دانلود پایان نامه

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري استفاده شده است .
دراين فصل ابتدا به ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها مي پردازيم و پس از آن به ارائه پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي تحقيق، پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي و محدوديتهاي تحقيق پرداخته مي شود
2-5. خلاصه يافته هاي تحقيق
خلاصه نتايج و يافته هاي تحقيق در جدول(1_5) ارائه شده است . نتايج آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق بيانگر رد فرضيه اول و دوم بر اساس مدل آزمون كلي تحقيق و همچنين پذيرش فرضيه اول بر اساس مدل آزمون پرتفوي مي باشد.
جدول(1-5) خلاصه نتايج و يافته هاي تحقيق
يافته هاي تحقيق
نتيجه آزمون
فرضيه تحقيق
نوع آزمون
فرضيه
بين محافظه كاري و هزينه سرمايه براساس معيار عدم تقارن زماني سود رابطه منفي معني داري وجود ندارد.
رد
بين محافظه كاري و هزينه سرمايه براساس معيار عدم تقارن زماني سود رابطه منفي وجود دارد.
كل شركت ها
اول
بين محافظه كاري و هزينه سرمايه براساس معيار عدم تقارن زماني سودبراي پرتفوي شركت ها رابطه منفي معني داري وجود دارد.
قبول
بين محافظه كاري و هزينه سرمايه براساس معيار عدم تقارن زماني سود رابطه منفي وجود دارد.
پرتفوي شركت ها
اول
بين محافظه كاري و هزينه سرمايه براساس معيار ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
رد
بين محافظه كاري و هزينه سرمايه براساس معيار ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه منفي وجود دارد.
كل شركت ها
دوم
باتوجه به نتايج آزمون فرضيه اول براي كل شركت ها ملاحظه شد كه رابطه معني داري بين هزينه سرمايه و محافظه كاري وجود ندارد، بنابراين در مدل كلي اول نمي توان فرضيه تحقيق را پذيرفت بنابر اين فرضيه اول تحقيق رد مي شود .
به دنبال روش ارائه شده بوسيله لارا و همكاران41 (2007) ،در اين تحقيق فرضيه اول به صورت پرتفوي شركت ها نيز مورد آزمون قرار گرفت ،بر اين اساس مطابق نتايج جدول (9_4)،مشاهده مي شود به جز در طبقه سوم كه در سطح اطمينان 95% قرار ندارد، در ساير موارد با افزايش هزينه سرمايه از ميزان محافظه كاري كاسته مي شود ،لذا بر اين اساس مي توان بيان نمود كه فرضيه اول تحقيق مورد پذيرش قرار مي گيرد .
بر اساس آزمون رگرسيون فرضيه دوم تحقيق يك رابطه مثبت معني دار بين محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و هزينه سرمايه مشاهده شد، لذا فرض صفر مورد پذيرش قرار مي گيرد و فرضيه دوم تحقيق رد مي شود . البته با توجه به نتايج حاصله از فرضيه دوم كه در جدول (10_4) ارائه شده است ،مشاهده مي شود كه رابطه معنا داري بين مدل محافظه كاري و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام وجود ندارد.
3-5. نتايج حاصل از تحقيق
بر اساس فرضيه هاي تحقيق پيش بيني شده بود كه با افزايش هزينه سرمايه در بين شركت ها محافظه كاري كاهش يابد. بر اين اساس نيز بر مبناي دو معيار معروف اندازه گيري محافظه كاري، در اين رابطه دو فرضيه تدوين گرديد .
نتايج اين تحقيق حاكي از اين است همانند نتايج تحقيق لارا و همكاران رابطه منفي معني داري بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر اساس آزمون تشكيل پنج پرتفوي از نمونه هاي تحقيق وجود دارد.همچنين نتايج تحقيق نشان داد بين محافظه كاري بر مبناي معيار ارزش بازار به ارزش دفتري سهام رابطه مثبت وجود دارد كه باعث رد فرضيه دوم تحقيق شد ،اين نتيجه بر خلاف نتايج تحقيق لارا و همكاران بود .
پذيرش فرضيه اول و رد فرضيه دوم تحقيق و عدم انطباق نتيجه فرضيه دوم با تحقيق لارا و همكاران42 (2007) را از برخي جنبه ها مي توان مورد بررسي قرار داد.
از يك سو ، ريشه عدم تطابق نتايج اين تحقيق با تحقيق لارا و همكاران را مي توان در جامعه هاي آماري اين دو تحقيق جستجو نمود . از اين رو، با توجه به اينكه تنها وجه تفاوت اساسي در اين دو تحقيق به علت جامعه هاي آماري آن ها است، لذا مي توان تفاوت در ساختار بازارهاي سرمايه دو كشورمورد تحقيق را به عنوان يكي از دلايل عدم تطابق در نتايج اين دو تحقيق دانست .
همچنين نتايج تحقيقات گذشته برخي از محققين در خارج وداخل كشور از جمله تحقيق كردستاني و اميربيگي1 (1386) حاكي از آن است كه بين معيار محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام رابطه منفي وجود دارد. لذا بر اين اساس مي توان علت عكس بودن نتايج رابطه هزينه سرمايه با محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني و ارزش بازار به ارزش دفتري را توجيه نمود .همانطور كه در اين تحقيق بيان شد ، رابطه محافظه كاري بر مبناي معيار ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و هزينه سرمايه كه مربوط به فرضيه دوم تحقيق مي باشد، مثبت است، اين در حاليست كه اين رابطه بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود براساس آزمون پرتفوي كه موضوع فرضيه اول است، منفي مي باشد .براين اساس مي توان نتيجه گرفت يكي از دلايل بروز اين واكنش عكس بين معيارهاي محافظه كاري وهزينه سرمايه وجود رابطه عكس بين معيارهاي اندازه گيري محافظه كاري مي باشد .همچنين توجه به اين مطلب حائز اهميت است كه معيار عدم تقارن زماني سود يك معيار سود دو زياني است و معيار ارزش بازار به ارزش دفتري يك معيار ترازنامه اي و تفاوت نتايج ناشي تفاوت واكنش هزينه سرمايه به اطلاعات اين دو صورت مالي مي باشد . همچنين بر اساس آزمون صورت گرفته امكان تاييد وجود رابطه بين نسبت ارزش بازار به دفتري و معيار عدم تقارن زماني سود ميسر نگرديد.
4-5 . محدوديتهاي تحقيق
محدوديت هاي اين تحقيق را مي توان به شرح زير بيان نمود:
1_ تعداد شر كتهايي كه شرايط حضور در نمونه تحقيق را داشته باشند ، كم است.
2- شرايط سياسي و اقتصادي كشور و نيز جو رواني حاكم بربورس اوراق بهادار تهران با تاثير بر روي عرضه و تقاضا و نيز سطح آگاهي مردم در ميزان رونق بازار سرمايه و حجم مبادلات مي توانند از جمله عواملي باشند كه بر روي متغيرهاي اصلي مدل اين تحقيق از جمله بازده سهام، قيمت سهام و سود عملياتي شركت هاي نمونه تاثيرگذار باشند . از اين رو، اين شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر بازار سرمايه مي تواند منجر شود كه تغيير قيمت سهام تحت تاثير عواملي غير از اخبار خوب و بد سود باشد.
اين عوامل از جمله محدوديت هايي هستند كه امكان كنترل بر آن ها وجود ندارد . البته با توجه به نتايج مطلوب بدست آمده از آزمون هاي خود همبستگي بين مشاهدات با استفاده از آماره دوربين واتسون و نيز معني دار بودن ضريب همبستگي مدل هاي تحقيق مي توان از عدم تاثير اين عوامل بر روي روابط بين متغيرهاي مدل تحقيق اطمينان حاصل نمود .
5-5. پيشنهادها
در اين قسمت با استفاده از نتايج و يافته هاي تحقيق و به منظور انتقال تجارب كسب شده طي اين تحقيق كه اساساً بر پايه آشنايي با تحقيقهاي مرتبط اخير در خارج از ايران بدست آمده است پيشنهادهايي ارائه مي شود. اين پيشنهادها در قالب دو بخش پيشنهاد برخاسته از تحقيق و پيشنهاد براي تحقيق هاي آتي بيان مي شوند.
1-5-5. پيشنهاد برخاسته از تحقيق
براي بررسي گرايش شركت ها به سمت محافظه كاري براي كاهش هزينه سرمايه، استفاده از اطلاعات هر يك از شركت ها منجر به نتايج مطلوبي نمي شود بلكه استفاده از گروه شركت هاي داراي ويژگي هاي مشابه در پرتفوي هزينه سرمايه منجر به مشاهده اين گرايش مي گردد، همچنين استفاده از معيارهاي مختلف محافظه كاري منجر به نتايج يكساني نمي گردد، در نتيجه نبايد اين معيار ها جايگزين يكديگر شوند و مي بايست هر يك به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.
گرچه نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه درجامعه آماري ايران رابطه بين معيار هاي مختلف محافظه كاري و هزينه سرمايه يكسان نمي باشد اما اين مطلب نبايد باعث شود تا براي سنجش محافظه كاري فقط از مباني معيار عدم تقارن زماني سود استفاده شود .همچنين گرچه آزمون هاي اين تحقيق منجر به نتايج مطلوبي در خصوص رابطه بين محافظه كاري و هزينه سرمايه براي تك تك شركت ها نشد، اما پيشنهاد مي شود: با توجه به فرضيه اول ارايه شده، براي دستيابي به نتايج مفيد ،آزمون بين متغير هاي تحقيق هاي بر اساس پرتفوي نمونه ها نيز صورت گيرد.
همچنين با توجه به فرضيه دوم ارايه شده، پيشنهاد مي گردد، آزمون بين متغيرها بر اساس ارزش بازار به ارزش دفتري سهام به منظور دستيابي به نتايج مفيد تر براي صنعتهاي مختلف شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بصورت جداگانه صورت گيرد.
2-5-5 . پيشنهاد براي تحقيقات آتي
عليرغم تحقيقات گسترده انجام شده در خارج از كشور در زمينه محافظه كاري و ارتباط آن با ساير مفروضات حسابداري، در داخل كشور تحقيقات زيادي دراين زمينه انجام نشده است ، موضوعاتي مانند:
1- بررسي رابطه حاكميت شركتي با محافظه كاري،
2-بررسي رابطه محافظه كاري با فرصت هاي رشد،
3- عدم تقارن اطلاعاتي با محافظه كاري،
4-بررسي رابطه محافظه كاري با اندازه شركت ها،
5-بررسي رابطه محافظه كاري با نوع شركت ها،
6_ بررسي هزينه بدهي با محافظه كاري،
7-بررسي رابطه محافظه كاري با ريسك اطلاعاتي،
8-بررسي رابطه محافظه كاري با سياست تقسيم سود و كاهش قرار دادهاي بدهي،
9_بررسي سطح افشا با محافظه كاري،
10_بررسي رابطه محافظه كاري با سود آوري قرار دادها و….
مي توانند موضوع تحقيق قرار بگيرند.
پيوستها
پيوست (1 ):
فهرست شركت هاي نمونه تحقيق
نام شركت
رديف
نام شركت
رديف
نام شركت
رديف
نام شركت
رديف
دارو اسوه
67
پارس خزر
45
پشم شيشه ايران
23
پلاستيک شاهين
1
سيمان صوفيان
68
کاشي اصفهان
46
صنعتي بارز
24
فنرسازي خاور
2
سيمان مازندران
69
دارو کوثر
47
تامين ماسه
25
پارس پامچال
3
ريخته‌گري ‌تراکتور
70
افست
48
جوش و اکسيژن
26
آلومينيوم پارس
4
چيني ايران
71
پتروشيمي آبادان
49
جام دارو
27
مهندسي فيروزا
5
سينادارو
72
کربن ايران
50
سيمان تهران
28
آذراب
6
پتروشيمي فارابي
73
گروه ‌صنعتي سديد
51
تيزرو
29
سايپا ديزل
7
تهران دارو
74
بوتان
52
نورد قطعات ‌فولادي
30
داروپخش
8
نفت پارس
75
دارو لقمان
53
شيميايي سينا
31
سيمان قائن
9
شيشه و گاز
76
سرماآفرين
54
لعابيران
32
ورزيران
10
سيمان سپاهان
77
ايران ترانسفو
55
شهد ايران
33
سيمان شرق
11
صنايع ريخته‌گري
78
دارو امين
56
خاک‌چيني ايران
34
نورد آلومينيوم
12
پتروشيمي اصفهان
79
آبگينه
57
مس باهنر
35
رادياتور ايران
13
رنگين
80
نيرومحرکه
58
گروه‌ بهمن
36
فيبر ايران
14
قند نقش جهان
81
دارو رازک
59
پتروشيمي اراک
37
پلاستيران
15
کاربراتور ايران
82
سيمان کرمان
60
بيسکويت گرجي
38
شيشه قزوين
16
سيمان شمال
83
آهنگري تراکتور
61
دوده‌ صنعتي پارس
39
معدني‌ املاح‌ ايران
17
دارو ابوريحان
84
دارو داملران
62
آبسال
40
توسعه ‌صنايع‌ بهشهر
18
البرزدارو
85
خوراک دام پارس
63
نوش مازندران
41
ايران خودرو ديزل
19
دارو عبيدي
86
لنت ترمز
64
محورسازان
42
دشت مرغاب
20
ايران خودرو
65
لوله‌ و ماشين سازي
43
پارس مينو
21
دارو جابرابن‌حيان
66
نفت بهران
44
چرخشگر
22
پيوست(2 ):
خروجي نرم افزاربراي آمار توصيفي متغير هاي مدل تحقيق
Statistics
EARN
COC
MTB
LEV
NEG
RET
RETCOC
RETMTB
RETLEV
RETNEG
RETNEGCOC
RETNEGMTB
RETNEGLEV
N
Valid
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید