دانلود پایان نامه

سپاسگزاري
” من لَم يَشكُرِ المَخلوُق لَم يَشكُرِ الخالِق ”
تحقيق حاضر كوششي است مقدماتي كه به عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد فرماندهي و مديريت با بهره گيري از رهنمودهاي ارزشمند استاد گرامي جناب آقاي دكتر يوسف محمدي مقدم و مشاوره راه گشاي جناب سرهنگ ستاد خلبان رجب مولايي به انجام رسيده است. هر چند كه تحقيقات گسترده اي در اين باره صورت نگرفته، امّا اميد است اين پايان نامه قسمتي از خلاءهاي ناشي از كمبود پژوهش در رابطه با موضوع را تأمين كرده باشد، ولي آنچه مسلم است كماكان انجام تحقيقات گسترده و متعدد در اين زمينه بسيار ضروري است. در اين فعاليت پژوهشي مراحل مختلف تحقيقاتي سپري شد و از اساتيد خلبان مجموعه ي فرماندهي هواپيمايي ناجا سرتيپ دوم خلبان محمد زارعي، جناب سرهنگ خلبان محمّدولي بيرانوند، جناب سرهنگ خلبان علي نامداري، جناب سرهنگ خلبان علي فرخي، جناب سرگرد خلبان الياس چنگيزي، جناب سروان فريبرز گودرزي، آقاي حجت صيفي، جناب سرهنگ مهرداد بهزادي از بازرسي كل، جناب سرهنگ دكتر عزيزي از معاونت آموزش ناجا و ساير دوستان و افرادمتعددي كه داراي سمت هاي علمي و اجرايي هستند به مصاحبه نشسته و از نظرات مفيد آنها استفاده كرده ام كه تحمل آنها و مساعدتشان شايسته قدرداني است.
و از همسر و فرزندانم كه با تحمل مصائب ناشي از دوران تحصيل زمينه مساعد را براي اينجانب فراهم ساختند نهايت تشكر را مي نمايم.
چه كنم كه قامت كلامم به قله كمال آنها نمي رسد.
چكيده
بي شک آموزش مؤثر و نافذ يکي از ابزارهاي مهم در توانمندسازي کارکنان براي رسيدن به اهداف سازماني است. از مهمترين عوامل توانمندسازي کارکنان مي توان به دانش، مهارت و نگرش آنان اشاره کرد. در اين پژوهش به طور تخصصي به بررسي اين سؤال پرداخته شده که تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر دانش، نگرش و مهارت کارکنان پروازي به چه ميزان مي باشد؟ لذا در اين مطالعه، جامعه آماري کليه خلباناني هستند که دوره آموزش شبيه ساز پروازي را طي کرده اند. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش با مشاوره خلبانان و صاحب نظران، حول موضوع تخصصي مذکور تدوين و روايي و پايايي آن بررسي شد. با روش پيمايش ميداني تعداد 58 پرسشنامه جمعآوري گرديد و تجزيه و تحليل آنها به روش تحليل رگرسيون خطي، و همبستگي پيرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ويرايش 18 انجام شد.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که آموزش شبيه ساز تأثير مثبت و معناداري بر ارتقاي توانمندسازي کارکنان پروازي هوا ناجا دارد. تحليل ضرايب رگرسيون مؤيد آن است که آموزش به ترتيب بيشترين تأثير را بر ارتقاي مهارت، نگرش و دانش پروازي خلبانان داشته است. لذا استفاده از آموزش شبيه ساز پروازي به عنوان يکي از مؤلفه هاي استاندارد آموزش در صنعت هوانوردي ضروري است و مي تواند منجر به ارتقاي سطح مهارت، دانش و نگرش کارکنان پروازي و در نتيجه پيشگيري از بروز سوانح و رويدادهاي هوايي و خسارت هاي جاني و مالي گردد.
كليد واژه‌گان: آموزش، شبيه ساز پروازي، توانمندسازي کارکنان، دانش پروازي، نگرش پروازي، مهارت پروازي
پيشگفتار
در پي شتاب تغييرات و دگرگونيهاي محيطي، سازمانها براي بقاء در اين عرصه ناگزير بايستي به سطح بالايي از دانش و اطلاعات دست يابند، علاوه برآن از کارکنان خلاق، دانشمدار با قدرت تصميم گيري بهرهمند باشند. کارکنان توانمندي که با احساس مسئوليت، خلاقيت، ابتکار، اعتماد به نفس و احساس تعلق سازماني و توانا در کار گروهي با عملکرد خوب بتوانند در افزايش بهره وري سازمان نقش مؤثري ايفا کنند. در سازمان هاي نظامي با کارکنان پروازي اين امر اهميت ويژه اي دارد. به نحوي که با ظهور شبيه سازهاي پروازي تمرکز سازمانهاي نظامي و دفاعي دنيا بر بهره گيري از اين تکنولوژي در راستاي بهبود عملکرد کارکنان و کاستن هزينه هاي آموزشي و تلفات جاني و مالي متمرکز شده است. اين موضوع در ميهن ما امري نوظهور است و مستلزم توجه و تحقيق و عملگرايي بيشتري خواهد بود.
اين تحقيق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول به كليات تحقيق اختصاص داده شده است. در فصل دوم به منظور انتقال دانش عمومي در مورد متغيرهاي پژوهش، ضمن مرور مباني نظري موضوع تحقيق، چارچوب لازم جهت حمايت از فرضيههاي تحقيق عرضه مي‌شود. فصل سوم به روش‌شناسي تحقيق مي‌پردازد. در فصل چهارم داده‌هاي جمع‌آوري شده از مطالعة ميداني، مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و در آخر فصل پنجم نتايج و پيشنهادهاي کاربردي (اجرايي) و پژوهشي در زمينة موضوع مورد بررسي عرضه مي‌گردد.
با تمام مشکلاتي که گريبانگير محقق بود به خصوص با توجه به اينکه تحقيق در محيط نظامي انجام مي شد و دسترسي به برخي از اسناد و اطلاعات با مشکل مواجه بود؛ اين پژوهش براي علاقمندان خود نتايج مفيدي خواهد داشت. از طرفي با توجه به اهميت و بديع بودن موضوع کارشده، اين پايان نامه با بررسي يک جامعه ايراني مشارکت خود را به انجام رسانيده است. باشد که با کمک اساتيد و صاحب نظران در اين زمينه بتوانم تحقيقات گسترده اي را در آينده به انجام برسانم.
فهرست مطالب
فصل اول : کليات تحقيق
1-1) مقدمه 2
1-2) بيان مسئله 3
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق 4
1-4) اهداف تحقيق 6
1-5) سؤالهاي تحقيق 7
1-6) فرضيه ها و مدل پژوهش `7
1-7) قلمرو زماني، قلمرو مکاني و موضوع تحقيق 9
1-8) تعاريف نظري و عملياتي متغيرها 9
1-8-1) شبيه ساز پروازي 9
1-8-2) آموزش شبيه ساز پروازي 10
1-8-3)توانمندسازي کارکنان 10
1-8-3-1) دانش پروازي 11
1-8-3-2) مهارت پروازي 12
1-8-3-3) نگرش پروازي 12
1-9) خلاصه 14
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه 16
2-2) سازمان، عامل انساني و آموزش 17
2-2-1)اهميت و ارزش عامل انساني در سازمان 17
2-2-2) آموزش کارکنان 19
2-2-3) اهميت آموزش 20
2-2-4) روشهاي آموزش 22
2-2-5) عوامل مؤثر بر آموزش كاركنان 24
2-2-6) شبيه ساز پروازي 26
2-2-6-1) تاريخچه 26
2-2-6-2) آشنايي با شبيه ساز پرواز 26
2-2-6-3) انواع شبيه سازها و تعاريف آن 29
2-2-6-4) ويژگيهاي شبيه‌ساز پرواز 35
2-2-6-5) فناوري شبيه ساز و كاربردهاي آن در صنعت هوايي 37
2-2-6-6) اصول آموزش توسط شبيه ساز 43
2-2-7) هواپيمايي ناجا 45
2-3) ارزشيابي آموزشي 48
2-3-1) مفهوم ارزشيابي آموزشي 49
2-3-2) اهداف ارزشيابي آموزشي 50
2-3-3) رويکردهاي ارزشيابي آموزشي 51
2-4) اثربخشي آموزشي 56
2-4-1) تعريف اثربخشي 57
2-4-2) مفهوم اثربخشي آموزشي 58
2-4-3) معيارهاي سنجش اثربخشي آموزشي 60
2-5) توانمندسازي کارکنان 61
2-5-1) مفهوم و تعاريف توانمند سازي 62
2-5-2) اهميت و ضرورت توانمندسازي 63
2-5-3) رويکردهاي توانمندسازي 65
2-6) پيشينه تحقيق 86
2-6-1) توانمندسازي و آموزش 86
2-6-2) تحقيقات داخلي 89
2-6-2-1) حوزه عمومي 89
2-6-2-2) حوزه تخصصي 92
2-6-3) تحقيقات خارجي 93
2-7) الگوي تحليلي و مفهومي 94
2-8) خلاصه 96
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3-1) مقدمه 98
3-2) نوع و روش تحقيق 98
3-2-1) ابزار و روش گردآوري داده ها 100
3-2-2) روش آماري تجزيه و تحليل داده‌ها 100
3-3)جامعه و نمونه آماري 101
3-4) روايي و پايايي پرسشنامه 103
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1) مقدمه 105
4-2) مشخصه‌هاي عمومي پاسخ دهندگان 105
4-2-1) درجه سازماني 106
4-2-2) ميزان تحصيلات 106
4-2-3) سن پاسخ دهندگان 107
4-3) تحليل هاي تک متغيره 107
4-3-1) آموزش شبيه ساز پروازي 107
4-3-2)دانش پروازي 108
4-3-3) مهارت پروازي 109
4-3-4) نگرش پروازي 110
4-3-5) ميانگين آماره‌هاي توصيفي براي متغيرهاي پژوهش 110
4-4) تحليل‌هاي دومتغيره 111
4-5) تحليل‌هاي چند متغيره 112
4-6) آزمون فرضيه‌ها 114
4-7) خلاصه 116
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه 119
5-2) مروري بر چارچوب کلي تحقيق 119
5-3) يافته‌هاي پژوهش 120
5-4) فرضيه هاي پژوهش 123
5-5) بحث و نتيجه‌گيري 125
5-6) پيشنهادهاي تحقيق 127
5-6-1) پيشنهادهاي اجرايي 127
5-6-2) پيشنهادهاي پژوهشي 128
5-7) محدوديت‌هاي تحقيق 129
منابع و پيوست ها 130
فهرست جداول و اشکال
شکل 1-1مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………….8
شکل 1-1 مدل کرک پاتريک………………………………………………………………………………………………10
جدول1- 1 تعريف عملياتي متغيرها در گويه هاي مورد سنجش……………………………………………..13
شكل2-1 مدل کرک پاتريک………………………………………………………………………………………………55
شكل 2-2مفهوم اثربخشي آموزشي……………………………………………………………………………………..59
جدول 2- 1عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان را از نظر پيتر……………………………………………….71
جدول2-2خلاصه مدل هاي توانمند سازي بر اساس رويكردهاي توانمندسازي………………………..85
شکل 2-3 الگوي مفهومي پژوهش……………………………………………………………………………………..95
شکل3- 2روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………..103
جدول 4- 1جدول فراواني درجه سازماني…………………………………………………………………………..106
جدول 4- 2 جدول فراواني ميزان تحصيلات……………………………………………………………………….106
جدول 4- 3جدول فراواني سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….107
جدول 4-4آمار‌هاي توصيفي متغير آموزش شبيه ساز پروازي…………………………………………………108
جدول 4-5آمارهاي توصيفي متغير دانش پروازي…………………………………………………………………109
جدول 4-6آمارهاي توصيفي متغير مهارت پروازي……………………………………………………………….109
جدول 4-7آمار‌هاي توصيفي متغير نگرش پروازي……………………………………………………………….110
جدول 4-8 نمره ميانگين تأثير آموزش شبيه ساز بر دانش، مهارت و نگرش پروازي………………..111
جدول 4-9نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………..112
جدول 4-10 نتايج حاصل از رگرسيون………………………………………………………………………………113
شکل 4-1تخمين رگرسيون خطي مدل پژوهش………………………………………………………………….114
جدول4-11نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها………………………………………………………………117
1-1) مقدمه
امروز با پيشرفت فناوري هاي جديد و به کارگيري سامانه

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید