دانلود پایان نامه

Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
B
Std. Error
1
(Constant)
.137
.035
3.871
.000
COC
.175
.110
.229
1.599
.114
NEG
-.068
.048
-.585
-1.436
.155
NEGCOC
.055
.153
.141
.363
.717
RET
.225
.116
1.247
1.940
.056
RETCOC
-.473
.352
-.856
-1.344
.183
RETNEG
-.315
.182
-.711
-1.729
.088
RETNEGCOC
.942
.559
.675
1.684
.096
a Dependent Variable: EARN
پيوست(5 ):
نمودار نرمال بودن خطاهاي مدل رگرسيون خطي براي داده هاي مدل
كلي فرضيه اول
پيوست(6 ):
نمودار نقطه اي خطاهاي مشاهده ها در مدل رگرسيون خطي براي داده هاي کلي مدل كلي فرضيه اول:
پيوست (7):
براي نتيجه آزمون رگرسيون مدل كلي فرضيه دومSPSS خروجي نرم افزار
Model Summary(b)
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.882(a)
.778
.730
.03024
1.697
a Predictors: (Constant), RETNEGLEV, COC, NEGMTB, LEV, RETMTB, NEG, MTB, RETNEGMTB, RETLEV, NEGCOC, RETNEG, RETNEGCOC, NEGLEV, RETCOC, RET
b Dependent Variable: EARN
ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
.224
15
.015
16.337
.000(a)
Residual
.064
70
.001
Total
.288
85
a Predictors: (Constant), RETNEGLEV, COC, NEGMTB, LEV, RETMTB, NEG, MTB, RETNEGMTB, RETLEV, NEGCOC, RETNEG, RETNEGCOC, NEGLEV, RETCOC, RET
b Dependent Variable: EARN
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
B
Std. Error
1
(Constant)
.134
.057
2.355
.021
COC
.207
.103
.271
2.004
.049
MTB
-.003
.002
-.197
-1.435
.156
LEV
.016
.078
.030
.201
.841
NEG
.016
.075
.134
.208
.836
NEGCOC
.115
.148
.293
.779
.439
NEGMTB
.002
.002
.111
.613
.542
NEGLEV
-.174
.103
-1.019
-1.682
.097
RET
.294
.203
1.628
1.448
.152
RETCOC
-.097
.374
-.176
-.260
.796
RETMTB
-.023
.009
-.495
-2.548
.013
RETLEV
-.192
.239
-.739
-.804
.424
RETNEG
-.047
.267
-.107
-.177
.860
RETNEGCOC
1.567
.686
1.122
2.284
.025
RETNEGMTB
.013
.016
.106
.776
.440
RETNEGLEV
-.691
.450
-1.130
-1.534
.129
Coefficients (a)
a Dependent Variable: EARN
پيوست(8 ):
نمودار نرمال بودن خطاهاي مدل رگرسيون خطي براي داده هاي مدل كلي فرضيه دوم:
پيوست( 9):
نمودار نقطه اي خطاهاي مشاهده ها درمدل رگرسيون خطي براي داده هاي مدل كلي فرضيه دوم
پيوست (10 ):
خروجي نرم افزار SPSS براي نتيجه آزمون رگرسيون پرتفوي 12% تا 19%
Model Summary(b)
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.992(a)
.983
.967
.00812
1.526
a Predictors: (Constant), NEGRET, RET, NEG
b Dependent Variable: EARN
ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
.012
3
.004
59.118
.004(a)
Residual
.000
3
.000
Total
.012
6
a Predictors: (Constant), NEGRET, RET, NEG
b Dependent Variable: EARN
Coefficients(a)
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
B
Std. Error
1
(Constant)
.092
.020
4.617
.019
NEG
.080
.030
.879
2.702
.074
RET
.312
.088
1.031
3.532
.039
NEGRET
.963
.302
.823
3.189
.050
a Dependent Variable: EARN
پيوست (11 ):
نمودار نرمال بودن خطاهاي مدل رگرسيون خطي براي داد ه هاي رگرسيون پرتفوي 12% تا 19%
پيوست(12 ):
نمودار نقطه اي خطاهاي مشاهده ها درمدل رگرسيون خطي براي داده هاي پرتفوي 12%تا 19 %
پيوست (13 ):
خروجي نرم افزار SPSS براي نتيجه آزمون رگرسيون پرتفوي 20% تا 27%
Model Summary(b)
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.929(a)
.863
.847
.01881
2.405
a Predictors: (Constant), NEGRET, NEG, RET
b Dependent Variable: EARN
ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
.060
3
.020
56.515
.000(a)
Residual
.010
27
.000
Total
.070
30
a Predictors: (Constant), NEGRET, NEG, RET
b Dependent Variable: EARN
Coefficients(a)
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
B
Std. Error
1
(Constant)
.168
.009
18.883
.000
NEG
-.025
.011
-.259
-2.183
.038
RET
.150
.027
.905
5.516
.000
NEGRET
-.082
.039
-.263
-2.137
.042
a Dependent Variable: EARN
Residuals Statistics(a)
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
.0969
.2655
.1723
.04472
31
Residual
-.04069
.03032
.00000
.01784
31
Std. Predicted Value
-1.686
2.085
.000
1.000
31
Std. Residual
-2.163
1.612
.000
.949
31
a Dependent Variable: EARN
پيوست (14 ):
نمودار نرمال بودن خطاهاي مدل رگرسيون خطي براي داد ه هاي رگرسيون پرتفوي 20% تا 27%
پيوست( 15):
نمودار نقطه اي خطاهاي مشاهده ها درمدل رگرسيون خطي براي داده هاي پرتفوي 20%تا 27 %
پيوست (16 ):
خروجي نرم افزار SPSS براي نتيجه آزمون رگرسيون پرتفوي 28% تا 35%
Model Summary(b)
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.702(a)
.493
.432
.04408
1.907
a Predictors: (Constant), NEGRET, RET, NEG
b Dependent Variable: EARN
ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
.047
3
.016
8.106
.001(a)
Residual
.049
25
.002
Total
.096
28
a Predictors: (Constant), NEGRET, RET, NEG
b Dependent Variable: EARN
Coefficients(a)
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
B
Std. Error
1
(Constant)
.205
.015
13.251
.000
NEG
-.051
.025
-.436
-2.061
.050
RET
.047
.029
.310
1.624
.117
NEGRET
.025
.136
.035
.181
.857
a Dependent Variable: EARN
پيوست (17 ):
نمودار نرمال بودن خطاهاي مدل رگرسيون خطي براي داد ه هاي رگرسيون پرتفوي 28% تا 35%
پيوست (18 ):
نمودار نرمال بودن خطاهاي مدل رگرسيون خطي براي داد ه هاي رگرسيون پرتفوي 28% تا 35%
پيوست (19 ):
خروجي نرم افزار SPSS براي نتيجه آزمون رگرسيون پرتفوي 36% تا 43%
Model Summary(b)
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.939(a)
.882
.850
.02511
1.757
a Predictors: (Constant), NEGRET, NEG, RET
b Dependent Variable: EARN
ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
.052
3
.017
27.467
.000(a)
Residual
.007
11
.001
Total
.059
14
a Predictors: (Constant), NEGRET, NEG, RET
b Dependent Variable: EARN
Coefficients(a)
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
B
Std. Error
1
(Constant)
.180
.014
12.923
.000
NEG
-.049
.020
-.367
-2.493
.030
RET
.214
.052
.967
4.097
.002
NEGRET
-.147
.066
-.437
12.923
.000
a Dependent Variable: EARN
پيوست (20 ):
نمودار نرمال بودن خطاهاي مدل رگرسيون خطي براي داد ه هاي رگرسيون پرتفوي 36% تا 43%
پيوست(21 ):
نمودار نقطه اي خطاهاي مشاهده ها درمدل رگرسيون خطي براي داده هاي پرتفوي 36% تا 43%
پيوست (22):
خروجي نرم افزار SPSS براي نتيجه آزمون رگرسيون پرتفوي 44% تا51%
Model Summary(b)
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.956(a)
.915
.872
.00737
2.176
a Predictors: (Constant), RET
b Dependent Variable: EARN
ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
.001
1
.001
21.471
.044(a)
Residual
.000
2
.000
Total
.001
3
a Predictors: (Constant), RET
b Dependent Variable: EARN
Coefficients(a)
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
B
Std. Error
1
(Constant)
.158
.008
19.292
.003
RET
.086
.019
.956
4.634
.003
a Dependent Variable: EARN
پيوست (23 ):
نمودار نرمال بودن خطاهاي مدل رگرسيون خطي براي داد ه هاي رگرسيون پرتفوي 44% تا 51%
پيوست(24 ):
نمودار نقطه اي خطاهاي مشاهده ها در مدل رگرسيون خطي براي داده هاي
پرتفوي 44% تا 51%
منابع و ماخذ
منابع فارسي:
1. سيدعباس زاده، م.م، 1380، “روش هاي علمي تحقيق در علوم انساني”، انتشارات دانشگاه اروميه.
2. سليمي، الف ،1386 ،”محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاري”، نشريه حسابرس، شماره 37 ص ص. 108_102.
3. رسائيان الف و وحيد حسيني ،1387،”رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران”، نشريه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي ، شماره 48 ص ص.،54-65 .
4. كردستاني و امير بيگي،1387 ،” محافظه كاري در گزارش گري مالي : بررسي رابطه عدم تقارن زماني سود و MTB به عنوان دو معيار ارزيابي محافظه كاري”، دانشگاه امام خميني، پايان نامه كارشناسي ارشد.
5. كردستاني و مجدي ، 1386 ، “بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي”، نشريه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي ، شماره 48 .ص ص.54-65.
6. عثماني ،ق،1381، “شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن”، دانشگاه علامه طباطبايي رساله دكتري.
7. نوروش، الف و رضا مجيدي ،1384،”بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، مجله حسابداري برق ،شماره 1. ص.10-19.
منابع لاتين:
1_ Ahmed,A.S., and Duellman, S., 2005, “Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance”, On line, http://www.ssrn.com.
2_Basu, S. (1997),” The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”, Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید