دانلود پایان نامه

نشان مي دهد.
گاهي اوقات
مكرراً
الف) وقتي اشتباهات او را گوشزد مي كنند صحبت نمي كند.
ب) وقتي مورد انتقاد قرار مي گيرد عصباني مي شود.
ج) وقتي مورد انتقاد قرار مي گيرد كناره گيري يا اخم مي كند.
د) وقتي اشتباه او را تصحيح مي كنند جيغ مي زند و گريه مي كند.
ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)
و) هيچ كدام از موارد بالا
34- در پاسخ به ناكامي واكنش نادرست نشان مي دهد.
گاهي اوقات
مكرراً
الف) اشتباهات خود را به گردن ديگران مي اندازد.
ب) وقتي با او مخالفت مي شود كناره گيري يا اخم مي كند.
ج) هنگامي كه با او مخالفت مي شود عصباني مي شود.
د) وقتي كارش پيش نمي رود تندخو مي شود.
ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)
و) هيچ كدام از موارد بالا
35- نياز به توجه و تحسين بيش از اندازه دارد.
گاهي اوقات
مكرراً
الف) به تحسين بيش از اندازه نياز دارد.
ب) از اينكه به ديگران توجه مي شود حسادت مي كند.
ج) براي جلب توجه به طور احمقانه اي رفتار مي كند.
د) موارد ديگر (مشخص كنيد)
ه) هيچ كدام از موارد بالا
36- به نظر مي‏رسد احساس مي‏كند ديگران مي‏خواهند به او گزند و آسيب برسانند.
گاهي اوقات
مكرراً
الف) از حق‏كشي حتي وقتي كه سهم مساوي يا امتياز بيشتري دارد شكايت مي‏كند.
ب) شكايت مي كند كه “هيچ كس او را دوست ندارد.”
ج) مي گويد “همه مرا سرزنش مي كنند.
د) مي گويد “مردم راجع به من حرف مي زنند”
ه) مي گويد “مردم با من مخالفند”
و) رفتارش نشان مي دهد كه به ديگران مشكوك است.
ز) موارد ديگر (مشخص كنيد)
ح) هيچ كدام از موارد بالا
37- گرايش هيپوكندري دارد.
گاهي اوقات
مكرراً
الف) از امراض جسماني خيالي شكايت دارد.
ب) تظاهر به بيماري مي كند.
ج) بعد از بهبود حالش، خود را به بيماري مي زند.
د) موارد ديگر (مشخص كنيد)
ه) هيچ كدام از موارد بالا
38- علايم ديگري بي ثباتي در او مشاهده مي شود.
گاهي اوقات
مكرراً
الف) بدون دليل آشكاري خلق و خوي او عوض مي شود.
ب) از خوابهاي بدي كه مي بيند شكايت دارد.
ج) بدون دليل آشكار گريه مي كند.
د) به نظر مي رسد كنترل عاطفي ندارد.
ه) وقتي ناراحت است استفراغ مي كند.
و) به نظر مي رسد در فعالتيهاي روزانه ناامن است و مي ترسد.
ز) از افراد يا جيزهايي كه باعث ترس غيرواقعي مي شوند صحبت مي‏كند.
ح) از خودكشي حرف مي زند.
ط) موارد ديگر (مشخص كنيد)
ي) هيچ كدام از موارد بالا
موفق باشيد.
Abstract
Adopted and the results are shown below. As was observed for the first hypothesis was not confirmed in this study. In other words, preschool education was not a significant change in the children’s motor and mental skills. Interestingly, the group trained in psycho-motor skills of a trained group earned a higher score.has remained stable. The study findings Gvyakla (2005) is also inconsistent.The results of this study can not be a character study Hakimi et al (1361) Gvyakla (2005) Comparison of the disposition of the Hakimi et al (361) were evaluated nursery children and Gvyakla (2005) examined the children were paid with delayed development of motor skills. Such a finding may be due to the following.
1 Williams
1 Elkind
2 Sigel
3 Canning
4 Lyon
5 Lefrancois
6 Myth of early experience
7 Doman
8 Rescorla
9 Pandy
1 Adaptation
2 Alloplastic
3 Autoplastic
4 Adjustment
5 Maladjustment
6 Wolman
7 Maddi
10 Kaplan
11 Sadock
1 Davison
2 Neale
3 Rosenhan
4 Seligman
5 Walker
6 Comer
7 Bootin
8 Alocolla
9 Piaget
10 Vygotsky
1 Erikson
2 Shaffer
3 Papalia
4 Olds
5 Lefrancois
6 Dworetzky
7 Berger
1 Adler
2 Druikers
1 Fanell
2 Drayden
3 Mchal
1 Mosak
12 wolpe
13 Hergenhan
14 spiyler
15 Guevermont
16 Follette
17 Hayes
1 Boulan-Diaz
2 Jenifer
3Swaziland
1 Campbel
2 Loeber
3Easterbrooks & Goldberg
4Ahnert
5 Bally guier
6Clarke-Stewart
18 Feelings of rivalry
19 Salzberger-Wittenberg, Henry & Osborne
20 Self-confidence
21 Burke
22 Sociatle
23 Ladd & Price
24 Iron Smith & Poteat
25 Schweinhart
26 Barnett
27 Lynn
28 Gamel
29 Helburn & Howes
1 Schulman
2 Ent wisle
3 Goyakla, P. R.
4 activity based intervention
5 direct instraction
6 locomotor
7 object coutvol
1 Adaptive Bdhavior Inventory for Children (ABIC)
1 Maikel Rotters Teachertest
1 Adaptive Bdhavior Inventory for Children (ABIC)
[v1]خيلي مختصر تهيه شده است
[v2]عنوان فصل :بحث و نتيجه گيري
[v3]نتايج بايد مورد بحث قرار گيرد
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید