دانلود پایان نامه

اگر مديريت کارامد سازمان بخواهد نيروي انساني را در مسير تحول حرکت دهد، ابتدا بايد آنها را از اهداف اين عمليات آگاه سازد تا از لزوم تحقق آن با خبر شوند.
2. مهارتهاي انساني84: اين نوع مهارتها شامل قابليتهاي فردي مدير است كه باعث ايجاد كوشش دسته جمعي در درون يك سازمان يا گروه مي شود. برخي از اين مهارتها عبارتند از :مهارتهاي رهبري، حل تضاد و تعارض، تيم سازي، ايجاد انگيزش، ايجاد تفاهم، توانايي درك ديگران و …
3. مهارتهاي فني85: اين نوع مهارتها شامل درك و فهم و تسلط داشتن در فعاليت هاي خاصي است كه از جمله مي توان به شيوه هاي عملي كار، مراحل اقدام و تكنيك ها اشاره كرد. به عبارت ديگر مهارتهاي فني ظهور دانش و تجربيات ويژه در انجام فعاليت هاي سازماني است. برخي از اين مهارتها عبارتند از: استادي در حوزه فعاليتي خاص، دانش رايانه، تسلط دركاربرد ابزار خاص، بكارگيري دانش فني و …
مهارت هاي پروازي نيز در اين پژوهش مشمول مهارتهاي فني و ادراکي است که به طور تخصصي تر مي تواند تعريف شود.
در واقع مهارت پروازي عبارت است ازتوانايي استفاده از دانش پروازي در امر هدايت و کنترل يک وسيله پرنده. به طور جزيي تر و عملياتي تر منظور از مهارت پروازي مهارتهايي شامل (مهارت در انجام پرواز نرمال، مهارت در انجام پرواز تاکتيکي، مهارت در انجام پرواز در شرايط متفاوت جوي، مهارت در انجام پرواز ناوبري IFR، مهارت در انجام پرواز ناوبري VFR، مهارت در انجام پرواز حالات اضطراري و مهارت در تقويت حس پرواز است که در ذيل به آنها اشاره اي مختصر و مفيد مي گردد.
1- پرواز نرمال:
به کليه پروازهايي که با استفاده از قدرت معمول وسيله پرنده و با استفاده از تجهيزات صورت مي گيرد، پرواز نرمال گويند. به منظور اندازه گيري ميزان تأثير آموزش سيمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پروازهاي نرمال با استفاده از روش توزيع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه نمودار زير که در مجموع در برگيرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پروازهاي نرمال باشد استفاده مي کنيم.
2- پروازهاي تاکتيکي
پروازهاي تاکتيکي به پروزاهايي اطلاق مي گردد که به منظور پشتيباني از يگانهاي زميني و نقل و انتقال آنها از راه هوا و ساير مأموريتهاي واگذاري در زمان جنگ يا در زمان صلح براي اجراي مانورها انجام مي گردد.
به منظور اندازه گيري متغير تاثير آموزش سيمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پروازهاي تاکتيکي با استفاده از توزيع فرم و انجام مصاحبه از دو مؤلفه نمودار زير که در مجموع در برگيرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پروازهاي تاکتيکي باشد استفاده مي کنيم.
3- پرواز در شرايط متفاوت جوي
مجموع گازهايي که کره زميني را احاطه كرده است جو يا اتمسفر گفته مي شود که تا ارتفاع يک هزار کيلومتري زمين امتداد دارد. مجموعه اين گازها تحت تأثير دما، ارتفاع، فشار، چرخش وضعي و انتقالي زمين- نيروي کوريوليس زمين شرايط متفاوتي را از نظر آب و هوايي ايجاد مي کند به اين حالات شرايط متفاوت جوي گويند.
به منظور اندازه گيري تأثير آموزش سيمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز در شرايط متفاوت جوي با استفاده از روش مشاهده ميداني، توزيع فرم و انجام مصاحبه از مؤلفه هاي زير که در مجموع در برگيرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز در شرايط متفاوت جوي است استفاده مي کنيم.
4- پرواز ناوبري به روش IFR
IFR86 که به معني مقررات پرواز با آلات دقيق است و به هر نوع پروازي که بر طبق اين مقررات صورت گيرد پرواز IFRگفته مي شود. پرواز ناوبري به پروازهايي گفته مي شود که در يک مسير طولاني(معمولا خارج از شعاع 50 ناتيکال مايلي فرودگاه) بين دو نقطه روي زمين و نقشه صورت مي گيرد. و مي توان به صورت VFRيا IFRانجام شود.
به منظور اندازه گيري ميزان تأثير آموزش سيمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز ناوبري به روش IFR با استفاده از توزيع فرم و انجام مصاحبه 3 مؤلفه که در مجموع دربرگيرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز ناوبري به روش IFRباشد قابل استخراج است.
5- پرواز ناوبري به روش VFR
VFR87سمبلي است به معني مقررات با ديد، و به هر نوع پروازي که بر طبق اين مقررات صورت گيرد پرواز VFRگفته مي شود.
به منظور اندازه گيري ميزان تأثير آموزش سيمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز ناوبري به روش VFRبا استفاده از توزيع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه نمودار زير که در مجموع دربرگيرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز ناوبري به روش VFRباشد استفاده مي کنيم.
6- پروازهاي حالات اضطراري88
به پروازهايي مي گويند که در اثر نقص در يک بخش يا چند سيستم وسيله پرنده خلبان را مجبور به فرود اجباري يا احتياطي مي کند.
فرود اجباري: عبارت است از نشستن اجباري به علت از کار افتادن يکي از سيستمهاي اصلي وسيله پرنده يا دستگاه هاي ديگري که ادامه پرواز در اين صورت غير ممکن به نظر مي رسد.
فرود احتياطي: عبارت است از نشستن احتياطي به علت جلوگيري از اتفاقات احتمالي بعدي که ادامه پرواز ممکن ولي عاقلانه نيست.
به منظوراندازه گيري متغير تأثير آموزش سيمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز حالات اضطراري با استفاده از مشاهده ميداني، توزيع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه: نمودار زير که در مجموع دربرگيرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز حالات اضطراري باشد استفاده مي کنيم.
7- حس پرواز89
يک نوع توانايي ذاتي در امر پرواز که از طريق بهترين پاسخ منطقي مغز و بدن به تغيير وضعيتهايي که نسبت به افق حين پرواز از طريق وسيله پرنده به بدن وارد شده و هم چنين از طريق برخي از حواس پنجگانه دريافت و نهايتاً باعث کنترل وسيله پرنده به وسيله خلبان مي گردد را اصطلاحاً حس پرواز گويند.
به منظور اندازه گيري تأثير آموزش سيمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در تقويت حس پرواز با استفاده از توزيع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه نمودار زير که در مجموع دربرگيرنده سطح مهارت خلبانان در تقويت حس پرواز باشد استفاده مي کنيم.
2-5-3-2) دانش کارکنان
دانش به عنوان محركي مهم در فرايند خلاقيت و نوآوري نقش مهمي را به عنوان يك منبع سازماني و عامل موفقيت در سازمان ايفا مي كند. امروزه ديگر همه گروههاي كاري و علمي اذعان دارند كه براي اينكه سازمانها بتوانند در دنياي تجارت و رقابت، حضور مستمر و پايدار داشته باشند، بايد حول محور علم و دانش فعاليت كنند. در واقع دانش مفهومي فراتر از داده و اطلاعات است.
دانش به مجموعه اطلاعات سازماندهي شده، راهكار عملي مرتبط با آن، نتايج به كارگيري آن در تصميمات مختلف و آموزش مرتبط با آن، گفته مي شود. دانش زير بناي مهارت، تجربه و تخصص هر فرد است (دراكر،1999).
توجه به علم و دانش همراه با بعد سخت‌افزاري سازمان موجب دستاوردهاي مطلوب كمي و كيفي چه در بعد افزايش كارايي و چه در افزايش اثربخشي سازمان مي‌شود. امروزه ثابت شده است كه برخورداري از توانايي علمي موجب توسعه و رونق در ابعاد مختلف اجتماعي مي‌شود. در واقع درك حقيقت دانش و افزايش علم مديران، سازمانها را بر آن داشته است تا نه تنها خود بلكه ديگران را نيز در مسير تعالي علوم سازماني قرار دهند.
از نظر اسلام، مديريت سازمان به کسي واگذار مي‌شود که علاوه بر ايمان و اعتقاد به ارزشهاي مکتبي، دانش اداره و آگاهي هاي لازم را نسبت به سازمان داشته باشد.
قرآن کريم در آيه 247 سوره بقره يکي از معيارهاي انتخاب طالوت براي مديريت جامعه را دانش او ذکر مي‌کند:” ان الله اصطفه عليکم و زاده بسطه في العلم…”
(همانا شما اي بني‌اسرائيل بهانه‌گير، که حاضر به پذيرش رهبري طالوت نيستيد و اعتراض مي‌کنيد که چرا او بايد رهبر و مدير جامعه باشد، بدانيد که خداوند او را از اين جهت برگزيده است که دانش و آگاهي وسيع دارد).
پيامبر اسلام(ص) فرمودند: “من عمل علي غير علم کان مايفسد اکثر مما يصلح” (تقوي دامغاني، 1384: 130) (کسي که بدون آگاهي و دانش، کاري را انجام دهد، فسادش بيشتر از صلاحش خواهد بود).
امام صادق(ع) نيز در مورد اهميت و ضرورت برخورداري دانش در کارها فرمودند:” العامل علي غير بصيره کالسائر علي غير الطريق لا يزيده سرعه السير الا بعدا “(همان: 131) (کسي که کاري را از روي غير بصيرت و آگاهي انجام دهد، مانند رهروي است که بر بيراهه مي‌رود و چنين شخصي سرعت حرکتش جز دوري از مقصد چيز ديگري نيست).
توجه به علم و دانش همراه با بعد سخت‌افزاري سازمان موجب دستاوردهاي مطلوب كمي و كيفي چه در بعد افزايش كارايي و چه در افزايش اثربخشي سازمان مي‌شود. امروزه ثابت شده است كه برخورداري از توانايي علمي موجب توسعه و رونق در ابعاد مختلف اجتماعي مي‌شود. در واقع درك حقيقت دانش و افزايش علم مديران، سازمانها را بر آن داشته است تا نه تنها خود بلكه ديگران را نيز در مسير تعالي علوم سازماني قرار دهند.
مصاديق توانايي هاي علمي عبارتند از :
* تحصيلات: داشتن تحصيلات دانشگاهي به‌ويژه مرتبط با شغل
* آشنايي با دانش روز : به‌ويژه دانش هاي مرتبط با وظايف و مسئوليت هاي شغلي
* تجربه: تجربه و سوابق كاري، وقايع حياتي را ديدن و از عهده آنها برآمدن
* دوره‌هاي آموزشي: دوره‌هايي كه به‌صورت غيررسمي و كوتاه‌مدت برگزار مي‌شود
* تسلط بر زبان خارجي: توانايي صحبت‌كردن، شنيدن، مكاتبه، خواندن و درك محتوايي زبان خارجه
* تسلط به رايانه و شبكه‌هاي اينترنت: بهره‌گيري از رايانه و نرم‌افزارها و نيز بهره‌گيري از شبكه‌هاي رايانه ايي
اين مصاديق تا حدودي حيطه دانش در حوزه کلي را نشان مي دهد. به منظور روشن نمودن ابعاد بيشتر آن با استفاده از تحقيق در کتب تخصصي مرتبط، توزيع فرم و انجام مصاحبه، مؤلفه هاي قوانين و مقررات هوايي، آلات دقيق، آيروديناميک وسيله پرنده، ناوبري و مسيريابي در پرواز، زبان هوانوردي، قابليتهاي فني و پروازي وسيله پرنده، آگاهي از توازن يا تعادل وزني و عملکرد و دانش هواشناسي که در مجموع دربرگيرنده ابعاد تخصصي دانش پروازي هستند استخراج مي شود. در ذيل به طور مختصر به اين موارد اشاره ميشود:
1- قوانين و مقررات هوايي: عبارت است از قوانين و آيين نامه هاي بين المللي و اصول و قوانين هوايي
1- مديريت کابين (90CRM): عبارت از کسب اطلاعات پروازي براي رسيدن به عمليات مؤثر و مطمئن و برگرفته از موضوع قضاوت و داوري خلبان نسبت به گروه خدمه پروازي مي باشد.
2- فيزيولوژي انسان: حالات عمومي بدن و شناخت بدن و مغز در حين پرواز.
3- آلات دقيق و ابزار: شامل نشان دهنده هاي فاکتورهاي پروازي است که در داخل کابين خلبان تعبيه شده است مانند سرعت سنج و ارتفاع سنج
4- آيروديناميک وسيله پرنده: عبارت است از شناخت ساختار91 فيزيکي و نيروهاي مؤثر در پرواز و همچنين چگونگي پرواز وسيله پرنده در هوا
5- ناوبري و مسيريابي در پرواز: عبارت است از به کارگيري تجهيزات راديويي و ناوبري وسيله پرنده با استفاده از ايستگاه هاي مستقر در فرودگاه ها و مسيرهاي پروازي به منظور رسيدن به مقصد
6- زبان هوانوردي92: آشنايي با زبان انگليسي (بين المللي پرواز) به صورت عمومي و تخصصي هوانوردي با هدف ايجاد ارتباط دقيق و کار آمد با کنترل كننده و همچنين خلبانان در تمام دنيا.
7- قابليتهاي فني و پروازي وسيله پرنده: عبارت است از آشنايي با توانايي وسيله پرنده و تاثير اتمسفر (دما و رطوبت) بر آن.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید