دانلود پایان نامه

.
۷۶. مؤثقی سید احمد. جنبش‌های اسلامی معاصر، تهران: سمت، چ ۵.
۷۷. نادری، احمد. گفتمان جنبش شیعی عراق، تهران، نزدیک، ????.
۷۸. ناظمیان، رضا، تاریخ سیاسی معاصر عراق، تهران: موسسه فرهنگی کتاب و عترت، ۱۳۷۹.
۷۹. نامی محمد حسن و محمدپور علی، جغرافیای کشور عراق با تأکید بر مسائل ژئوپلتیک، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۷.
۸۰. نجفی فیروزجایی، عباس، جریانشناسی شیعیان عراق؛ جناح صدر، پژوهشنامه جنبشهای اسلامی خاورمیانه، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، بیتا،
۸۱. نصر، سید حسین، قلب اسلام، ترجمه مصطفی شهراینی، چاپ اول، تهران: انتشارات حقیقت، ۱۳۸۳.
۸۲. نصر، سیدحسین، جوان مسلمان و دنیای متجدد، ، چاپ سوم: انتشارات طرح نو، تهران ۱۳۷۵.
۸۳. نصر، سیدحسین، معرفت و امر قدسی، ترجمه فرزاد حاجی میرزایی، ، چاپ دوم: انتشارات فروزان، تهران ۱۳۸۳.
۸۴. نقیب زاده، احمد. درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سمت،
۸۵. نکاست، اسحاق. شیعیان در جهان عرب مدرن(ج ۲)(عراق ،لبنان و حوزه خلیج فارس)، ترجمه ارسلان قربانی، تهران: دانشگاه امام صادق و پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،.۱۳۸۷
۸۶. نوبختی، حسنبن موسی، فرق الشیعه، ترجمه و تعلیقات محمدجواد مشکور، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱.
۸۷. ویلی، جویس ، نهضت اسلامی شیعیان عراق، ترجمه مهوش غلامی، تهران: اطلاعات، ????.
۸۸. هاشمی محمد صادق، اشغال عراق توسط آمریکا و پیامدها و نتایج طرح خاورمیانه بزرگ، محمد رضا بلوردی، تهران: اندیشهسازان نور، ۱۳۸۴.
۸۹. هومن، محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات اقتصادی، وزارت برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۶۵.
۹۰. یعقوبی، محمدطاهر، شیعیان بغداد؛ وضعیت سیاسی و اجتماعی از ورود سلجوقیان تا سقوط عباسیان، قم: انتشارات شیعه شناسی، ۱۳۸۵
۹۱. یوسفی، مهدی، مجموعه گزارش کشوری عراق، تهران: مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی، ۱۳۸۴.
مقالات فارسی:
۱. ابورغیف، “عراق؛ داشته ها و بایسته ها ی پژوهشی” در نظر خواهی از استادان حوزه و دانشگاه، پژوهه، شماره ۱۳، مرداد و شهریور ۱۳۸۴.
۲. اسدی، علی اکبر، “انتخابات شوراهای استانی در عراق: ابعاد و پیامدها”، گزارش راهبردی فوق‌العاده، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، ش۱۲، بهمن ۱۳۸۷.
۳. اسدی، علی اکبر، “روند تشکیل دولت ائتلافی در عراق و رویکرد بازیگران داخلی”، گزارش راهبردی ، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، ش ۲۴۳، بهمن ۱۳۸۹.
۴. اسدی، علی اکبر، شیعیان و اسلام‌گرایی در عراق پس از صدام: جریان‌ها و رویکردها، خاورمیانه ۸، ( ویژه اسلام‌گرایی و بیداری اسلامی در خاورمیانه)،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،۱۳۹۰.
۵. انتخابات عراق، راهبردها و نگرش های نوین، روزنامه اطلاعات، شماره ۲۳۲۷۱، ۱۴ بهمن ۱۳۸۳.
۶. برژینسکی، زبیگینو، (لزوم رویکرد جدید آمریکا در قبال ایران)ترجمه مجتبی امیری وحید، اطلاعات بین المللی (۱۳۸۵/۵/۲).
۷. برنابلداجی، سیروس، “شیعیان عراق؛ بررسی جامعهشناختی” ، فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۷، پاییز ۱۳۸۳.
۸. برنام? بلا حدود، شبکه تلویزیونی الجزیره، ??/?/????، گفتگوی احمد منصور با دکتر عبدالله النفیسی:
۹. بیکر، همیلتون، گزارش، دسامبر ۲۰۰۶ .
۱۰. تقی‌زاده داوری، محمود، “شیعه شناسی”، ماهنامه خبری تحلیلی شیعیان جهان، اخبار شیعیان ، شماره۶۹.
۱۱. تقی‌زاده داوری، محمود، آشناسی با رشت? شیعه شناسی(۱)، ماهنامه تحلیلی-خبری اخبار شیعیان، ش۶۴.
۱۲. تقی‌زاده داوری، محمود، مدیریت تحول حوزه‌های علمیه از منظر جامعه شناسی، مجموعه مقالات اجتماعی.
۱۳. تلاشان ، حسن،”دورنمای ژئوپلتیک شیعه عراق”؛ فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی، سال هشتم، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۹.
۱۴. حائری، سید کاظم، ضرورتهای امروز، سخنان عراق سقوط استبداد، ظهور استعمار؟، گفت و گوهای پیرامون حوزه‌ی علمیه ی عراق، فرصتها و تهدیدها و …، مرکز جهانی علوم اسلامی قم.
۱۵. حکیم، محسن، موضع آتی شیعیان عراق در برابر کشورهای همسایه.
۱۶. خالد الغفوری، پژوهه، (عراق)، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
۱۷. خرمشاد، محمدباقر؛ نادری، احمد؛ “نقش حزب الدعوه الاسلامیه در گفتمان مقاومت جنبش شیعی عراق”، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، س ۹، ش ۳۳،بهار ۱۳۹۰.
۱۸. دومون، ژرار فرانسوا، نجف یک شهر جهانی در حال ظهور، آکادمی ژئوپلتیک پاریس، مجموعه مقالات همایش ژئوپلتیک نجف، نوامبر ۲۰۱۲.
۱۹. دیلمی معزی، امین. شیعیان برای انتخابات در عراق متحد می شوند، هفته نامه هراز ۲۱ آذر ۱۳۸۳.
۲۰. دیلمی‌معزی، امین. تحلیلی پیرامون ” استراتژی ایران در عراق و نقش شیعیان این کشور”، باشگاه اندیشه/www.bashgah.com
۲۱. روحانی، حسن، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تحولات عراق و چشم انداز امنیت منطقه ای، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ????.
۲۲. شاناهان، راجر، “توسعه سیاسی شیعه در عراق: حزب اسلام الدعوه”، سامان سیاسی در عراق جدید، (ترجمه سید ناصر میری)، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، پاییز ۱۳۸۷.
۲۳. عسگری شکوه، حمیدرضا، “بررسی انواع فدرالیسم از منظر بازیگران داخلی عراق”، مطالعات راهبردی جهان اسلام، ویژه نامه تحولات عراق۱۳، ۱۳۸۸.
۲۴. فریدمن جورج، تأثیرات انتخابات عراق از واشنگتن تا تهران، ۲۱/۱۲/۲۰۰۵
۲۵. فیاض، محمد اسحاق، نگاهی به علم اصول در حوزه ی نجف، فصلنامه ی اطلاع رسانی پژوهش و حوزه، ویژه ی حوزه ی علمیه ی نجف، سال چهارم، شماره ی چهارم، زمستان ۱۳۸۲.
۲۶. فیاضی، محمدانور، تاریخ اجتماعی شیعیان ایران و عراق در نیمه دوم قرن هشتم هجری، قم : دو فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۷.
۲۷. ماه‌پیشانیان، مهسا، “اسلام‌گرایی در خاورمیانه؛ دسته‌بندی‌ها، نیروها و مشارکت سیاسی”، خاورمیانه۸ ( ویژه اسلام‌گرایی و بیداری اسلامی در خاورمیانه)،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،۱۳۹۰.
۲۸. موسوی، سید حسن، وقف و تأثیر آن در عمران شهرهای عراق دوره عثمانی، وقف میراث جاویدان، ش ۷۲، زمستان ۱۳۸۹.
۲۹. مولانا حمید، شکست یا پیروزی، مجموعه مقالات تهاجم آمریکا به عراق، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۳.
۳۰. نصر سید ولی رضا، در مصاحبه با نشریه اشپیگل، ۲۵ اکتبر ۲۰۰۶،
۳۱. ویسی، مراد، پایان حکومت ۱۲۰۰ ساله اقلیت، روزنامه ایران، شماره ۳۰۴۲، ۲۷ بهمن ۱۳۸۳.
۳۲. ویسی، مراد، فرهنگ و هنر، سوره، شماره ۳۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶.
منابع عربی:
۱. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان‏العرب، تصحیح امین محمد عبدالوهاب و محمدالصادق العبیدی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، مؤسسه التاریخ العربی، ۱۴۱۶ ق / ۱۹۹۶ م، ج ۸، ص ۱۸۸/
۲. احمد شلبی و المجلس الوطنی العراقی فی تقاریر المخابرات الامریکیه، من الکونغرس الامیرکی، کانون الثانی (ینایر)، بیروت: بیسان للنشر و التوزیع و الاعلام،۲۰۱۲م.
۳. آل محبوبه، شیخ جعفر، ماضی النجف و حاضرها، ج ۱، بیروت: دارالاضواء، ????ق.
۴. امام خمینی، تحریر الوسیله، المکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، ج۲.
۵. امین، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات،ج ۱، ۱۴۰۳.
۶. امین، سید محسن، رحلات السید محسن الامین، بیروت، بی‌تا.
۷. تیمور، احمد، الیزیدیه و منشاء نحلتهم، المطبعه السلفیه، قاهره ۱۳۴۷هـ .
۸. جاسم محمد عبدالکریم (تهیه کننده)، الخصوصیه السیاسیه لحزب الفضیله الاسلامی، انتشارات الفضیله، شماره ۴.
۹. الجزایری، زهیر، المستبد: صناعه قائد، صناعه شعب، بیروت -بغداد: معهد الدراسات الاستراتیجیه، ۲۰۰۶م.
۱۰. حمیری ، محمدبن عبدالمنعم، الروض المعطار فی خبر الأقطار، بیروت: مکتبه لبنان، ۱۹۷۵م.
۱۱. خرسان، صلاح، حزب الدعوه الاسلامیه: حقایق و وثائق، فصول من تجربه الحرکه الاسلامیه فی العراق خلال ۴۰ عاماً، مؤسسه تحقیقات استراتژیکی، دمشق، ۱۹۹۹م.
۱۲. الخطیب ابن النجف، تاریخ الحرکه الاسلامیه المعاصره فی العراق، بیروت: دارالمقدّسی، ۱۹۸۰م.
۱۳. خطیب بغدادى، احمد بن علی، التصنیف الموضوعی لتاریخ بغداد، بیروت، دار الکتب العلمیه ج‏۱، ۱۴۱۷ ه ق.
۱۴. الخفّاف، حامد، النصوص الصادره عن سماحه السید السیستانی فی المساله العراقیه، دارالمورخ العربی، بیروت و لبنان: ۱۴۲۷ ه ۲۰۰۷ م،
۱۵. خوارزمی، ابوبکر. رسائل، بیروت، دار مکتبه الحیاه، ۱۹۷۰م.
۱۶. الربیعی فاضل، المستقبل لعربی، س۲۷، ش ۳۰۳، می ۲۰۰۴م.
۱۷. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج?، چاپ عبدالله عمر بارودی، بیروت ????/????.
۱۸. سیمونز، جیف، عراق المستقبل: السیاسه الامریکیه فی اعاده تشکیل الشرق الاوسط، دارالساقی، بیروت، ۲۰۰۳.
۱۹. شفیق، طارق، “الدستور و اداره الثروه النفظیه”، الحوار، العدد۴.
۲۰. الطریحی‏، فخر الدین، مجمع‏البحرین، ج ۴، ص ۳۵۵
۲۱. طوسی، محمد الحسن؛ الآمالی؛ تحقیق قسم الدراسات الاسلامی?؛ قم: دارالثقاف?، جلد ۱، ۱۴۱۴ ق.
۲۲. طوسی، محمد بن حسن، طوسی، محمدحسن، تلخیص الشافی فی الامامه، ج۱، دارالکتب الاسلامیه، قم، ۱۳۹۴ق.
۲۳. عادل رؤوف، العمل الاسلامی فی العراق بین المرجعیه و الحزبیه: دراسه نقدیه لمسیره نصف قرن (۱۹۵۰-۲۰۰۰)، مرکز تبلیغاتی و پژوهش‌های عراق، دمشق.
۲۴. عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم: دارالکتب الاسلامیه، ج ۵.
۲۵. عبدالله، حامد، الفکر الحرکی لحزب الدعوه الاسلامیه، مجله العلوم الاجتماعیه، ش۲، تابستان ۱۹۹۷م.
۲۶. الفراهیدی‏، خلیل بن أحمد، کتاب‏العین، تحقیق مهدی المخزومی، ابراهیم السامرائی، ج ۲، بیروت: موسسه الاعلمی، ????ق.
۲۷. فرهاد ابراهیم، الطائفیه و السیاسه فی العالم العربی (نموذج الشیعه فی العراق)، مکتبه مدبولی، ۱۹۹۶، ص۲۴۳.
۲۸. فضل الله، محمدحسین، المرجعیه: الواقع و المقتضی فی آراء فی المرجعیه الشیعیه، مجموعه من الباحثین، دار الروضه، بیروت، ۱۹۹۴،
۲۹. فیاض، عبدالله، تاریخ امامیه و اسلافهم الشیعه منذ نشاه التشیع حتی مطلع القرن الرابع الهجری، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۷۵.
۳۰. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، المحجه البیضاء فی تهذیب الإحیاء، مصحح غفاری، علی ‌اکبر، بقم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، جلد ۶.
۳۱. کلمه مکتب سماحه آیت الله العظمی المرجع الدینی الکبیر الشیخ بشیر حسین نجفی (دام ظله) بمناسبته المؤتر الدول توحید الصف العراقی، العدد، ۴۸۴، التاریخ: ۱۵ ذی قعده ۱۴۲۸ هـ/ ۲۰۰۷/۱۱/۲۶.
۳۲. کلینی، ابی‌جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الکافی؛ جلد ۸ ، الطبع? الثالثه، تهران: دارالکتب الاسلامی?، ۱۳۸۸ق، ص ۲۳

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید