دانلود پایان نامه

تجمعي
ليسانس
57
5/98
5/98
فوق ليسانس
1
5/1
100
مجموع
58
100
4-2-3) سن پاسخ دهندگان
درجدول(4-3) نمودار فراواني سن پاسخ‌دهندگان عرضه گرديده است. 5/10 درصد از پاسخ‌دهندگان 20 تا30 سال داشتند، 46 درصد از 30 تا 40 سال، 35 درصد از 40 تا 50 سال، همچنين هشت درصد از آنها بالاي 50 سال سن داشتند.
جدول 4- 3 جدول فراواني سن پاسخدهندگان
فراواني
درصد
درصد تجمعي
بين 20 تا 30 سال
6
5/10
5/10
بين 30 تا 40 سال
27
5/46
57
بين 40 تا 50 سال
20
5/34
5/91
بالاتر از 50 سال
5
5/8
100
مجموع
58
100
4-3) تحليلهاي تک متغيره
اين بخش به تلخيص داده‌هاي گردآوري شده براي هر يک از متغيرهاي پژوهش اختصاص دارد که طي آن وضعيت جامعه مورد مطالعه از نظر شاخص‌هاي آماري مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي به تفکيک هر يک از متغيرها تبيين خواهد شد.
4-3-1) آموزش شبيه ساز پروازي
متغير “آموزش شبيه ساز پروازي ” در پرسشنامه پژوهش با 11 سؤال سنجيده مي‌شود. همان گونه که در فصل دوم به تفصيل شرح داده شد، نمرات اختصاص داده شده به ابعاد آموزش يعني واکنش و يادگيري سهم ميزان آموزش شبيه ساز پروازي را مشخص مي کند. جدول(4-4)آمار‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي اين متغير را نشان مي‌دهد.
جدول( 4-4) آمار‌هاي توصيفي متغير آموزش شبيه ساز پروازي
متغير آمار
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
آموزش شبيه ساز پروازي
98/3
6/0
3/1
77/0
جدول بالا مشخص مي‌کند که ميانگين پاسخ به اين متغير جهت گيري استراتژيک در طيف پنج گزينه اي 98/3 بوده است که در مقايسه با مقياس سنجش، حد بالايي را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقياس سنجش، که هر چه اين عدد به پنج نزديک‌تر باشد نشانگر مقبوليت بيشتر اين دوره ها و بالاتر بودن سطح آموزش شبيه ساز پروازي مي‌‌باشد.
شاخص‌هاي چولگي و کشيدگي نيز ميزان تقارن پاسخ‌ها را نشان مي‌دهند. به‌طور تقريبي اگر قدر مطلق ضرايب چولگي و کشيدگي از 5/0 کوچک‌تر باشد مي‌توان گفت که توزيع تقريباً نرمال است. ضرايب چولگي و کشيدگي به‌دست آمده براي اين متغير نشان مي دهد توزيع اين متغير کمي خارج از توزيع نرمال مي‌باشد.
4-3-2) دانش پروازي
همان گونه که در فصل پيش اشاره شد پرسشنامه پژوهش براي سنجش تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر دانش پروازي “جهت گيري استراتژيک” حاوي 10 سؤال است. که ميانگين اين 10 سؤال ميانگين اين متغير را با طيف پنج گزينه اي براي سنجش در نرم افزار SPSS فراهم مي کند. جدول ( 4-5)آمار‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي در خصوص تأثير آموزش شبيه ساز بر دانش پروازي را نشان مي‌دهد.
جدول( 4-5 ) آمار‌هاي توصيفي متغير دانش پروازي
متغير آمار
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
دانش پروازي
1/3
79/0
13/0-
63/0-
جدول بالا مشخص مي‌کند که ميانگين پاسخ به متغير دانش پروازي در طيف پنج گزينه اي1/3 بوده است که در مقايسه با مقياس سنجش، در حد متوسط را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقياس سنجش، که هر چه اين عدد به پنج نزديک‌تر باشد نشانگر تأثير بيشتر آموزش شبيه ساز بر دانش پروازي کارکنان مي‌‌باشد.
توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي تقريباً نرمال و از نظر کشيدگي با توجه به ضريب به‌دست آمده کمي کوتاه‌تر از توزيع نرمال مي‌باشد.
4-3-3) مهارت پروازي
همان گونه که در فصل پيش اشاره شد پرسشنامه پژوهش براي سنجش تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر مهارت پروازي حاوي هشت سؤال است. به اين ترتيب ميانگين اين سؤالات طيف پنج گزينه اي را براي سنجش در نرم افزار SPSS فراهم مي کند. جدول( 4-6)آمارهاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي در خصوص تأثير آموزش شبيه ساز بر مهارت پروازي را نشان مي‌دهد.
جدول( 4-6) آمار‌هاي توصيفي متغير مهارت پروازي
متغير آمار
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
مهارت پروازي
1/4
64/0
33/0
41/0-
جدول بالا مشخص مي‌کند که ميانگين پاسخ به متغير مهارت پروازي در طيف پنج گزينه اي1/4 بوده است که در مقايسه با مقياس سنجش، حد نسبتاً بالايي را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقياس سنجش، که هر چه اين عدد به پنج نزديک‌تر باشد نشانگر تأثير بيشتر آموزش شبيه ساز بر مهارت پروازي کارکنان مي‌‌باشد.
توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي و کشيدگي با توجه به ضريب به‌دست آمده تقريباً نرمال مي‌باشد.
4-3-4) نگرش پروازي
پرسشنامه پژوهش براي سنجش تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر نگرش پروازي حاوي 6 سؤال است. به اين ترتيب ميانگين اين سؤالات طيف پنج گزينه اي را براي سنجش در نرم افزار SPSS فراهم مي کند. جدول(4-7)آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي در خصوص تأثير آموزش شبيه ساز بر نگرش پروازي کارکنان را نشان مي‌دهد.
جدول 4-7: آمارهاي توصيفي متغير نگرش پروازي
متغير آمار
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
نگرش پروازي
8/3
47/0
37/0-
48/0
جدول بالا مشخص مي‌کند که ميانگين پاسخ به متغير نگرش پروازي در طيف پنج گزينه اي 8/3 بوده است که در مقايسه با مقياس سنجش، حد نسبتاً بالايي را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقياس سنجش، که هر چه اين عدد به پنج نزديک‌تر باشد نشانگر تأثير بيشتر آموزش شبيه ساز بر نگرش پروازي کارکنان مي‌‌باشد.
توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي و کشيدگي با توجه به ضريب به‌دست آمده تقريباً نرمال مي‌باشد.
4-3-5) ميانگين آمار‌هاي توصيفي براي متغيرهاي پژوهش
جدول (4-8 ) ميانگين تأثير آموزش شبيه ساز را بر هر يک از متغيرهاي وابسته پژوهش نشان مي‌دهد.
جدول( 4-8 ) نمره ميانگين تأثير آموزش شبيه ساز بر دانش، مهارت و نگرش پروازي
4-4) تحليل‌هاي دومتغيره
پس از تحليل‌هاي تک متغيره و توصيف ويژگي‌هاي جامعه مورد هدف، به بررسي روابط دو به دوي متغيرها ‌پرداخته ميشود. بدين منظور از ضريب هم بستگي پيرسون استفاده ‌شد. اين نتايج جهت فهم بهتر از روابط بين متغيرها مفيد است. با اين حال طبق مدل پژوهش، براي بررسي درستي فرضيه ها از تحليل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده خواهيم کرد تا بتوانيم تأثير هم زمان متغير مستقل را بر متغيرهاي وابسته بسنجيم. جهت اشراف کلي جدول(4-9)نتايج هم بستگي متغيرهاي پژوهش را نشان مي‌دهد. اعداد در خانه هاي ماتريس در بالا ضريب هم بستگي و در پايين سطح معناداري را نشان مي دهد (معيار، سطح معناداري کمتر از 5%).
جدول 4-9. نتايج آزمون هم بستگي متغيرهاي پژوهش
آموزش شبيه ساز
دانش پروازي
مهارت پروازي
نگرش پروازي
آموزش شبيه ساز
(70/0)
دانش پروازي
485/0**
000/0
(68/0)
مهارت پروازي
691/0**
001/0
509/0
(NS) 061/0
(73/0)
نگرش پروازي
502/0**
000/0
448/0**
001/0
702/0**
002/0
(77/0)
** هم بستگي در سطح 05/0 معني دار است.58n= (حجم نمونه)
– اعداد روي قطر اصلي مقادير آلفاي کرونباخ متناظر با متغير است.
– NS= not significant هم بستگي غير معنادار است.
4-5) تحليل‌هاي چند متغيره
اگرچه ضريب هم بستگي شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي‌دهد، ولي از ميزان تغيير در متغير وابسته وقتي چندين متغير مستقل به‌طور هم ‌زمان بر آن تأثير مي‌گذارند، چيزي نمي‌گويد. در اين موقعيت‌ها تحليل رگرسيون چندگانه به پژوهشگر کمک مي‌کند تا بداند چقدر از واريانس متغير وابسته به‌وسيله يک مجموعه از پيش‌بيني کننده‌ها توضيح داده شده است (دانايي‌فرد، الواني و آذر، 1388، ص374).
* تحليل رگرسيون خطي تاثير آموزش شبيه ساز بر دانش، مهارت و نگرش پروازي
در ذيل، طبق مدل پژوهش، با انجام رگرسيون خطي تاثير آموزش شبيه ساز پروازي به عنوان متغير مستقل بر دانش، مهارت و نگرش پروازي کارکنان به عنوان متغيرهاي وابسته سنجيده خواهد شد.
جدول (4-10) نتايج حاصل از رگرسيون
ضرايب رگرسيون (? استاندارد شده)
خطاي معيار تخمين
مقدار t
سطح معناداري
(sig)
دانش پروازي
14/0
29/0
780/1
041/0
مهارت پروازي
37/0
134/0
010/2
050/0
نگرش پروازي
27/0
091/0
418/2
019/0
ضريب تعيين
805/0
ضريب تعيين تعديل شده
789/0
براورد خطاي استاندارد
363/0
سطح معناداري مدل (F)
000/0
دوربين- واتسون
294/2
مقدار ثابت
022/2
اولين مرحله در تحليل رگرسيون بررسي اين نكته است كه آيا مي‌توان از رگرسيون استفاده كرد يا نه؟ به همين منظور از آزمون دوربين- واتسون براي بررسي استقلال خطاها استفاده گرديد. در صورتي كه فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يكديگر هم بستگي داشته باشند، امكان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. چنانچه اين آمار در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گيرد فرضيه صفر يعني وجود هم بستگي بين خطاها رد مي‌شود (کوکس و استيد، 2003)99.
از آن جايي كه مقدار آمار دوربين- واتسون (294/2) در فاصله 5/1 و 5/2 قرار دارد، فرضيه وجود هم بستگي بين خطاها رد مي‌شود و مي‌توان از رگرسيون استفاده كرد. با توجه به جدول بالا ضريب تعيين براي مدل رگرسيون 78/0 مي‌باشد که نشان مي‌دهد حدود 78 درصد تغييرات در دانش، مهارت و نگرش پروازي با متغير مستقل موجود در مدل تعريف مي‌شود. در مرحله بعد مقبوليت مدل به لحاظ آماري بررسي مي‌گردد. مطابق جدول(4-10)سطح معنا‌داري آمار F (فيشر) با توجه به جدول بالا کمتر از 01/0 مي‌باشد که تأييد مي‌کند تغيير نشان داده شده به‌وسيله مدل، تصادفي نيست. در نتيجه فرضيه خطي بودن مدل تأييد مي‌شود. به عبارت ديگر سطح معناداري آمار F كمتر از 01/0 نشانگر معناداري توضيح دهندگي تأثير متغير مستقل (آموزش شبيه ساز پروازي) بر متغيرهاي وابسته (دانش، مهارت و نگرش پروازي) مي‌باشد.
پس از تأييد اعتبار کلي مدل، بايد ضرايب ? هر يک از متغيرها را براورد کرد. با توجه به ستون سطح معنا‌داري (05/0sig) در جدول بالا مشخص مي‌شود که متغير مستقل پژوهش بر دانش پروازي (14/0= ?) ، مهارت پروازي (37/0= ?) و نگرش پروازي (27/0= ?) تأثيري مثبت ومعنادار خواهد داشت.
شکل(4-1) تخمين رگرسيون خطي مدل پژوهش
4-6) آزمون فرضيه‌ها
تمامي فرضيه‌هاي پژوهش حاضر که در فصول قبل به تفصيل ذکر شدند از نوع تأثير مي‌باشد. به عبارت ديگر در تمامي فرضيه‌ها به دنبال آزمون معناداري يا عدم معناداري تأثير(مثبت يا منفي) بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي‌باشيم. رد يا رد نكردن هر يک از فرضيه‌هاي پژوهش را با توجه به آزمون‌ رگرسيون خطي انجام گرفته، طي بخش تحليل‌هاي چند متغيره در زير بررسي مي‌کنيم.
فرضيه 1
آموزش شبيه ساز پروازي تأثير معناداري بر دانش کارکنان پروازي دارد.
با توجه به سطح معناداري مقدار F در تحليل رگرسيون محاسبه شده براي بررسي تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر دانش کارکنان پروازي که کمتر از 01/0 است، مي‌‌توان ادعا كرد که با سطح اطمينان 99/0 آزمون معنادار است. هم چنين با توجه به مثبت بودن ضريب رگرسيون در سطح معناداري کمتر از 05/0مي توان گفت که متغير آموزش شبيه ساز پروازي بر دانش کارکنان پروازي (14/0= ?) تأثيري مثبت و معنادار دارد (تاييد H1).
فرضيه 2
آموزش شبيه ساز پروازي تأثير معناداري بر مهارت کارکنان پروازي دارد.
با توجه به سطح معناداري مقدار F در تحليل رگرسيون محاسبه شده براي بررسي تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر دانش کارکنان پروازي که کمتر از 01/0 است، مي‌‌توان ادعا كرد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید