دانلود پایان نامه

با يكديگر همبستگي نداشته باشند آماره ي دوربين واتسون به منظور استقلال خطاها از يكديگر استفاده مي شود.
كه اگر آماره ي دوربين واتسون در فاصلة 5/1 تا 5/2 باشد . فرض همبستگي بين خطاها رد ميشود و مي توان از رگرسيون استفاده كرد. مقدار آمارهي دوربين واتسون طبق جدول(28-4) ‌807/1 مي باشد كه اين عدد نشان مي دهد كه داده ها از يكديگر مستقل هستند و بين داده ها خود همبستگي وجود ندارد و مي توان از رگرسيون استفاده كرد.
همانطور كه از جدول (28-4)‌مشخص است رابطه بين سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك منجر به پذيرش فرضيه صفر مي شود سطح معني داري 347/0 05/0 است . بنابراين در سطح خطاي 05/0 رابطه معناداري بين سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك وجود ندارد . نتيجه مي گيريم فرضيه آزمون پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
16-2-4-4- فرضيه اصلي چهارم:
اندازه شرکت بر ارتباط بين سرمايه فکري و ريسک کل تأثيرگذار است.
در اين تحقيق، متغير اندازه شرکت FSIZE به عنوان متغير تعديلي در نظر گرفته شده تا تأثير اندازه شرکت بر روي سرمايه فکري و ريسک کل شرکتها خنثي و کنترل شود. حال مي خواهيم به تأثير متغير تعديلي ياد شده در معادله رگرسيون چندگانه بپردازيم.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه فکري و ريسک کل با تأثيراندازه شرکت را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فکري و ريسک کل با تأثيراندازه شرکت در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 29-4 : ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري بين سرمايه فکري و ريسک کل با تأثير متغيرتعديلي اندازه شرکت
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
128/0
016/0
003/0
93408/0
762/1
310/0
در جدول(29-4) مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه فکري و اندازه شرکت را نشان مي دهد ، که اين ميزان برابر128/0 R= مي باشد. ميزان ضريب تعيين 016/0 است همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فکري و ريسک کل با تأثير اندازه شرکت برابر با 0.128 است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون 762/1 d= است که نشان مي دهد بين دو مقدار 5/1 و 5/2 قرار دارد که خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد .
همانطور که از جدول(29-4) مشخص بود رابطه ميان سرمايه فکري و ريسک کل منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح05/0 = ? گرديد.
=sig 05/0 310/0بنابر اين در سطح05/0 = ? رابطه معناداري ميان متغيرسرمايه فکري و اندازه شرکت وجود ندارد. بنابراين فرضيه آزمون پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
با توجه به جدول (29-4) با تأثيرگذاري متغير تعديلي اندازه شرکت در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس ، جدول ضرايب معادله رگرسيون، نمودارها و اشکال مختلف نيست.
17-2-4-4- فرضيه اصلي پنجم:
اندازه شرکت بر ارتباط بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک تأثيرگذار است.
در اين تحقيق، متغير اندازه شرکت FSIZE به عنوان متغير تعديلي در نظر گرفته شده تا تأثير اندازه شرکت بر روي سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک شرکتها خنثي و کنترل شود. حال مي خواهيم به تأثير متغير تعديلي ياد شده در معادله رگرسيون چندگانه بپردازيم.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک با تأثير اندازه شرکت را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک با تأثيراندازه شرکت در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 30-4: ‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک با تأثيرگذاري متغيرتعديلي اندازه شرکت
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
216/0
047/0
026/0
46115/0
856/1
060/0
اولين آماره در جدول (30-4) مقدار ضريب همبستگي بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک با اعمال متغير تعديل مي باشد را نشان مي دهد ،که اين ميزان برابر 216/0 = R مي باشد و ميزان ضريب تعيين047/0 مي باشد. همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک برابر با 0.216 است اين عدد در سطح خطاي 05/0 شدت رابطه بين دو متغير را با تأثير اندازه شرکت نشان مي دهد.
آزمون دوربين واتسون856/1 d= است که نشان مي دهد بين دو مقدار 5/1 و 5/2 قرار دارد که خود همبستگي بين داده ها وجود ندارد.
همانطور که از جدول (30-4) مشخص است رابطه ميان سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک با اعمال متغير تعديل منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح05/0 = ? گرديد.
(060/0= sig 05/0) بنابر اين در سطح05/0 = ? رابطه معناداري ميان متغيرسرمايه فکري و ريسک سيستماتيک وجود ندارد. بنابراين فرضيه آزمون پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
با توجه به جدول (30-4) با تأثيرگذاري متغير تعديلي اندازه شرکت در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس ، جدول ضرايب معادله رگرسيون، نمودارها و اشکال مختلف نيست.
18-2-4-4- فرضيه اصلي ششم:
اندازه شرکت بر ارتباط بين سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک تأثيرگذار است.
در اين تحقيق، متغير اندازه شرکت FSIZE به عنوان متغير تعديلي در نظر گرفته شده تا تأثير اندازه شرکت بر روي سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک شرکتها خنثي و کنترل شود. حال مي خواهيم به تأثير متغير تعديلي ياد شده در معادله رگرسيون چندگانه بپردازيم.
در مرحله اول ، براي بررسي و آزمون فرضيه هاي خود ، وجود رابطه بين سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک را بررسي مي نماييم. زيرا زماني مي توان از رابطه رگرسيون استفاده کرد که وجود يک رابطه همبستگي بين متغيرها اثبات شود. چنانچه ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک در سطح اطمينان حداقل 95 درصد بزرگتر از 05/0 باشد ، دراين صورت فرضيه آماري رد خواهد شد و فرضيه در سطح اطمينان حداقل 95درصد مورد قبول واقع مي شود.
جدول 31-4: ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري بين سرمايه فکري و ريسک غير سيستماتيک با تأثيرگذاري متغير تعديلي اندازه شرکت
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطا
آزمون دوربين واتسون
سطح معني داري
1
140/0
020/0
006/0
90252/0
815/1
215/0
طبق جدول (31-4) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک با تأثير متغيرتعديلي اندازه شرکت140/0 مي باشد . اين عدد در سطح خطاي 05/0 رابطه معناداري را بين دو متغير سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک با تأثير متغير تعديلي نشان نمي دهد ، با توجه به خروجي نرم ا فزار Spss جداول نشان مي دهد که از آنجا که سطح معني داري بزرگتر از 05/0 است فرضيه در سطح خطاي 5، تأييد مي شود و وجود همبستگي بين دو متغيير تأييد نمي شود. همچنين ضريب تعيين محاسبه شده نيز عدد 020/0 را نشان مي دهد که بر ارزش مناسبي از تغييرات متغيرهاي مزبور ارائه نمي دهد يکي از مفروضات رگرسيون فرض خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها تأييد شود و خطاها با هم همبستگي نداشته باشند آمار? دوربين واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود. که اگر مقدار آمار? دوربين واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و 815/1 مي باشد که اين عدد نشان مي دهد که داده ها از يکديگر مستقل هستند و بين داده ها خودهمبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين داده ها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
همانطور که در جدول(31-4) مشخص است رابطه بين دومتغير سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک با تأثير متغيرتعديلي( اندازه شرکت) منجر به پذيرش فرضيه صفر در سطح 05/0= a گرديد. 215/0= sig مي باشد. بنابراين در سطح 05/0=a رابطه معناداري بين دو متغير وجود ندارد. بنابراين فرضيه آزمون پذيرفته و فرضيه مقابل رد مي شود.
با توجه به جدول (31-4) با تأثيرگذاري متغير تعديلي اندازه شرکت در صورتي که Sig بزرگتر از 05/0 باشد و عدم معني دار بودن ارتباط تأييد شود ديگر لازم به آوردن جدول ANOVA يا تحليل واريانس ، جدول ضرايب معادله رگرسيون، نمودارها و اشکال مختلف نيست.
جدول 32-4 : يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه ها
آماره ها
متغيرهاي پژوهش
ضريب همبستگي
تعيين ضريب تعديل شده
تعداد
آمارة F
سطح معني داري
فرضيه تأييد شده
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ريسك كل
092/0
001/0-
304
849/0
468/0
بررسي رابطه بين سرمايه فيزيكي و ريسك كل
081/0
003/0
309
031/2
155/0
بررسي رابطه بين سرمايه ساختاري و ريسك كل
049/0
000/0
311
737/0
391/0
بررسي رابطه بين سرمايه انساني و ريسك كل
035/0-
002/0-
307
381/0
538/0
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك
209/0
029/0
199
982/2
033/0
بررسي رابطه بين سرمايه فيزيكي و ريسك سيستماتيك
072/0
000/0
204
057/1
305/0
بررسي رابطه بين سرمايه ساختاري و ريسك سيستماتيك
037/0
004/0-
205
278/0
599/0
بررسي رابطه بين سرمايه انساني و ريسك سيستماتيك
200/0
035/0
201
297/8
004/0
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك
104/0
001/0
304
105/1
347/0
بررسي رابطه بين سرمايه فيزيكي و ريسك غيرسيستماتيك
087/0-
004/0
309
358/2
126/0
بررسي رابطه بين سرمايه ساختاري و ريسك غيرسيستماتيك
053/0
000/0
311
879/0
349/0
بررسي رابطه بين سرمايه انساني و ريسك غيرسيستماتيك
052/0-
000/0
307
815/0
367/0
تأثيرگذاري متغير تعديلي اندازه شرکت بر ارتباط بين سرمايه فكري و ريسك كل
128/0
003/0
295
203/1
310/0
تأثيرگذاري متغير تعديلي اندازه شرکت بر ارتباط بين سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك
216/0
026/0
192
306/2
060/0
تأثيرگذاري متغير تعديلي اندازه شرکت بر ارتباط بين سرمايه فكري و ريسك غيرسيستماتيك
140/0
006/0
295
458/1
215/0
فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه
از ديرباز سرمايه گذاران و مديران مالي به دنبال سرمايه گذاري در اوراق بهادار بوده اند که بيشترين و حداکثر بازدهي و سودآوري را براي آنان داشته است و تا کنون تئوري هاي زيادي در اين زمينه مطرح گرديده تا بتوان به اين هدف نائل گرديد .نکته مهم اين است که به دست آوردن ميزان مشخصي از بازدهي در قبال پذيرفتن ريسک متناسب آن ريسک است .مدل هاي مطرح شده در زمينه سرمايه فکري نيز تا کنون به دنبال راهي بودند تا روابط مطرح شده در زمينه سرمايه فکري با ديگر زمينه هاي علمي را بهتر تبيين نمايند .دانشمندان امروزه به اين نتيجه رسيده اند که سرمايه فکري بايستي با توجه به آن

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید