دانلود پایان نامه

صاح
العماره
میسان
۱۷
۷۱۹,۱۰۰
۴۳۶,۸۲۵
۳۱۵,۸۱۵
۲۱۵,۶۰۰
۵۱,۷۴۰
رمیثه، شبیحه، سلمان، راحیل
سماوه
المثنی
۱۸
۳۳,۳۳۰,۵۰
۲۲,۰۴۶,۲۴۴
۱۶,۳۳۵,۱۹۸
۱۲,۰۰۰,۴۹۷
۴۳۴,۱۲۸
بغداد
عراق
۱۹
جمعیت گروههای قومی شیعی به تفکیک استان در عراق۵۲۳
ردیف
مراکز استان
عرب شیعه
کرد شیعه
ترکمن شیعه
۱
موصل
۴۱۸۱۵
۸۹۶۴۴
۳۵۵۶۵۲
۲
کرکوک
۸۴۶۹۲

۱۳۷۰۵۱
۳
دیاله
۴۳۲۲۸۸
۶۵۲۵۸
۸۰۹۱۲
۴
رمادی
۱۵۵۶۱۵


۵
بغداد
۳۸۲۲۱۲۲
۲۵۳۱۵۵
۳۴۲۵۱۵
۶
حلّه
۱۳۷۲۵۱۶


۷
کربلا
۲۳۰۳۵۰


۸
کوت
۸۰۹۷۱۵
۱۲۱۸۳۱

۹
تکریت
۲۳۶۴۸۸

۸۱۱۷۱
۱۰
نجف
۹۴۶۲۵۱


۱۱
دیوانیه
۸۸۱۵۶۵


۱۲
سماوه
۵۳۶۳۶۴


۱۳
ناصریه
۱۴۲۲۲۲۰


۱۴
عماره
۲۴۳۲۰۹


۱۵
بصره
۱۴۶۳۶۴۸


۱۶
دهوک۱۷
اربیل

۱۵۶۵۵
۱۱۵۵
۱۸
سلیمانیه

۲۸۸۱۹

مجموع کل
۱۳۶۸۱۳۴۰
۵۴۷۷۵۸
۸۹۸۴۵۷
نقشه‌ها
پراکندگی قبایل ساکن در عراق
نقشه استانهای ۱۸گانه
تراکم جمعیت و گروههای قومی عراق
نقشه حضور جریانهای شیعی در عراق (حذب فضیلت و مجلس اعلا)
اقوام و مذاهب در عراق
نوع کاربری اراضی کشاورزی در عراق
نقشه طبیعی (آبها، جلگهها و هورهای) عراق
نقشه ناهمواریهای عراق
نمودارها
نمودار نسبت جمعیت شیعیان در حوزه خلیج فارس با تأکید بر کشور عراق
نسبت مذاهب و اقوام ساکن در عراق
فهرست منابع
کتب فارسی:
۱. ابراهیمی، جمال، بررسی وضعیت نوین فرهنگی و اجتماعی شیعیان عراق، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، ۱۳۸۹.
۲. ابن بطوطه، محمد بن عبدالله، سفرنامه ابن بطوطه، مترجم موحد، محمدعلی، تهران: آگاه، ????
۳. ادواردز، مورلی میلتون، بحران در خاورمیانه، شهرزاد رستگار شریعت پناهی، تهران، توس، ۱۳۸۴.
۴. استیل جاناتان ، قدرت نرم در برابر قدرت سخت (تحقیق شکست آمریکا در عراق)، با مقدمه اصغر افتخاری؛ مترجم محمدجواد هراتی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰.
۵. اصطخری، ابراهیم بن محمد. مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، ص۸۲ ـ ۸۳، چاپ سوم: انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸شمسی.
۶. اصغر جعفری ولدانی، روابط ایران و عراق در سالهای ۱۹۸۸ – ۲۰۰۳، مسایل ایران و عراق، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر ، تهران، ۱۳۸۲.
۷. اکبری، حسین، بحران حاکمیت در عراق، موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور،تهران ۱۳۸۸.
۸. امین، احسان. بررسی وضعیت نوین فرهنگی و اجتماعی شیعیان عراق، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، ۱۳۸۹.
۹. آشتیانی، عبّاس اقبال، خاندان نوبختی، تهران: کتابخان? طهوری، چ ۳، ۱۳۷۵.
۱۰. آقا نظری، حسن، نگرش علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران: پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۵،
۱۱. آیتی، سیدباقر، اطلس علمی جغرافیایی ارشاد(سیاسی-طبیعی-اقتصادی)، انتشارات ارشاد، ۱۳۷۰.
۱۲. ببی، ارل. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد ۲، ترجمه رضا فاضل، تهران: سازمان انتشارات تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۱.
۱۳. برزگر، کیهان، ایران، عراق جدید و نظام سیاسی-امنیتی خلیج فارس، تهران، دفتر گسترش تولید علوم (وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی)، ۱۳۸۷.
۱۴. بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۴.
۱۵. بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر. فتوح البلدان، ترجمه دکتر محمد توکل، تهران: نشر نقره، ۱۳۷۷.
۱۶. بلیکی، نورمن، طراحی پژوهشهای اجتماعی، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: نشر نی، چاپ ۴، ۱۳۹۰.
۱۷. تقی زاده داوری ؛ محمود، شیعه در جهان امروز، درس، پاییز ۱۳۸۹. دانشگاه قم
۱۸. تقی‌زاده داوری، محمود، جامعه پذیری دینی در ایران به روایت تصویر، قم: موسسه شیعه شناسی، بی‌تا.
۱۹. تقی‌زاده داوری، محمود، گام اوّل گزارشی از آمار جمعیتی شیعیان کشورهای جهان، موسسه شیعه شناسی، قم، ۱۳۹۰.
۲۰. توآل، فرانسوا، ژئوپلتیک تشیع، حسن صدوق ونینی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰.
۲۱. جبران مسعود، الرائد، فرهنگ الفبایی عربی ـ فارسی، چ دوم، ج ۱، ترجمه رضا انزابی نژاد، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۶
۲۲. جعفری نیا، عباس، عراق، تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، ۱۳۹۰.
۲۳. جعفری ولدانی، اصغر. کانون بحران در خلیج، تهران، سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۷۷.
۲۴. جعفریان، رسول. اطلس تاریخی شیعه، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۹.
۲۵. جوادی آملی، عبدالله، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، قم: اسراء، ۱۳۸۱.
۲۶. چاکسی جمشید، تحلیل عقاید واعمال، مردمشناسی اجتماعات دینی،ترجم? عبدالله گیویان، تهران: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۰.
۲۷. حائری، سید کاظم، بنیان حکومت در اسلام، ترجمه ی حسن طارمی راد، نشر کنگره، تهران: آذر ۱۳۷۸.
۲۸. حسینی سیستانی، سید علی توضیح المسائل، مشهد : هاتف، ۱۳۸۴، مسئله ۲۶۳۸.
۲۹. حکیمی، محمدرضا و محمد و علی؛ الحیا?؛ دفتر انتشارات اسلامی، تهران،چاپ سوم، ۱۳۶۰هـ .
۳۰. خامنه‌ای، سید علی، پیام به مسلمانان جهان درپی سقوط صدام و حمله آمریکا به عراق، ۳۱/۰۱/۱۳۸۲
۳۱. خامنه‌ای، سید علی، در دیدار با خانواده شهید صدر
۳۲. خرازی، سید محمدصادق، فرهنگ رجال معاصر عراق، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰.
۳۳. خرازی، محمدصادق، فرهنگ رجال معاصر عراق، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۲۱۸.
۳۴. خسروی، غلامرضا، چشم انداز عراق آینده، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۰.
۳۵. دارمی، سلیمه، کتاب خاورمیانه ۷، ویژه تحولات عراق، نظارت و اجرا مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۹.
۳۶. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۷.
۳۷. دیدار مسعود بارزانی با مقام معظم رهبری در تاریخ ????/??/??
۳۸. رازی، ابوحاتم. الزینه فی الکلمات الاسلامیه العربیه، ترجمه علی آقانوری، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم: ۱۳۸۲.
۳۹. رزینی، استفان. تاریخ و فرهنگ شیعه، چاپ و نشر شیعه در لبنان معاصر، ترجم? محمد نوری، تهران: هستی‌نما، ۱۳۸۳.
۴۰. رفعت سید احمد و عمروالشبوکی، آینده جنبشهای اسلامی پس از ۱۱ سپتامبر، ترجمه میثم شیروانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۷.
۴۱. زبیدی ، حسن لطیف، دایره المعارف احزاب در عراق، مترجم سید عدنان محقق، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰.
۴۲. زبیدی، حسن لطیف، عراق در جستجوی آینده، مترجم علی شمس، تهران: اندیشه سازان نور، ۱۳۹۰
۴۳. ساروخانی، باقر. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۲.
۴۴. سعدی ، علی، کمربند آتش، مترجم صغری روستایی و دیگران ، تهران، ۱۳۸۹.
۴۵. شریفی، کیومرث، راهنمای تجارت با کشور عراق، تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۷.
۴۶. شیخ عطار، علیرضا، کردها و قدرتهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، ج ? “عراق”، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ????.
۴۷. صدر، محمد باقر، تشیع مولود طبیعی اسلام، ترجمه و توضیحات علی حجتی کرمانی، قم، مرکز بررسیهای اسلامی، ۱۳۵۴، ص ۲۳و۲۹.
۴۸. طباطبایی، محمد حسین، شیعه در اسلام، مقدمه سید حسین نصر، تهران، کتابخانه بزرگ اسلامی، ۱۳۵۴.
۴۹. طباطبایی، محمدحسین، شیعه، مجموعه مذاکرات با هانری کربن، توضیحات از علی احمدی و سید هادی خسروشاهی، قم: رسالت، ۱۳۹۷ق،
۵۰. عرشیان، ابوذر، جنگ سلطه: تحلیلی بر جهت گیری آمریکا در اشغال عراق و تشکیل دولت وحدت ملی، قم: اعتدال، ۱۳۸۸،.
۵۱. عزتی، عزت اله، تحلیلی بر ژئوپلتیک ایران و عراق، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات،۱۳۸۱.
۵۲. علوی، احمد. راهنمای مصور سفر زیارتی عراق، قم: معروف، ۱۳۸۹.
۵۳. عنایت، حمید، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی، ۱۳۸۴.
۵۴. عنبکی، عبدالحسین محمد، اصلاحات اقتصادی در عراق، ، مترجم ابوالفضل تقی پور، تهران: موسسه اندیشه سازان نور، ۱۳۹۰.
۵۵. فولر، گراهام و فرانکه، رند رحیم، شیعیان عرب مسلمانان فراموش شده، مترجم خدیجه تبریزی، موسسه شیعه شناسی، زمستان۱۳۸۴، قم.
۵۶. فولر، گراهام، قبله عالم، ژئوپلتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۳، چاپ پنجم، ۱۳۹۰.
۵۷. فهد النفیسی، عبدالله، نهضت شیعیان در انقلاب اسلامی عراق، ترجمه کاظم چایچیان، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۴.
۵۸. قادری، حاتم، پراکسیس (تعاطی) اندیشه سیاسی و فعل سیاسی در خاورمیانه، تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۱۳۸۶.
۵۹. قانون اساسی عراق
۶۰. قزوینی، زکریا بن محمد بن محمود، آثار البلاد. تهران: موسسه علمی اندیشه جوان، ????.
۶۱. قمی، شیخ عباس مفاتیح الجنان. قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴.
۶۲. کتاب سبز عراق- انتشارات وزارت امور خارجه
۶۳. کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبد الحسین نیک گهر، [ویراست دوم]، تهران: نشر توتیا، ۱۳۸۵.
۶۴. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۲، ترجمه محمدجواد مصطفوی، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، بی‌تا. ص ۳۷۲
۶۵. گزیده اسناد مرزی ایران و عراق، واحد نشر اسناد وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۶۸، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
۶۶. لاریجانی، اسماعیل منصور. “شرایط حاکم بر کشور عراق قبل از تجاوز به ایران و اهداف تجاوز عراق”. پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس. تاریخ دفاع مقدس. بازبینی‌شده در ?? اوت ????.
۶۷. لافی مرزوق، عاطف، تحول افتصادی عراق موانع – چالشها، مترجم جواد اصغری، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور، ۱۳۹۰.
۶۸. مار، فب، تاریخ نوین عراق، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰.
۶۹. محجوب محمود و یاوری، فرامرز، گیتاشناسی کشورها، سال ۱۳۶۲.
۷۰. محمدی، علی اصغر، در نقد از گراهام فولر و رند فرانکه، شیعیان عرب مسلمانان فراموش شده، تهران: شیعه شناسی.
۷۱. محمود شوری، افسانه احدی، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تحولات در عراق و چشم انداز امنیت منطقه ای، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ????.
۷۲. مسائل ایران و عراق، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر ، تهران، ناظر علمی حسین دهشیار، ۱۳۸۲.
۷۳. مستقیمی، بهرام، مسئولیت بینالمللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق علوم سیاسی، ۱۳۷۷.
۷۴. مصاحب، غلامحسین، دائره‏المعارف فارسی، چ دوم، تهران، امیرکبیر، کتاب‏های جیبی، ۱۳۸۰، ج ۲
۷۵. معین، محمد، فرهنگ معین، ج ۲، تهران: آدنا، ????

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید