مقالات و پایان نامه ها

توانمند سازی از دیدگاه قرآن

توانمند سازی از دیدگاه قرآن توانمندسازی به دنبال ایجاد محیطی است که در آن کارکنان برای قبول مسئولیت ،ارتقای فرایندها و احساس مالکیت دارای توانایی،اعتمماد به نفس،تعهد و آزادی عمل می­باشند.(درگاهی،1383)از طرفی ایجاد محیطی توانمند ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

فرايندهای نظارت و کنترل

فرايندهای نظارت و کنترل تعيين استاندارد عملکرد، 2) تعيين شيوه‌ای برای اندازه گيری عملکردجاری، 3) مقايسه عملکرد با استاندارهای مشخص، 4) انجام اقدامات اصلاحی درصورت مشاهده انحراف(فرج وند،1386،ص 16). اينک به توضيح هرکدام از اجزاء ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي شركت

عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي شركت 2-28-1- ميزان منابع و امكانات شركت شركت ها در صورت داشتن محدوديت در منابع و امكانات از استراتژي بازاريابي تمركزي و در صورت داشتن منابع قوي از استراتژي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مديريت‌ تعارض‌ و ترفندهاي‌ آن

مديريت‌ تعارض‌ و ترفندهاي‌ آن‌ همانطور كه‌ بيان‌ شد تعارض‌ لزوما امري‌ منفي‌ نيست‌. چنانچه‌ تعارض‌ در جهت‌ مقاصد شخصي ‌مورد استفاده‌ قرار گيرد امري‌ مضر و غير كاركردي‌ است‌ ولي‌ اگر در جهت‌ مقاصد ادامه مطلب…

By 92, ago