دانلود پایان نامه

ل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4-‏ مقدمه:
اين تحقيق به بررسي رابطه محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه با استفاده از دو معيار عدم تقارن زماني سود و نيز نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام مي پردازد. فرضيه هاي اين تحقيق به پشتوانه تئوري محافظه كاري باسو33 (1997) و همچنين مدل ارائه شده از سوي لارا و همكاران34 (2007) تدوين شده است. براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره اي استفاده شده و داده هاي مورد نياز آن از طريق اطلاعات صورت هاي مالي شركت هاي نمونه جمع آوري شده است . جهت تجزيه و تحليل داده هاي مدل تحقيق از نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است . با استفاده از اين نرم افزار آماري و در راستاي آزمون فرضيه هاي تحقيق، مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي، آزمون معني داري مدل تحقيق، معني داري متغيرهاي مستقل ، ضريب همبستگي مدل و آزمون خود همبستگي بين مشاهدات نيز بررسي شده است در اين فصل اطلاعات جمع آوري شده به منظور يافتن پاسخ به سوالات تحقيق در قالب اعداد، نمودارها و جداول آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .
2-4 .آمار توصيفي
با توجه به فرضيه هاي تحقيق كه حاكي از آزمون رابطه محافظه كاري با هزينه سرمايه مي باشد،از دو ديدگاه ترازنامه اي و سود و زياني اين رابطه بررسي مي گردد. از اين رو، در اين قسمت آمار توصيفي نشان داده شده است . ضمناً خروجي هاي اصلي نرم افزار SPSS براي آمار توصيفي متغيرهاي مدل فرضيه اول و دوم تحقيق به ترتيب در پيوست 2 ارائه شده است.
در جدول( 1_4) به ازاي هر يك از متغيرهاي مدل، شاخص هايي از قبيل تعداد نمونه ها، دامنه تغييرات متغيرها، حد پايين و بالاي دامنه تغييرات، ميانگين، انحراف معيار، ضريب كشيدگي، ضريب چولگي، ميانه، مد و چارك هاي اول، دوم و سوم متغير ها نمايش داده شده است .
ضريب چولگي(sk) و ضريب كشيدگي (k) هر يك از متغيرهاي مدل تحقيق كه در جدول(1_4) نمايش داده شده است، بدين ترتيب تفسير مي شوند كه قدرمطلق اين ضرايب چنانچه كوچكتر يا مساوي 0.1باشند(?K?? 0.1يا(?sk? توزيع نرمال است، اگر بزرگتر از 0.1 و كوچكترو يا مساوي با 0.5 باشند( 0.5 ? |k| يا|SK| 0.1) توزيع تقريباً نرمال است، و در صورتي كه بزرگتريا مساوي با 0.5 باشد( 0.5 ? |k| يا|SK|) تفاوت بين توزيع مربوطه با توزيع نرمال فاحش است.
جدول(1-4) : آمارهاي توصيفي متغير هاي مدل تحقيق
متغير هاي مدل
تعداد
ميانگين
ميانه
مد
انحراف
واريانس
چولگي
كشيدگي
دامنه
حداقل
حداكثر
چارك ها
نمونه
معيار
تغييرات
اول
دوم
سوم
نسبت سود عملياتي به قيمت سهام
86
0.18
0.18
0.14
0.06
0.00
0.34
0.02
0.27
0.05
0.32
0.14
0.18
0.22
هزينه سرمايه سهام عادي
86
0.30
0.30
0.24
0.08
0.01
0.21
-0.28
0.38
0.12
0.50
0.24
0.30
0.36
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
86
4.61
2.82
1.72
4.31
18.57
2.22
5.22
20.92
0.93
21.85
1.85
2.82
5.86
نسبت کل بدهي به کل دارايي
86
0.65
0.64
0.64
0.11
0.01
-0.09
-0.63
0.49
0.39
0.88
0.56
0.64
0.74
متغير مجازي
86
0.43
0.00
0.00
0.50
0.25
0.29
-1.96
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
متغير مجازي در هزينه سرمايه سهام عادي
86
0.12
0.00
0.00
0.15
0.02
0.56
-1.38
0.43
0.00
0.43
0.00
0.00
0.27
متغير مجازي در ارزش بازار به ارزش دفتري
86
2.23
0.00
0.00
4.24
17.96
2.89
9.05
21.85
0.00
21.85
0.00
0.00
2.43
متغير مجازي در اهرم مالي
86
0.29
0.00
0.00
0.34
0.12
0.41
-1.73
0.88
0.00
0.88
0.00
0.00
0.64
بازده سالانه سهام
86
0.12
0.10
-0.08
0.32
0.10
0.93
3.97
2.25
-0.75
1.50
-0.08
0.10
0.26
بازده سالانه در هزينه سرمايه
86
0.04
0.03
-0.02
0.11
0.01
0.97
4.30
0.78
-0.31
0.47
-0.02
0.03
0.08
بازده سالانه در ارزش بازار به ارزش دفتري
86
0.43
0.22
-0.15
1.27
1.61
1.16
3.22
7.72
-2.47
5.25
-0.19
0.22
0.97
بازده سالانه در اهرم مالي
86
0.07
0.05
-0.05
0.22
0.05
0.98
4.89
1.71
-0.64
1.07
-0.05
0.05
0.18
بازده سالانه در متغير مجازي
86
-0.06
0.00
0.00
0.13
0.02
-3.52
14.45
0.75
-0.75
0.00
-0.08
0.00
0.00
بازده سالانه در متغير مجازي در هزينه سرمايه
86
-0.02
0.00
0.00
0.04
0.00
-4.85
29.74
0.31
-0.31
0.00
-0.02
0.00
0.00
بازده در متغير مجازي در ارزش بازار به ارزش دفتري
86
-0.23
0.00
0.00
0.48
0.23
-2.89
8.81
2.47
-2.47
0.00
-0.19
0.00
0.00
3-4 : ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق
در اين قسمت به منظور تجزيه و تحليل دو متغير متغيرهاي مدل اصلي تحقيق، ماتريس ضريب همبستگي در جدول ( 2-4) ارائه شده است. ضمناً خروجي هاي اصلي نرم افزار SPSS براي ماتريس همبستگي متغير هاي مدل تحقيق براي فرضيه دوم در پيوست ( 3) ارائه شده است.
جدول (2-4): ماتريس ضريب همبستگي متغير هاي تحقيق براي مدل اصلي
نسبت سود عملياتي
هزينه سرمايه سهام عادي
متغير مجازي
متغير مجازي در هزينه سرمايه
بازده سالانه
بازده در هزينه سرمايه
بازده در متغير مجازي
بازده در متغير در هزينه سرمايه
Spearman’s
نسبت سود عملياتي
1.000
.304(**)
-.806(**)
-.727(**)
.822(**)
.818(**)
.791(**)
.784(**)
.
.004
.000
.000
.000
.000
.000
.000
86
86
86
86
86
86
86
86
هزينه سرمايه
.304(**)
1.000
-.204
.000
.227(*)
.291(**)
.218(*)
.190
.004
.
.059
.999
.035
.007
.044
.080
86
86
86
86
86
86
86
86
متغير مجازي
-.806(**)
-.204
1.000
.950(**)
-.858(**)
-.859(**)
-.950(**)
-.950(**)
.000
.059
.
.000
.000
.000
.000
.000
86
86
86
86
86
86
86
86
متغير مجازي در هزينه سرماه
-.727(**)
.000
.950(**)
1.000
-.805(**)
-.819(**)
-.891(**)
-.906(**)
.000
.999
.000
.
.000
.000
.000
.000
86
86
86
86
86
86
86
86
بازده سالانه
.822(**)
.227(*)
-.858(**)
-.805(**)
1.000
.987(**)
.903(**)
.901(**)
.000
.035
.000
.000
.
.000
.000
.000
86
86
86
86
86
86
86
86
بازده در هزينه سرمايه
.818(**)
.291(**)
-.859(**)
-.819(**)
.987(**)
1.000
.901(**)
.902(**)
.000
.007
.000
.000
.000
.
.000
.000
86
86
86
86
86
86
86
86
بازده در متغير مجازي
.791(**)
.218(*)
-.950(**)
-.891(**)
.903(**)
.901(**)
1.000
.997(**)
.000
.044
.000
.000
.000
.000
.
.000
86
86
86
86
86
86
86
86
بازده در متغير در هزينه سرمايه
.784(**)
.190
-.950(**)
-.906(**)
.901(**)
.902(**)
.997(**)
1.000
.000
.080
.000
.000
.000
.000
.000
.
86
86
86
86
86
86
86
86
: ** معني داري در سطح خطاي 1%(سطح اطمينان 99%).
: * معني داري در سطح خطاي 5%( سطح اطمينان95%)
4-4 : نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي
مفروضات اساسي در مدل رگرسيون خطي تحقيق كه در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از: 1 ) خطاهاي مدل داراي توزيع نرمال هستند؛ 2 ) ميانگين خطاها صفر است 3)خطاها داراي واريانس ثابت هستند و4)بين خطاها همبستگي وجود ندارد.
به منظور بررسي مفروضات 1 ،2 و3 از نمودار هيستوگرام باقيمانده هاي مشاهدات كه شاخص خطاهاي مدل هستند استفاده شده است .در اين نمودارها وضعيت نرمال بودن توزيع خطاهاي مدل نمايش داده شده و در گوشه پايين سمت راست نمودار مربوط به هر مدل، مقدار ميانگين و واريانس خطاها ارائه شده است . نمودار هيستوگرام فرضيه اول در پيوست) 5 (نمايش داده شده است .براساس اين نمودار مشاهده مي شود كه خطاها داراي توزيع نرمال بوده و ميانگين برابر با 16- (1.01) است و واريانس آنها نيز برابر با0.985 است . نمودار هيستوگرام فرضيه دوم در پيوست (8) نمايش داده شده است .براساس مقايسه نمودار توزيع فراواني خطاها و نمودار توزيع نرمال ،مشاهده مي شود كه توزيع خطاها تقريباً نرمال است ،پس مي توان از رگرسيون استفاده كرد . براساس اين نمودار مشاهده مي شود كه ميانگين برابر با15-(1.63 ) است و واريانس آنها نيز برابر با0.907 است.
به منظور بررسي مفروضه شماره (4) فوق از نمودارهاي نقطه اي باقيمانده هاي مشاهده ها استفاده شده است .چنانچه باقيمانده مشاهده ها در يك قسمت نمودار انباشته نباشند و به عبارت ديگر درسطح نمودار پراكنده شده باشند، مي توان بيان نمود كه بين خطاهاي مدل رگرسيون خطي ارتباطي وجود ندارد .نمودارهاي نقطه اي فرضيه اول در پيوست(6) و مدل فرضيه دوم در پيوست (9) ارائه شده است . پراكندگي باقيمانده مشاهده ها در هر يك از اين نمودارها حاكي ازعدم وجود همبستگي بين اجزاي خطاي دو مدل تحقيق است.
5-4. نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
در اين تحقيق بررسي رابطه بين محافظه كاري و هزينه سرمايه با استفاده ازدو مدل جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. مدل اول بر اساس محافظه كاري با استفاده از معيار عدم تقارن اطلاعاتي و مدل دوم نيز بر اساس معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام تدوين شده است . به منظور افزايش دقت محاسبات و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از گرايش هاي گوناگون شركت هاي موجود در جامعه آماري، در اين تحقيق آزمون فرضيه اول بر اساس پرتفوهاي مختلف هزينه سرمايه نيزآزمون شده است كه تشريح جزئيات بيشتر آن در ادامه بيان شده است. بدين ترتيب فرضيهاي تحقيق به صورت زير تدوين شده است :
فرضيه اول : رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود منفي است .
فرضيه دوم: رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري(MTB) منفي است .
جهت آزمون اين فرضيه ها و يافتن پاسخي براي آن ها از مدلهايي استفاده شده كه توسط لارا و همكاران (2007) به كار گرفته شده و عبارت است از:
مدل كلي محافظه كاري:
(1)
به منظور آزمون فرضيه اول در ابتدا براساس مدل ارائه شده بوسيله لارا و همكاران (2007)، با جاي گذاري هزينه سرمايه در مدل باسو مدلي به شرح زير تدوين شده است :
فرضيه اول:
(2)
ضريب در مدل (2) نشان گر ضريب حساسيت معيار محافظه كاري بر اساس معيار عدم تقارن اطلاعاتي با هزينه سرمايه مي باشد .انتظار مي رود در صورتي كه رابطه بين محافظه كاري و هزينه سرمايه منفي باشد ضريب به شدت منفي و معنا دار باشد .
در ادامه تحقيق به منظور آزمون فرضيه اول، براي جلوگيري از مشكلات ناشي از اندازه گيري بر اساس شركتهاي مختلف از روش تشكيل پرتفوي نيز استفاده شده است، در اين روش براساس هزينه سرمايه بدست آمده شركتها طبق مدل گوردن، در ابتدا شركتها از پايين ترين درصد هزينه سرمايه به بالاترين درصد هزينه سرمايه مرتب شده و سپس به پنج گروه از پايين ترين ميزان هزينه سرمايه يعني 5% تا بالاترين ميزان هزينه سرمايه يعني 50% طبقه بندي شدند، سپس بر اساس مدل شماره (1) در فرضيه اول براي هر پرتفوي مورد آزمون قرار گرفت.
فرضيه دوم :
(3)
در اين فرضيه دو ويژگي مهم شركت ها

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید