دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ساري
گروه علوم تربيتي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A.
عنوان:
رابطه بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري آموزش و پرورش لاريجان
استاد راهنما:
دکتر رضا يوسفي سعيدآبادي
استاد مشاور:
دکتر مريم تقوايي يزدي
نگارش:
روح الله مهدي زاده
آبان 1393
قدرداني :
شکر سپاس خدارا که بزرگترين اميد و ياور در لحظه لحظه زندگيست به اميد آنکه توفيق يابم جز خدمت به خلق او نکوشم نمي توانم معنايي بالاتر از تقدير و تشکر بر زبانم جاري سازم و سپاس خود را در وصف استادان خويش استد راهنماي عزيز آقاي دکتر رضا يوسفي سعيد آبادي و سرکار خانم دکتر مريم تقوا يي يزدي به عنوان استاد مشاور آشکار نمايم ، که هر چه گويم و سرايم ، کم گفته ام
با سپاس ازسه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم…
موهايشان سپيد شد تا ماروسفيد شويم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
پدرانمان
مادرانمان
استادانمان
تقديم با بوسه بر دستان پدرو مادر بزرگوارم:
آن دو فرشته اي که از خواسته هايشان گذشتند، سختي ها را به جان خريدند و خود را سپر بلاي مشکلات و ناملايمات کردند تا من به جايگاهي که اکنون در آن ايستاده ام برسم .
تقديم به همسر مهربانم اسطوره زندگيم پناه خستگيم و اميد بودنم .
و به گلهاي باغ زندگيم: فاطمه زهرا
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکيده فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول – کليات تحقيق
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2) بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3) اهميت و ضرورت انجام تحقيق ………………………………………………………………………………………… 6
1-4) اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-1) هدف اصلي …………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-4-2) اهداف فرعي ………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5) مدل مفهومي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6) فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6-1) فرضيه اصلي …………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6-2) فرضيه هاي فرعي ………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-7) قلمرو تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-1) قلمرو زماني ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-2) قلمرو مکاني ………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-3) قلمرو موضوعي ……………………………………………………………………………………………………………. 9
1-8) تعاريف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………… 10
1-8-1) تعريف واژه هاي کليدي ……………………………………………………………………………………………….. 10
1-8-2) تعريف متغيرهاي عملياتي ……………………………………………………………………………………………… 10
1-9) جمع بندي فصل ………………………………………………………………………………………………………………. 11
فصل دوم- ادبيات و پيشينه پژوهش
بخش اول- ادبيات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-2)توانمندسازي …………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-3) توانمندسازي کارکنان ……………………………………………………………………………………………………….. 14
2-4) تاريخچه توانمندسازي ……………………………………………………………………………………………………… 16
2-5) دلايل توانمندسازي ………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-6) رويکردهاي توانمندسازي ………………………………………………………………………………………………….. 18
2-6-1) رويکرد مکانيکي ………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-6-2) رويکرد ارگانيکي …………………………………………………………………………………………………………. 19
2-7) ديدگاه هاي توانمندسازي ………………………………………………………………………………………………….. 20
2-7-1) ديدگاه عقلايي …………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-7-2) ديدگاه انگيزشي …………………………………………………………………………………………………………… 21
2-7-3) ديدگاه فوق انگيزشي ……………………………………………………………………………………………………. 21
2-8) مدل هاي توانمندسازي …………………………………………………………………………………………………….. 22
2-8-1) مدل هايي که بر ويژگي هاي عام توانمندسازي تاکيد دارند ……………………………………………….. 22
2-8-2) مدل هاي اقتضايي ………………………………………………………………………………………………………… 26
2-9) رويکرد ساختاري به توانمندسازي ……………………………………………………………………………………… 29
2-10) رويکرد روانشناختي به توانمندسازي ………………………………………………………………………………… 29
2-11) ضرورت توانمندسازي نيروي انساني در سازمان ها ……………………………………………………………. 31
2-12) مزاياي توانمندسازي نيروي انساني …………………………………………………………………………………… 31
2-13) رفتار شهروندي سازماني ………………………………………………………………………………………………… 33
2-14) مفهوم رفتار شهروندي سازماني ……………………………………………………………………………………….. 33
2-14-1) تاريخچه رفتار شهروندي سازماني ……………………………………………………………………………….. 34
2-15) انواع رفتارهاي شهروندي سازماني …………………………………………………………………………………… 36
2-16) مدل هاي رفتار شهروندي سازماني …………………………………………………………………………………… 38
2-16-1) مدل رفتارهاي شهروندي گراهام ………………………………………………………………………………….. 39
2-16-2) مدل رفتارهاي شهروندي پادساکف ………………………………………………………………………………. 39
2-17) سرمايه فكري و مديريت آن ……………………………………………………………………………………………. 41
2-18) انواع طبقه بندي هاي سرمايه فكري ………………………………………………………………………………….. 42
2-19) سنجش سرمايه هاي فكري ……………………………………………………………………………………………… 46
2-20) تعار?ف ارائه شده از سرما?ه فکري??????? …………………………………………………………………………………… 47
2-21) معرف? مدلهاي مختلف سرما?ه فکري??????? ……………………………………………………………………………….. 48
2-22) ابعاد سرما?ه فکري بر اساس مدل هاي ارائه شده??????? ……………………………………………………………….. 54
2-22-1) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل ادو?نسون و مالون??????? ……………………………………………………….. 54
2-22-2) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل بروک?نگ??????? …………………………………………………………………….. 55
2-22-3) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل روس و همکاران??????? ………………………………………………………… 55
2-22-4) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل است?وارت??????? …………………………………………………………………… 56
2-22-5) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل سال?وان???????

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید