو متغير رد مي شود.
جدول 7-4: ضريب همبستگي ،ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه ساختاري و ريسک کل 127
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید