دانلود پایان نامه

مقدار ميانگين نمرات مهارتهاي رواني- حرکتي کودکان آموزش ديده برابر 9/79 بيشتر از ميانگين نمرات مهارتهاي رواني – حرکتي کودکان آموزش نديده که برابر 09/67 است مي باشد مي توان نتيجه گرفت که آموزش پيش دبستاني در افزايش مهارتهاي رواني – حرکتي کودکان تاثير مثبت دارد .
با توجه به نمودار 9 کاملا مشهود است که نقطه 50 درصدي کودکان آموزش ديده بالاتر از کودکان آموزش نديده است.
فرضيه 2 : بين ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي کودکان آموزش ديده و آموزش نديده در مراکز پيش دبستاني تفاوت معناداري وجود دارد..
جدول 4- 16- تجزيه و تحليل آزمون تي استودنت براي مقايسه ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي كودكان آموزش ديده و نديده
زمون تي براي بررسي همساني ميانگين
آزمون لون براي بررسي همساني واريانسها
درصد95اطمينان سطح
خطاي استاندارد تفاوت
تفاوت ميانگين
سطح معناداري دو دامنه
df
درجه آزادي
t
(مقدار آزمون تي)
sig
سطح معناداري
F
(مقدار آزمون لون)
حد بالا
حد پايين
22.70553
15.75697
1.76588
19.23125
.000
318
10.890
.366
.820
آزمون تي با واريانسهاي ادغام شده
سازگاري اجتماعي
نمودار 4-10- نمودار جعبه نمرات سازگاري اجتماعي کودکان آموزش ديده و آموزش نديده
قبل از اجراي آرمون تي ، آزمون همساني واريانسها انجام گرفته است و چون مقدارآزمون لون برابر 82/0 است ومعني دار نيست چون سطح معناداري 366/0 است و بيشتر از 05/0 است بنابراين شرط همساني واريانسها تحقق پيدا کرده است و براي استفاده از آزمون تي با واريانسهاي ادغام شده مجاز هستيم.با توجه به مقادير جدول 12 چون مقدار تي محاسبه شده برابر 89/10 با درجه آزادي318 دو دامنه در سطح 1% معني دار است( چون 001/0 کمتر از 01/0 است) .بنابراين فرض صفر در سطح 1 % رد مي شود و با اطمينان 99 % فرض تحقيق تاييد ميشود و مي توان ادعا کرد که بين ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي کودکان آموزش ديده و آموزش نديده پيش دبستاني تفاوت معني دار وجود دارد و چون مقدار ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي کودکان آموزش ديده برابر 38/67 بيشتر از ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي کودکان اموزش نديده که برابر 15/48 است مي باشد مي توان نتيجه گرفت که آموزش پيش دبستاني در سازگاري اجتماعي کودکان تاثير مثبت دارد.
براي مقايسه بيشتر مي توان به نمودار جعبه شماره 10مراجعه نمود.
کاملا مشهود است که نقطه 50 درصدي کودکان آموزش ديده به طور محسوس بالاتر از کودکان آموزش نديده است.
فرضيه 3 : بين مهارتهاي رواني- حرکتي دختران و پسراني که آموزش پيش دبستاني را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول 4- 17- تجزيه و تحليل آزمون تي استودنت براي مقايسه ميانگين نمرات مهارت رواني – حركتي دختران و پسران آموزش ديده
آزمون تي براي بررسي همساني ميانگين
آزمون لون براي بررسي همساني واريانسها
درصد95اطمينان سطح
خطاي استاندارد تفاوت
تفاوت ميانگين
سطح معناداري دو دامنه
df
درجه آزادي
t
(مقدار آزمون تي)
sig
سطح معناداري
F
(مقدار آزمون لون)
حد بالا
حد پايين
2.12727
-2.62727
1.20363
-.25000
.836
158
-.208
.940
.006
آزمون تي با واريانسهاي ادغام شده
مهارت هاي رواني _حرکتي
نمودار 4-11- نمودار جعبه مهارتهاي رواني – حرکتي دختران و پسران آموش ديده
براي مقايسه ميانگين نمرات از آزمون تي با واريانسهاي ادغام شده به شرح رديف اول جدول انجام شده است و چون مقدارآزمون لون برابر 006/0 است ومعني دار نيست چون سطح معناداري 940/0 است و بيشتر از 05/0 است . با توجه به رديف اول جدول 14 چون مقدار تي محاسبه شده برابر 208/0 با درجه آزادي 158 معني دار نيست چون سطح معني داري برابر836/ 0بيشتر از 05/ است . بنابراين فرض صفر تائيد و فرض تحقيق مبني بر وجود تفاوت معني دار در بين ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش ديده رد مي شود و تفاوت مشاهده شده مي تواند ناشي از خطاي اندازه گيري و يا تصادفي باشد.
نتايج به دست آمده با نتايج نمودار در جعبه شماره 11 همخواني دارند . همانطور که مشاهده مي شود نقاط 50 درصدي نمرات مهارتهاي رواني – حرکتي دختران و پسران آموزش ديده تقريبا در يک سطح قرار دارند.
فرضيه 4 : بين مهارتهاي رواني- حرکتي دختران و پسراني که آموزش پيش دبستاني را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول 4- 18- تجزيه و تحليل آزمون تي استودنت براي مقايسه ميانگين نمرات مهارت رواني – حركتي دختران و پسران آموزش نديده
آزمون تي براي بررسي همساني ميانگين
آزمون لون براي بررسي همساني واريانسها
درصد95اطمينان سطح
خطاي استاندارد تفاوت
تفاوت ميانگين
سطح معناداري دو دامنه
df
درجه آزادي
t
(مقدار آزمون تي)
sig
سطح معناداري
F
(مقدار آزمون لون)
حد بالا
حد پايين
3.41854
-1.61854
1.27515
.90000
.481
158
.706
.621
.246
آزمون تي با واريانسهاي ادغام شده
مهارت هاي رواني _حرکتي
نمودار4- 12- نمودار جعبه مهارتهاي رواني – حرکتي دختران و پسران آموزش نديده
براي مقايسه ميانگين نمرات مهارتهاي رواني – حرکتي دختران و پسران آموزش نديده از آزمون تي استودنت با واريانسهاي ادغام شده به شرح رديف اول جدول 16 استفاده شده است و چون شرط همساني واريانسها تحقق پيدا کرده است مقدارآزمون لون برابر 246/0 است ومعني دار نيست چون سطح معناداري 621/0 است و بيشتر از 05/0 است . با توجه به رديف اول جدول 16 چون مقدار تي محاسبه شده برابر 706/0 با درجه آزادي 158 دو دامنه معني دار نيست چون سطح معني داري 481/0 بيشتر از 05/ است . بنابراين فرض صفر تائيد و فرض تحقيق مبني بر وجود تفاوت معني دار در بين مهارتهاي رواني – حرکتي دختران و پسران آموزش نديده رد مي شود و مي توان نتيجه گرفت که بين ميانگين نمرات مهارتهاي رواني- حرکتي دختران و پسران آموزش نديده تفاوت معنادار وجود ندارد.
براي مقايسه بيشتر مي توان به نمودار جعبه شماره 12 مراجعه نمود که در آنجا قابل مشاهده است که بين نقطه 50 درصدي تفاوت مشهودي ديده نمي شود.
فرضيه 5 : بين ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسراني که آموزش پيش دبستاني را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول4- 19- تجزيه و تحليل آزمون تي استودنت براي مقايسه ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش ديده
آزمون تي براي بررسي همساني ميانگين
آزمون لون براي بررسي همساني واريانسها
درصد95اطمينان سطح
خطاي استاندارد تفاوت
تفاوت ميانگين
سطح معناداري دو دامنه
df
درجه آزادي
t
(مقدار آزمون تي)
sig
سطح معناداري
F
(مقدار آزمون لون)
حد بالا
حد پايين
6.72336
-2.84836
2.42311
1.93750
.425
158
.800
.130
2.316
آزمون تي با واريانسهاي ادغام شده
سازگاري اجتماعي
نمودار4- 13- نمودار جعبه براي مقايسه نمرات سازگاريهاي اجتماعي دختران و پسران آموزش ديده
براي مقايسه ميانگين نمرات از آزمون تي استودنت با واريانسهاي ادغام شده به شرح رديف اول جدول18 استفاده شده است و چون مقدارآزمون لون برابر 316/2 است ومعني دار نيست چون سطح معناداري 13/0 است و بيشتر از 05/0 است که حاکي از همساني واريانسها است . با توجه به رديف اول جدول 18 چون مقدار تي محاسبه شده برابر 8/0 با درجه آزادي 158 معني دار نيست چون سطح معني داري 425/ 0بيشتر از 05/ است . بنابراين فرض صفر تائيد و فرض تحقيق مبني بر وجود تفاوت معني دار در بين ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش ديده رد مي شود.
نتايج به دست آمده از نمودار در جعبه شماره 13 همخواني دارند . همانطور که مشاهده مي شود نقاط 50 درصدي نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش ديده تفاوت مشهودي وجود ندارد .
فرضيه 6 : بين ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسراني که آموزش پيش دبستاني را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول4- 20- تجزيه و تحليل آزمون تي استودنت براي مقايسه ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش نديده
آزمون تي براي بررسي همساني ميانگين
آزمون لون براي بررسي همساني واريانسها
درصد95اطمينان سطح
خطاي استاندارد تفاوت
تفاوت ميانگين
سطح معناداري دو دامنه
df
درجه آزادي
t
(مقدار آزمون تي)
sig
سطح معناداري
F
(مقدار آزمون لون)
حد بالا
حد پايين
8.19726
-1.94726
2.56812
3.12500
.225
158
1.217
.202
1.644
آزمون تي با واريانسهاي ادغام شده
سازگاري اجتماعي
نمودار4- 14- نمودار جعبه براي مقايسه نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش نديده
براي بررسي فرضيه دختران و پسران آموزش نديده از آزمون تي استودنت با واريانسهاي ادغام شده به شرح رديف اول جدول 20 استفاده شده است چون مقدارآزمون لون برابر 644/1 است ومعني دار نيست چون سطح معناداري 202/0 است و بيشتر از 05/0 است و حاکي از همساني واريانسها است . با توجه به جدول 20 چون مقدار تي محاسبه شده برابر 217/1 با درجه آزادي 158 دو دامنه معني دار نيست چون سطح معني داري 225/0 بيشتر از 05/ است . بنابراين فرض صفر تائيد و فرض تحقيق مبني بر وجود تفاوت معني دار در بين سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش نديده رد مي شود. و مي توان نتيجه گرفت که بين ميانگين نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش نديده تفاوت معنادار وجود ندارد.
و اين نتيجه با نمودار جعبه شماره 14 همسوئي دارد. همانطور که مشاهده مي شود نقاط 50 درصدي نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش ديده تفاوت مشهودي وجود ندارد .
فصل پنجم
نتايج و پيشنهادات[v1][v2]
درخصوص آموزش پيش دبستاني، ديدگاههاي مختلف و گاه متعارضي ارائه شده است. همچنان که ملاحظه مي شود عده اي بر تاثير اين قبيل آموزشها تاکيد کرده اند و برخي اين تاثيرات را زير سوال برده اند و با شک و ترديد به آن نگاه کرده اند. اين سرگرداني در بين نظرات له و عليه نقش آموزش پيش دبستاني ، تصميم سازان کلان تربيتي را در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید