مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (466)

2-13-کارهای اولیه 232-14-تحقیقات اخیر در زمینه مدل سازی شهری با سلول های خودکار252-15-کالیبراسیون (زینه بندی ، تنظیم ، درجه بندی ، واسنجی)282-16-شبکه های عصبی302-16-1-شبکه های عصبی ، سلول های خودکار و مدلسازی رشد شهری302-17-سیستم های ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (467)

2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک622-2-6-3 آسیکودا در ایران652-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی672-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد672-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی672-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین682-2-7-4 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (468)

2-1-2. باور دینی502-1-3. معرفت دینی502-1-4. مسأله معناداری و تحقیق پذیری گزاره های دینی512-1-5. رابطه عقل و ایمان532-1-5-1. عقل گرایی542-1-5-2. ایمان گرایی562-1-6. رویکردهای مطرح در توجیه باورهای دینی572-1-6-1. الهیات طبیعی572-1-6-2. ایمان گرایی582-1-6-2-1. ایمانگرایی افراطی582-1-6-2-2. ایمان گرایی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (458)

1-18) فعالیت ضد میکروبی اریترومایسین……………………………………………………………………………………………………33 1-19) فارماکوکینتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..34 1-20) مصارف بالینی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………34 1-21) عوارض جانبی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………35 1-22) اشکال دارویی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………36 1-23) آنتی بیوتیک های مشتق شده از اریترومایسین………………………………………………………………………………..36 1-24) مراحل کلیدی فرآیند تولید آنتی بیوتیک ها ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (460)

ب- دیگر قوانین و مقررات:34فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:36مبحث اول- اقسام:36گفتار اول- اقسام ثمن:36الف- ثمن معین:371- تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):37-2تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی):38ب- ثمن قابل تعیین:391-توافق طرفین ادامه مطلب…

By 92, ago