دانلود پایان نامه

پیامد های رفتار شهروندی سازمانی

اگر چه اکثریت تلاش های تحقیقاتی اولیه بر روی وامل به وجود آورنده رفتار شهروندی سازمانی تمرکز داشتند اخیراً در تحقیقات توجه بیشتری به پیامد های رفتار شهروندی معطوف شده است. به ویژه تحقیقات اخیر برروی دو مبحث ویژه تمرکز کرده اند,

  • تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر روی ارزیابی های مدیریتی از عملکرد و قضاوت ها درباره افزایش پرداخت ها و ارتقاء ها و غیره
  • تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برروی عملکرد و موفقیت سازمانی

تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برروی ارزیابی های عملکرد و دیگر تصمیمات مدیریتی

“مک کینزی[1]، پادساکف[2]” و همکارانشان در سال های 1991 و 1993 چندین دلیل را برای اینکه مدیران چرا رفتارهای شهروندی سازمانی را ارزش گذاری می کنند و آن ها را در هنگام ارزیابی عملکرد کارکنان به حساب می آورند را بر شمرده اند که در ذیل دو دلیل عمده آن به طور خلاصه بیان می شود,

  • هنجار جبران/بی توجهی, گلدنر[3](1960)، هومانز[4](1961) و بلو[5](1964) بیان کردند که افرادی که تلاش می کنند تا کمک دیگران را جبران کنند باید به آنها توجه کرد و با مهربانی باآنها رفتار نمود.بنابراین اگر رفتارهای شهروندی اثرات مثبتی هم برای مدیران و هم برای سازمان دارد بنابراین ممکن است رفتارهای شهروندی کارکنان را با دادن نمره ارزیابی عملکرد خوب جبران کنند.

نظریه های ضمنی عملکرد, برمن و کنی[6](1976) و برونر و تاجیوری[7](1954) بیان کرده اند که ارزیابان اغلب نظریات ضمنی را درباره چگونگی رخداد حوادث و یا رفتارها به کار می برند. بنابراین اگر یک مدیر بطور ضمنی عقیده دارد که رفتارهای شهروندی و عملکرد کلی در ارتباط هستند و اینکه آن مدیر به طور  مکرر درگیری یک کارمند با رفتارهای شهروندی مشاهده نماید، نظریه ضمنی عملکرد مدیر ممکن است موجب شود تا او تصور کند که آن کارمند یک کارمند با عملکرد بالا می باشد(Podsakoff & et al., 2000, 528)

معرفی مجتمع پزشكي،آموزشي ودرماني شهيددكتربهشتی

بيمارستان  شهیددكتربهشتی كاشان دربدوامرتوسط سازمان تامین اجتماعی وباکمک همه جانبه هیئت امناءمحترم دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1369 تاسیس گردیدوبخشهای مختلف آن باحمایت دانشگاه راه اندازی شد. وسپس به استناد تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 مصوبه 26/11/1379 این مرکزخارج ازسطح بندی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده شد. ودرچارچوب سطحبندی خدمات درمانی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی قرارگرفته وازسازمان تامین اجتماعی خریداری وبراساس مصوبات هیئت محترم وزیران وتصویبنامه شورای عالی تامین اجتماعی ودراجرای صورتجلسه مورخه7/12/1381بیمارستان شهیدبهشتی بانضمام کلیه واحدهاوبخشهاي درماني آن درتاریخ 2/12/1383 به طور قطعی به دانشگاه واگذاروبه مركزپزشكي،آموزشي ودرماني شهيدبهشتي تغييرنام يافت ومتعاقب آن درتاريخ  6/7/1385 به دنبال تصمیمات مسئولین محترم درسال 1389 مركزقلب امام علي (ع) نيزباهدف انجام آنژيوگرافي،آنژيوپلاستي وجراحي قلب راه اندازي شد. اين بيمارستان هم اکنون بامتراژزیربنای حدود 44000 مترمربع درکیلومتر 5 جاده کاشان-  راوند واقع گرديده است.ودرحال حاضر دومین مرکزبزرگ درمانی دراستان اصفهان است که شامل 27بخش داخلی،جراحی،اطفال،ویژه وقلب می باشد.شايان ذكراست به دليل گستردگي وتنوع فعاليت هاي كاري اين مركز و براساس مصوبه هيئت رئيسه محترم دانشگاه، نام اين بيمارستان به مجتمع پزشكي،آموزشي ودرماني شهيد بهشتي تغييروبا هدف ارائه خدمات به اهالی محترم شهرستان کاشان وشهرستانهاي همجواردرسطح درجه یک ارزیابی وزارت متبوع درحال فعالیت می باشد.انشگاه بخشهای مختلف بیمارستان نقوی نیز به این مرکزمنتقل گردید.

 

 

 

ساختار سازمانی :

ساختار سازمانی بیمارستان به صورت متمرکز می باشد.

تعداد و صلاحیت کارکنان

  • تعداد کل کارکنان: 1200 نفر
  • تعداد کارکنان لیسانس و کارشناس: 700 نفر
  • تعداد کارکنان فوق دیپلم و کاردان: 200 نفر
  • تعداد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم: 300 نفر

به استناد سخنان رییس مرکز با توجه به اینکه مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی یک سازمان یا موسسه دولتی و خدماتی می باشد و بودجه آن از طریق دولت تامین می گردد. لذا علیرغم وجود بیمارستانهایی با گستردگی کمتر فعالیت ها در شهرستان کاشان رقابت چندانی بین این بیمارستان ها به چشم نمی خورد.

 

 

1.MacKenzie

2.Podsakoff

3.Gouldner

4.Homans

5.Blau

6.Berman and Kenny

1.Bruner and Tagiuri