دانلود پایان نامه

شناخت سرمايه گذاران و ساير ذينفعان مرتبط با شركت از معياري بنام كيفيت اقلام تعهدي و اجزاي آن باشد كه نشان مي دهد ذينفعان شركت ها در ايران، هنوز از قابليت هاو نكات مثبت موجود در حسابداري تعهدي و همچنين اقلام تعهدي، كه توسط هيات استانداردهاي حسابداري مالي نيز تاكيد شده است،آگاهي ندارند . بر اين اساس، نتايج اين تحقيق مغاير با آن دسته از تحقيقات خارجي مي باشد كه به اين نتيجه رسيده اند كه اقلام تعهدي نقش مهم و معني داري در توصيف و تبيين هزينه سرمايه و بازده سهام دارند، كه اين موضوع مبين اين است كه بازار سرمايه درايران، از كارايي لازم برخوردارنمي باشد.
با بررسي فرضيه دوم ملاحظه مي شود كه اجزاي تشكيل دهنده كيفيت اقلام تعهدي اعم از اقلام تعهدي غيراختياري(ذاتي) يا اختياري نيز، تاثير معني داري بر هزينه سرمايه شركت هاي مورد بررسي ندارند . همچنين نمي توان پذيرفت كه اقلام تعهدي غيراختياري بيش از اقلام تعهدي اختياري بر هزينه سرمايه تاثير دارند، با توجه به فرضيه اصلي مشخص شد كه، هزينه سرمايه شركت ها تحت تاثير كيفيت اقلام تعهدي قرار نمي گيرد.
با توجه به فرضيه دوم و آزمون هاي صورت گرفته و مقادير به دست آمده براي آزمون معني داري و ضرايب تخميني رگرسيون اين فرضيه، مشخص شد كه هيچ كدام از دو جز اقلام تعهدي نسبت به يكديگر اثر بيشتري بر روي هزينه سرمايه ندارند.
5-11-2-بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (نوروش و مجيدي ،1383)1
در اين تحقيق در پاسخ به اين سئوال كه آيا كيفيت سود با هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داري دارد يا خير، ابتدا آزمون فرض آماري F براي تاييد وجود رابطه خطي بين كيفيت سود و هزينه سرمايه استفاده شده است و سپس جهت تعيين نوع رابطه كيفيت سود و هزينه سرمايه از مدل رگرسيون يك متغيره استفاده شده است .
بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق از بعد شاخص هاي مركزي آماري نشان مي دهد كه داده ها در دوره زماني تحقيق نسبت به نمودار نرمال كشيدگي كمتري دارند ،با استفاده از آزمون F فرضيه تحقيق در هر يك از سال هاي 78،80،81،82 و دوره زماني پنج ساله تاييد گرديده و تنها در سال 1379 فرضيه تحقيق رد گرديده است . در آزمون نهايي با توجه به نتايج بدست آمده از حل معادلات رگرسيون براي هر يك از سالهاي 78 الي 82 و دوره زماني پنج ساله مشخص گرديد كه كيفيت سود و هزينه سرمايه داراي رابطه عكس مي باشند .
6-11-2- محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاري (احمد سليمي ،1386)2
در اين مقاله، موضوع هاي نظري و تجربي مرتبط با تخمين ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت مرور مي گردد و سپس چندين روش براي تخمين ميانگين موزون هزينه سرمايه دو شركت بزرگ يعني جنرال الكتريك و مايكروسافت بررسي و استفاده گرديده است .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه وقتي تخمين هاي مختلف ميانگين موزون هزينه سرمايه منجر به علائم متفاوت با اهميتي از مدل ارزشيابي مي شود، مشكل بغرنجي پيش مي آيد . در اين حالت افشاي حساسيت مدل ارزشيابي در مورد انتخاب روش ميانگين موزون هزينه سرمايه ممكن است مناسب باشد . براي مثال وقتي كه تخمين هاي مدل ارزشيابي نسبت به انتخاب ميانگين موزون هزينه سرمايه شديداً حساس هستند، تحليلگر مي تواند، تخمينهاي ارزشيابي حداقل و حداكثر را گزارش كند تا به درجه اهميت حساسيت اشاره شود .
جدول 2-2 : خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با محافظه كاري و هزينه سرمايه
رديف
محققان
سال تحقيق
موضوع تحقيق
نتيجه تحقيق
1
كردستاني و اميربيگي
1387
بررسي عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي
معيار عدم تقارن زماني سود و رابطه منفي دارند.MTB نسبت
2
رسائيان و حسيني
1387
رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران
كيفيت اقلام تعهدي تاثير معنا داري بر هزينه سرمايه ندارد.
3
كردستاني و مجدي
1386
رابطه بين ويژگي هاي سود و هزينه سرمايه
با افزايش ويژگي هاي كيفي سود هزينه سرمايه كاهش مي يابد.
4
سليمي
1386
محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاري
تخمين هاي متفاوت هزينه سرمايه منجر به علائم متفاوت از مدل ارزشيابي مي شود.
5
نوروش و مجيدي
1383
رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه
كيفيت سود و هزينه سرمايه داراي رابطه عكس مي باشند.
6
عثماني
1381
ارائه مدل هزينه سرمايه
5 الگوي محاسبه هزينه سرمايه ارائه شده است .
فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق
1-3- مقدمه:
همان طورکه از نام فصل مشخص است، در اين فصل از روش تحقيق، جامعه نمونه، روش و ابزارگردآوري اطلاعات، قلمرو تحقيق و روايي و پايايي سخن گفته مي شود. پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع تحقيق بايستي در فکر انتخاب روش تحقيق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقيق اين است که مشخص کنيم، چه روشي براي بررسي موضوع خاصي لازم است. به عبارتي ديگر روش تحقيق عبارتست از:
“کليه مراحل جمع‌آوري اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل منطقي آنها براي نيل به يک هدف معين”(نبوي ، 1350، ص23)1.
انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرائي آن دارد. بنابراين هنگامي مي‌توان در مورد روش بررسي و انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت موضوع پژوهش، هدفها و نيز وسعت دامنه آن مشخص باشد. بعبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق‌تر، آسانتر، سريعتر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ‌هايي براي پرسش‌هاي تحقيق مورد نظر کمک کند(نادري ، 1374، ص59)2. در روش علمي ابتدا مدل‌ها يا نظري‌هايي که به نظر مي‌رسد ماهيت پديده را تبيين مي‌کنند، قبول مي‌شود. سپس نتيجه‌هاي منطقي از مدل پذيرفته شده استخراج مي‌شود و جستجو به منظور يافتن تبيين بهتر براي پديده ادامه مي‌يابد.
فصل حاضر مباحث مربوط به روش و قلمرو تحقيق، جامع? آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه، روش گردآوري داده‌ها، روش آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها را در بر مي‌گيرد.
2-3-روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي واز نوع پس رويدادي است كه بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسي اين تحقيق، قيمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي شركتها است. از اين رو به دليل سهولت در دسترسي، شفافيت در ارائه و قابليت اتكاي بالا در محتواي اطلاعات و همچنين به واسطه مقبوليت عمومي از سوي استفاده كنندگان حرفه اي اين عرصه از قبيل سرمايه گذاران و تحليلگران مالي مجرب و تحكيم قوانين نظارتي بر عملكرد شركتها، از اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همين منظور براي جمع آوري داده هاي مربوطه، از بانك اطلاعاتي نرم افزار ره آورد نوين استفاده خواهد شد.
3-3. جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . زيرا در اين تحقيق قيمت بازار سهام به عنوان يكي از داده هاي مورد نياز در محاسبه بازده سهام است و دسترسي به اطلاعات قابل اتكا درباره ارزش بازار سهام براي شركت هاي خارج از بورس ميسر نيست. ضمناً دسترسي به اطلاعات مربوط به شركت هاي پذيرفته شده در بورس از طريق آرشيوهاي بورس، پايگاه هاي اينترنتي و همچنين بانك هاي اطلاعاتي، بسته هاي نرم افزاري مختلف، به راحتي امكان پذير است.
نمونه هاي اين تحقيق به گونه اي انتخاب شده اند كه اولاً از سال 1380 در بورس پذيرفته شده باشند، ثانياً جزء شركت هاي سرمايه گذاري نباشند ثالثاً سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد. لازم به ذكر است كه شركت هاي سرمايه گذاري به فعاليت واسطه گري در بازار سرمايه مي پردازند و ساختار مالي آنها از جمله صورت سودو زيان آنها با ساير شركتهاي بورس متفاوت مي باشد،با عنايت به اين مطلب از جامعه آماري حذف گرديدند. لذا با توجه به محدوديت هايي که در قبل به آنها اشاره شد، تعداد شرکتها 86 شرکت مي باشند. دليل انتخاب سال 1380نيز به عنوان مبناي شروع، در دست بودن آرشيو اطلاعات شرکتهاي مورد بررسي مي باشد.
4-3 . قلمرو موضوعي.
قلمرو موضوعي اين تحقيق شامل بررسي رابطه دو معيار سود وزياني و ترازنامه اي محافظه كاري با هزينه سرمايه يا بازده مورد انتظار سرمايه گذاران مي باشد . براساس ديدگاه سود و زياني، محافظه كاري در قالب واكنش نامتقارن سود نسبت به اخبار خوب (سودها) و اخبار بد) زيان ها( تعريف مي شود . بدين معني كه واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واكنش آن نسبت به اخبار خوب است .همچنين بر اساس ديدگاه ترازنامه اي رابطه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام مورد توجه قرار مي گيرد .
5-3 . قلمرو زماني و مكاني
تمامي نمونه هاي جامعه آماري شامل شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1380 تا 1387با در نظر گرفتن شرايط پيش گفته مي باشد.
6-3 . روش گردآوري اطلاعات
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. در بخش كتابخانه اي، مباني نظري و پيشينه تحقيق عمدتاً از مقالات متعدد اخذ شده از اينترنت و نيز كتاب ها و مجلات تخصصي فارسي و لاتين جمع آوري شده است . در بخش ميداني به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز از قبيل ارزش بازار سهام، اطلاعات منعكس شده در صورتهاي مالي و همچنين برخي از اطلاعات كيفي مانند تاريخ تشكيل مجامع عادي و فوق العاده كه به ترتيب با تصويب سود تقسيمي و افزايش سرمايه همراه مي شد و اين اطلاعات براي محاسبه بازده سهام ضروري بود، از بانك اطلاعاتي نرم افزار تدبيرپردازو ره آورد نوين استفاده گرديد. لذا در اين تحقيق روش گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات تحقيق، روش كتابخانه اي شامل كتب و مقالات مختلف و نشريات داخلي و خارجي مي باشد، و براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق، جهت آزمون فرضيه ها ميداني بوده و از داده هاي تجربي استفاده مي گردد.
روايي : منظور از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا سؤالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ يعني اينكه هم داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار، مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اينكه بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشد. يا به عبارت ديگر، عين واقعيت را بخوبي نشان دهد؛ و در اين تحقيق اطلاعات بر مبناي اسناد و مدارك و با مشاهده آنها تهيه شده و مواردي كه متغيرها دخيل بودند مدنظر قرارگرفته نه بيشتر و نه كمتر.
پايايي : پايايي ابزار كه از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذيري تعبير مي شود، عبارت است از اينكه اگر يك وسيله اندازه گيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مكان ديگر مورد استفاده قرارگيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود؛ به عبارت ديگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است كه از خاصيت تكرار پذيري و سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد. و با توجه به اينكه در اين تحقيق، اطلاعات، واقعي مي‌باشند و بر مبناي نظرات شخصي نمي باشند پس اگر در چند سال بعد نيز با وجود شرايط يكسان مورد استفاده قرار گيرد نتايج مشابهي از آن حاصل مي شود.
7-3. تجزيه و تحليل اطلاعات
مهمترين و مفيدترين راه براي طبقه بندي متغيرها، تقسيم آن ها به دو نوع مستقل و وابسته است. جنبه اي از محيط كه به گونه اي آزمايشي مطالعه مي شود، متغير مستقل و اندازه هر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید