دانلود پایان نامه

,2007
29. LaFond, et all,2004
1.Lara et all,2007
31 .gameri & pak,1384,p120
32.basso,1997
33 .Basso,1997
34 .lara et all,2007
35.RETNEGCOC
36.RETNEGCOC
37.Lafond et all,2004
2.Downward bias.
39.Feltham and Ohlson,1995
40.Basso,1997
41.lara et all,2007
42. lara et all,2007
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌ب
فهرست مطالب
عنوان صفحه:
‌ك
فهرست جداول
عنوان صفحه:
‌ل
2
فصل اول …………………………………………………………………………………… کليات تحقيق
13
فصل دوم ………………………………………………………………………. مروري بر ادبيات تحقيق
63
فصل سوم ………………………………………………………………………. روش اجراي تحقيق
75
فصل چهارم ………………………………………………………………………. تجزيه و تحليل داده ها
94
فصل پنجم …………………………………………………………………….. نتيجه گيري و پيشنهادات
101
108
134
132
135

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید