دانلود پایان نامه

تابستان 1392
نمونه فرم تصويب نامه
يرفع الله الذي آمنوا منکم و الذين اوتوالعلم درجات
قرآن کريم
كارشناسي ارشد آقاي / خانم محبوب پناهي
با عنوان رژيم حقوقي حاکم بر قراردادهاي بيمه بين المللي در جلسه مورخ ………………………………… تحت نظارت شوراي پايان نامه متشكل از استادان زير با درجه …………………………….. و نمره ……………………….. مورد تأييد قرار گرفت .
1- استاد ( استادان) راهنما : نام و نام خانوادگي دکتر محمود باقري…………………………………………………………… امضاء
2- استاد ( استادان) مشاور: نام و نام خانوادگي دکتر رضا طجرلو……………………………………………………………….. امضاء
3- داور داخل گروه : نام و نام خانوادگي دکتر نيما نيکخواه………………………………………………………………………. امضاء
4- داور خارج از گروه : نام و نام خانوادگي ……………………………………………………………………………………………. امضاء
دكتر شهرام رضوان بيدختي
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
تقديم به
ـ خدايي که آفريد
ـ جهان را ، انسان را ، عقل را ، علم را ، معرفت را ، عشق را و به کساني که عشقشان را در وجودم دميد .
ـ همه کساني که لحظه اي شعور انساني و وجداني خود را فراموش نمي کنند وسر بر آستان گرانسنگ انسانيت فرو مي آورند و انسان را با همه تفاوت هايش ارج مي نهند .
ـ همه رهروان عدالت
من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق
شکر و سپاس خدا را ؛
که بزرگترين اميد و ياور در لحظه لحظه زندگيست
و هر چه داريم از اوست
وبه اميد آنکه توفيق يابم جز عبادت او و خدمت به خلق او نکوشم .
سپاس بيکران از عزيزاني که پناه خستگيم بودند
و سپاس فراوان از اساتيد بزرگوارم جناب دکتر محمود باقري ، دکتر رضا طجرلو و دکتر عليرضا حسني
فهرست مطالب
فصل اول : تعريف بيمه و سابقه تاريخي بيمه بين المللي 2
ميحث اول : تعريف بيمه 3
گفتار اول : تعريف لغوي 3
گفتار دوم : ‏تعريف اصطلاحي 4
گفتار سوم : بيمه بين المللي 6
مبحث دوم : شرايط بيمه و پيشينه آن 7
گفتار اول : شرايط بيمه 7
گفتار دوم : سابقه تاريخي 9
‏الف : سابقه تاريخي بيمه درجهان 9
ب : ‏سابقه تاريخي بيمه در ايران 11
مبحث سوم : شناخت قرارداد بيمه اي 12
گفتار اول : ماهيت حقوقي قرارداد بيمه اي 12
گفتار دوم : بيمه نامه و محتواي آن 15
بند اول : بيمه نامه 15
بند دوم : محتواي بيمه نامه ها 15
گفتار سوم : انواع بيمه نامه 16
بند اول : بيمه نامه حاوي اززش موضوع بيمه يا فاقد ارزش موضوع بيمه 16
بند دوم : بيمه نامه با پوشش باز يا شناور 16
بند سوم : بيمه نامه زماني 17
مبحث چهارم : اوصاف بيمه در تجارت بين الملل 17
گفتار اول : انعقاد قرارداد 18
گفتار دوم : پرداخت حق بيمه 20
گفتار سوم : شکل قرارداد بيمه 21
فصل دوم : اصول بيمه و شروط متداول آن در قراردادهاي بين المللي ، ريسک بيمه و تاثير قوه قاهره در آن 23
مبحث اول : اصول بيمه و شروط متداول آن 24
گفتار اول : اصول بيمه 24
بند اول : اصل حسن نيت 24
بند دوم : اصل غرامت 28
بند سوم : اصل نفع بيمه اي 28
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بيمه ) 31
بند پنجم : اصل علت نزديک 31
بند ششم : اصل داوري 32
گفتار دوم : شروط متداول در بيمه 33
بند اول : شرط بدون خسارت 33
بند دوم : شرط خسارت 34
بند سوم : شرط تمام خطر 34
بند چهارم : شرط 35
بند پنجم : شروط ديگر 36
مبحث دوم : قواعد حاکم بر بيمه 37
گفتار اول : جبران خسارت توسط بيمه گر 37
گفتار دوم : نفي پوشش بيمه افزون بر خسارت وارده و منع افزايش دارايي به واسطه بيمه 39
گفتار سوم : منع بيمه مضاعف 40
گفتار چهارم : منع بيمه به بالاتر از قيمت واقعي مال 41
گفتار پنجم : محدوديت تعهدات بيمه گر به وسيله توافق طرفين عقد بيمه 42
گفتار ششم : انتقال مالکيت مال موضوع بيمه 45
گفتار هفتم : جانشيني بيمه گر 47
مبحث سوم : ريسک بيمه 51
گفتار اول : خطرات و ريسک هاي بيمه اي 51
بند اول : انواع خطرات موجب ريسک در بيمه 51
بند دوم : خطرات قابل بيمه شدن 55
گفتار دوم : اعلام ريسک 60
بند اول : اعلام ريسك توسط بيمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بيمه 60
بند دوم : اعلام تشديد ريسك در طول اجراي عقد بيمه 61
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدي 62
گفتار سوم : واکنش به ريسک ( تکنيک هاي اداره ريسک ) 65
بند اول : انتقال ريسک 65
بند دوم : اجتناب از ريسک 66
بند سوم : کاهش ريسک 67
بند چهارم : پذيرش ريسک 67
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر 70
گفتار اول : امضاي اظهاريه 70
گفتار دوم : ارزيابي 70
گفتار سوم : فرانشيز يا مبلغ قابل تفريق 70
گفتار چهارم : جانشيني يا نيابت 71
فصل سوم : مسئوليت بيمه ، بيمه الکترونيکي ، حل و فصل اختلافات و آثار تحريم بر بيمه هاي بين المللي 72
مبحث اول : مسئوليت بيمه 73
گفتار اول : مفهوم مسئوليت 73
گفتار دوم : مسئوليت بيمه اي 75
گفتار سوم : بيمه اتکايي 77
مبحث دوم : بيمه الکترونيکي 78
گفتار اول : مفهوم بيمه الکترونيکي 78
گفتار دوم : چالشهاي حقوقي بيمه الکترونيکي 82
مبحث سوم : آثار تحريم 88
گفتار اول : شناخت مفهوم تحريم اقتصادي 88
بند اول : تفاوت تحريم اقتصادي و تحريم تجاري 88
بند دوم : تحريم هاي اقتصادي يک جانبه 89
گفتار دوم : مروري بر تحريم هاي بيمه اي در مورد ايران 90
فصل چهارم : تعارض قوانين در قراردادهاي 92
بيمه بين المللي 92
مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ي بيمه بين المللي 93
گفتار اول : روش هاي تعيين قانون حاکم 93
گفتار دوم : نحوه تعيين قانون حاکم در قراردادهاي بيمه بين المللي 94
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بيمه اي و تعارض قوانين 100
گفتار اول : تعارض با قوانين داخلي و فقه 100
گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوري 101
گفتار سوم : کنوانسيون هاي بين المللي 102
گفتار چهارم : فسخ قراردادهاي بيمه بين المللي و جبران خسارت 104
نتيجه گيري 108
فهرست منابع و مآخذ 110
ب ـ منابع خارجي 112
چكيده:
قانون حاکم بر قرارداد ، قانون يا سيستمي حقوقي است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملي کشف و معين مي گردد و قرارداد را کنترل مي نمايد و بدان اعتبار مي بخشد يا آن را فاقد اعتبار مي داند . در سالهاي اخير قواعد حل تعارض قوانين مربوط به قراردادها در بسياري از کشورها در جهت هرچه بيشتر به رسميت شناختن حاکميت يا استقلال اراده طرفين قرارداد توسعه و تحول يافته اند . اين قواعد ، تعيين قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفين قرارداد گذارده اند و براي اين منظور مقرراتي را هم براي اراده صريح و هم براي اراده ضمني طرفين وضع نموده اند . در روش گزينش قانون حاکم ، طرفين ممکن است صريحا با قرار دادن يک بند انتخاب قانون در قرارداد ، يا به طور ضمني ، قانوني را انتخاب نمايند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفين قانوني را انتخاب نکنند ، در اين صورت قواعد تعارض قوانين مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طريق ديگري مشخص مي کنند ، يعني مقرراتي را براي حالت نامشخص بودن يا فقدان اراده مقرر نموده اند .
واژگان كليدي: رژيم حقوقي،قرارداد،بيمه بين الملل
فصل اول : تعريف بيمه و سابقه تاريخي بيمه بين المللي
ميحث اول : تعريف بيمه
گفتار اول : تعريف لغوي
واژه بيمه مشتق از بيم ( به معني خطر ) و اسمي فارسي به معناي اطمينان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است)1 و در فرهنک معين بيمه به معني ” ضمانت ” ‏و معادل بيما در زبان اردو و هندي تعريف شده است .2
برخي از كارشناسان فن ، اين لغت را از ريشه عربي التأمين و بمعناي ” تامين وآسايش ” ترجمه كرده اند.
ليكن عده اي از واژه شناسان معتقدند كه بيمه داراي ريشه فارسي بوده و از كلمه ” بيم ” باضافه پسوند ” ه ” تشكيل گرديده و بمعني ” آنچه مربوط به هراس ونگراني است ” مي باشد ، كه البته اعتقاد اخير منطقي تر و براي ما فارسي زبانان ، قابل قبول تربه نظر ميرسد در زبان فرانسه از واژه ” اَسورانس “3 و در إنگليسي از واژه “اينشورنس”4 و يا ” اشورنس “5 استفاده مي شود ليکن در زبان انگليسي واژه اخير بيشتر در خصوص بيمه هاي اشخاص بکار برده مي شود . معادل عربي بيمه نيز وإژه ” التأمين ” مي باشد . فرهنگستان ايران بيمه را اصطلاح بانکي شمرده و در تعريف آن مي گويد ” بيمه عملي است که اشخاص پول مسوليت کالا يا سرمايه يا جان خود را بر عهده ديگري مي گذارند و بيمه کننده در هنگام زيان بايد مقدار خسارت را بپردازد ” 6
گفتار دوم : ‏تعريف اصطلاحي
در تعريف حقوقي بيمه عبارتست از قراردادي که به موجب آن يک طرف (بيمه گر) تعهد مي‌کند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر(بيمه گذار) در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.
در تعريف فرانسوي بيمه گفته شده است : ” بيمه عبارتست از آنچنان عملي که طي آن بيمه گذار با پرداخت حق بيمه به بيمه گر که يک سلسله خطرات را قبول مي کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشي از آنها را جبران مي نمايد ؛ تعهدي به نفع خود يا براي ثالث تحصيل مي کند . با اين تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بيمه گر انجام مي شود . ” 7
بيمه داراي انواع و اقسام مختلفي است که عبارت‌اند از؛ بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه‌هاي بازرگاني.
‏بيمه گذار : شخصي است حقيقي يا حقوقي که در ازاي پرداخت وجه معين (يا قبول متقابل مسوليت) عواقب ناشي از خطرات معيني را نزد بيمه گربيمه مي کند .
‏بيمه گر : شخصي است که متعهد مي شود در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي يا تقبل مسووليت و مشارکت از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .
‏بيمه نامه : سندي است که شرايط عقد بيمه در آ ن نوشته مي شود و حاکي از وجود ” ‏يک عقد يا قرار داد بيمه است و اين اصطلاح گاهي در متون بيمه به جاي اصطلاح ” ‏عقد بيمه ” بکار مي رود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بيمه است.
حق بيمه : عوضي است که بيمه گذار در قبال تعهد بيمه گر به جبران خسارت مي پردازد و در واقع قيمت خطر است .
‏موضوع بيمه : آنچه که عقد بيمه براي آ ن واقع مي شود : هر عقد بايد داراي موضوع باشد. اموال يا اشخاص موضوع بيمه قرار مي گيرند .اگرچه عبارت ” موضوع ” در مورد بيمه هاي اموال بکار مي رود اما مواردي مانند سلامتي و حيات يک شخص ” موضوع بيمه ” است. در يک تحليل دقيق بايد “خطر وريسک ” وقوع خسارات را موضوع بيمه دانست و در واقع موضوع بيمه خطر يا حادثه اي است که متوجه مال يا شخص مي شود .
ريسک بيمه :درحقوق بيمه ريسک مفهومي کليدي به شمار مي رود.در بين سه عنصر اساسي عقد بيمه (ريسک، حق بيمه و وقوع حادثه)، ريسک نقشي اساسي و تعيين کننده تر از بقيه دارد چون محاسبه حق بيمه و پوشش بيمه اي (موضوع تعهدات بيمه گذار و بيمه گر) بر اساس ريسک موضوع بيمه تعيين مي شود. از آنجا که ريسک در تمامي جلوه هاي بيمه حاضر و مؤثر است، داراي مفهوم و جنبه هاي گوناگوني است. ريسک در تمامي

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید