دانلود پایان نامه

مطلق
فراواني
.6
.6
.6
2
بيکار
متغير
2.8
2.2
2.2
7
بازنشسته
25.9
23.1
23.1
74
کارمند
60.6
34.7
34.7
111
آزاد
65.9
5.3
5.3
17
فرهنگي
75.0
9.1
9.1
29
ساير
100.0
25.0
25.0
80
بي پاسخ
100.0
100.0
320
جمع
نمودار 4-5- نمودار دايره اي متغير شغل پدر دانش آموزان
در جدول 6 فراواني مطلق ، درصد فراواني مطلق و تراكمي متغير شغل مادران گزارش شده است. 223 نفر يا 7/69 درصد مادران خانه دار ، 26 نفر يا 1/8 درصد كارمند، 22 نفر يا 9/6 درصد فرهنگي ، 5 نفر يا 6/1 درصد داراي شغل آزاد و 6 نفر يا 9/1 درصد داراي ساير مشاغل هستند و 38 نفر يا 9/11 درصد نوع شغل خود را مشخص نكرده اند . براي مقايسه فراواني مشاغل مادران مي توان به نمودار دايره اي 6 مراجعه كرد.
شغل مادردانش آموزان جدول4-6- متغير
درصد فراواني تراكمي متغير
درصد فراواني تراكمي
درصد فراواني مطلق
فراواني
69.7
69.7
69.7
223
خانه دار
متغير
77.8
8.1
8.1
26
کارمند
84.7
6.9
6.9
22
فرهنگي
86.3
1.6
1.6
5
آزاد
88.1
1.9
1.9
6
ساير
100.0
11.9
11.9
38
بي پاسخ
100.0
100.0
320
جمع
نمودار 4-6- نمودار دايره اي متغير شغل مادر
در جدول 7 فراواني ، درصد فراواني مطلق و تراكمي سطح تحصيلات پدران گزارش شده است . 2 نفر يا 6% درصد بي سواد ، 22 نفر يا 9/6 درصد سواد ابتدايي ،66 نفر يا 6/20 درصدسيكل ،104 نفريا 5/32 درصد ديپلم،21 نفر يا9/6 درصد فوق ديپلم ، 47 نفر يا 7 /14 درصد ليسانس 8 نفر يا 5/2 درصد فوق ليسانس و بالاتر دارند و 50 نفر يا 8/15 درصد جواب نداده اند. بيشترين مقدار مربوط به سواد ديپلم و كمترين مقدار مربوط به بي سوادان است. در كل 5/7 درصد سواد ابتدايي دارند يا بي سوادند . 6/60 درصد ديپلم و زير ديپلم ، 2/67 فوق ديپلم و پايين ، 9/81 سواد ليسانس و پايين تر دارند.براي بررسي و مقايسه بيشتر مي توان به نمودار دايره اي 7 مراجعه نمود.
4-7- متغير سطح تحصيلات پدردانش آموزان
درصد فراواني تراكمي متغير
درصد فراواني تراكمي
درصد فراواني مطلق
فراواني
.6
.6
.6
2
بي سواد
متغير
7.5
6.9
6.9
22
ابتدائي
28.1
20.6
20.6
66
سيکل
60.6
32.5
32.5
104
ديپلم
67.2
6.6
6.6
21
فوق ديپلم
81.9
14.7
14.7
47
ليسانس
84.4
2.5
2.5
8
فوق ليسانس و بالاتر
100.0
15.6
15.6
50
بي پاسخ
100.0
100.0
320
جمع
نمودار 4-7 – نمودار دايره اي سطح تحصيلات پدران
در جدول 8 شاخص هاي آمار توصيفي شامل فراواني ، درصد فراواني مطلق و تراكمي تحصيلات مادران گزارش شده است. با توجه به جدول ، 6 نفر يا 9/1 درصد مادران بي سواد ، 30 نفر يا 4/9 درصد سواد ابتدايي ، 60 نفر يا 8/18 درصد سيكل ، 114 نفر يا 6/35 درصد سواد ديپلم ،22 نفر يا 9/6 درصد سواد فوق ديپلم ، 36 نفر يا 3/11 درصد سواد ليسانس ، 2 نفر يا 6درصد سواد فوق ليسانس يا بالاتر دارند و 50 نفر يا 6/15 درصد پاسخ نداده اند . در كل 3/11 درصد سواد ابتدايي دارند و يا بي سواد هستند ، 30 درصد سواد سيكل و زير سيكل دارند و 6/65 سواد ديپلم و زير ديپلم و 5/72 درصد سواد فوق ديپلم و پايين تر و 8/83 درصد سواد ليسانس و پايين تر و 84 درصد هم سواد فوق ليسانس و پايين تر دارند.
بيشترين مقدار مربوط به مادران داراي سطح تحصيلات ديپلم و كمترين مقدار هم مربوط به مادران داراي سطح تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر است. براي بررسي و مقايسه بيشتر به نمودار دايرهاي 8مراجعه شود.
جدول 4-8- متغيرسطح تحصيلات مادردانش آموزان
درصد فراواني تراكمي متغير
درصد فراواني تراكمي
درصد فراواني مطلق
فراواني
1.9
1.9
1.9
6
بي سواد
متغير
11.3
9.4
9.4
30
ابتدائي
30.0
18.8
18.8
60
سيکل
65.6
35.6
35.6
114
ديپلم
72.5
6.9
6.9
22
فوق ديپلم
83.8
11.3
11.3
36
ليسانس
84.4
.6
.6
2
فوق ليسانس و بالاتر
100.0
15.6
15.6
50
بي پاسخ
100.0
100.0
320
جمع
نمودار 4-8 – نمودار دايره اي سطح تحصيلات مادران
آمار توصيفي فرضيه ها
درجدول زير آمار توصيفي متغيرهاي فرضيه شماره يك گزارش شده است.
جدول4-9- شاخص هاي آمار توصيفي مهارتهاي رواني- حركتي كودكان آموزش ديده وآموزش نديده
خطاي استاندارد ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني
آموزش ديده /آموزش نديده
.60000
7.58947
79.9000
160
آموزش ديده
مهارت هاي رواني _حرکتي
.63657
8.05202
67.0875
160
آموزش نديده
در جدول 9 شاخص هاي آمار توصيفي مهارتهاي رواني – حرکتي کودکان آموزش ديده و آموزش نديده پيش دبستاني شامل فراواني، ميانگين ، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد ميانگين گزارش شده است. ميانگين و انحراف استاندارد مهارتهاي رواني – حرکتي براي کودکان آموزش ديده پيش دبستاني به ترتيب برابر 9/79 و 59/7 و همان مقادير براي کودکان آموزش نديده به ترتيب برابر 09/67 و 06/8 است
درجدول زير آمار توصيفي متغيرهاي فرضيه شماره دو گزارش شده است.
جدول 4- 10- شاخص هاي آمار توصيفي نمرات سازگاري اجتماعي كودكان آموزش ديده وآموزش نديده
خطاي استاندارد ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني
آموزش ديده /آموزش نديده
1.21018
15.30769
67.3813
160
آموزش ديده
سازگاري اجتماعي
1.28600
16.26672
48.1500
160
آموزش نديده
در جدول 10 شاخص هاي آمار توصيفي نمرات سازگاري اجتماعي کودکان آموزش ديده و آموزش نديده پيش دبستاني که شامل فراواني، ميانگين ، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد ميانگين گزارش شده است. ميانگين و انحراف استاندارد نمرات سازگاري اجتماعي براي کودکان اموزش ديده پيش دبستاني به ترتيب برابر 38/67 و 31/15 و همان مقادير براي کودکان آموزش نديده به ترتيب برابر 15/48 و 27/16 است
درجدول زير آمار توصيفي متغيرهاي فرضيه شماره سه گزارش شده است.
جدول 4- 11- شاخص هاي آمار توصيفي نمرات مهارتهاي رواني-حركتي دختران و پسران آموزش ديده
خطاي استاندارد ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني
جنسيت
.90252
8.07242
79.7750
80
دختر
مهارت هاي رواني _حرکتي
.79635
7.12275
80.0250
80
پسر
در جدول 11 شاخص هاي آمار توصيفي نمرات مهارتهاي رواني- حرکتي دختران و پسران آموزش ديده پيش دبستاني که شامل فراواني، ميانگين ، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد ميانگين گزارش شده است. ميانگين و انحراف استاندارد نمرات مهارتهاي رواني – حرکتي براي دختران آموزش ديده پيش دبستاني به ترتيب برابر 77/79 و 07/8 و همان مقادير براي پسران آموزش ديده به ترتيب برابر 02/80 و 12/7 است .
درجدول زير آمار توصيفي متغيرهاي فرضيه شماره چهار گزارش شده است.
جدول 4-12 – شاخص هاي آمار توصيفي مهارتهاي رواني-حركتي دختران و پسران آموزش نديده
خطاي استاندارد ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني
جنسيت
.98501
8.81015
67.5375
80
دختر
مهارت هاي رواني _حرکتي
.80980
7.24306
66.6375
80
پسر
در جدول 12 شاخص هاي آمار توصيفي نمرات مهارتهاي رواني- حرکتي دختران و پسران آموزش نديده که شامل فراواني، ميانگين ، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد ميانگين گزارش شده است. ميانگين و انحراف استاندارد نمرات مهارتهاي رواني – حرکتي براي دختران آموزش نديده به ترتيب برابر 53/67 و 81/8 و همان مقادير براي پسران آموزش نديده به ترتيب برابر 64/66 و 24/7 است.
درجدول زير آمار توصيفي متغيرهاي فرضيه شماره پنج گزارش شده است.
جدول 4-13 – شاخص هاي آمار توصيفي نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش ديده
خطاي استاندارد ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني
جنسيت
1.88214
16.83434
68.3500
80
دختر
سازگاري اجتماعي
1.52611
13.64996
66.4125
80
پسر
در جدول 13 شاخص هاي آمار توصيفي نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش ديده پيش دبستاني که شامل فراواني، ميانگين ، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد ميانگين گزارش شده است. ميانگين و انحراف استاندارد نمرات سازگاري اجتماعي براي دختران آموزش ديده پيش دبستاني به ترتيب برابر 35/68 و 83/16 و همان مقادير براي پسران آموزش ديده به ترتيب برابر 41/66 و 50/13 است .
درجدول زير آمار توصيفي متغيرهاي فرضيه شماره شش گزارش شده است.
4-14- شاخص هاي آمار توصيفي نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش نديده
خطاي استاندارد ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني
جنسيت
1.96610
17.58537
49.7125
80
دختر
سازگاري اجتماعي
1.65217
14.77741
46.5875
80
پسر
در جدول 14 شاخص هاي آمار توصيفي نمرات سازگاري اجتماعي دختران و پسران آموزش نديده که شامل فراواني، ميانگين ، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد ميانگين گزارش شده است. ميانگين و انحراف استاندارد نمرات سازگاري اجتماعي براي دختران آموزش نديده به ترتيب برابر 71/49 و 58/17 و همان مقادير براي پسران آموزش نديده به ترتيب برابر 59/46 و 78/14 است .
تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به فرضيه ها
فرضيه 1 : بين مهارتهاي رواني – حرکتي کودکان آموزش ديده و آموزش نديده در مراکز پيش دبستاني تفاوت معناداري مي باشد..
جدول4- 15- تجزيه و تحليل آزمون تي استودنت براي مقايسه ميانگين نمرات مهارت رواني – حركتي آموزش ديده و نديده
آزمون تي براي بررسي همساني ميانگين
آزمون لون براي بررسي همساني واريانسها
درصد95اطمينان سطح
خطاي استاندارد تفاوت
تفاوت ميانگين
سطح معناداري دو دامنه
df
درجه آزادي
t
(مقدار آزمون تي)
sig
سطح معناداري
F
(مقدار آزمون لون)
حد بالا
حد پايين
14.53356
11.09144
.87477
12.81250
.000
318
14.647
.625
.240
آزمون تي با واريانسهاي ادغام شده
مهارت هاي رواني _حرکتي
نمودار 4-9 – نمودار جعبه مهارت رواني – حرکتي کودکان آموزش ديده و نديده
قبل از اجراي آرمون تي ، آزمون همساني واريانسها انجام گرفته است و چون مقدارآزمون لون برابر 24/0 است ومعني دار نيست چون سطح معناداري 625/0 است و بيشتر از 05/0 است بنابراين شرط همساني واريانسها تحقق پيدا کرده است و براي استفاده از آزمون تي با واريانسهاي ادغام شده مجاز هستيم.با توجه به مقادير جدول 10 چون مقدار تي محاسبه شده برابر 647/14 با درجه آزادي318 دو دامنه در سطح 1% معنادار است( چون 001/0 کمتر از 01/0 است) .بنابراين فرض صفر در سطح 1 % رد مي شود و با اطمينان 99 % فرض تحقيق تاييد ميشود و مي توان ادعا کرد که بين ميانگين نمرات مهارتهاي رواني – حرکتي کودکان آموزش ديده و آموزش نديده پيش دبستاني تفاوت معنادار وجود دارد و چون

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید