دانلود پایان نامه

فصل چهارم
يافته هاي تحقيق

4-1 مقدمه
در اين فصل، به بررسي در زمينه نحوه ايجاد صندوق سرمايه گذاري مشترک پرداخته مي شود. در ابتدا به بررسي نحوه عملياتي ايجاد يک صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا پرداخته مي شود. داده ها در اين قسمت از خبرگان به صورت پرسشنامه جمع آوري مي شود. سپس به بررسي ابعاد حقوقي ايجاد صندوق سرمايه گذاري مشترک پرداخته مي شود. در مرحله بعد ابعاد فقهي در زمينه بورس کالا و سرمايه گذاري در آن مورد مطالعه قرار مي گيرد. در انتها نيز يک اساس نامه پيشنهادي با نظر خبرگان تهيه مي شود. اعتبار آن با مصاحبه از خبرگان مورد تاييد قرار گرفته است.
درحال حاضر تقسيم‌بندي‌هاي زير درمورد صندوق‌هاي سرمايهگذاري وجود دارد:
الف: از لحاظ اندازه صندوق‌ها به دو دسته کوچک و بزرگ تقسيم مي‌شوند؛
ب: از لحاظ ترکيب دارايي‌ها فعلاً به سه دسته در سهام، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط تقسيم مي‌شوند
ج: ازنظر موضوع فعاليت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا، در ارز و ساير تقسيم مي‌گردند.
د: از نظر وضعيت نقدشوندگي، صندوقهاي سرمايهگذاري به دو دسته با ضمانت نقد شوندگي و بدون ضمانت نقد شوندگي تقسم مي شوند.
ه: از منظر تضمين بازدهي ميتوان صندوقها را به دو دسته با تضمين حداقل بازدهي و بدون تضمين حداقل بازدهي تقسيم کرد.
و: در نهايت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بدون تضمين و صرفاً با پيش‌بيني سود.
ز: و از نظر نحوه معامله واحدهاي سرمايهگذاري: صندوقهاي قابل معامله در بورس يا فرابورس(ETF) يا غير قابل معامله.

4-2 بررسي گويه هاي پرسشنامه
همانطور که بيان شد براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از پرسشنامه استفاده مي شود. اين پرسشنامه در مقياس ليکرت طراحي شده است که در ادامه به بررسي آن مي پردازيم.
تمام سوالات به جز سوالات متغيرهاي کنترل به صورت مقياس ليکرت 5 گزينه اي مطرح شدند. اين مقياس به صورت جدول زير نمايش داده شده است:
جدول 4-1: جدول مقياس ليکرت
1
2
3
4
5
خيلي موافقم
موافقم
تا حدودي موافقم
مخالفم
خيلي مخالفم

اطلاعات توسط 211 خبره که در زمينه سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري و کارگزاري هاي بورس کالا فعاليت مي کنند جمع آوري شده است . با توجه به تعداد حدود 70 کارگزاري فعال در بورس کالا و 80 صندوق سرمايه گذاري مشترک موجود و لزوم تاکيد بيشتر بر بورس کالا براي هر صندوق يک و براي هر کارگزاري دو پرسشنامه در نظر گرفته شد که از 220 پرسشنامه 211 عدد قابل استفاده بود. بهترين روش براي تحليل اين روش نيز بدست آوردن مد است.]5[

4-3 پايايي پرسشنامه
براي بررسي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضريب آلفاي کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و يکي ازمتداولترين روشهاي اندازه گيري اعتماد پذيري و يا پايائي پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار يا پايايي پرسش نامه اين است که اگر صفت هاي مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمانهاي مختلف مجددا اندازه گيري شوند، نتايج تقريبا يکسان حاصل شود.
ضريب آلفاي کرونباخ، براي سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرشها، عقايد و … بکار مي رود. در واقع مي خواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سوالات يکسان بوده است. اساس اين ضريب بر پايه مقياسهاست. مقياس عبارتند از دسته اي از اعداد که بر روي يک پيوستار به افراد، اشيا يا رفتارها در جهت به کميت کشاندن کيفيت ها اختصاص داده مي شود. رايج ترين مقياس که در تحقيقات اجتماعي بکار مي رود مقياس ليکرت است. در مقياس ليکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گويه ها استوار است. بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثلا از1 تا 5 براي مقياس ليکرت 5 گويه اي) داده مي شود که مجموع نمراتي که هر فرد از گويه ها مي گيرد نمايانگر گرايش او خواهد بود.
آلفاي کرونباخ بطورکلي با استفاده از يکي روابط زير محاسبه مي شود.
يا
که دراين روابط k تعداد سوالات، واريانس سوال i ام، واريانس مجموع کلي سوالات، ميانگين کواريانس بين سوالات، و واريانس ميانگين سوالات مي باشند (آلن و ين، 2002).
با استفاده از تعريف آلفاي کرونباخ مي توان نتيجه گرفت:
(1) هرقدرهمبستگي مثبت بين سوالات بيشتر شود، ميزان آلفاي کرونباخ بيشتر خواهد شدو بالعکس
(2) هر قدر واريانس ميانگين سوالات بيشتر شود آلفاي کرونباخ کاهش پيدا خواهد کرد
(3) افزايش تعداد سوالات تاثيرمثبت و يا منفي (بسته به نوع همبستگي بين سوالات) بر ميزان آلفاي کرونباخ خواهد گذاشت
(4) افزايش حجم نمونه باعث کاهش واريانس ميانگين سوالات در نتيجه باعث افزايش آلفاي کرونباخ خواهد شد.
بديهي است هرقدر شاخص آلفاي کرونباخ به 1نزديکترباشد، همبستگي دروني بين سوالات بيشتر و در نتيجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضريب پايايي %45 را کم، %75 را متوسط و قابل قبول، و ضريب %95 را زياد پيشنهاد کرده (کرونباخ، 1951). بديهي است درصورت پايين بودن مقدارآلفا، بايستي بررسي شود که با حذف کدام پرسشها مقدارآن را مي توان افزايش داد.
نتايج اين تست بر روي کل پرسشنامه و تک تک گويه ها به صورت زير مي باشد. جداول ارائه شده از نرم افزار SPSS استخراج شده است

جدول 4-2 : قابليت اطمينان پرسشنامه
ضريب آلفاي کرونباخ
تعداد سوالات
0.81
12
آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 0.81 مي باشد که نشان دهنده قابليت اطمينان
بالاي اطلاعات آماري است. همچنين اين ضريب براي تک تک گويه ها به صورت زير مي باشد:

جدول 4-3: قابليت اطمينان سوالات
شماره سوال
ضريب آلفاي کرونباخ

1
0.72

2
0.81

3
0.71

4
0.82

5
0.86

6
7
8
9
10
11
12
0.88
0.75
0.85
083
0.88
0.74
0.83

4-4 تجزيه و تحليل گويه ها
در اين بخش به بررسي و تجزيه و تحليل گويه ها پرداخته مي شود.
در صندوق سرمايه گذاري مشترک بيشتر سرمايه گذاري بايد در کالاهاي استراتژيک مانند نفت باشد.
جدول 4-4: جدول فراواني گويه 1
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
28
13.3
13.3
13.3

2
59
28.0
28.0
41.2

3
55
26.1
26.1
67.3

4
43
20.4
20.4
87.7

5
26
12.3
12.3
100.0

جمع کل
211
100.0
100.0

نمودار 4-1 : نمودار فراواني گويه 1

در صندوق سرمايه گذاري مشترک بيشتر تمرکز سرمايه گذاري بايد بر روي طلا باشد.

جدول 4-5 : جدول فراواني گويه 2
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
30
14.2
14.2
14.2

2
46
21.8
21.8
36

3
48
22.7
22.7
58.8

4
62
29.4
29.4
88.2

5
25
11.8
11.8
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-2: نمودار فراواني گويه 2

در صندوق سرمايه گذاري مشترک بيشتر تمرکز سرمايه گذاري بايد بر روي دلار باشد.

جدول 4-6 : جدول فراواني گويه 3
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
21
10.0
10.0
10.0

2
59
28.0
28.0
37.9

3
55
26.1
26.1
64.0

4
53
25.1
25.1
89.1

5
23
10.9
10.9
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-3 : نمودار فراواني گويه 3

در صندوق سرمايه گذاري مشترک بيشتر تمرکز سرمايه گذاري بايد بر روي کالاي کشاورزي باشد.
جدول 4-7: جدول فراواني گويه 4
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
28
13.3
13.3
13.3

2
81
38.4
38.4
51.7

3
75
35.5
35.5
87.2

4
27
12.8
12.8
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-4 : نمودار فراواني گويه 4

در صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه گذاري بايد در طول زمان با توجه به شرايط تغيير کند
جدول 4-8: جدول فراواني گويه 5
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
38
18.0
18.0
18.0

2
78
37.0
37.0
55.0

3
70
33.2
33.2
88.2

4
25
11.8
11.8
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-5: نمودار فراواني گويه 5

در صندوق سرمايه گذاري مشترک براي کنترل ريسک بايد از استراتژي هاي معاملاتي مانند استريپ و استرپ استفاده نمود:
جدول 4-9 : جدول فراواني گويه 6
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
53
25.1
25.1
25.1

2
104
49.3
49.3
74.4

3
54
25.6
25.6
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-6: نمودار فراواني گويه 6

در سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري مشترک بايد بر روي قرار داد هاي آتي و قرارداد هاي تحويل آينده سرمايه گذاري نمود.
جدول 4-10 : جدول فراواني گويه 7
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
37
17.5
17.5
17.5

2
117
55.5
55.5
73

3
57
27.0
27.0
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-7: نمودار فراواني گويه 7

صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا بايد توانايي سرمايه گذاري در بازار هاي بين المللي را داشته باشد.
جدول 4-11: جدول فراواني گويه 8
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
46
21.8
21.8
21.8

2
104
49.3
49.3
71.1

3
61
28.9
28.9
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-8 : نمودار فراواني گويه 8

سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي مشترک کالا بايد مجددا سرمايه گذاري شوند

جدول 4-12 : جدول فراواني گويه 9
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
45
21.3
21.3
21.3

2
118
55.9
55.9
77.3

3
48
22.7
22.7
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-9 : نمودار فراواني گويه شماره 9

در تشکيل صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا نبايد بر روي اوراق بهادار سرمايه گذاري کرد و تمام تمرکز در بازار بورس کالا بايد باشد.
جدول 4-13 : جدول فراواني گويه 10
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
57
27.0
27.0
27.0

2
106
50.2
50.2
77.3

3
48
22.7
22.7
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-10: نمودار فراواني گويه 10

بيشتر سرمايه گذاران در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک کالا بايد از افرادي با سرمايه هاي کم تشکيل شوند.
جدول 4-14 : جدول فراواني گويه 11
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
42
19.9
19.9
19.9

2
113
53.6
53.6
73.5

3
56
26.5
26.5
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-11 : نمودار فراواني گويه 11

اندازه صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا به چه صورت بايد باشد:
1 بزرگ
2متوسط
3کوچک
جدول 4-15 : جدول گويه 12
گزينه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني معتبر
درصد فراواني تجمعي

1
50
23.7
23.7
23.7

2
109
51.7
51.7
75.4

3
52
24.6
24.6
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-12 : نمودار فراواني گويه 12

با توجه به اطلاعات جمع آوري شده از خبرگان و نتايجي که در فوق ذکر شد به نظر مي رسد الگوي عملياتي که طراحي مي شود بايد داراي خصوصيات زير باشد
1- صندوق سرمايه گذاري کالا بايد توانايي داشته باشد در هر زمان با توجه به شرايط اقتصادي و سياسي موجود روي هر نوع کالايي که طبق نظر تحليلگران خود بيشترين نسبت سود به ريسک را دارد سرمايه گذاري کند.
2- در صورتي که صندوق سرمايه گذاري تخصصي در نوع خاصي از کالا باشد، بهترين گزينه کالاي کشاورزي و پس از آن کالاهاي استراتژيک مانند نفت است.
3-صندوق براي پوشش ريسک خود بايد از استراتژي هاي معاملاتي استفاده کند. البته اين مورد مخصوص شرايط حال حاضر مي باشد و در آينده در صورت وجود قرارداد هاي متنوع تر در بورس کالاي ايران، تنوع بخشي در سبد بهتر است.
4- بهترين سرمايه گذاري براي اين صندوق ها، سرمايه گذاري بر روي قرارداد هاي تحويل آينده و قرارداد هاي آتي مي باشد. لذا لزوم توسعه ي بورس کالا و معرفي ابزارهاي مالي جديد بسيار احساس مي شود. با اين حال در صورت تشکيل صندوق سرمايه گذاري کالا پيشنهاد مي شود بيشتر معاملات بر روي قرارداد هاي موجود آتي مانند سکه ي طلا و زيره سبز و همچنين قرار داد هاي سلف موازي استاندارد سنگ آهن باشد.
5- اگر تدابيري انديشيده شود تا صندوق سرمايه گذاري مشترک کالا بتواند در بازار هاي جهاني فعاليت کند، به پويايي و سود آوري بيشتر اين صندوق منجر خواهد شد.
6- برخي از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک تخصصي در نوع خاصي از کالا بر روي اوراق بهادار و سهام شرکت هاي فعال در همان رشته نيز سرمايه گذاري مي کنند. براي مثال صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک کالايي نفتي، ممکن است در سهام شرکت هاي نفتي نيز سرمايه گذاري کنند. اين کار براي مدل پيشنهادي داخلي توصيه نمي شود، زيرا با اهداف تشکيل اين صندوق در تضاد است.
7- سرمايه گذاران به جاي شرکت هاي حقوقي بهتر است از سرمايه گذاران خرد باشد.
8- و در نهايت اندازه ي مناسب پيشنهادي براي صندوق سرمايه گذاري مشترک “متوسط” است.

4-5 بررسي حقوقي
صندوق‌‌ سرمايه‌گذاري در ايران از مصاديق تعريف صورت‌گرفته بند21 ماده يک


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید