دانلود پایان نامه

اميدنامه ذکر شده است.
ماده 5:
دوره فعاليت صندوق از ابتداي اولين روز کاري بعد از ثبت صندوق نزد سبا شروع شده و به مدت] حداقل 1 و حداكثر 5 [سال شمسي ادامه مي‌يابد. اين مدت مطابق ماده 57 قابل تمديد است. سال مالي صندوق از شروع دورة فعاليت صندوق به مدت يكسال كامل شمسي مي‌باشد.
ماده 6:
محل اقامت صندوق همان محلي است كه مدير در اميدنامة صندوق به عنوان مركز اصلي فعاليت صندوق اعلان كرده است. روزهاي كاري صندوق عبارت از تمام روز هايي است که بورس کالا در آن روز به فعاليت مي پردازد.
واحدهاي سرمايه‌گذاري:
ماده 7:
ارزش مبناي هر واحد سرمايه‌گذاري برابر 1.000.000(يك ميليون) ريال است، که بايد روي گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري قيد شود. واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق به دو نوع ممتاز و عادي به شرح زير تقسيم مي‌شود:
الف) واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز که تعداد آنها … واحد سرمايه‌گذاري است، كه قبل از شروع دورة پذيره‌نويسي اوليه مطابق ماده 8 کلاً توسط مؤسس يا مؤسسان صندوق خريداري مي‌شود. اين نوع واحدهاي سرمايه‌گذاري غيرقابل ابطال ولي قابل انتقال به غير مي‌باشد.
ب) واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي که در طول دورة پذيره‌نويسي اوليه يا پس از تشکيل صندوق صادر مي‌شود. اين نوع واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل‌ابطال ولي غيرقابل‌انتقال مي‌باشد. حداکثر واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي نزد سرمايهگذاران در اميدنامه قيد شده است.
تبصره : نقل و انتقال واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز بايد نزد مدير ثبت شده و به تأئيد انتقال‌گيرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدير موظف است در هنگام انتقال، گواهي مربوط را دريافت و از درجة اعتبار ساقط کند و گواهي جديدي براي انتقال گيرنده صادر نمايد. مدير بايد قبل از تشكيل مجمع صندوق هويت دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز را به سبا ارائه دهد.

سرمايه‌گذاري مؤسسان:
ماده 8:
پيش از شروع دورة پذيره‌نويسي اوليه، مؤسس يا مؤسسان بايد تمام واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق را خريداري کرده و معادل ارزش مبناي آنها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسيس واريز نمايند و تقاضاي ثبت صندوق را به سبا ارائه دهند.
تبصره: شروع دورة پذيره‌نويسي اوليه منوط به تأئيد سبا مبني بر رعايت اين ماده و تشکيل مجمع صندوق و اراية مدارک زير به سبا است:
اساسنامه و اميدنامة مصوب مجمع صندوق؛
قبولي سمت توسط مدير، متولي، ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
فهرست هويت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز پذيره‌نويسي شده توسط آنها؛
تأييدية بانک مبني بر واريز ارزش مبناي واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز.
پذيره‌نويسي اوليه:
ماده 9:
دورة پذيره‌نويسي اوليه پس از تأييد سبا مبني بر رعايت ماده 8 توسط مؤسسان تعيين شده و در اعلامية پذيرهنويسي، درج و اعلام مي‌گردد. پذيره‌نويسان بايد در هنگام پذيره‌نويسي صددرصد ارزش مبناي واحدهاي سرمايه‌گذاري را که پذيره‌نويسي کرده‌اند نقداً به حساب صندوق بپردازند.
تبصره: در صورتي‌که تا يك روز قبل از پايان دورة پذيره‌نويسي اوليه، تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري پذيره‌نويسي شدة‌ صندوق، کمتر از حداقل تعيين شده در اميدنامه براي تأسيس صندوق باشد، مؤسسان مي‌توانند دورة پذيره‌نويسي را به مدت مذکور در اعلامية پذيره‌نويسي براي مدت يك‌بار تمديد کرده و تاريخ و ساعت پايان دورة پذيره‌نويسي را مجدداً تعيين نمايند.
ماده 10:
براي پذيره‌نويسي واحد‌هاي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار بايد به يکي از شعب مراجعه نموده و مراحل پذيره‌نويسي را مطابق دستورالعمل سازمان به انجام برساند.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید