دانلود پایان نامه

نرخهاي بازده بالاتر نشان دهنده اين واقعيت است كه اطلاعات خصوصي باعث بالاتر رفتن ريسك سرمايه گذاران غير مطلع براي نگهداري سهام است چرا كه سهامداران مطلع بيشتر قادر خواهند بود تا سبد سرمايه گذاري خود را با اطلاعات جديد سازگار نمايند.
يكي از مهمترين مفاهيمي كه در اين تحقيق مشخص گرديد اين بود كه شركتها مي توانند از طريق تاثير گذاشتن بر دقت و مقدار اطلاعات در دست سهامداران خود هزينه سرمايه خود را تحت تاثير قرار دهند.
7-10-2- ارائه مجدد در حسابداري و ريسك اطلاعاتي (كاروت و شولين ،2007)28
در اين تحقيق ارتباط بين ارائه مجدد اطلاعات حسابداري و قيمت گذاري ريسك اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت . اين تحقيق با استفاده از مدل 3 متغيره فاما و فرنچ كه متغير ريسك اطلاعاتي نيز به آن اضافه شده بود انجام گرديد، محققان در اين تحقيق متوجه يك تغيير قابل ملاحظه در متغيرهاي ريسك اطلاعاتي در شركتهايي شدند كه اعلام به ارائه مجدد نموده بودند اين افزايش به دليل اجزاء احتياطي ريسك اطلاعاتي بود ، همچنين در اين تحقيق برخي از اقلام بالقوه موثر در تعيين تغيير قيمت گذاري ريسك اطلاعاتي مورد توجه قرار گرفت و نهايتا مداركي دال بر تاثير ارائه مجدد اطلاعات حسابداري يافت گرديد .
8-10-2- هزينه سرمايه و ويژگيهاي كيفي سود (لافوند و ديگران،2004)29
در اين تحقيق ارتباط بين هزينه سرمايه و هفت ويژگي كيفي سود شامل تعهدي بودن ،پايدار بودن، قابليت پيش بيني، هموار بودن، مربوط بودن به موقع بودن و محافظه كارانه بودن سود مورد بررسي قرار گرفته است . در اين تحقيق چهار ويژگي اول به عنوان ويژگي اطلاعات حسابداري طبقه بندي شده چرا كه تماما با استفاده از اطلاعات حسابداري اندازه گيري مي شود و سه ويژگي آخر را به عنوان ويژگي هاي بازار طبقه بندي شده چرا كه نوعا مبتني بر ارتباط بين داده هاي بازار و داده هاي حسابداري مي باشد. بر پايه مدل هاي تئوريك اين ارتباط مورد آزمون قرار گرفت و نهايتا اين نتيجه حاصل شد كه شركتهايي كه به ميزان كمتري از ويژگيهاي كيفي بهره مي برند، هزينه سرمايه بالاتري را تجربه مي كنند . هزينه سرمايه بيشتر تحت تاثير ويژگيهاي كيفي ناشي از اطلاعات حسابداري به خصوص ويژگي تعهدي بودن مي باشد . اين نتايج با كنترل متغيرهاي اندازه شركت، جريان وجه نقد و تغييرات فروش و افزايش سرمايه انجام گرفت .
9-10-2- محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه (لارا و همكاران، 2007)30
در اين تحقيق ارتباط بين محافظه كاري حسابداري شرطي و هزينه سرمايه مورد آزمون قرار مي گيرد، يافته هاي اين تحقيق نشان از يك رابطه منفي قوي بين محافظه كاري شرطي و هزينه سرمايه دارد . در اين تحقيق از متغيرهاي هزينه سرمايه مختلفي استفاده شده است و اين يافته ها پس از كنترل عوامل ريسك ، عوامل تعيين كننده ذاتي سود و عوامل اقتصادي محافظه كاري شرطي بدست آمده است. در نهايت يافته هاي اين تحقيق تاييد كننده اين مطلب است كه محافظه كاري باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و لذا كاهش هزينه سرمايه شركت است . در اين تحقيق نشان داده مي شود كه هرچه محافظه كاري پايين تر باشد سرمايه گذاران انتظار كسب بازده بالاتري دارند. اين تحقيق نشان مي دهد كه سرمايه گذاران براي محافظه كاري ارزش قائل هستند چرا كه اولاً به سرمايه گذاران كمك مي كند تا بين پروژه هاي سرمايه گذاري خوب و بد تمايز قائل شوند ثانياً باعث كاهش مشكلات آتي مي شود ثالثاً به مديران اين اجازه را نمي دهد تا در گزارشهايشان از عملكرد واقعي شركت منحرف شوند يا هزينه هاي سنگيني را بخاطر اين دستكاري به شركت تحميل كنند همچنين محافظه كاري محدوده ي كمتري براي براورد جريانهاي نقدي آتي شركت فراهم مي نمايد كه باعث مي گردد ريسك اطلاعاتي كمتر گردد و روشن مي كند كه جدا شدن از قابليت اتكا براي رسيدن به مربوط بودن باعث افزايش ريسك سرمايه گذاران و هزينه سرمايه شركت مي شود .
جدول 1-2 : خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با محافظه كاري و هزينه سرمايه
رديف
محققان
سال تحقيق
موضوع تحقيق
نتيجه تحقيق
1
استوبر
1996
بررسي محافظه کاري با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
معرفي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام به عنوان معياري براي اندازهگيري محافظه کاري.
2
باسو
1997
بررسي محافظه کاري با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد
معرفي معيار عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري از
محافظه کاري.
3
پوپ و والکر
1999
بررسي محافظه کاري در ميان شرکت هاي انگليسي و امريکايي
محافظه کاري در ميان
شرکت هاي امريکايي بيشتر از شرکت هاي انگليسي است.
4
گيولي و هاين
2000
بررسي تغييرات سود،
جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي
معرفي اقلام تعهدي انباشته شده به عنوان معياري براي اندازهگيري محافظه کاري.
5
السي و اهارو
2001
اطلاعات و هزينه سرمايه
سرمايه گذاران براي نگهداري سهام در شرايطي كه اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتري را تقاضا مي نمايند
6
بال
2001
بررسي رابطه محافظه کاري با انگيزههاي منفعت جويانه مديران که باعث زيان شرکت ميگردد .
محافظه کاري به عنوان ساز و کاري اثر بخش باعث کاهش انگيزههاي منفعت جويانه مديران ميشود.
7
فرانسيس و لافوند
2004
هزينه سرمايه و ويژگي هاي كيفي سود
با افزايش ويژگي هاي كيفي سود ،هزينه سرمايه كاهش مي يابد.
8
فرانسيس ، لافوند، اولسون واسچيپر
2004
بررسي رابطه بين هزينههاي سرمايه با ويژگيهاي سود از جمله محافظه کاري
بين هزينههاي سرمايه و مطلوبيت ويژگيهاي سود،از جمله
محافظه کاري،رابطه منفي وجود دارد .
9
احمد و دوئلمن
2005
بررسي رابطه بين
محافظه کاري و راهبري شرکتي با توجه به ترکيب اعضاي هيات مديره
بين درصد مديران خارجي و راهبري شرکتي با محافظه کاري رابطه مثبت وجود دارد
10
بال و شيواکومار
2005
بررسي محافظهکاري در ميان شرکت هاي سهامي خاص و سهامي عام
محافظهکاري در ميان شرکتهاي سهامي خاص کمتر از
شرکتهاي سهامي عام است .
11
فرانکل و رويچوداري
2005
بررسي رابطه بينمحافظه کاري و اهرمهاي مالي
بين محافظه کاري و اهرمهاي مالي رابطه مثبت وجود دارد .
12
لارا
2005
بررسي رابطه بين
محافظهکاري و راهبري شرکتي
بين محافظه کاري و راهبري شرکتي رابطه مثبت وجود دارد .
13
لامبرت،لويز و ورشام
2006
اطلاعات حسابداري ، افشاء و هزينه سرمايه
بين افزايش اطلاعات و افشاي حسابداري و هزينه سرمايه رابطه منفي معني داري وجود دارد.
14
بيتي ، وبر و يو
2006
بررسي رابطه بين محافظهکاري و استقراض شرکت
بين محافظه کاري و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15
لافوند و واتز
2006
بررسي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه کاري در گزارشگري مالي
محافظه کاري به عنوان واکنشي متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتي سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16
لارا،اساماوپنالوا
2007
بررسي رابطه محافظه کاري و هزينه سرمايه
رابطه محافظه كاري و هزينه سرمايه منفي است .
17
لافوند و رويچوداري
2007
بررسي رابطه بين محافظهکاري و مالکيت مديريتي
بين محافظه کاري و مالکيت مديرتي رابطه منفي وجود دارد .
11-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران
1-11-2-عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي (كردستاني و امير بيگي،1387)1
در اين تحقيق به بررسي عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري براي سنجش محافظه كاري در گزارشگري مالي پرداخته شده است .مباني اين معيار بر پايه ديدگاه سود و زياني است و چارچوب آن بر شالوده هايي از تعريف محافظه كاري تعريف شده است كه امروزه در دنيا مطرح شده مي باشد.
براي بررسي عدم تقارن زماني سود در اين تحقيق رابطه اين معيار بانسبت ” ارزش بازار به ارزش دفتري سهام” به عنوان معيار شناخته شده اي از محافظه كاري مورد بررسي قرار مي گيرد. با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 100 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي دوره زماني 1375 تا 1385 و با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغير به كمك نرم افزار spss، نتايج نشان داد كه بين عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ، رابطه منفي معنا داري وجود دارد، هرچه دوره ي عدم تقارن زماني سود طولاني تر شود، اين رابطه نيز منفي تر مي شود.
رابطه منفي بين معيار عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ناشي از ساختار متفاوت اين دو معيار است .عدم تقارن زماني سود يك معيار سود وزياني است و نسبت MTB يك معيار ترازنامه اي است . در واقع هر معيار جنبه اي از محافظه كاري را در گزارشگري مالي اندازه گيري مي نمايد و براي آنكه بتوان معيار محافظه كاري را اندازه گيري نمود، مي بايست از تمام معيارها استفاده كنيم .
2-11-2-بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي (كردستاني و مجدي، 1386)1
در اين پژوهش رابطه بين پنج ويژگي كيفي سود شامل پايداري سود، قابليت پيش بيني، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه كارانه بودن سود با هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است . يافته هاي اين تحقيق حاكي از تاثير برخي ويژگيهاي سود بر هزينه سرمايه سهام داشت . در اين تحقيق با كنترل متغير هاي اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و ضريب تغييرات سود (ريسك عملياتي ) نتايج تحقيق وجود رابطه منفي بين ويژگيهاي كيفي سود شامل پايداري سود، قابليت پيش بيني، مربوط بودن سود به ارزش سهام ، به موقع بودن و هزينه سرمايه سهام عادي را تاييد مي كند كه اين رابطه از نظر آماري معني دار است اما بين محافظه كارانه بودن سود و هزينه سرمايه رابطه معنا داري مشاهده نگرديد.
3-11-2- شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن(عثماني،1381)2
در اين پژوهش براي محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي پنج الگو به شرح زير شناسايي شده است:
1- نرخ بازده متوسط تحقق يافته 2 ) نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده 3) قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي 4) ارزيابي حسابداري 5) رشد سود تقسيمي
2- در اين پژوهش، در آغاز، هزينه سرمايه شركتهاي نمونه بر اساس هر يك از الگوهاي بالا محاسبه گرديده سپس اعتبار هريك از آنها مورد آزمون قرار گرفته است كه در نهايت به اين نتيجه رسيده اند كه اعتبار الگوي ارزيابي بر مبناي ارقام حسابداري بيشتر از ساير الگوهاست .
3- براي تعيين برخي از عوامل موثر بر هزينه سرمايه چهار متغير به عنوان عوامل موثر بر هزينه سرمايه شناسايي شده اند كه عبارتند از : 1) اندازه بدهي ها 2) اندازه داراييها 3) نوع صنعت 4) اندازه شركت
4-11-2-رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران (رسائيان و حسيني،1387)1
در اين تحقيق نقش كيفيت اقلام تعهدي در تشريح و تحليل هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بررسي شد . اقلام تعهدي به خاطر قابليت دستكاري ممكن است كه كيفيت سود را تحت تاثير قرار دهند . انتظار مي رفت كه اقلام تعهدي با كيفيت بالا، باعث كاهش هزينه سرمايه شركتها شده و عكس العملهاي بازار را در پي داشته باشد.
در فرضيه اول اين تحقيق، نقش كيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه شركت ها بررسي شده و نتايج نشان دهنده اين است كه نمي توان پذيرفت كه هزينه سرمايه شركت ها تحت تاثير كيفيت اقلام تعهدي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر فرض تساوي ميانگين هزينه سرمايه پذيرفته مي شود. اين موضوع مي تواند نشان هاي از عدم عكس العمل سرمايه گذاران و اعتباردهندگان مالي نسبت به كيفيت اقلام تعهدي، يا نشان هاي از فرضيه مديريت سود باشد، كه آن نيز به نوبه خود مي تواند ناشي از عدم

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید