دانلود پایان نامه

شامل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وهمچنين نسبت كل بدهي ها به داراييها (اهرم مالي ) به مدل محافظه كاري باسو اضافه شده و بر اين اساس مدلي به شرح فوق تدوين شده كه بر اساس معيار ترازنامه اي استوار مي باشد ،در اين مدل ضريب و به ترتيب نشانگر رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارز ش دفتري با معيار عدم تقارن زماني سود و حساسيت هزينه سرمايه نسبت به محافظه كاري بر اساس نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام است.
جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق، با استفاده از مدلهاي فوق، ابتدا آن ها به صورت فرض هاي آماري بيان شدند و سپس با استفاده از رگرسيون فوق مورد آزمون قرار گرفتند. جدول شماره (3_4)نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون مدل كلي فرضيه اول را نشان مي دهد ،جداول (4_4) ،(5_4) ،(6_4)،(7_4) و (8_4) نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون فرضيه اول در پرتفوي 1 تا 5 مي باشد . همچنين جدول( 9_4 ) شامل تجزيه و تحليل رگرسيون فرضيه دوم تحقيق مي باشد .در اين جداول ضرايب بتاي متغيرها(?)،ضريب همبستگي(R)و ضريب تعيين (²R) تعديل شده مدل به همراه بررسي معني داري متغيرها با استفاده از آزمونt، معني داري مدل با استفاده از آزمونF و معني داري ضريب همبستگي مدل با استفاده از آزمون t، و همچنين بررسي خود همبستگي بين مشاهدات با استفاده از آماره دوربين – واتسون نيز نشان داده شده است.
1-5-4 .نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق
نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون فرضيه اول بر اساس مدل كلي فرضيه اول در جدول (4_4) ارائه شده است .
جدول(3-4):نتايج برآورد فرضيه اول بر اساس مدل كلي
متغير وابسته :Earn
متغيرهاي توضيحي
ضريب متغيرمدل (?i)
علامت پيش بيني شده
آماره t
P-value
? 0
.137
_
3.871
.000
هزينه سرمايه سهام عادي
.175
_
1.599
.114
متغير مجازي
-.068
_
-1.436
.155
متغير مجازي در هزينه سرمايه
.055
_
.363
.717
بازده سهام سالانه شرکت
.225
_
1.940
.056
بازده سهام در هزينه سرمايه
-.473
_
-1.344
.183
(بازده سهام در متغير مجازي)
-.315
_
-1.729
.088
(بازده سهام در متغير مجازي در هزينه سرمايه)
.942
منفي
1.684
.096
D.W= 1.82
P-value=0,000
F=21,75
R=0.813
R2adj=0.613
ضرايب مورد نظر در جدول فوق جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق عبارتند از:
:ضريب حساسيت واكنش سود نسبت به اخبار بد
: ضريب حساسيت رابطه بين واكنش هزينه سرمايه و محافظه كاري بر اساس معيار عدم تقارن زماني
همانطور كه در جدول (3_4) مشاهده مي شود ،آماره F برابر با 21.75 و p_value برابربا 0.000 است كه نشان مي دهد در سطح اطمينان 99% مدل رگرسيون خطي از نظر آماري معني دار است.
آماره t براي متغير توضيحي RETNEGCOC (با بتاي 0.942) برابر با 1.684 است و سطح معني داري متغير مذكور نيز برابربا 0.096 است كه در سطح اطمينان 95% معني دار نيست.
همانطور كه در جدول (3_4) مشاهده مي شود ضريب همبستگي و ضريب تعيين تعديل شده مدل به ترتيب برابر با 0.813 و 0.631 است .
از نظر آزمون خود همبستگي بين مشاهدات ، چنانچه مقدار آماره” دوربين – واتسون ” نزديك به عدد 2 باشد مي توان بيان کرد كه خودهمبستگي بين مشاهدات وجود نخواهد داشت يا به عبارت ديگر، جزء خطاي يك مشاهده تحت تاثير جزء خطاي مشاهده ديگر نمي باشد.
بر اساس آزمون “دوربين _ واتسون ” مدل فرضيه اول كه در جدول (3_4) نشان داده شده است مقدار اين آماره برابر است با 1.82 كه تقريباً به عدد 2 نزديك است . از اين رو مي توان اظهار داشت كه در مدل فرضيه اول خود همبستگي بين مشاهدات وجود ندارد .
1-1-5-4. نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش تشكيل پرتفوي
به منظور آزمون فرضيه اول علاوه برآزمون تك تك شركت هاي جامعه آماري، از روش تشكيل پرتفوي نيزمدل محافظه كاري مورد آزمون قرار گرفت . لذا كليه شركت هاي نمونه بر اساس اندازه هزينه سرمايه در پنج طبقه جاي گذاري شدند كه تقسيم بندي آن به شرح جدول (4-4) ارائه شده است :
جدول(4-4) : طبقه بندي شركت ها بر اساس اندازه هزينه سرمايه
تعداد شركت ها
اندازه هزينه سرمايه
پرتفوي
7
19%_12%
1
31
27%_20%
2
29
35%_28%
3
15
43%_36%
4
4
51%_44%
5
نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون فرضيه اول بر اساس مدل فرضيه اول براي شركت هايي كه داراي هزينه سرمايه بين حداقل 12% تا حداكثر19% ، در جدول (5_4) ارائه شده است:
جدول (5-4) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين 12 تا 19 درصد هزينه سرمايه
متغير وابسته :Earn
متغيرهاي توضيحي
ضريب متغيرمدل (?i)
علامت پيش بيني شده
آماره t
P-value
? 0
0.092
_
4.617
0.019
متغير مجازي که در مورد بازده مثبت عددصفر ،در مورد اخبار بد عدد 1 است
0.080
_
2.702
0.074
بازده سالانه سهام
0.312
_
3.532
0.039
بازده سالانه سهام در هزينه سرمايه
0.963
مثبت
3.189
0.050
D.W= 1.562
P-value=0.004
F=59.118
R=0.992
R2 adj=0.967
همانطور كه در جدول (5_4) مشاهده مي شود ،آماره F برابر با 59.118 و p_value برابربا 0.004 است كه نشان مي دهد در سطح اطمينان 99% مدل رگرسيون خطي از نظر آماري معني دار است.
آماره t براي متغير توضيحي NEGRET (با بتاي 0.963) برابر با 3.189 است و سطح معني داري متغير مذكور نيز برابربا 0.05است كه در سطح اطمينان 95% معني دار است. همچنين آماره t براي متغير توضيحي RET (با بتاي 0.312) برابر با 3.532 است و سطح معني داري متغير مذكور نيز برابربا 0.39است كه در سطح اطمينان 95% معني دار است. لذا بر اساس مدل محافظه كاري كه در ذيل جدول (5_4) نيز ارائه شده است ، اندازه محافظه كاري براي شركت هاي داراي هزينه سرمايه بين 12 تا 19 درصد برابر 4.086 مي باشد .
بر اساس آزمون “دوربين _ واتسون ” مدل فرضيه اول كه در جدول (5_4) نشان داده شده است، مقدار اين آماره برابر است با 1.562 كه تقريباً به عدد 2 نزديك است . از اين رو مي توان اظهار داشت كه در مدل فرضيه اول خود همبستگي بين مشاهدات وجود ندارد .
نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون فرضيه اول بر اساس مدل فرضيه اول براي شركت هايي كه داراي هزينه سرمايه بين حداقل 20% تا حداكثر27%(پرتفوي 2)، در جدول (6_4) ارائه شده است:
همانطور كه در جدول (6_4) مشاهده مي شود ،آماره F برابر با 56.515 و p_value برابربا 0.000 است كه نشان مي دهد در سطح اطمينان 99% مدل رگرسيون خطي از نظر آماري معني دار است.
آماره t براي متغير توضيحي NEGRET (با بتاي 0.082-) برابر با 2.137 – است و سطح معني داري متغير مذكور نيز برابربا 0.042است كه در سطح اطمينان 95% معني دار است. همچنين آماره t براي متغير توضيحي RET (با بتاي 0.150) برابر با 5.516 است و سطح معني داري متغير مذكور نيز برابربا 0.000 است كه در سطح اطمينان 95% معني دار است، لذا بر اساس مدل محافظه كاري كه در ذيل جدول (5_4) نيز ارائه شده است، اندازه محافظه كاري براي شركت هاي داراي هزينه سرمايه بين 20 تا 27 درصد برابر 0.46 مي باشد . مقايسه ميزان محافظه كاري اين طبقه با طبقه اول نشان مي دهد كه با افزايش ميزان هزينه سرمايه در بين شركت هاي نمونه ميزان محافظه كاري به شدت كاهش يافته است .
بر اساس آزمون “دوربين _ واتسون ” مدل فرضيه اول كه در جدول (6_4) نشان داده شده است مقدار اين آماره برابر است با2.405 كه تقريباً به عدد 2 نزديك است . از اين رو مي توان اظهار داشت كه در مدل فرضيه اول خود همبستگي بين مشاهدات وجود ندارد .
جدول (6-4) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين 20 تا 27 درصد هزينه سرمايه
متغير وابسته :Earn
متغيرهاي توضيحي
ضريب متغيرمدل (?i)
علامت پيش بيني شده
آماره t
P-value
? 0
.168
_
18.883
.000
متغير مجازي که در مورد بازده مثبت عددصفر ،در مورد اخبار بد عدد 1 است
-.025
_
-2.183
.038
بازده سالانه سهام
.150
_
5.516
.000
بازده سالانه سهام در هزينه سرمايه
-.082
مثبت
-2.137
.042
D.W= 2.405
P-value=0.000
F=56.515
R=0.929
R2 adj=0.847
نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون فرضيه اول بر اساس مدل فرضيه اول براي شركت هايي كه داراي هزينه سرمايه بين حداقل 28% تا حداكثر35% ، در جدول (7_4) ارائه شده است.
همانطور كه در جدول (7_4) مشاهده مي شود،آماره F برابر با 8.106 و p_value برابربا 0.000 است كه نشان مي دهد در سطح اطمينان 99% مدل رگرسيون خطي از نظر آماري معني دار است.
آماره t براي متغير توضيحي NEGRET (با بتاي 0.136 ) برابر با 0.181 است و سطح معني داري متغير مذكور نيز برابربا 0.857است كه در سطح اطمينان 95% معني دار نيست.همچنين آماره t براي متغير توضيحي RET (با بتاي 0.29) برابر با 1.624 است و سطح معني داري متغير مذكور نيز برابربا 0.117 است كه در سطح اطمينان 95% معني دار نيست، لذا باتوجه به معني دار نبودن ضرايب ?2و ?3در سطح 95% امكان محاسبه اندازه محافظه كاري وجود ندارد.
بر اساس آزمون “دوربين _ واتسون ” مدل فرضيه اول كه در جدول (7_4) نشان داده شده است مقدار اين آماره برابر است با 1.907 كه تقريباً به عدد 2 نزديك است . از اين رو مي توان اظهار داشت كه در مدل فرضيه اول خود همبستگي بين مشاهدات وجود ندارد .
جدول (7-4) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين 28 تا 35 درصد هزينه سرمايه
متغير وابسته :Earn
متغيرهاي توضيحي
ضريب متغيرمدل (?i)
علامت پيش بيني شده
آماره t
P-value
? 0
.015
_
13.251
.000
متغير مجازي که در مورد بازده مثبت عددصفر ،در مورد اخبار بد عدد 1 است
.025
_
-2.061
.050
بازده سالانه سهام
.029
_
1.624
.117
بازده سالانه سهام در هزينه سرمايه
.136
مثبت
.181
.857
D.W= 1.907
P-value=0.000
F=8.106
R=0.702
R2 adj=0.432
نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون فرضيه اول بر اساس مدل فرضيه اول براي شركت هايي كه داراي هزينه سرمايه بين حداقل 36% تا حداكثر43% ، در جدول (8_4) ارائه شده است.
همانطور كه در جدول (8_4) مشاهده مي شود ،آماره F برابر با 27.467 و p_value برابربا 0.000 است كه نشان مي دهد در سطح اطمينان 99% مدل رگرسيون خطي از نظر آماري معني دار است.
آماره t براي متغير توضيحي NEGRET (با بتاي 0.147- ) برابر با 12.923 است و سطح معني داري متغير مذكور نيز برابربا 0.000است كه در سطح اطمينان 95% معني دار است.همچنين آماره t براي متغير توضيحي RET (با بتاي 0.214) برابر با 4.097 است و سطح معني داري متغير مذكور نيز برابربا 0.002 است كه در سطح اطمينان 95% معني دار است.بر اساس مدل اندازه گيري محافظه كاري ميزان محافظه كاري در اين طبقه برابر با 0.31 مي باشد كه در مقايسه با طبقات قبلي كاهش يافته است.
جدول (8-4) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين 36 تا 43 درصد هزينه سرمايه
متغير وابسته :Earn
متغيرهاي توضيحي
ضريب متغيرمدل (?i)
علامت پيش بيني شده
آماره t
P-value
? 0
.180
_
12.923
.000
متغير مجازي که در مورد بازده مثبت عددصفر ،در مورد اخبار بد عدد 1 است
-.049
_
-2.493
.030
بازده سالانه سهام
.214
_
4.097
.002
بازده سالانه سهام در هزينه سرمايه
-.147
مثبت
12.923
.000
D.W= 1.757
P-value=0.000
F=27.467
R=0.939
R² adj=0.850
بر اساس آزمون “دوربين _ واتسون ” مدل فرضيه اول كه در جدول (8_4) نشان داده شده است، مقدار اين آماره برابر است ب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید