مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (465)

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1فصل اول- کلیات 5مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی 6گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری 6گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی 8الف) قرارداد داوری 9ب) تجاری بودن داوری 10ج) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (463)

ق.م.ا قانون مجازات اسلامیم. میلادیه.ش هجری شمسیه.ق هجری قمریفهرست مطالبعنوان شماره صفحه چکیده1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه و بیان مسأله3فصل دوم: مبنای اصل همبستگی عوضین2-1- نظریه ی علت112-1-1 مفهوم نظریه ی علت122-1-2 تفکیک علت از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (460)

ب- دیگر قوانین و مقررات:34فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:36مبحث اول- اقسام:36گفتار اول- اقسام ثمن:36الف- ثمن معین:371- تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):37-2تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی):38ب- ثمن قابل تعیین:391-توافق طرفین ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (458)

1-18) فعالیت ضد میکروبی اریترومایسین……………………………………………………………………………………………………33 1-19) فارماکوکینتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..34 1-20) مصارف بالینی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………34 1-21) عوارض جانبی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………35 1-22) اشکال دارویی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………36 1-23) آنتی بیوتیک های مشتق شده از اریترومایسین………………………………………………………………………………..36 1-24) مراحل کلیدی فرآیند تولید آنتی بیوتیک ها ادامه مطلب…

By 92, ago