دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي رابطه بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک و غير سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر مجيد زنجير دار
استاد مشاور:
دکتر رضا موسوي
نگارش:
مريم پلچي
زمستان 1389
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis
Subject:
Survey of Relationship Between Intellectual Capital and Systematic Risk and Non-Systematic Risk in Tehran Stockholder Exchange Bourse
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
R. Moosavi Ph.D.
By:
Maryam Polchi
Winter 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي رابطه بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک و غير سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران
نگارش:
مريم پلچي
زمستان 1389
هيأت داوران:
1- استاد راهنما: دکتر مجيد زنجير دار
2- استاد مشاور: دکتر رضا موسوي
3- استاد داور: دکتر محمدصادق حري
4- مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقاي دکتر مجيد زنجير دار استاد راهنما و همچنين جناب آقاي دکتر رضا موسوي استاد مشاور ، صميمانه تشکر مينمايم و برايشان توفيقات روز افزون در خدمات علمي و فرهنگي و آموزشي آرزو ميکنم .
هم چنين تشکر ويژه دارم از مديريت پژوهش دانشکده سرکار خانم کيوانفر و از خداوند متعال موفقيتهاي بزرگتر در زندگي را برايشان آرزومندم.
تقديم به :
به نام خالق عشق و اميد
تقديم به يگانه همسفر آشنايان
حاج کامران مولايي
خدايا به من آرامش فکر عطا کن تا ايمان بياورم که من قادر به تغيير خيلي چيزها نيستم و شهامت آن را به من عطا کن که چيزهايي را که مي توانم تغيير دهم و عقل و هوش هم به من بده تا تفاوت اين دو را ادراک کنم.
“دکتر هولدنيبور”
هر صبح که از خواب بر مي خيزيم و به صبح دلپذير چشم مي گشايم و از اينکه زنده ايم و روز ديگري را شروع مي کنيم و بار ديگر با مواهب و نعمات دنيا براي فرونشاندن عطش بهره مي جوييم، از اينکه دوستاني داريم که پشتيبان ما هستند و از اينکه مي توانيم بر چهره عزيزانمان بنگريم از صميم قلب شکرگذاريم که اين همه براي شادماني ما کافي است.. ”
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاريخچه مطالعاتي 5
3-1- بيان مسأله 12
4-1- چهارچوب نظري تحقيق 12
5-1- فرضيه هاي تحقيق 15
6-1- اهميت و ضرورت تحقيق 16
7-1- اهداف انجام تحقيق 17
8-1 حدود مطالعاتي 17
1-8- قلمرو مکاني تحقيق 17
2-8- قلمرو زماني تحقيق 17
3-8- قلمرو موضوعي تحقيق 17
9-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات 18
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 21
2-2- بخش اول : نظريه هاي مربوط به سرمايه فکري 23
1-2-2- تعاريف مختلف سرمايه فکري 24
3-2- بخش دوم : مدل هاي طبقه بندي سرمايه فکري 25
1-3-2- ادوينسون و مالونه (1997) 26
2-3-2- سويبي (1997) 26
3-3-2- طبقه بندي نورتون و کاپلان(1992) 28
4-2- بخش سوم : روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري 29
1-4-2- طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري 29
2-4-2- ارزش افزوده اقتصادي 29
3-4-2- کارت نمره متوازن 30
4-4-2- ترازنامه نامرئي 30
5-4-2- کنترل دارايي هاي ناملموس 30
6-4-2- روش جهت يابي تجاري اسکانديا 31
7-4-2- شاخص سرمايه فکري 31
8-4-2- نرخ بازده دارايي ها 31
9-4-2- روش تشکيل سرمايه بازار 32
10-4-2- کارگزار تکنولوژي 32
11-4-2- روش سرمايه فکري مستقيم 32
12-4-2- روش هاي مالي و مراحل اندازه گيري مالي سرمايه فکري 33
13-4-2- مدل مديريت سرمايه فکري 33
14-4-2- کيوتوبين 33
15-4-2- هوش سرمايه انساني 34
16-4-2- مدل کارگزار فناوري 34
17-4-2- روش ارزشگذاري جامع 34
5-2- ارزيابي تحليلي – تطبيقي و مدل هاي سنجش سرمايه فکري 35
6-2- طبقه بندي شيوه اندازه گيري سرمايه فکري از ديد کلينت و دارن 36
1-6-2- روش هاي محاسبه مستقيم سرمايه فکري 36
2-6-2- روش هاي برآورد ارزش بازاري سرمايه 36
3-6-2- روش هاي برگشت دارايي ها 36
4-6-2- روش هاي کارت امتياز 37
7-2- نحوه محاسبه سرمايه فکري ( با استفاده از مدل پاليک ) شاخص هاي عملکرد مالي شرکت ها 37
1-7-2- محاسبه سرمايه فکري با استفاده از مدل پاليک 37
8-2- انواع ريسک: 40
1-8-2- انواع ريسک : نگرش نظريه نوين پرتفوي(ريسک هاي سيستماتيک و غير سيستماتيک ) 44
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه 47
2-3- روش تحقيق 47
3-3- روش گردآوري اطلاعات 48
4-3 روايي و پايايي تحقيق 49
5-3- ابزارگردآوري اطلاعات 49
6-3- جامعه آماري تحقيق 50
7-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرهاي پژوهش 51
8-3- متغيرهاي عملياتي تحقيق 57
9-3- روش تجزيه و تحليل داده ها 57
1-9-3- تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 59
2-9-3- آزمون همبستگي 59
3-9-3- رگرسيون چندگانه 60
4-9-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسميرنوف) 60
5-9-3- آزمون خودهمبستگي (دوربين – واتسن) 61
6-9-3- چندهم خطي 61
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 64
2-4- شاخص هاي توصيفي متغيرها 64
3-4- روش آزمون فرضيه هاي تحقيق 67
4-4- تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 68
1-4-4- بررسي فرض نرمال بودن متغيرها : 68
2-4-4- خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هر فرضيه به شرح زير بيان مي شود 70
1-2-4-4- تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول 70
2-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي اول: 70
3-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي دوم: 72
4-2-4-4- آزمون فرعي سوم: 73
5-2-4-4- آزمون فرضيه اصلي اول: 75
6-2-4-4- تجزيه وتحليل آزمون فرضيه اصلي دوم : 76
7-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي چهارم : 77
8-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي پنجم :‌ 78
9-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي ششم : 80
10-2-4-4- آزمون فرضيه اصلي دوم: 85
11-2-4-4- تجزيه وتحليل آزمون فرضيه اصلي سوم 90
12-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي هشتم :‌ 90
13-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي نهم : 92
.14-2-4-4- آزمون فرضيه فرعي دهم :‌ 93
15-2-4-4- آزمون فرضيه اصلي سوم: 95
16-2-4-4- فرضيه اصلي چهارم: 96
17-2-4-4- فرضيه اصلي پنجم: 97
18-2-4-4- فرضيه اصلي ششم: 99
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 103
2-5- ارزيابي وتشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 104
1-2-5- نتيجه آزمون فرضيه اصلي اول : 104
2-2-5- نتيجه آزمون فرضيه اصلي دوم : 105
3-2-5- نتيجه آزمون فرضيه اصلي سوم : 107
4-2-5- نتيجه آزمون فرضيه اصلي چهارم : 109
5-2-5- نتيجه آزمون فرضيه اصلي پنجم : 110
6-2-5- نتيجه آزمون فرضيه اصلي ششم: 110
3-5- نتيجه گيري کلي تحقيق 111
4-5- پيشنهادها 112
1-4-5- پيشنهاد مربوط به فرضيه اصلي اول : 112
2-4-5- پيشنهاد دوم مربوط به فرضيه اصلي دوم : 112
3-4-5- پيشنهاد سوم مربوط به فرضيه اصلي سوم : 112
4-4-5- پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق 113
5-4-5- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي 113
5-5- محدوديت هاي تحقيق 114
پيوست ها
پيوست يک : نمونه آماري تحقيق 117
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 119
منابع لاتين: 121
چکيده انگليسي: 125
جدول 1-1: خلاصه ي نتايج تحقيقات انجام شده در ارتباط با سرمايه فکري 14
جدول 1-2 : برخي طبقه بندي هاي ارائه شده سرمايه فکري 25
جدول 2-2 : مقايسه ارزش گذاري سرمايه هاي فکري(رودو وليرت) 35
جدول 1-4 : شاخص هاي توصيف کننده متغيرها تحت، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع براي متغير وابسته 65
جدول 2-4: شاخص هاي توصيف کننده متغيرها تحت، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع براي متغير مستقل 66
جدول 3-4: آزمون کلموگروف اسميرونوف- متغير وابسته 69
جدول 4-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک کل 70
جدول 5-4 : ضريب همبستگي،ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فيزيکي و ريسک کل 71
جدول 6-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک کل 72
جدول 7-4: ضريب همبستگي ،ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه ساختاري و ريسک کل 73
جدول 8-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک کل 74
جدول 9-4: ضريب همبستگي ،ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه انساني و ريسک کل 74
جدول 10-4: ضريب همبستگي،ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فکري و ريسک کل 75
جدول 11-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک 77
جدول 12-4: ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فيزيکي و ريسک سيستماتيک 78
جدول 13-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک سيستماتيک 79
جدول 14-4 : ‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه ساختاري و ريسک سيستماتيک 79
جدول 15-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک 80
جدول 16-4: ‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک 81
جدول شماره 17-4: ‌ آناليز واريانس رگرسيونبراي سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک ANOVA 81
جدول 18-4:‌ ضرايب معادله رگرسيون براي سرمايه انساني و ريسک سيستماتيک 82
جدول 19-4: ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک 86
جدول 20-4:‌ آناليز واريانس رگرسيون براي متغير سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک ANOVA 86
جدول 21-4 :‌ ضرايب معادله رگرسيون براي متغير سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک 87
جدول 22-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک 90
جدول 23-4:‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فيزيکي و ريسک غيرسيستماتيک Model Summary 91
جدول 24-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه ساختاري و ريسک غيرسيستماتيک 92
جدول 25-4: ‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه ساختاري و ريسک غيرسيستماتيک 93
جدول 26-4 : ضريب همبستگي و سطح معني داري و تعداد داده ها بين دو متغير سرمايه انساني و ريسک غير سيستماتيک 94
جدول 27-4:‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه انساني و ريسک غيرسيستماتيک 94
جدول 28-4: ‌ضريب همبستگي ،‌ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معني داري سرمايه فکري و ريسک غيرسيستماتيک 95
جدول 29-4 : ضريب

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید