دانلود پایان نامه

تقد?م به
پدر و مادرام که همواره مرا
حما?ت و پشت?بان? کردهاند و در
همه حال مرا ?اري نموده اند.
همسر و فرزندم که روزهاي دشوار
در کنارم بودند و ا?ن رساله بدون
حمايتها?شان به سرانجام نميرسيد.
فهرست مطالب
فصل اول……………………………………………………… 1
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………… 2
1-2 بيان مسئله…………………………………………………………………………. 3
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق 6
1-4 چارچوب نظري………………………………………………………………………………. 7
1-5 اهداف تحقيق…………………………………. 9
1-6 فرضيات…………………………………………………………………………………. 9
1-7 تعاريف نظري وعملياتي متغييرها 9
1-8 قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم ادبيات نظري و پيشينه تحقيق………………………………..12
2-1 مديريت دانش………………………………………………………………………………. 13
2-1-1 تاريخچه………………………………………………………………….. 13
2-1-2 ظهور………………………………………………………………. 14
2-1-3 تعاريف و دستهبنديها……………………………………………………………. 15
2-1-3-1 تعريف دانش………………………………………………………….. 15
2-1-3-2 دسته بندي دانش………………………………………………………………….. 16
2-1-3-3 مديريت دانش:تعاريف………………………………………………………… 18
2-1-3-4 چرخه مديريت دانش…………………………………………………………….. 19
2-1-3-5 مدلها و نگرشهاي مديريت دانش………………………………………………………….. 21
2-1-4 مديريت دانش در سازمانهاي دولتي…………………………………………………… 38
2-1-5 مديريت دانش و يادگيري سازماني……………………………………………………. 40
2-2 سرمايه اجتماعي…………………………………………………………………………. 40
2-2-1 پيدايش سرمايه اجتماعي……………………………………………………. 40
2-2-2 سرمايه اجتماعي: مفهوم…………………………………………………….. 41
2-2-3 مقايسه سرمايه اجتماعي با سرمايه فيزيکي و انساني 45
2-2-4 سرمايه اجتماعي: ديدگاهها و تعاريف……………………………………………………… 46
2-2-5 مدل سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال………………………………………………………. 53
2-2-6 سطوح سرمايه اجتماعي………………………………………………….. 56
2-2-7 اهميت مطالعه سرمايه اجتماعي در سازمان………………………………………………….. 57
2-2-8 سرمايه اجتماعي سازماني چيست؟………………………………………………………….. 58
2-2-9 مدلهايي براي سنجش سرمايه اجتماعي……………………………………………………. 59
2-3 سرمايه اجتماعي و مديريت دانش 63
2-4 پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………. 67
2-4-1 نتيجهگيري از پژوهشهاي انجام شده………………………………………………….. 72
فصل سوم روش اجراي تحقيق…………………………………….. 73
3-1 روش تحقيق………………………………………………………………………….. 74
3-2 جامعه آماري…………………………………………………………………………. 74
3-3 حجم نمونه و نمونهگيري 75
3-4 روش و ابزار جمع آوري دادهها 76
3-5 روايي وپايايي از جمعآوري دادهها 77
3-6 روش تجزيه و تحليل دادهها 79
فصل چهارم تجزيه و تحليل دادههاو يافتههاي تحقيق…………………… 80
4-1 بخش اول: تحليلهاي توصيفي پژوهش 81
4-2 بخش دوم: تجزيه و تحليل استنباطي 87
4-2-1 بررسي فرض نرمال بودن دادهها…………………………………………………………. 87
4-2-2 آزمون فرضيهها…………………………………………………………………. 88
فصل پنجم نتيجهگيري و پيشنهادات……………………………………… 91
5-1 نتايج آمار توصيفي…………………………………………………………………………. 92
5-2 نتايج استنباطي………………………………………………………………………………. 94
5-3 پيشنهادات تحقيق…………………………………………………………………………. 96
5-4 محدوديتهاي تحقيق…………………………………………………………………………. 97
5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آينده 98
منابع…………………………………………………………………. 99
ضمائم و پيوستها………………………………………………………. 107
فهرست اشکال
شکل ‏1-1: مدل مفهومي تحقيق 8
شکل ‏2-1: راهبردهاي مديريت دانش 23
شکل ‏2-2: نقش اعتماد در توزيع دانش 25
شکل ‏2-3: مدل هفت سي 26
شکل ‏2-4: زير سيستمهاي مديريت دانش 26
شکل ‏2-5: الگوي فرآيند مديريت دانش 27
شکل ‏2-6: سرمايه اجتماعي به عنوان محرک ارزش سازمان 31
شکل ‏2-7: مدل منوريان و اميني 32
شکل ‏2-8: تأثير سرمايه اجتماعي در خلق سرمايه فکري 33
شکل ‏2-9: محرکههاي دانش شهري 34
شکل ‏2-10: سرمايه اجتماعي، جريان دانش و نوآوري سازماني 35
شکل ‏2-11: نقش سرمايه اجتماعي در توسعه دانش و يادگيري اشتراکي 35
شکل ‏2-12: مراحل مديريت دانش پيتر گوتشاک 37
شکل ‏2-13: عوامل موثر بر مديريت دانش در سازمانهاي دولتي ايران 38
شکل ‏2-14: ساختارسه نفري سرمايه انساني در نقاط تقاطع و سرمايه اجتماي در روابط 46
شکل ‏2-15: نحوهي ارتباط سرمايه اجتماعي در سطوح مختلف 60
شکل ‏2-16: مدل SCAT 61
فهرست جداول
جدول ‏2-1: ويژگيهاي دانش ضمني و صريح 18
جدول ‏2-2: زير چرخههاي مديريت دانش 20
جدول ‏2-3: عوامل موثر بر موفقيت مديريت دان 28
جدول ‏2-4: تحول نظريههاي سرمايه 43
جدول ‏3-1: جامعه آماري و نمونه 76
جدول ‏3-2: ضريب آلفاي کرونباخ 78
جدول ‏4-1: شاخصهاي توصيفي متغير سرماي? ساختاري 81
جدول ‏4-2: شاخصهاي توصيفي متغير سرماي? شناختي 82
جدول ‏4-3: شاخصهاي توصيفي متغير سرماي? ارتباطي 84
جدول ‏4-4: شاخصهاي توصيفي متغير سرماي? اجتماعي 85
جدول ‏4-5: شاخصهاي توصيفي متغير مديريت دانش 86
جدول ‏4-6: آزمون کولموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن داده ها 87
جدول ‏4-7:نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) سرمايه اجتماعي و مديريت دانش 88
جدول ‏4-8نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) سرمايه ساختاري و مديريت دانش 88
جدول ‏4-9: نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) سرمايه شناختي و مديريت دانش 89
جدول ‏4-10: نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) سرمايه ارتباطي و مديريت دانش 90
جدول ‏5-1: فراواني پاسخ ها به گويه هاي مربوط به متغير سرماي? ساختاري 92
جدول ‏5-2: فراواني پاسخها به گويههاي مربوط به متغير سرماي? شناختي 93
جدول ‏5-3: فراواني پاسخها به گويههاي مربوط به متغير سرماي? ارتباطي 94
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: هيستوگرام متغير سرماي? ساختاري 82
نمودار 4-2: هيستوگرام متغير سرماي? شناختي 83
نمودار 4-3: هيستوگرام متغير سرماي? ارتباطي 84
نمودار 4-4: هيستوگرام متغير سرماي? اجتماعي 85
نمودار ‏4-5: هيستوگرام متغير مديريت دانش 86
چکيده
هدف اين تحقيق سنجش تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش ميباشد. اين تحقيق بر حسب هدف کاربردي و بر اساس روش توصيفي از نوع همبستگي است. براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق مورد مطالعه شامل شعب بانکهاي غرب استان گيلان ميباشد. که در سطح واحد سازماني مورد تحليل و بررسي قرارگرفته است جامعه آماري تحقيق برابر182 شعبه بانک دولتي وخصوصي در سطح 6 شهرستان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلي و صومعهصرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند ميباشد.که حجم نمونه 96 ميباشد. و براي تجزيه و تحليل توصيفي پژوهشي دادههاي از شاخص فراواني، درصد فراواني و از شاخصهاي مرکزي استفاده شده است. و براي بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف- اسميرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضيههاي تحقيق از آزمون رگريسيون استفاده شده است. يافتهها تحقيق نشان از تأثير مثبت و معنادار سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش دارد و همچنين تاثير مثبت و معنادار متغيرهاي سرمايه ساختاري بر مديريت دانش، سرمايه شناختي بر مديريت دانش و سرمايه ارتباطي بر مديريت دانش است.
واژگان کليدي: سرمايه اجتماعي، سرمايه ساختاري، سرمايه شناختي، سرمايه ارتباطي، مديريت دانش
1 فصل اول
1-1
مقدمه
در عصر امروزي پيشرفت علم وتکنولوژي با سرعت خارق العاده در حال حرکت به سمت جلو است و جهان امروز را خيلي متفاوت از جهان ديروز گردانيده است. و همه انسانها و سازمانها تحت تأثير اين تحولات ميباشند. بانکداري امروزي با بانکداري گذشته تفاوت پيدا کرده است. و مشتري امروزي نيز با مشتري ديروزي فرق ميکند مشتري ديروز به دنبال بانک و بانکدار بود تا بتواند نيازهاي خود را مرتفع و از آن بهرهمند شود ولي امروز اين بانکها هستند که بايد در اين فضاي کاملا رقابتي بدنبال مشتري بگردند و زمينه رضايت آنها را فراهم کنند. چون ديگر مشتري وقت و فرصت آن را ندارد که بدنبال بانک و بانکدار باشد. و بانکها بايد با برخورداري از علم روز و تشخيص نيازهاي مشتريان زمينه دلخواه مشتري را فراهم بياورند. سازمانها بايد توان اين را داشته باشند که خود را با شرايط روز وفق دهند و براي اين کار لازم است تا سازمانها از حالت يادگيري سازماني تغيير جهت داده و به سمت مفاهيم سازمانهاي يادگيرنده و سازمانهاي دانشي و مديريت دانش حرکت کنند. مديريت دانش يکي از اين مفاهيمي است که از الزامات مهم سازمانها ميباشد و سازمانها با بکارگيري مديريت دانش امکان نوآوري در فعاليتها، فرايندها، خدمات خويش را فراهم ميآورند. ودر نتيجه موقعيت رقابتي خويش را بهبود ميبخشند. سازمانها بايد توانايي اين را داشته باشند تا دانش مورد نياز را کسب و ميان کارکنان نشر داده و در فعاليتهاي روزانه خود بکار گيرند. پس شناخت عوامل تأثيرگذار

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید