دانلود پایان نامه

this programme is
When and where you listen to this programme
What the contents of the programme are
And explain why you think this programme is interesting
Appendix D
Level Short Story
Appendix E
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A ”
(آموزش زبان انگلیسی)
عنوان:
تاثیر آموزش درسکار محور بر پیشرفت توانایی گفتاری، خودگردانی و خلاقیت زبان آموزان ایرا نی سطح میانه
استاد راهنما:
دکتر غلامرضا عباسیان
نگارش:
راحله شیخ الملوکی
شهریور 93
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”
صورتجلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راحله شیخ الملوکی رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش با عنوان تاثیر آموزش درسکار محور بر پیشرفت توانایی گفتاری، خودگردانی و خلاقیت زبان آموزان ایرانی سطح میانه در حضور اعضای هیئت داوران شامل استاد راهنما، استاد داور اول و استاد داور دوم در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تاریخ 25/6/1393 تشکیل گردید و با موفقیت از موارد مطروحه دفاع شد.
امضاء هیئت داوران پایاننامه:
استاد راهنما: دکتر غلامرضا عباسیان
استاد داور اول: دکتربهرام مولایی
استاد داور دوم: دکتر شادات جبارپور
مدیر گروه: دکتر احمد محسنی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب راحله شیخ الملوکی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته آموزش زبان انگلیسی که در تاریخ 25/6/1393از پایاننامه خود تحت عنوان تاثیر آموزش درسکار محور بر پیشرفت توانایی گفتاری، خودگردانی و خلاقیت زبان آموزان ایرانی سطح میانه با کسب نمره 18و درجه خیلی خوب. دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد میشوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایاننامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2-این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3-بدون ذکر نام دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب و در نظر گرفتن حقوق این دانشگاه نسبت به ارائه و انتشار نتایج حاصل از پایاننامه به شکل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و … (در قالب مطالب چاپی یا غیرچاپی) در هر مرحله (قبل و بعد از دفاع از پایاننامه)، اقدام نکنم.
4-چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو: راحله شیخ الملوکی
امضاء و تاریخ:
چکیده
هدف این تحقیق بررسی تاثیر آموزش درسکار محور بر پیشرفت توانایی گفتاری، خود گردانی، و خلاقیت زبان آموزان ایرانی سطح میانه می باشد. گروهی متشکل از 52 زبان آموز ایرانی در سطح میانه بر اساس نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به دو گروه تجربی ( برگ موضوع رمانمند و خلاصه سازی زبانی) تقسیم شدند. به منظور بررسی فرضیه ی اصلی تحقیق انووای دو طرفه (a two- way ANOVA) برای مقایسه میانگین دو گروه در پس آزمون توانایی گفتاری، خلاقیت و خودگردانی زبان آموزان اجرا شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت تفاوت معنا داری بین میانگین گروه خلاصه سازی زبانی و برگ مضوع زمانمند در سه آزمون وجود دارد. بعلاوه میانگین بدست آمده در پس آزمون توانایی گفتاری، خلاقیت و خودگردانی مشخص کرد که گروه برگ موضوع زمانمند در مقایسه با گروه خلاصه سازی زبانی در این سه آزمون بهتر عمل کردند. همچنین می توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین زبان آموزان ایرانی در پس آزمون توانایی گفتاری، خلاقیت و خودگردانی صرف نظر از گروه تشکیل دهنده وجود دارد. در مجموع می توان بیان کرد که آموزش درسکار محور می تواند بر توانایی گفتاری، خود گردانی و خلاقیت زبان آموزان ایرانی تاثیر بگذارد. بنابراین موفقیت علمی زبان آموزان و ویژگی های شناختی آنها عملکرد نوعی آموزش می باشد، هر چند که میزان عملکرد ممکن است نسبت به نوع متغییر وابسته متغییر باشد.
کلید واژها: درسکار- خلاقیت- خودگردانی- برگ موضوع زمانمند- خلاصه سازی زبانی
تشکر و قدردانی:
اینک که این مرحله از زندگی تحصیلی خود را به پایان بردم، بر خود لازم می دانم که شکرگزار خداوند بی همتایم باشم که همواره روزهای زیبای زندگی را به من هدیه می دهد. و همچنین از زحمات عزیزانی که در این مسیر یاری گر من بوده اند تقدیر و تشکر می نمایم.
از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر غلامرضا عباسیان که راهنمایی این پایان نامه را تقبل نمودند ودر این مسیر همواره با صبر و حوصله و دانش بی همتایشان مرا همراهی کردند، که اساسی ترین نقش را در انجام این تحقیق داشته اند، تشکر و قدردانی می نمایم.
از جناب آقای دکتر بهرام مولایی و سرکار خانم شاداب جبارپور که داوری این پایان نامه را تقبل نمودند و در طول دفاع از پایان نامه آرامش بخش اینجانب بودند کمال تشکر را دارم.
از تمامی اساتیدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و تمام عزیزانی که چنین فرصت طلایی تحصیلی را برایم فراهم کردند قدردانی می کنم. برای تمامی عزیزان آرزوی سر بلندی و توفیق دارم.
تقدیم به:
سپاس خدای را که نعمت داشتن پدری بزرگوار و مادری دلسوز را به من هدیه داد تا در زیر سایه درخت پر بار حضورشان آرام و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و در مسیر طلایی زندگیم گام بردارم. سپاس خداوند را به خاطر داشتن دو گوهر ناب زندگیم که بودنشان تاج افتخاری بر سرم و نامشان دلیلی برای بودنم، و آموزگارانی که در فراز و نشیب زندگی همواره دستم را به گرمی فشردند و به من صبر، آرامش ،گذشت و معنای درست زندگی را آموختند.
تقدیم به:
پدرم که همچون کوهی استوار است که همواره از نگاهش صلابت و صبر و انسان بودن را آموختم.
مادرم که زلالی قلبش همچون چشمه ای است که صداقت و مهربانی را از او هدیه گرفتم.
و به دو خواهر و تک برادرم که حضورشان همانند بارش باران وجودم را تازه می کند و دلگرمی هایشان همانند رنگین کمانی است که آسمان زندگیم را مملو از امید کرده است.
I

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید