دانلود پایان نامه

و آموزش شبيه ساز پروازي به طور خاص، به عنوان متغير مستقل، بر عوامل توانمندساز کارکنان هواپيمايي ناجا، به عنوان متغير وابسته پرداخته ميشود. عوامل توانمندساز شامل سه زير متغير دانش، مهارت و نگرش ميباشند. بنابراين در اين پژوهش از طريق بررسي تأثير مستقيم با تحليل رگرسيون خطي، تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر دانش، نگرش و مهارت پروازي مشخص مي شود.
2-7-2) الگوي مفهومي
شکل 2-3 : مدل مفهومي پژوهش
2-8) خلاصه
در اين فصل به منظور حمايت نظري از فرضيهها، ادبيات تحقيق مورد بررسي قرارگرفته و مباني نظري تحقيق تشريح و ديدگاههاي مختلف دربارهي متغيرهاي پژوهش بيان شد. در ادامه، تحقيقات پيشين خارجي و داخلي براي حمايت از مبانينظري، در زمينه چگونگي تأثير متغيرهاي آموزش شبيه ساز، دانش، مهارت و نگرش پروازي توضيح داده شد. ارتباط مفهومي اين متغيرها بررسي و مدل مفهومي و تحليلي عرضه شد. به اين نتيجه رسيديم که آموزش شبيه ساز ميتواند ابعاد توانمندسازي کارکنان را تحت تأثير قرار دهد. براي عملياتي کردن اين مباحث، فصل بعدي به روششناسي کار اختصاص خواهد داشت.
3-1) مقدمه
در فصل دوم مجموعهاي از مباني نظري و خاستگاه پژوهش در علم مربوطه، تئوريهاي مادر حامي با تأکيد بر روابط بين متغيرهاي اصلي عرضه شد. هم چنين تلاش شد با پرداختن به تمام جوانب موضوع تحقيق منابع علمي کافي براي اظهار نظر و تصميم‌گيري در خصوص شيوه انجام پژوهش حاضر فراهم گردد. در اين فصل به بررسي روش انجام تحقيق خواهيم پرداخت. آنچه در اين فصل اهميت دارد، ذکر اين موضوع است که در ارتباط با متغيرهاي انتخاب شده، روشي مناسب و شايسته جهت تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها انتخاب گردد. روش شناسي پژوهش شامل بيان نوع تحقيق و تعريف دقيق جامعهآماري و گروه نمونه مورد مطالعه، حجم گروه نمونه و روش نمونه برداري، ابزارهاي اندازه گيري و شواهد مربوط به سنجش روايي و پايايي آنها مي گردد. هم چنين قسمت نهايي اين فصل روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها توضيح داده مي شود.
3-2) نوع و روش تحقيق
پژوهش هاي انجام شده در علوم رفتاري بر اساس دو رويكرد عقل گرايانه و طبيعت گرايانه انجام مي شود كه كاربرد اين دو رويكرد منجر به دو دسته از روش هاي تحقيقي روش هاي كمي و كيفي شده است(سرمد، و همکاران، 1385، ص 77).
به طور كلي روش هاي تحقيق در علوم رفتاري با توجه به دو ملاك هدف تحقيق و نحوه گرد آوري داده ها تقسيم مي شود. بر اين اساس تحقيقات بر حسب هدف را مي توان به تحقيق هاي بنيادي كه هدف اساسي اين دسته از تحقيقات آزمون نظريه ها، تبيين روابط بين پديده ها و افزودن به دانش موجود در يك زمينه خاص است و تحقيق كاربردي كه با هدف توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص انجام مي شود، تحقيق و توسعه كه فرايندي است كه به منظور تدوين و تشخيص مناسب بودن يك فراورده آموزشي انجام مي شود، تقسيم كرد(همان منبع، صص 80-79).
از سوي ديگر تحقيق هاي علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز مي توان به تحقيق توصيفي(غير آزمايشي) و تحقيق آزمايشي تقسيم كرد. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آن ها توصيف شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن در فرايند تصميم گيري باشد. بيشتر تحقيقات در زمينه علوم رفتاري را مي توان در زمره تحقيق هاي توصيفي به شمار آورد. (همان منبع، صص 83-81).
پژوهش حاضر وضع موجود متغيرهاي تحقيق و روابط آن‌ها را در جامعه مورد مطالعه بررسي مي‌کند. بنابراين به لحاظ روش در گروه تحقيقات توصيفي قرار مي‌گيرد. تحقيقات توصيفي هم جنبه کاربردي دارد و هم جنبه مبنايي؛ در بعد کاربردي از نتايج اين تحقيقات در تصميم‌گيري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي استفاده مي‌شود. در بعد بنيادي نيز اين تحقيقات به کشف حقايق و واقعيت‌هاي جهان خلقت مي‌انجامد(حافظ‌نيا، 1382، ص 59). با توجه به اين موضوع پژوهش حاضر در گروه تحقيقات توصيفي کاربردي قرار دارد.
از نظر نحوة گردآوري داده‌ها نيز به دليل بررسي وضع موجود متغيرهايي تحقيق و روابط آنها در جامعه مورد بررسي، پژوهش حاضر جزء تحقيقات توصيفي/ پيمايشي مي‌باشد.
3-2-1) روش و ابزار گردآوري داده‌ها
مرحله گردآوري اطلاعات آغاز فرايندي است كه طي آن محقق يافته هاي ميداني وكتابخانه اي را جمع آوري مي كند و سپس به طبقه بندي و تحليل آن مي پردازد و فرضيه هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي دهد(حافظ نيا، 1385، ص 53). روش هاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق را مي توان به دو طبقه تقسيم كرد: اطلاعات كتابخانه اي/ آرشيوي و اطلاعات ميداني.
با توجه به موضوع پژوهش و متغيرهاي مورد بررسي در آن، اطلاعات مورد نياز جهت آزمون فرضيه‌ها از طريق پرسشنامه گردآوري مي‌شود. پرسشنامه نهايي پژوهش حاوي 35 سؤال درباره متغيرهاي تحقيق مي‌باشد. که در آن 11 سؤال براي سنجش سطح آموزش شبيه ساز پروازي، 10 سؤال‌ براي سنجش تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر دانش پروازي، شش سؤال‌ براي سنجش تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر نگرش پروازي، و هشت سؤال‌ براي سنجش تأثير آموزش شبيه ساز پروازي بر مهارت پروازي، طراحي شده است. تمامي متغيرها کيفي از نوع رتبه اي و مقياس سنجش آنها طيف پنج گزينه اي ليکرت مي باشد. گويه هاي مورد استفاده براي سنجش متغيرهاي پژوهش به طور خلاصه در انتهاي فصل در جدول (3-1)به‌ترتيب براي متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق آمده است. پرسشنامه مورد استفاده نيز در قسمت ضمايم پايان‌نامه پيوست مي‌باشد.
3-2-2) روش آماري تجزيه و تحليل داده‌ها
پردازش داده‌ها در پژوهش حاضر در دو سطح 1) تحليل‌هاي تک متغيره؛ و 2) تحليل‌هاي چند متغيره انجام مي‌شود. در قسمت اول متغيرها به صورت منفرد مورد بررسي قرار مي‌گيرند و روابط بين آن‌ها مد نظر نيست. در اين بخش شاخص‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي محاسبه مي‌شود تا تصويري کلي از جامعه مورد بررسي به‌دست آيد. سپس براي تحليل‌هاي چند متغيره با توجه به نوع متغيرهاي پژوهش که همه رتبه‌اي از نوع چند ارزشي مي‌باشند از رگرسيون چندگانه براي سنجش و بررسي اعتبار کلي مدل پژوهش استفاده خواهد شد.
3-3) جامعه و نمونه آماري
در اين پژوهش به دليل تخصصي بودن موضوع و نياز به اطلاعات دقيق و کامل لازم بود که اعضاي جامعه آماري پژوهش با مباحث شبيه ساز پروازي آشنا باشند. بنابراين جامعه آماري پژوهش همان طور که در فصول پيشين به آن اشاره شد جامعه آماري تمام شمار از خلبانان و مهندسان پرواز هواپيمايي ناجا تعيين گرديد. تحقيق در نيمه اول سال 1392 انجام مي‌شود. پرسشنامه پژوهش ميان 75 نفر از خلبانان و مهندسان پرواز توزيع شد و 58 عدد از پرسشنامه ها جمع آوري گرديد. بنابراين نرخ پاسخ98 پژوهش 77% مي باشد.
3-4) روايي و پايايي پرسشنامه
اعتبار هر پژوهشي در گرو معتبر بودن ابزار گردآوري داده براي آن پژوهش قرار دارد. با توجه به اين‌که در پژوهش حاضر از پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده مي‌شود بايد از اعتبار پرسشنامه پژوهش اطمينان حاصل شود. سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روايي و پايايي مورد توجه قرار مي‌گيرد. روايي اصطلاحي است که به هدفي که آزمون براي محقق ساختن آن طراحي شده است، اشاره مي‌کند. هيچ‌گونه روش آماري براي تعيين ضريب روايي وجود ندارد. بنابراين براي تعيين روايي يک آزمون از قضاوت متخصصان در اين باره که سؤال‌هاي آزمون تا چه ميزاني معرف محتوا و هدف‌هاي برنامه هستند، استفاده مي‌شود. در اين پژوهش نيز براي اطمينان از روايي ابزار گردآوري داده از نظرات اساتيد و متخصصان موضوع پژوهش هم چنين تعدادي از تکميل‌کنندگان پرسشنامه (خلبانان) استفاده شده است.
پايايي بُعد دوم سنجش اعتبار آزمون مي‌باشد. ميزان ثبات يك آزمون در اندازه‌گيري موضوع مورد نظر، در طول دوره‌هاي زماني مختلف، پايايي آزمون اطلاق مي‌شود. يک آزمون زماني داراي پايايي است که نمره هاي مشاهده و نمره هاي واقعي آن داراي هم بستگي بالايي باشند. به اين معني که چنانچه نمره هاي مشاهده شده و واقعي آزمودني ها در آزمودني موجود باشد مجذور هم بستگي بين اين نمره ها، ضريب پايايي آزمون ناميده مي شود(خاکي، 1387، ص 293). برخلاف روايي روش‌هاي آماري مختلفي براي سنجش پايايي يک سنجه وجود دارد. معمول‌ترين آزمون پايايي براي سؤال‌هاي چند گزينه‌اي از نوع پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ است که نوعي آزمون از سازگاري منطقي پاسخ‌هاي پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در يک سنجه يا يک پرسشنامه مي‌باشد. بدين منظور ابتدا يك نمونه اوليه شامل 10 پرسشنامه پيش آزمون گرديد. سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و به كمك نرم افزار SPSS نسخه 18 ميزان اعتماد با روش آلفاي كرونباخ براي اين ابزار محاسبه شد. مقدار به دست آمده 83/0 است که تحليل آن در انتها پيوست شده است.
3-5) خلاصه
در اين فصل مفاهيم لازم براي شرح چگونگي انجام مراحل جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها بيان شد. مطالب عرضه شده در اين فصل در شکل (3-1)خلاصه شده است.
شکل 3-2: روش تحقيق
4-1) مقدمه
در فصل سوم تلاش شد که با توجه به هدف تحقيق و نوع داده‌ها روش‌شناسي تحقيق به تفصيل مورد بررسي قرار گيرد و جهت دستيابي به اهداف مورد اشاره پژوهش شيوه مناسبي اتخاذ گردد. به عبارت ديگر چارچوب فصل چهارم در فصل قبل مشخص شد.
در اين فصل، با توجه به مطالب عنوان شده در فصل سوم، به تجزيه و تحليل داده‌هاي گردآوري شده خواهيم پرداخت. به اين منظور فصل حاضر در پنج بخش سازمان‌دهي شده است. بخش اول، آمار توصيفي ميباشد که به توصيف ويژگي‌هاي جامعه مورد مطالعه و برخي پارامترها مي‌پردازيم. در اين بخش، پاسخ دهندگان و جامعه آماري، مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در بخش دوم تحليل‌هاي تك‌متغيره مورد بحث قرار مي‌گيرد. در بخش سوم به تحليل چند متغيره داده‌ها و آزمون روابط آن‌ها با يکديگر خواهيم پرداخت. بخش چهارم تحليل‌هاي چندمتغيره را با استفاده از فنون آمار استنباطي در برمي‌گيرد و در انتها نيز با توجه به مطالب چهار بخش اول در خصوص فرضيه‌هاي پژوهش اظهار نظر خواهد شد.
4-2) مشخصه‌هاي عمومي پاسخ دهندگان
جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان پروازي هستند که در هواپيمايي ناجا به خدمت مشغولند. در اين قسمت، پس از جمع آوري داده‌ها اقدام به توصيف پاسخ دهندگان از جنبه‌هاي مختلفي ميگردد. در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه آماري از حيث متغيرهايي همچون ميزان تحصيلات، درجه و سن پاسخ‌دهندگان پرداخته مي شود.
4-2-1) درجه سازماني
در جدول (4-1)، درجه سازماني پاسخ دهندگان طبقه بندي شده است. همان طور که در جدول مشاهده ميکنيد، پاسخ دهندگان، 5/58 درصد افسر ارشد و 5/41 درصد افسر جزء بودهاند. نمودار فراواني مربوط به پاسخ‌دهندگان بر حسب درجه در ذيل عرضه گرديده است.
جدول 4- 1 جدول فراواني درحه سازماني
فراواني
درصد
درصد تجمعي
سرهنگ
13
5/22
5/22
سرهنگ دوم و سرگرد
21
36
5/58
افسر جزء
24
5/41
100
مجموع
58
100
4-2-2) ميزان تحصيلات
همان طوري كه از جدول (4-2) مشاهده مي شود اکثر پاسخ دهندگان داراي مدرک ليسانس بودهاند. در نمودار ذيل فراواني ميزان تحصيلات پاسخ‌دهندگان عرضه گرديده است.
جدول 4- 2 جدول فراواني ميزان تحصيلات
فراواني
درصد
درصد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید