دانلود پایان نامه

به آساني با موقعيت آموزشي سازگار شود براي آموزش پيش دبستاني مفيد است و موجب بهبود مهارتهاي جنبش ـ حركتي6 و كنترل و شي7 مي‏شود.
فصل سوم
روش تحقيق
مقدمه
در اين فصل ، روش تحقيق مورد استفاده و دليل انتخاب آن ذکر شده است ، همچنين جامعه و نمونه و حجم آن توضيح داده شده است و درباره ابزار جمع آوري اطلاعات يعني پرسشنامه ها و چگونگي تهيه و تنظيم آنها توضيح لازم بيان شده است . همچنين در خصوص تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه ها و نحوه انجام آنها ، اقدامات صورت گرفته تشريح شده است در پايان روشهاي آماري بکار گرفته شده در تجزيه و تحليل اطلاعات تعيين شده است.
3-1- روش پژوهش
پژوهش حاضر، يك پژوهش پس رويدادي (علي ـ مقايسه‏اي) است. در اين نوع پژوهش پژوهشگر با توجه به متغير وابسته به بررسي علل احتمالي وقوع آن مي‏پردازد (از معلول به علت احتمالي پي مي‏برد) و به دليل خصيصه اي بودن و يا خارج بودن از كنترل محقق قابل دستكاري نيست (سرمد و همكاران، 1379).
در اين پژوهش، دو گروه از دانش‏آموزان كلاس هاي اول، دوم و سوم دبستان انتخاب مي‏شوند و ابزارهاي پژوهش بر روي آنها اجرا مي‏گردد. يك گروه كساني هستند كه آموزش پيش‏دبستاني را در مهدكودك يا آمادگي گذرانده‏اند و گروه دوم، هيچ گونه آموزش رسمي قبل از دبستان نداشته‏اند.
3-4- حجم نمونه
حجم نمونه شامل 320 دختر و پسر است كه 160 نفر آنها داراي تجربه پيش دبستان و 160 نفر فاقد تجربه پيش‏دبستاني هستند. (با استفاده از فرمول مورگان )
3-2- ابزار پژوهش
3-2-1- آموزش رشد حركتي لينكلن ـ ازرتسكي
براي سنجش مهارتهاي رواني ـ حركتي از آزمون لينكلن ـ ازرتسكي استفاده شده است. اين آزمون به منظور ارزيابي توانايي حركتي سنين 5 تا 14 سال طراحي شده است. اين مقياس به صورت انفرادي اجرا شده و داراي 36 ماده است و مهارتهاي حركتي گوناگون مانند مهارت انگشتان، هماهنگي چشم ـ دست، فعاليتهاي عضلات بزرگ دستها، بازوها، پاها و تنه را مورد بررسي قرار مي‏دهد (فلاح، 1376).
اين آزمون توسط ازرتسكي روسي ساخته شد كه در واقع ستون فقرات آزمون فعلي است. داراي شش خرده آزمون است كه عبارتند از: هماهنگي كلي ثابت، هماهنگي كلي پويا، هماهنگي دستي پويا، سرعت حركتي، حركات ارادي همزمان و ناهم حركتي. سپس اين آزمون در سال 1946 توسط ارگاردال از نسخه پرتغالي به انگليسي برگردانده شد. سرانجام در سال 1948 اسلوان آن را با توجه به هنجارهاي آمريكايي تنظيم كرد و در سال 1950 بعد از انجام پژوهشها و حذف 49 ماده از مقياس اوليه، 36 ماده باقي ماند كه به ترتيب دشواري مرتب مي‏شوند. (فلاح، 1376).
براي بررسي پايايي اين آزمون از روش دو نيم كردن بهره گرفته شده است و ضريب پايايي با استفاده از فرمول اسپيرمن ـ براون براي پسران 96/0 و براي دختران 97/0 است. د رخصوص روايي به وسيله هيأت داوران از 85 ماده 36 ماده انتخاب شد. همبستگي كلي نمرات با سن در پسران 87/0 به دست آمده است (فلاح، 1376).
3-2-2- پرسشنامه رفتار سازشي1 (ABIC)
اين پرسشنامه در سال 1369 توسط احمدي در دانشگاه تربيت مدرس بر اساس مقياس مرکز آموزشي کودکان قبل از آمادگي ساخته شده است و در پژوهش وي جهت اندازه‏گيزي ميزان رفتارهاي سازگاري اجتماعي كودك در دوره ابتدايي بكار رفته است. اين ابزار توسط ابراهيمي در سال 72، در پژوهشي تحت عنوان “تاثير اشتغال مادر در سازگاري دختران پايه پنجم ابتدايي شهر تهران” در دانشگاه تربيت معلم استفاده شده است. (احمدي، 1369).
اين پرسشنامه از 47 سوال سه گزينه‏اي تشكيل شده است كه به گزينه‏هاي آن نمرات 0، 1 و 2 تعلق مي‏گيرد و مجموع نمرات حاصله به عنوان معيار سازگاري اجتماعي كودك در نظر گرفته مي‏شود. حداقل و حداكثر نمره‏اي كه آزمودني مي‏تواند در اين مقياس بدست آورد، صفر تا 94 است. سوالات پرسشنامه رفتار سازشي كودك ويژگيهاي رشد يافته اجتماعي در كودك را مي‏سنجد. اين ويژگيها شامل: راستگويي، نشاط، اعتماد به نفس، ميزان خجالتي بودن، حساسيت و زودرنجي، ميزان حسادت، تملق‏گويي، خيالبافي، ترسو بودن، جرات داشتن، آزار و اذيت ديگران، قدرت رهبري و نحوه ارتباط با خواهران و برادران و همسالان مي‏باشند. داده‏هاي حاصل از پرسشنامه فوق داراي مقياس فاصله‏اي بود و به صورت كمي و پيوسته ملاحظه مي‏گردد. (ابراهيمي 1372).
سازنده پرسشنامه (احمدي، 1369)، اعتبار آن را از طريق اعتباريابي محتوا و به وسيله متخصصان تاييد نموده است و همبستگي بالايي بين نمرات متغيرهايي كه جهت اندازه‏گيري آنها مقياس كمي تهيه شده، ديده شده است. ابراهيمي (1373) نيز اعتبار اين مقياس را از طريق اعتباريابي محتوا و تاييد متخصصان بدست آورده است.
احمدي (1369) از فرم معلم آزمون مايكل راتر1 جهت بررسي روايي مقياس مذكور استفاده كرده و رابطه معني‏دار بين اين دو مقياس ديده شده است. ابراهيمي (1372) نيز به شيوه دو نيمه كردن آزمون (فرد و زوج) و با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ، ضريب پايايي 67/0 را بدست آورده است. زرشكن (1380) نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ضريب پايايي 86/0 را براي آن به دست آورد.
3-3- جامعه آماري
جامعه آماري شامل كليه دانش‏آموزان كلاس هاي اول، دوم و سوم ابتدايي كه در سال تحصيلي 90-89 در مدارس شهرستان خوي مشغول به تحصيل هستند.
3-5-روش نمونه گيري
تصادفي طبقه‏اي و خوشه اي مي‏باشد. ابتدا از بين جامعه آماري افرادي كه ويژگيهاي دو گروه را دارا هستند انتخاب شده و از بين اين افراد به صورت تصادفي دو گروه نمونه انتخاب شدند و مورد ارزيابي قرار گرفتند.
3-6-متغيرها
متغير مستقل عبارتست از آموزش پيش‏دبستاني و متغيرهاي وابسته، مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي هستند.
3-7- روش اجراي پژوهش
پس از اخذ مجوز لازم از سازمان آموزش و پرورش چند مدرسه به روش تصادفي طبقه اي و خو شه اي انتخاب شدند. از بين اين مدارس دانش‏آموزان داراي تجربه پيش‏دبستاني و دانش‏آموزان فاقد تجربه پيش‏دبستاني جدا شدند و از بين آنها به طور تصادفي گروههاي نمونه انتخاب شدند و آزمون مهارتهاي حركتي لينكلن ـ ازرتسكي اجرا گرديد. سپس پرسشنامه سارشي رفتار كودك به والدين آنها داده شد تا آن را تكميل نمايند. سپس داده‏ها جمع‏آوري و بر اساس دستور العمل نمره گذاري شد و از روش آماري مناسب جهت تجزيه وتحليل استفاده شد.
3-8- روشهاي آماري
براي تجريه و تحليل داده‏ها از فراواني تراكمي ، نمودار دايره اي ، نمودار جعبه و آمار استنباطي شامل آزمون تي استودنت استفاده شد.
علت استفاده از آزمون تي استودنت به اين دليل است كه گروهها مستقل بودند و براي مقايسه ميانگين نمرات دو گروه مستقل استفاده از آزمون تي مجاز است . مقياس نمرات فاصله اي و توزيع نمرات در جامعه نرمال فرض شده است.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته ها
مقدمه
در فصلهاي گذشته به بررسي طرح پژوهش (کليات تحقيق) ، پيشينه پژوهش و روش تحقيق پرداختيم و همانطور که قبلاً ذکر شد هدف اصلي اين پژوهش مطالعه و بررسي تأثير آموزش پيش‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏آموزان دوره ابتدايي گروه نمونه مي باشد براي اين منظور پرسشنامه هاي مذکور در اختيار گروه نمونه قرار داده شد و اطلاعات لازم جمع آوري گرديد که در اين فصل اطلاعات جمع آوري شده در دو بخش به شرح زير ارائه خواهد شد.
4-1- تجزيه و تحليل اطلاعات جمعيت‏شناختي
4-2 – تجزيه و تحليل داده‏هاي مربوط به فرضيه‏هاي پژوهش
آمار توصيفي اطلاعات جمعيت شناختي
جنسيت آزمودني ها
در جدول 1 فراواني و درصد فراواني مطلق و تراكمي متغيير جنسيت گزارش شده است با توجه به جدول و نمودار يك 50% پاسخ دهندگان دختر و 50% آنها پسر مي باشند براي مقايسه بيشتر مي توان به نمودار شماره يك مراجعه كرد.
4-1- متغير جنسيت
درصد فراواني تراكمي متغير
درصد فراواني تراكمي
درصد فراواني مطلق
فراواني
50.0
50.0
50.0
160
دختر
متغير
100.0
50.0
50.0
160
پسر
100.0
100.0
320
جمع
نمودار4- 1 – نمودار دايره اي متغير جنسيت
وضعيت آموزش کودکان
در جدول 2 فراواني، درصد فراواني مطلق و تراكمي كودكاني كه از آموزش پيش دبستاني برخوردار بودند و كودكاني كه برخوردار نبودند گزارش شده است . از بين كودكان انتخاب شده براي تحقيق 160 نفر يا 50% آموزش ديده و 160 نفر يا 50% آموزش نديده بودند و براي مقايسه مي توان به نمودار دايره اي 2 مراجعه كرد.
آموزش ديده /آموزش نديده كودكان- 2-4 جدول
درصد فراواني تراكمي متغير
درصد فراواني تراكمي
درصد فراواني مطلق
فراواني
50.0
50.0
50.0
160
آموزش ديده
متغير
100.0
50.0
50.0
160
آموزش نديده
100.0
100.0
320
جمع
نمودار 4-2 – نمودار دايره اي متغير آموزش پيش دبستاني
در جدول 3 فراواني ، درصد فراواني مطلق و تراكمي متغير سن گزارش شده است 87 نفر يا 2/27 درصد از گروه سني 7 ساله ،137 نفر يا 8/42 درصد از گروه سني هشت ساله ، 93 نفر يا 1/29 درصد از گروه سني 9 ساله بودند و 3 نفر يا 9% درصد سن خود را مشخص نكرده بودند . براي مقايسه تعداد افراد گروههاي سني مي توان به نمودار 3 مراجعه نمود .ضمنا با توجه به جدول 70 درصد كودكان در گروههاي سني 7 و 8 ساله ها قراردارند و در كل 1/99 درصد كودكان ،سن آنها مشخص شده است.
– متغيرسن3-4جدول
درصد فراواني تراكمي متغير
درصد فراواني تراكمي
درصد فراواني مطلق
فراواني
27.2
27.2
27.2
87
هفت ساله
متغير
70.0
42.8
42.8
137
هشت ساله
99.1
29.1
29.1
93
نه ساله
100.0
.9
.9
3
بي پاسخ
100.0
100.0
320
جمع
نمودار 4-3- نمودار دايره اي متغير سن
در جدول 4 فراواني مطلق ، تراكمي و درصد فراواني تراكمي پايه تحصيلي دانش آموزان شركت كننده در تحقيق گزارش شده است . با توجه به جدول 88 نفر يا 5/27 درصد دانش آموزان در پايه اول ، 136 نفر يا 5/42 درصد دانش آموزان در پايه دوم و 96 نفر يا 30 درصد دانش آموزان در پايه سوم مشغول به تحصيل بودند .براي بررسي و مقاسه بيشتر مي توان به نمودار دايره اي شماره 4 مراجعه نمود.
جدول 4-4- متغير پايه تحصيلي
درصد فراواني تراكمي متغير
درصد فراواني تراكمي
درصد فراواني مطلق
فراواني
27.5
27.5
27.5
88
اول
متغير
70.0
42.5
42.5
136
دوم
100.0
30.0
30.0
96
سوم
100.0
100.0
320
جمع
نمودار4- 4- نمودار دايره اي متغير پايه تحصيلي
در جدول 5 فراواني مطلق ، تراكمي و درصد فراواني تراكمي شغل پدر دانش آموزان گزارش شده است. 2 نفر يا 6درصد بيكار، 7 نفر يا 2/2 درصد بازنشسته ، 74 نفر يا 1/23 درصد كارمند، 111 نفر يا 7/34 درصد داراي شغل آزاد ، 17 نفر يا 3/5 درصد فرهنگي و 29 نفر يا 1/9 درصد داراي ساير مشاغل هستند و 80 نفر يا 25 درصد نوع شغل خود را مشخص نكرده اند.
جدول 4-5- متغيرشغل پدردانش آموزان
درصد فراواني تراكمي متغير
درصد فراواني تراكمي
درصد فراواني

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید