پایان نامه با کلمات کلیدی کیهان شناسی، توسعه مدل، موفقیت ها

ن است. توجه داشته باشیم که در اینجا x^4 زمان نیست. این شبیه یک کره چهار بعدی با شعاع b^2 است. حال معادل این را در مختصات کروی می نویسیم. x^1=b sin⁡χ sin⁡θ cos⁡φ x^2=b sin⁡χ sin⁡θ sin⁡φ x^3=b sin⁡χ cos⁡θ x^4=b cos⁡χ مجددا برای برقراری شرط همسانگردی ( که ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی کیهان شناسی، موفقیت ها، مدل ریاضی

شواهد تجربی به اثبات رساند. یکی از مهم ترین کاربردهای این نظریه در کیهان شناسی است. بنابراین شناخت اولیه ای از نحوه کاربرد نظریه نسبیت عام در کیهان شناسی ضروری به نظر می رسد که در این پایان نامه به آن اشاره شده است . هم چنین مباحثی به صورت ادامه مطلب…