پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره حقوق جزا، قانون مجازات، کرامت انسان

دارد و ليکن ممکن است در مباحث خارج از مبحث جرمانگاري، روابط اين عناوين به گونهاي ديگر رقم بخورد که توضيح تفصيلي آن در اين مقال نميگنجد.الف) منابعمنابع جمع منبع و به معناي اصل و ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره امام صادق، مصلحت و مفسده، قاعده اتلاف

يونسبن سماعه از امام صادق(ع) نقل ميکند که امام در مورد فردي که با حيواني آميزش کرده بود، فرمودند: “ميبايست به چيزي جز تازيانه حد بخورد، بعد به مکاني ديگر تبعيد شود16” (حر عاملي،وسائل الشيعه، ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره حقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم

قرار دهد. اين موارد، نشاندهنده آن است که در تعريف تعزير، صريحاً معيار تعيين مجازات، “قانون” اعلام گرديده و از منوط کردن موضوع به “نظر قاضي” اجتناب شده است، در عين حال ماده ?? قانون ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره حقوق جزا، قانون مجازات، قاچاق کالا

……………………………..1015-1-2- ديدگاه تنوع تعزير………………………………………………………………………………………………………..1025-1-2-1- ادله قائلين تنوع تعزير………………………………………………………………………………………………103 الف) کلمات فقها……………………………………………………………………………………………………………………..103 ب) اطلاقات باب تعزير…………………………………………………………………………………………………………….105 ج) روايات …………………………………………………………………………………………………………………………….1075-1-2-1-2. ملاک عقوبت هاي تعزيري ……………………………………………………………………………………1085-1-2-1-3. وجوب ايجاد نظم طبق ضوابط شرعي ……………………………………………………………………1095-1-2-1-4.رعايت تناسب بين جرايم و مجازات ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع هتک حرمت، ارتکاب جرم، امام صادق

ميشود بنابراين ميتوان آن را به ديگر موارد نيز توسعه داد. ويژگي جرايم تعزيري در اين است که همه به نوعي نقض مقررات حکومتي و محرمات شرعي محسوب مي‌شوند بدون آنکه نوع، ميزان و چگونگي ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع امام صادق، قانون مجازات، مقام استدلال

از طريقي مؤثر و معقول، اهداف و اغراض شارع را به اجرايي شدن نزديك نمايد؛ اما تنها راه آن توسل به زور و مجازات و برخورد مستقيم نيست، بلكه بسياري از اوقات استفاده از شيوه‌هاي ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع مواد مخدر، قانون مجازات، مصرف مواد

مزبور، عدم انطباق قانون با فرهنگ حاکم بر جامعه باشد؛ يعني جامعه استعمال اين ماده را آنچنان قبيح نميداند که بخواهد از طريق کيفري با آن به مقابله بپردازد ولي به نظر ميرسد در مورد ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago