دانلود پایان نامه

و طرح ريزي شده اي است که با هدف افزايش رفاه و اثربخشي فرد و سازمان، به طور مداوم و نظام مند به بهبود و ارتقاي سطح مهارتها و نگرشهاي معطوف به بهبود عملکرد شغلي حال و آينده کارکنان مي پردازد (عباس زادگان و ترک زاده، 1381، ص34). سرمايه انساني به وسيله تعداد کارکنان موجود تعريف نمي شود بلکه آنچه که کارکنان قادر به انجام آن هستند مد نظر قرار مي گيرد. وظيفه مديريت در قبال اين سرمايه، مديريت مجموعه مهارتها و تواناييها جهت همگامي با ضرورتهاي در حال تغيير مشاغل در جهت تحقق فلسفه وجودي سازمان است. ويژگي مهم سرمايه انساني دروني بودن و نهفتگي در انسانها است. لذا اين سرمايه صرفاً بر مبناي عرضه دانش از طريق آموزش به فرد و ايجاد مهارت در او و در طول زمان قابل حصول است. (عباس زادگان، ترک زاده، 1381، صص20-13). اين يافته ها تأييدي است بر فرضيه دوم پژوهش حاضر. به طور تخصصي، غني زاده (1385) در پژوهش خود به بررسي تأثير شبيه ساز پروازي بر ارتقاي سطح مهارت خلبانان هوانيروز پرداختند و بيان دارند که آموزش شبيه ساز موجب ارتقاي توانمندي و مهارت خلبانان مي شود. هم چنين به کار گيري شبيه ساز پروازي موجب آفزايش مهارت و عملکرد خلبانان نهاجا شده است (اكبرزاده، 1386). اين يافته ها نيز در راستاي تعميم نتايج اين پژوهش قرار مي گيرند.
فرضيه 3
آموزش شبيه ساز پروازي تأثير معناداري بر نگرش کارکنان پروازي دارد.
با توجه به آزمون فرضيه ها در فصل گذشته و نتايج به دست آمده مي توانيم اين فرضيه را مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم. بخش عمده موفقيت در يك محيط پويا براي کارکنان نگرشي است که توسط آنان دنبال مي شود و اين نگرش پس از دوره هاي آموزشي در ميان جامعه بيش از پيش رخ مينماياند (کني ام. والاچ102، 2009). تفاوت تأثير آموزش در ميزان آگاهي و چگونگي نگرش افراد، بعد از آموزش در کاركناني که آموزش نديده اند معنادار است (حاجبي و همکاران، 1386). تحقيق تخصصي در زمينه تأثير آموزش بر نگرش پروازي صورت نگرفته است با اين حال براي نخستين بار اين پژوهش با بررسي متغير نگرش پروازي، مشارکت خود را در اين موضوع به انجام رسانيده است.
آموزش کارکنان عبارت است از انجام يک سلسله عمليات مرتب، منظم، پشت سر هم، پيوسته و با هدف يا اهداف مشخص و معين که به منظور: الف: ايجاد و يا ارتقاي سطح دانش و آگاهي کارکنان ب: ايجاد و يا ارتقاي سطح مهارت هاي شغلي کارکنان ج: ايجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش هاي پايدار جامعه، در کارکنان به کار گرفته مي شود. (ابطحي، 1373) . اين يافته علاوه بر تأييد کلي فرضيه سوم، دو فرضيه قبلي را نيز پوشش مي دهد.
5-5) بحث و نتيجه‌گيري
با توجه به نتايج پژوهش انجام گرفته و بر اساس تجزيه و تحليل داده ها آموزش شبيه ساز تأثير مثبت و معناداري بر ارتقاي قابليت توانمندي خلبانان در ابعاد مهارت، نگرش و دانش پروازي کارکنان داشته و لذا نظر به اينکه آموزش عملي با وسائل پرنده به دليل ريسک پذيري و مخاطرات شديد و هم چنين فضاي عملياتي خاص حاکم بر آن، استرس زيادي به فراگير استاد و مربي وارد مي کند که وجود اين استرس ها در کارايي و اثر بخشي آموزش تأثير منفي خواهد گذاشت و ادامه روند مذکور با توجه به تنوع مأموريت هاي هواپيمايي و وجود مناطق صعب العبور، خشن و کوهستاني در هنگام بروز حالات اضطراري مي تواند در افزايش سوانح و رويدادهاي هوايي اثرگذار باشد که به لحاظ شرايط خاص نظام جمهوري اسلامي و تحريم هاي همه جانبه توسط استکبار جهاني از بدو پيروزي انقلاب به ويژه در حوزه دفاعي و نظامي، جايگزيني وسائل پرنده امکان پذير نبوده و از طرفي آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص، متعهد و مجرب به خصوص در بحث هوانوردي مستلزم صرف هزينه هاي بالايي است که از دست دادن سرمايه انساني علاوه بر تبعات روحي و رواني خسارات جبران ناپذير و غيرقابل تحملي را به دنبال خواهد داشت. اهميت اين موارد در سخنان سردار سرلشکر رحيم صفوي (مشاور دفتر مقام معظم رهبري) نيز مشخص است که بيان دارند:
“تامين امنيت داخلي کشور و امنيت مرزها، جاده ها، روستاها، شهرها حتي افراد جامعه با توجه به تنوع و گستردگي خاص مأموريت هاي نيروي انتظامي منجر شده هيچ يک از نيروهاي مسلح به لحاظ تنوع مأموريت و گستره جغرافيايي به پاي ناجا نرسند، طول مرزها ، تعداد همسايگان، وسعت سرزميني، پراکندگي جمعيت ، انواع تهديدها و جرايم جديد در فضاي سايبري، ضرورت ساماندهي تجهيزات و پشتيباني نيروي انتظامي را مي طلبد. سازمان نيروي انتظامي جهت تحقق اهداف مأموريت کلان خود مي بايست از تکنولوژي و تجهيزات مدرن و روز دنيا و نيروي انساني متعهد و با انگيزه برخوردار باشد. کشور ما از تنوع مرزها وسعت سرزميني و جمعيت بالايي برخوردار است. هم چنين عدم ثبات سياسي و کنترل کشورهاي همسايه بر مرزها منجر شده تا فشار زيادي بر نظام جمهوري اسلامي وارد شود. حال با توجه به نوع مأموريت تصريحي در قانون براي ناجا و با عنايت به چشم انداز 1404 در بحث امنيت پايدار يکي از محور هاي مهم و اساسي درجهت تحقق اهداف بهره وري و بکارگيري ناجا از دانش، علم و تکنولوژي مي باشد. (نمايشگاه بين المللي مديريت دانش، 1391)”
از اين رو با نگرش به نقش بي بديل هواپيمايي ناجا در پشتيباني هوايي واحدهاي ناجا در اقصي نقاط کشور توجه به مقوله آموزش و ارتقاء توانمندي کارکنان در حوزه تخصصي با هدف ارتقاء مهارت افزايي و به جهت حفظ سرمايه هاي ملي (سرمايه انساني و تجهيزات) از اهميت زيادي برخوردار مي باشد که تحقيق حاضر در محورهاي دانش، نگرش و مهارت به بررسي علمي پيرامون موارد مطروحه پرداخته شده است. لذا در بحث ضرورت استفاده از آموزش شبيهساز در حوزه هواپيمايي ناجا موارد ذيل قابل نتيجه گير ي ميباشد.
1- استفاده از آموزش شبيه ساز پروازي به عنوان يکي از مؤلفه هاي استاندارد آموزشي محسوب مي گردد.
2- تأثير قابل ملاحضه در بحث کاهش هزينه هاي آموزشي و هم چنين سرعت و کيفيت آموزش با استفاده از شبيه ساز.
3- تأثير آموزش با شبيه ساز در خصوص افزايش اعتماد به نفس، کاهش استرس، ارتقا سطح مهارت پروازي، قضاوت و تصميم گيري صحيح در برخورد با حالات اضطراري چشمگير بوده که تحقق اين امر در پيشگيري از سوانح و رويدادهاي هوايي و خسارت هاي جاني و مالي مؤثر مي باشد.
4- افزايش سطح علاقه مندي خلبان به پرواز به علت فضاي خاص حاکم در آموزش با شبيه ساز.
5- تغيير نگرش فرماندهان و مديران در خصوص اهميت و ضرورت استفاده از شبيه ساز پروازي در حوزه هواپيمايي ناجا.
6- اطمينان بخشي نسبت به امنيت بالا و هزينه هاي کمتر در پرواز آموزشي با شبيه ساز نسبت به پرواز واقعي.
5-6) پيشنهادهاي تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق در دو بخش پيشنهادهاي اجرايي بر مبناي يافته‌هاي پژوهش و پيشنهادهاي پژوهشي عرضه مي‌‌شود.
5-6-1) پيشنهادهاي اجرايي
با عنايت به حساسيت يگان هواپيمايي و حجم مأموريت هاي در تمام نقاط کشور و لحظ بودن شرايط و موقعيت ژئوپليتيک سرزمين ايران (مناطق صعب العبور و خشن کوهستاني ) ضرورت ارتقاي سطح مهارت کارکنان پروازي به جهت تصميم گيري و قضاوت صحيح در برخورد با حالات اضطراري و … ضرورت استفاده از دستگاه شبيه ساز پروازي را در حوزه هوانوردي هواناجا ايجاب مي نمايد. حال با ملحوظ نظر قرار دادن مراتب اعلامي :
1- مجهز كردن هواپيمايي ناجا به سامانه هاي شبيه ساز متحرک انواع هواپيما و بالگرد در جهت کسب دانش و نگرش کارکنان پروازي با هدف پيشگيري از سوانح هوايي و حفظ سرمايه هاي ملي (نيروي انساني و تجهيزات) از ضروريات مي باشد لذا با توجه به ايفاي نقش هواپيمايي ناجا در تحقق مأموريت اصلي نيروي انتظامي (برقراري نظم و امنيت) و پشتيباني هوايي از يگان هاي مختلف ناجا، تجهيز هواناجا به سامانه شبيه ساز توسط کارگروه تخصصي در يک برنامه دو ساله مورد ارزيابي قرار گيرد.
2- با توجه به رابطه معنادار بين کسب مهارت پروازي در حالات مختلف و آموزش شبيه ساز پروازي و نظر به فضاي کاملاً ايمن در سامانه مزبور و ساير مزايا و مؤلفه هاي انکار ناپذير آن، استفاده از شبيه ساز در امور آموزشي امري اجتناب ناپذير مي باشد. لذا هواناجا با لحاظ كردن تنوع وسايل پرنده و گستردگي مأموريتها، طي برنامه اي مدون با براورد ميزان اعتبارات مورد نياز و تدوين سرفصل هاي آموزشي نسبت به اعزام کارکنان پروازي به دوره به صورت هر شش ماه يک بار اقدام نمايد.
3- به منظور ارتقاي سطح علمي کارکنان پروازي در ابعاد دانش، مهارت و نگرش و هم چنين استفاده از علوم روز هوانوردي، توسط هواناجا نسبت به برگزاري همايش و کارگاههاي ايمني هوايي به صورت ساليانه با دعوت از متخصصين حوزه هوانوردي ساير سازمانهاي هوايي اقدام گردد.
5-6-2) پيشنهادهاي پژوهشي
1- انجام يک تحقيق همه جانبه در مورد ساختار کلي و وضعيت هماهنگي سيستم هاي به کار رفته در شبيه ساز پروازي در قياس با وسايل پرنده موجود در هواناجا
2- بررسي و مطالعه تطبيقي شبيه ساز پروازي در جهان و ايران
3- در اين پژوهش دانش، مهارت و نگرش به عنوان ابعاد توانمندسازي مطرح شدند پيشنهاد مي شود با توجه به ادبيات موضوع اين تحقيق در ساير ابعاد توانمند سازي کارکنان پروازي انجام پذيرد.
4- انجام يک پژوهش در مورد نوع نيازمندي هاي آموزشي هواناجا با توجه به تنوع وسايل پرنده و تفکيک محتواي آموزش (آموزش از طريق کلاسهاي تخصصي، آموزش با پروازهاي واقعي، آموزش با شبيه ساز پروازي).
5- انجام يک پژوهش تحليل عاملي103 جهت مشخص كردن و بررسي اعتبار گويه هاي مطروحه در ابعاد دانش، نگرش و مهارت پروازي مدل پژوهش.
6- با عنايت به پيشرفت فناوري و تکنولوژي و ضرورت دستيابي پليس به علوم روز و توجه به کاربردهاي مختلف آموزش پيشنهاد ميشود تأثير استفاده از شبيه ساز در زمينه هاي مختلف (تيراندازي، آموزش رانندگي و …) مورد بررسي قرار گيرد.
5-7) محدوديت‌هاي تحقيق
اجراي هر کار پژوهشي مصون از محدوديت‌هاي مختلف در راستاي تعميم نتايج آن نيست. پژوهش حاضر نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد. برخي از محدوديت ها با پيشنهادات مطروح براي تحقيقات آتي مرتفع مي شوند. عمده‌ترين موانع در راستاي تعميم نتايج اين پژوهش عبارتند از:
1- مطمئناً برخي از افراد جامعه نمونه به دليل بيگانگي با تحقيقات و پژوهشهاي علمي، عجله براي ادامه مسير، بيحوصلگي جهت پاسخ دهي و … تمايلي به همكاري جهت تكميل پرسشنامه نداشته اند.
2- نظر به اينکه برخي از مطالب و آمار و اطلاعات مفيد در راستاي انجام پژوهش جز اطلاعات طبقه بندي شده بود در اين نوع پژوهش ها دسترسي به آنها با موانع بسياري مواجه مي گردد.
3- غير از متغيرهاي وارد شده در مدل تحقيق، عوامل ديگري نيز بر ابعاد توانمندي کارکنان تأثير دارند؛ که در اين پژوهش به دليل محدويت زماني و اجتناب از پيچيدگي مدل لحاظ نشده‌اند. پژوهش‌هاي آتي مي‌توانند مدل را با متغيرهاي ديگر نيز آزمون کنند.
4- تحقيق حاضر در جامعه هواپيمايي ناجا انجام شده است. بهتر است جهت تعميم مستندتر نتايج پژوهش اين تحقيق‌ در ساير سازمانهاي هوايي و نظامي نيز صورت پذيرد.
* فهرست منابع
الف) منابع فارسي :
آذر، عادل. (1377)، آمار و کاربرد آن در مديريت، تهران، سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)
ابطحي ، سيد حسن. (1379) ارزشيابي برنامه هاي آموزشي؛ آموزش کارکنان، جلد اول، تهران، مرکز آموزش مديريت دولتي.
ابطحي، حسين، عابسي، سعيد ( 1386 )، توانمندسازي کارکنان، مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت – وابسته به وزارت نيرو
ابيلي، خدايار. (1382)، سيست

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید