دانلود پایان نامه

مشكلات رفتاري و پيشرفت تحصيلي گروهي از دانش‏آموزان دختر و پسر طبقات مختلف اقتصادي ـ اجتماعي دبستانهاي شيراز، پايان‏نامه كارشناسي ارشد روان‏شناسي تربيتي، دانشگاه شيراز
18) حكيمي منش، يحيي؛ تشكري، عباس؛ مژدهي، حسيني و معين، حسيني (1361) اثر غني سازي بر رشد عقلي و رواني ـ حركتي كودكان پرورشگاهي. بازتاب. سال سوم. شمارة 2
19) خداپناهي، محمدكريم (1380) روان شناسي فيزيولوژيك، تهران، سمت
20) خداپناهي، محمدكريم (1382) نوروسيكولوژي و سايكوفيزيولوژي، تهران، سمت
21) دادستان، پريرخ (1380) روان شناسي مرضي تحولي از كودكي تا بزرگسالي (جلد اول) تهران: سمت
22) درايكرز، رودلف؛ كاسل، پرل (1378) انظباط بدون اشك. ترجمه مينو واثقي ومريم داداش زاده. تهران، رشد
23) -رئوف،رحيم (1370) تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري كودكان .تهران: انتشارات نوپردازان
24) زامياد، عباس؛ ياسمي، محمدتقي؛ واعظي، سيداحمد (1375) هنجاريابي مقدمات مقياس رفتار انطباقي وايلند در جمعيت شهري و روستايي شهركرمان. انديشه و رفتار. سال دوم. شماره 4
25) سعيدي زاده، محمد (1376) رابطه آموزش دوره آمادگي با رشد اجتماعي دانش آموزان پايه اول ودوم ابتدايي مدارس دولتي تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس تهران
26) سيف، علي اكبر (1381) روان شناسي پرورشي. تهران: آگاه
27) فرشاد، مجيد (1376) بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي دانش آموزان ابتدايي شهر تهران، اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
28) فلاول، جان (1377) رشد شناختي. ترجمه فرهاد ماهر، تهران: رشد
29) قاسم زاده، حبيب اله (1367) نقش گفتار در نظم بندي فعاليت ذهني در فعاليت‏هاي عالي قشر مخ. اولين كنگره نوروپسيكولوژي ايران (با ويراستاري براهني، عشايري، قاسم زاده و محيط) اروميه: انزلي
30) كرمي، محمود، هيبت الهي، سيد محمد (1377) بررسي تاثير رابطه بين آموزش پيش‏ دبستاني بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان پايه اول ابتدايي نواحي 1 و 2 شهرستان سنندج. چكيده گزارشهاي پژوهشي آموزش و پرورش
31) كريمي، غلامحسين (1365) آموزش پيش از دبستان در كشورهاي مختلف جهان. رشد معلم.شماره 5
32) كرين، سي، ويليام (1371) پيشگامان روان شناسي رشد. تهران: اطلاعات
33) كول، ونيتا (1380) برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان. ترجمة فرخنده مفيدي. تهران: سمت
34) گانيه، روبرت (1368) شرايط يادگيري. ترجمة جعفر نجفي زند. تهران: رشد
35) لطف آبادي، حسين (1375) سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي و روانشناسي. تهران: سمت
36) لوريا، ال (1368) كاركرد مغز، ترجمه رويا منجم، تهران: بنياد
37) لوريا، ال (1373) تكوين ذهن. ترجمه حبيب اله قاسم زاده، تهران، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
38) لوريا، ال (1376) زبان و شناخت، ترجمه حبيب اله قاسم زاده. تهران: فرهنگيان
39) معظمي، داوود (1378) مقدمات نوروسايكولوژي. تهران، سمت
40) مفيدي، فرخنده (1372) آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستان. تهران: پيام نور
41) منصور، محمود (1371) احساس كهتري. تهران: دانشگاه تهران
42) منصور، محمود (2536) زمينه بررسي بزهكاري كودكان و نوجوانان. تهران: شركت سهامي چهر
43) منصور، محمود و دادستان، پريرخ (1374). ديدگاه پياژه در گستره تحول رواني. تهران: بعثت
44) ميرزاده، مينو (1365) بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني در سازگاري اجتماعي ـ عاطفي كودكان سال اول دبستان شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي، دانشگاه تهران
45) مينوچين، سالوادور (1374) خانواده درماني، ترجمه: باقر ثنايي. تهران: اميركبير
46) نقيب زاده، ميرعبدالحسين (1376) نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش. تهران: كتابخانه طهوري
47) نوروززاده، رضا (1373) بررسي تاثير آموزش و پرورش پيش‏دبستاني بر كارآمدي تحصيلي دانش‏آموزان پايه اول تا سوم دبستانهاي شهر بجنورد در سال تحصيلي 72-71. پايان‏نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه
48) -والي پور (1373) سازگاري اجتماعي دانشجويان شاهد و بررسي عوامل موثر در تحصيل آنها.دانشگاه تربيت معلم
49) وادزورث، ال (1378) تحول شناختي و عاطفي از ديدگاه پياژه. ترجمه جواد صالحي و سيدامير امين يزدي، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد
50) -هارو،ك (1368) تضادهاي درماني. ترجمه مصفا ،ج. تهران. انتشارات ابن سينا
51) لفرانسيوس، 1996
52) شفيعي، ناهيد. (1386). مباني آموزش بزرگسالان. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر، چاپ اول.
53) ملك محمدي، ايرج. (1377). مباني ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي. (ويرايش دوم). تهران: مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول.
54) كريمي، غلامحسين (1365) آموزش پيش از دبستان در كشورهاي مختلف جهان. رشد معلم.شماره 5
55) كرين، سي، ويليام (1371) پيشگامان روان شناسي رشد. تهران: اطلاعات
56) كول، ونيتا (1380) برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان. ترجمة فرخنده مفيدي. تهران: سمت
57) ابراهيم زاده، عيسي. (1372). آموزش بزرگسالان (رشته علوم تربيتي). انتشارات دانشگاه پيام نور.
58) افلاطون(1350). مجموعه آثار جمهوري، ترجمه محمدحسن لطفي (1350)،ابن سينا.
59) افلاطون(1327). مجموعه آثار قوانين، ترجمه محمدحسن لطفي (1367)، خوارزمي.
60) افلاطون(1350). مجموعه آثار فيلب، ترجمه محمدحسن لطفي (1350)،ابن سينا.
61) افلاطون(1348). مجموعه آثار مهماني، ترجمه رضا کاوياني و محمدحسن لطفي، ابن سينا.
62) افلاطون. جمهور. ترجمه فؤاد روحاني (1335)، علمي و فرهنگي.
63) پوپر. کارل(1364). جامعه باز و دشمنان آن. ترجمه عزت ا… فولادوند، خوارزمي.
64) داوري اردکاني. رضا (1377). فارابي مؤسس فلسفه اسلامي. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
65) دفتر همکاري حوزه و دانشگاه (1374). فلسفه تعليم و تربيت. جلد اول، سمت.
66) فارابي، ابونصر(1361). انديشه هاي اهل مدينه فاضله. ترجمه جعفر سجادي،کتابخانه طهوري.
67) فارابي، ابونصر(1371). سياست مدنيه. ترجمه جعفر سجادي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
68) فارابي، ابونصر(1375). موسيقي کبير. ترجمه آذرتاش آذرنوش، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
69) فارابي، ابونصر(1348). احصاء العلوم. ترجمه حسين خديو جم، بنياد فرهنگ ايران.
70) فارابي، ابونصر(1907). رسالة في المعاني العقل. به کوشش محمدامين الخانجي، القاهره: مطبعة السعادة.
71) فارابي، ابونصر(1403 ق). تحصيل السعادة. تحقيق جعفر آل ياسين، بيروت:دارالاندلس.
72) فارابي، ابونصر(1971م). فصول منتزعه. تحقيق فوزي متري نجار. دارالمشرق،
73) کاردان، علي محمد (1381). سير آراء تربيتي در غرب. سمت.
74) ناظر زاده کرماني، فرناز (1377). فلسفه سياسي فارابي. دانشگاه الزهرا.
75) نقيب زاده، ميرعبدالحسين (1372). درآمدي به فلسفه. کتابخانه طهوري.
76) نقيب زاده، ميرعبدالحسين (1374). نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش. کتابخانه طهوري.
77) احمدي علوان آبادي، سيداحمد؛ مقايسه‏اي در طرز فكر مذهبي كلاس سوم دبيرستان‏هاي اسلامي و غير اسلامي، پايان‏نامه كارشناسي ارشد، 1352، دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران، كتابخانه دانشگاه.
78) اينگلهارت، رونالد؛ تحول فرهنگي در جامعة پيشرفته صنعتي، ترجمة مريم وتر، تهران، كوير، 1373.
79) بست، جان؛ روش‌هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري، ترجمة حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني، تهران، رشد، 1371.
80) ثمره رضايي، علي؛ بررسي عملكرد معلمان مقطع ابتدايي (شهري و روستايي) شهرستان بم در به‏كارگيري روش‌هاي تدريس و وسايل كمك آموزشي، پايان‏نامه كارشناسي ارشد، كرمان، مركز آموزش مديريت دولتي، 1377.
81) حداد، ايوان يازبك و آديرث، لوميس؛ گسترش ارزش‏هاي اسلامي در ايالات متحده امريكا، ترجمة افضل وثوقي، سازمان مدارك فرهنگي اسلامي، تهران، 1371.
82) دواس، دي ان؛ پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمة هوشنگ نايبي، تهران، نشر ني، 1376.
83) رستمي گوهري، عصمت؛ بررسي رفتار ديني و عوامل مرتبط با آن در دانش‏آموزان دبيرستان‏هاي دخترانه شهر كرمان، پژوهشكدة تعليم و تربيت استان كرمان، 1381.
84) رونژر، پيرت؛ مباني پژوهش در علوم اجتماعي، ترجمة محمد دادگران، تهران، آگاه، 1364.
85) سادات، محمدعلي؛ راهنماي معلم، ويژة معلمان ديني، تهران، وزارت آموزش و پرورش، 1370.
86) سراج‏زاده، سيدحسين؛ نمايه پژوهش 7 و 8، 1377.
87) شريفي، حسن پاشا؛ سنجش و اندازه‏گيري در آموزش و پرورش، تهران، [بي‏نا]، 1352.
88) شيرشاهي، ذبيح‏اللّه‏؛ بررسي نظارت شاگردان متوسطه دربارة ارزش‏ها و اعتقادات مذهبي، پايان‏نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران، 1378.
89) صفوي، امان‏اللّه‏؛ كليات روش‏ها و فنون تدريس، تهران، معاصر، 1369.
90) ضياءالديني، طيبه؛ بررسي روش‌هاي تدريس معلمان دوره‏هاي ابتدايي و راهنمايي شهر كرمان، پايان‏نامه كارشناسي ارشد، كرمان، مركز آموزش مديريت دولتي، 1379.
91) طالبان، محمدرضا؛ نمايه پژوهش شماره 7 و 8، 1377.
92) عظيمي يزدي، عصمت؛ بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با نگرش مذهبي دانش‏آموزان دبيرستان‏هاي دخترانه شهر كرمان، پايان‏نامه كارشناسي ارشد، مديريت آموزشي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1381.
93) علوي، سيدحميدرضا؛ بررسي رفتار و عملكرد ديني نوجوانان سال‏هاي اول، دوم و سوم دبيرستان‏هاي كرمان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، كرمان، 1379.
94) علوي، سيدحميدرضا؛ روش تدريس سخنراني و پرسش و پاسخ، كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1384.
95) كيوي، اديمون و كامپنهود، لوك دان؛ روش تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمة عبدالحسبن نيك‏گهر، تهران، توتيا، چ دوم، 1365.
96) لاور، رابرت؛ ديدگاه‏هايي درباره دگرگوني‏هاي اجتماعي، ترجمة كاووس سيد امامي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1373.
97) نادري عزت‏اللّه‏ و سيف نداقي، مريم؛ روش‌هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، تهران، بدر، 1377.
98) واتسن، بل جي؛ “روان‌شناسي دين در جوامع مسلمين”، ترجمة قرباني؛ فصلنامه قبسات 2 و 3، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377.
99) فتحي، ليلا. (1383). آموزش بزرگسالان. تهران: انتشارات آتي.
100) آشفته تهراني ، امير ، 1384 ، ((جامعه شناسي دين )) فصلنامه تخصصي جامعه شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان ، سال اول ، شماره 3 ، پاييز
101) آرون ، ريمون ، 1364 ، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي ، باقر پرهام ، تهران : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
102) ابن خلدون عبدالرحمن ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه ي محمد پروين گنابادي ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ چهارم . 1362 .
103) اسکيدمور ، ويليام ، 1372 ، تفکر نظري در جامعه شناسي ، علي محمد حاضري ، تهران : سفير
104) اشرف احمد ، هويت ايراني در ايرانيان خارج از کشور ، نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1373.
105) بيابانگرد ، اسماعيل ، 1376 ، روانشناسي نوجوان ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي
106) بيرو ، آلن ، 1367 ، فرهنگ علوم اجتماعي ، باقر ساروخاني ، تهران : کيهان
107) تنهايي ، حسين ابوالحسن 1383 ، درآمدي بر مکاتب و نظريه هاي جامعه شناسي ، چاپ پنجم مشهد : مرنديز
108) توسلي ، غلامعباس ، 1380 ، جامعه شناسي ديني ، تهران : سخن
109) جهاني شدن ، فصلنامه مطالعات ملي ، 1388
110) جينکنز ريچارد ، هويت اجتماعي ، ترجمه تورج يار محمدي ، تهرا ن نشر شيرازه ، 1381 .
111) رضائي احمد ، گرايش به هويت ملي ، فصل نامه مطالعات ملي ، 1388 .
112) رجائي فرهنگ ، مشکله هويت فرهنگي ايرانيان امروز ، انتشارات ني 1382 .
113) رواساني شاپور ، زمينه هاي اجتماعي هويت ملي ، مرکز بازشناسي اسلام و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید