پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد ریاضی، خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی

ها متغیرها شاخص های توصیفی میانگینانحراف استانداردمینیممماکزیمم خودکارآمدیدختر03/5188/53970 پسر86/4994/71780 کل42/5004/71780 با توجه به مندرجات جدول همان طور که مشاهده می شود میانگین نمره افراد در خودکارآمدی بطور کلی 42/50 می باشد. میانگین نمره خودکارآمدی در ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد ریاضی، فراشناختی، خودکارآمدی

باشد.سراج و همکاران(1389). در پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش های فراشناختی بر عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان مقطع راهنمایی به این نتیجه رسیدند که آموزش های فراشناختی در بهبود عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع فراشناختی، پردازش اطلاعات

خود اطلاق مي‌شود (كديور، 1374).فراشناخت يا فراسوي شناخت به معرفت يا شناختي گفته مي‌شود كه هر كس درباره نظام شناختي خودش دارد. فراشناخت از جمله راه‌‌هاي معني‌دار ساختن يادگيري است. فراشناخت كه نوعي مهارت است ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، انگیزه پیشرفت

موفقیت و ارزش تشویقی ناشی از موفقیت، در هم ضرب می شوند.خاصیت ضرب شدن این است که بالا بودن سطح هر عامل بر افزایش سطح نتیجه، یعنی انگیزش تاثیر فراوانی دارد. در مقابل هر گاه ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انسان گرایی، انگیزش درونی، رویکرد شناختی

جويي روانشناختي-اصل لذت/ درد-خلاصه آساني از اساسي ترين اصل انگيزشي رفتار گرايان است. طبق اصل لذت درد ما مي كوشيم تا لذت كسب كنيم و از درد بگريزيم(دیبوراجی، 1385).رویکرد شناختیدر رویکرد شناختی انگیزش، باور بر ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انگیزش تحصیلی، موفقیت تحصیلی، جمع آوری اطلاعات

متوجه می نماید و میزان فعالیت او را معین و محدود می کند. بعضی ها نیز می گویند: انگیزه، آن نیروهای کشاننده هستند که فرد را به انتخاب، انجام دادن یک عمل، یا ترجیح یک ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های اوقات فراغت

م درماني به صورت مستقل در ايران ايجاد شد و مورد توجه بيشتري قرار گرفت.اما در ميان تعريف هاي سازمان جهاني گردشگري، اصطلاحات ديگري هم وجود دارند که دامنه گردشگري سلامت را گسترده تر مي ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های دياگرام، گردشگري، جسمي

ها : 2763-42 امکانات بيمارستان هوشمند 2773-42-1 امکانات اتاق بيمار 2773-42-2 امکانات اتاق هاي عمل 2783-42-3 امکانات محيطي 2783-43 نتيجه 279فصل چهارم 281جمع بندي 281طراحي و مراحل طراحي 2814-1 نمونه مشابه 2824-2 نتيجه گيري : ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago