دانلود پایان نامه

1316 مي باشد که چيزي حدود 80 سال از آن مي گذرد و در اين مدت تحولات زيادي در عرصه بيمه بين المللي رخ داده است و نياز به تغيير دارد .
2 ـ در رابطه با بيمه مسافران بايد تدابيري انديشيده شود تا ميزان جبران خسارت در صورت ورود صدمه جاني به ايشان يا فوت آنان هم پاي اکثر کشورهاي جهان در ايران نيز افزايش يابد .
فهرست منابع و مآخذ
الف : منابع فارسي
1 ـ ايزد پناه ، مسيح ، جزوه حقوق بيمه ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهيد بهشتي ، سال تحصيلي 78 ـ 77
2 ـ آل شيخ ، محمد ، حقوق و تعدات بيمه گذار ، فصلنامه صنعت بيمه ، شماره 79 ، 1384
3 ـ اعلايي فرد ، محمد علي ، جنبه هاي حقوقي اصل جانشيني در قرارداد بيمه ، مجله حقوقي عدالت آراء ، شماره 5 ، 1385
4 ـ افشار ، حسين ، بيمه دريايي و زيان همگاني ، تهران ، چاپ رنگين ، 1363
5 ـ احمدي ، محمود ، کليات بيمه ، کتابخانه ملي ايران ، 1382
6 ـ بهنام مجتهدي ، ايرج ( مترجم ) ، از مبادله الکترونيکي اطلاعات تا تجارت الکترونيکي ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، تهران ، 1376
7 ـ بيمه و تجارت الکترونيکي ، معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني ، نشر سي زان ، تهران 1384
8 ـ پور رضا ، آرتميس ، بررسي تحريم بانک هاي ايران بر اساس موازين حقوق بين الملل ، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق بين الملل ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي ، 1389
9 ـ دستباز ، هادي ، بيمه کالا ، کشتي و هواپيما ، چ 1 ، انتشارات دانشکده امور اقتصادي ، تهران 1374
10 ـ راشدي اشرفي ، عليرضا ، حقوق تجارت کاربردي ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، 1380
11 ـ رابرت ، ال کارتر ، بيمه اتکايي ، ترجمه هادي دستباز ، تهران ، نشريه بيمه مرکزي ، ايران ، چاپ اول ، 1375
12 ـ شناخت انواع بيمه ، فصلنامه بيمه آسيا ، شماره اول ، زمستان 1375
13 ـ طارم سري ، مسعود ، قراردادهاي بيمه محصولات صادراتي ، ماهنامه بررسي هاي بازرگاني ، سال پنجم ، ش 1
14 ـ طباطبايي، سيد مصطفي، فرهنگ نوين عربي-فارسي، چاپ سوم، تهران، چاپخانه اسلاميه، 1355

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید