پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی بندر عباس، استان هرمزگان

2-23 جهانگردي زيست محيطي يا اکوتوريسم 492-24 منشور جهانگردي : 512-25 آسيب به محيط زيست : 532-26 گردشگري – محيط زيست 552-26-1 مناطق حفاظت شده 552-26-2 استراتژي جهاني حفاظت : 552-26-3 ارزش هاي توريستي مناطق ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago