دانلود پایان نامه

م هاي توسعه منابع انساني، مجموعه مقالات اولين کنفرانس توسعه منابع انساني.
اسدي كرم، عليرضا (1382). تأثير آموزش و توانمند سازي کارکنان در افزايش کيفيت توليدات، نشريه تعاون، شماره 14.
اسکندري، مجتبي و خدائيان حجتاله، (1390)، ” بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي افسران وظيفه “، نشريه علمي ترويجي دفتر تحقيقات نيروي انساني ناجا، سال ششم، شماره 23
بختياري، حسين،(1390) توانمندسازي کارکنان پليس، دفتر تحقيقات نيروي انساني ناجا.
بزاز جزايري، سيد احمد. (1379) آموزش کارکنان به عنوان ضرورتي شناخته شده در سازمانهاي اداري و صنعتي آموزش کارکنان، جلد اول، تهران مرکز آموزش مديريت دولتي.
بلانچارد،کارلوس و راندولف ( 1996). مديريت توانا سازي کارکنان، ترجمه ايران نژاد پاريزي، نشر مديران، 1378.
بليک، مونيکا، (1380). دورکاري براي کتابداران و اطلاع رسانان. ترجمه: نادر نقشينه. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران.
ترک زاده، جعفر. (1385) ارزيابي توسعه سازماني در دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.
جعفري قوشچي، بهزاد ( 1381 ). جايگاه آموزش در فرهنگ توانا سازي، تدبير شماره 128.
حاجبي، احمد؛ فريدنيا، پيمان و ظريف، محمدصادق(1388)، “بررسي اثربخشي آموزش برآگاهي و نگرش نسبت به سوء مصرف مواد دركاركنان شركت هاي پتروشيمي پارس جنوبي” ، فصلنامه علمي تخصصي طب كار، دورة اول، شماره اول، صص 14-19
خلود، حسين. (1357)، راهنماي آموزش مستخدمان دولت ،چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي، تهران.
خواجه سروي، غلامرضا و اسدي، عليرضا. (1387)، نقش روحانيت و روشنفكران ديني در تغيير نگرش عمومي مردم ايران به نهضت حسيني در جريان انقلاب اسلامي، فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي، سال چهارم، شماره 15
خورشيدي ، عباس و ملک شاهي راد، محمدرضا. (1382) ارزشيابي آموزشي، تهران، نشر سيطرون .
دعايي، حبيب‌الله و كريم مردانه. (1377)، بهسازي منابع انساني، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
دفت، ريچارد ال. (2000 )، مباني تئوري و طراحي سازمان، ترجمه سيد محمد اعرابي و علي پارسائيان، انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي ، 1378.
رابينز، استيفن. (1376)، مباني رفتار سازماني، ترجمه علي‏ پارسائيان و محمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
رضاييان، علي. (1379)، مديريت رفتار سازماني، تهران، انتشارات سمت.
زارعي، خديجه، (1384) اثربخشي آموزشي، نشريه تدبير، شماره 166.
ساعتچي يزدي، حسين،(1379)، قانون آيين دادرسي کيفري، انتشارات مجد، چاپ اول.
سلطاني، ايرج. (1380) اثربخشي آموزش در سازمان هاي صنعتي و توليدي، نشريه تدبير، شماره 199.
سيف، علي اکبر. (1384) روانشناسي پرورشي، روانشناسي يادگيري و آموزش، چاپ چهاردهم، تهران، آگاه .
سيدجوادين، سيدرضا. (1383) مروري جامع بر نظريه هاي مديريت و سازمان، تهران، نگاه دانش.
شرف الدين، سيدحسين. (??77)، نگرش، ماهنامه معرفت ويژه نامه علوم سياسي و جامعه شناسي، سال هفتم، شماره 25
شيمون، ال و دولان رندان اس شولر. (1378)، مديريت امور كاركنان و منابع انساني، ترجم? محمدعلي طوسي و محمدصائبي، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران.
عباس زادگان، سيدمحمد و ترک زاده، جعفر. (1382)، نيازسنجي آموزشي در سازمانها، چاپ دوم، تهران، انتشارات شرکت سهامي ايده.
عباسيان، عبدالحسين. (1385) “اثربخشي دوره هاي آموزشي”، تدبير شماره 170.
علي اكبرزاده، جواد (1386) ” تأثير به كارگيري شبيه ساز پروازي F-4 نهاجا”، تهران، پايان نامه.
غني زاده، مير يونس. (1385) “چگونگي عملكرد شبيه ساز پايه متحرك شنوك در ارتقاء سطح مهارت خلبانان هوانيروز نزاجا “، تهران، پايان نامه.
فرهي ، برزو (1384) ، معرفي الگوي توسعه توانايي هاي مديريتي مورد نياز مديران ( نظام اداري کشور )، دانش مديريت، شماره 68.
فخاريان، ابوالقاسم (1381) .تواناسازي کارکنان سرمايه گذاري بي جايگزين ، تدبير شماره 129 .
قرباني زاده، وجه اله؛ خالقي نيا، شيرين.( 1388) ” نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي كاركنان “، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين(ع)، سال اول، شماره 2، صص 85-105
قلي پور، آرين. (1386)، مديريت رفتار سازماني، تهران، انتشارات سمت.
کاظمي ، عباس. (1375)، طراحي الگوي اثربخشي سازماني با تأکيد بر معيارهاي فرهنگ سازماني، دانشگاه تربيت مدرس .
کاوي – استفن 1377 – انسانهاي مؤثر – مترجم: مهدي قراچه داغي – نشر پيکان
کريمي، يوسف. (1377)؛ نگرش و تغيير نگرش، تهران، انتشارات نشر ارسباران، چاپ چهارم.
گريفتن، مورهد؛ رفتار سازماني، ترجمه سيد مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مرواريد،1385، چاپ دوم.
گنجي، حمزه ( 1385) . هوش هيجاني، نشر ساوالان .
محمدي، محمد. (1380). توانمند سازي نيروي انساني، فصلنامه مطالعات مديريت، دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي، شماره 31- 32.
مهرآرا، على اکبر. (1373)؛ زمينه روان شناسى اجتماعى، تهران، انتشارات مهرداد، چاپ اول.
ميركمالي، سيدمحمد؛ (1383) رهبري و مديريت آموزشي، نشر رامين، تهران.
نجفي، فاطمه. (1387) ارزشيابي برنامه درسي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي .
هرسي و بلانچارد(1370) مديريت رفتار سازماني، ترجمه علاقه‌بند، اميركبير، تهران.
هوي، وين.ک و ميسکل، سيسل.ج، (1382) تئوري و تحقيق و عمل در مديريت آموزشي، دکتر ميرمحمد عباس زادگان، اروميه، دانشگاه اروميه، چاپ چهاردهم .
فصل چهارم ماده 44 قانون استخدامي کشور (تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي )، پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه 1368
دستنامه شبيه ساز، گردآوري شده توسط هواپيمايي معراج، 1390
ب ) منابع انگليسي:
Bowen, D.E. & Lawler, E.E, 1995, Empowering Service Employes. Sloan Management Dynamic, vol 26.No2, Review Summer
Bayham, W, 2002, Developing Dimension /Competency – Based Human Resource systems. Canada journal, 2002
Decenzo, David & Robbins, Stephen, Personnel Human Resource Management, prentice Hall India, 1989.
ERSTAD MARGARET (1997) EMPOWERMENT AND ORGANIZATIONAL CHANGE INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT: MCB UNIVERSITY PRESS.
Fullam Charlen & Lando Ann R , The road Empowerment : Leadership , Environment And professional Traits , Nursing Economic , Vol.16, Issue . 5 Sep 1998.
Geroy, Gary. D. Wright. Philip. C. & Anderson, Jon, 1998, Strategic performance empowerment model, Empowerment in organization journal, Vol.6 No.2.
Geisler, David, 2005.The next Level in Employee Empowerment progress, research Library core.Vol, 38.No, 6.
Jeppesen. Schweizer, “Helicopter Pilot Mannual”, 2007.
Jeppesen. “Airway Mannual”, 2012.
Jeppesen. ANNEX 3, “Metreological service for International Air Navigation”, 2005.
Malak, K.A & Kursted, H.Jr, 1996. Understanding and Using Empowerment to change Organizational Culture Industrial Management.
Nykodym, N., simonetti, R., and Welling, Barbara. (1994).” Employee Empowerment progress, Environment And professional Traits, Nursing Economic, Vol.35, Issue. 15 Sep 1996.
Quinn, Robert. E & Gretchen M. Spreitzer ,1997, The Rood to Empowerment :”seven Question every leader should consider ”
Wallace, Connie M. “Measuring Changes in Attitude, Skill and Knowledge of Undergraduate Nursing Students after Receiving an Educational Intervention”, Ebay inc., 2009
پيوست ها
SPSS1- خروجي
Statistics
Flight Simulator
Aviation Knowledge
Aviation skill
Aviation attitude
N
Valid
58
58
58
58
Missing
Mean
3.98
3.10
4.11
3.80
Median
3.00
2.00
3.00
2.00
Std. Deviation
.602
.791
.644
.473
Skewness
1.321
-.136
.334
-.372
Std. Error of Skewness
.322
.322
.322
.322
Kurtosis
.770
-.631
-.410
.483
Std. Error of Kurtosis
.634
.634
.634
.634
Range
4
4
4
4
Minimum
1
1
1
1
Maximum
5
5
5
5
Scale: ALL VARIABLES
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.836
10
Regression
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.897a
.805
.789
.363
2.294
a. Predictors: (Constant), Flight Simulator
b. Dependent Variable: Aviation Knowledge, Aviation Skill, Aviation Attitude
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
27.123
3
6.781
51.479
.000a
Residual
6.586
53
.132
Total
33.709
57
a. Predictors: (Constant), Flight Simulator
b. Dependent Variable: Aviation Knowledge, Aviation Skill, Aviation Attitude
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
2.022
.483
4.189
.000
Aviation Knowledge
.158
.089
.141
1.780
.041
Aviation Skill
.369
.134
.372
2.010
.050
Aviation Attitude
.250
.091
.269
2.418
.019
Predictors: (Constant), Flight Simulator
2- پرسشنامه
1. مشخصات عمومي (در صورت تمايل موارد زير را تکميل فرماييد)
الف)سمت سازماني ………………………….. ب) درجه …………
ج) ميزان تحصيلات…………………………. د) سن …………سال
2. سؤالات بخش اول در سه گروه آمده است. لطفا به هر سؤال از طيف “خيلي کم” الي “خيلي زياد” پاسخ دهيد.
رديف
پرسش
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
ميزان تأثير آموزش شبيه ساز بر دانش پروازي را در هر يک از موارد 10گانه زير چگونه ارزيابي مي کنيد؟
1
دانش هواشناسي و ارتباط آن در امر پرواز با شبيه ساز
2
فيزيولوژي انسان
3
دانش مرتبط با قوانين و مقررات هوايي
4
دانش مرتبط با آلات دقيق و Instrumentو به کارگيري سامانه در آموزش با شبيه ساز
5
آيروديناميک وسيله پرنده
6
ناوبري و مسيريابي در پرواز
7
تسلط به زبان هوانوردي (Aviation Language)
8
اشراف به قابليتهاي فني و پروازي وسيله پرنده
9
آگاهي از توازن يا تعادل وزني و عملکرد آن (PerformanceوWeight & Balance)
1
دانش مديريت کابين (CRM)
ميزان تأثير آموزش شبيه ساز برمهارت پروازي را در هر يک از موارد هشت گانه زير چگونه ارزيابي مي کنيد؟
1
کسب مهارت در انجام پروازهاي نرمال (فرودها، برخاستن ها، هاور)
2
کسب مهارت در پروازهاي تاکتيکي (پرواز در کوهستان، بيابان، روي آب)
3
کسب مهارت در پرواز در شرايط متفاوت جوي (بارندگي، ديد محدود، هواي ناآرام)
رديف
پرسش
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
4
کسب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید