دانلود پایان نامه

گونه تغيير كه در رفتار ايجاد مي شود متغير وابسته خوانده مي شود. پژوهشگر به دنبال آن است كه رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را كشف كند( هومن، 1384 ، ص 114)1.
متغيرهاي اين تحقيق با توجه به نوع ارتباط آن ها با هم به دو نوع متغير مستقل و وابسته طبقه بندي شدند كه در زير به آن ها اشاره مي شود:
1-7-3- متغيرهاي مستقل(توضيحي(:
متغيرهاي مستقل مورد استفاده در مدل رگرسيوني اين تحقيق شامل هر يك از موارد زير به طور جداگانه و يا به صورت حاصل ضرب آن ها مي باشد.
1-1 ) بازده سهام (R)
2-1) نسبت ارزش بازار به دفتري سهام
3-1) اهرم مالي (نسبت بدهي)
4-1) Neg i,t متغير مجازي كه در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفي يا صفر)عدد 1 و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر مي باشد.
5-1) سود نقدي
6-1) نرخ رشد سود تقسيمي
2-7-3- متغير وابسته :
نسبت سود هر سهم به ارزش بازار هر سهم E/P))
8-3 . چگونگي بررسي فرضيه ها
در اين تحقيق براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده مي شود وهمواره درجريان آزمون فرضيه ها، آن ها از چند جنبه زير مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرند:
1- بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي.
2-آزمون معني دار بودن فرضيه ها.
3- آزمون معني دار بودن متغير مستقل.
4- آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي.
5- آزمون خود همبستگي بين مشاهدات .
از آنجا كه با توجه به حجم داده ها و به منظور ارتقاي دقت در انجام آزمون هاي فوق از نرم افزارآماريSPSS استفاده مي شود، لذا در اين بخش به منظور ممانعت از تطويل بحث هاي فني و آماري نيازي ديده نشد كه به تشريح جزئيات و فرمول هاي آماري پرداخته شود ولي هدف از به كارگيري آزمون هاي فوق، به طور مجزا تشريح مي شود.
1-8-3 . بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي:
مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي به شرح زير است:
1- خطا ها داراي توزيع نرمال هستند.
2- جمله خطا يعني ? داراي ميانگين صفر است
3- جمله خطا يعني ? داراي واريانس ثابت2 ? است
4- بين خطا ها همبستگي وجود ندارد.
باقيمانده هاي مدل رگرسيون به صورت زير تعريف مي شوند:
ei =yi – ?i i=1,2,…,n
كه در آن yi يك مقدار مشاهده و ?i مقدار برازش شده متناظر آن است. چون تلقي از باقيمانده به صورت انحراف بين اندازه مشاهده و مقدار برازش شده مي باشد، لذا يك معيار يا اندازه از تغييراتي است كه بوسيله مدل رگرسيون توضيح داده نشده است. همچنين مي توان باقيمانده ها را مقادير شناخته شده خطا دانست، بنابراين هر انحراف از مفروضات در مورد خطاها بايد در باقيمانده ها نمايان شود.در نتيجه تحليل باقيمانده ها يك شيوه تاثيرگذار براي كشف انواع نامناسبت ها در مدل مي باشد(گمري و پك ، 1384 ، ص120)31.
ارائه SPSS براي آزمون مفروضات2،1 و 3 از نمودار هيستوگرام باقيمانده ها كه توسط نرم افزارمي شود، استفاده مي گردد. در اين نمودار مي توان نرمال بودن توزيع خطاها را بررسي نمود.ضمناًمقدار ميانگين و واريانس خطاها نيز در اين نمودار نمايش داده مي شود. براي آزمون آخرين مفروضه فوق از نمودار نقطه اي باقيمانده ها استفاده مي شود. چنانچه در اين نمودار، باقيمانده ها به هم نزديك نباشند و به عبارت ديگر پراكنده باشند، بيانگر اين است كه هيچگونه ارتباطي بين خطاها وجود ندارد.
2-8-3 .آزمون معني دار بودن فرضيه ها
به منظور بررسي معني دار بودن مدل رگرسيون مورد استفاده در تحقيق و تعيين وجود رابطه معني دار بين متغيرهاي مستقل و وابسته مدل از آماره F استفاده مي شود با استفاده از آماره F به دنبال رد فرض ، و در مقابل پذيرش فرض هستيم. در فرض بيان مي شود ضرايب مدل رگرسيوني برابر با صفر است و در مقابل در فرض1 H بيانگر اين است كه همه ضرايب مدل رگرسيوني برابر با صفر نيست. نرم افزار SPSS مقدارآماره F و سطح معني داري را ارائه مي دهد.چنانچه سطح معني داري كمتر از 5% باشد به اين معني است كه درسطح اطمينان 95% فرض رد خواهد شد. رد فرض به منزله معني دار بودن مدل رگرسيوني مورد استفاده در تحقيق خواهد شد.
3-8-3 .آزمون معني دار بودن متغير مستقل
به منظور بررسي تاثير معني دار هر متغير مستقل بر متغير وابسته در مدل مرتبط با فرضيه مورد آزمون از آماره t استفاده مي شود . در اينجا فرض بيانگر آن است كه ضريب متغير مستقل برابر(0=?) و در مقابل فرض ضريب متغير مستقل را مخالف با صفر در نظر مي گيرد. نرم افزار SPSS مقدار آمارهt و سطح معني داري را ارائه مي دهد، چنانچه سطح معني داري كمتر از 5% باشد به اين معني است كه درسطح اطمينان 95 % فرض به منزله معني دار بودن تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته خواهد بود.
4-8-3. آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي((R
ضريب همبستگي با توجه به نمونه اي مشخص محاسبه مي شود . بديهي است كه اين ضريب ، كه بعضي مواقع ضريب همبستگي نمونه اي خوانده مي شود، از نمونه اي به نمونه ديگر تغيير مي يابد . حال سوال اينجاست كه آيا بين دو متغيرXوY كه ضريب همبستگي آن را تعيين كرديم همبستگي معني داري وجود دارد يا نه ؟ به عبارت ديگر، آيا مي توان به وجود يك رابطه علت ومعلولي خطي اذعان داشت و يا ضريب همبستگي به دست آمده ناشي از شانس و تصادف بوده و ضريب همبستگي جامعه كه آن را با ? نشان مي دهيم ، برابر صفر است؟ آماره مناسب براي آزمون، در خصوص صفر بودن ضريب همبستگي جامعه عبارت است از :
كه داراي توزيع t استيودنت با n-2 درجه آزادي است و فرض هاي و اين آزمون
عبارتند از:
ضريب همبستگي(R) توسط نرم افزار محاسبه مي شود و با در اختيار داشتن آن و بر اساس فرمول، فوق مقدار آماره t بدست مي آيد. در صورتي كه در سطح معني داري 5% قدرمطلق آماره t بزرگتر از مقدار در جدول با درجه آزادي(n-2) باشد، فرض رد مي شود . رد فرضبه منزله معني دار بودن ضريب همبستگي است.
5-8-3 .آزمون خود همبستگي بين مشاهدات
خود همبستگي متغيرها زماني رخ مي دهد كه خطاها با هم مرتبط باشند به عبارت ديگر هنگامي كه جزء خطاي مربوط به يك مشاهده تحت تاثير جزء خطاي مشاهده ديگر باشد خودهمبستگي متغيرها پيش مي آيد. براي بررسي اين مشكل از آماره دوربين – واتسون استفاده مي شود . اين آماره نيز توسط نرم افزار آماري SPSS ارائه مي شود. و به طور كلي چنانچه اين آماره در سطح اطمينان 95% ، نزديك به عدد 2 باشد، خود همبستگي بين مشاهدات وجود نخواهد داشت.
9-3 روش آزمون فرضيه ها :
در اين تحقيق هر يك از فرضيه ها بر اساس مدل رگرسيوني مربوطه، به دو فرض آماري صفر() و مخالف يا جايگزين() تقسيم مي شوند تا با استفاده از آمار تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند . همچنين در تحقيق حاضر هر يك از فرضيه ها از 5 جنبه مورد بررسي قرار مي گيرند كه عبارتند از:
الف) بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي،
ب) معني داري مدل بكار گرفته شده ،
ج) معني داري متغير مستقل ،
د) معني داري ضريب همبستگي و
ه) خود همبستگي بين مشاهدات.
1-9-3: آزمون فرضيات
فرضيه هاي اين تحقيق به گونه اي تدوين شده است كه ويژگي محافظه كاري را از منظر هر دو معيار عدم تقارن اطلاعاتي و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري با هزينه سرمايه مورد آزمون قرار مي دهد.
فرضيه اول تحقيق به صورت زير بيان مي شود :
شركت هايي كه محافظه كاري بيشتري بر مبناي عدم تقارن زماني سود در گزارشگري مالي تجربه مي كنند هزينه سرمايه كمتري متحمل مي شوند .
براي آزمون فرضيه فوق از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده كه مبناي اصلي آن از مدل باسو ( 1997 ) گرفته شده است . به همين منظور پيش از معرفي مدل اصلي تحقيق بهتر است كه ابتدا مدل باسو ( 1997) ارائه شود. مدل باسو به صورت زير نمايش داده مي شود:
(مدل 1)
متغيرهاي مدل فوق به شرح زير مي باشد :
:سود هر سهم شركت قبل از اقلام غيرمترقبه و عمليات متوقف شده در سال
: قيمت سهام شركت در ابتداي سال
: متغير مجازي كه در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفي يا صفر)عدد 1 و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر مي باشد.
: بازده 12 ماه سهام شركت، كه در فاصله زماني بين دو مجمع مي باشد
باسو ( 1997) در مدل فوق از بازده هاي سهام به عنوان جانشيني براي اخبار خوب و بد استفاده نموده است . به گونه اي كه اگر بازده سهام مثبت باشد به عنوان اخبار خوب و در صورتي كه بازده سهام منفي باشد به عنوان اخبار بد منظور مي گردد. عاملNeg در مدل فوق نقش مهمي در تعيين ضرايب واكنش سود نسبت به اخبار خوب و بد دارد . به طوري كه وقتي بازده سهام مثبت ) اخبار خوب ( باشد با جاگذاري مقدار عامل Neg به ازاي بازده مثبت سهام در رابطه (1)، مدل فوق به صورت زير تبديل مي شود:
(1)
كه از حل آن رابطه زير بدست مي آيد :
(2)
با توجه به اينكه در رابطه(2)بازده مثبت سهام جايگزيني براي اخبار خوب است، از اين رو در اين رابطه ضريب حساسيت واكنش سود را نسبت به اخبار خوب مي سنجد.
در شرايطي كه بازده سهام منفي ) اخبار بد ( باشد با جاگذاري مقدار عامل Neg به ازاي بازده منفي سهام در رابطه (1) خواهيم داشت:
كه از حل و ساده كردن آن ، رابطه زير بدست مي آيد:
(3)
با توجه به اينكه در رابطه) 3) بازده سهام منفي به منزله اخبار بد است، بنابراين در اين رابطه ضريب حساسيت واكنش سود را نسبت به اخبار بد مي سنجد.
محافظه كاري بيانگر اين است كه واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واكنش سود نسبت به اخبار خوب است . بدين ترتيب بر اساس ضرايب واكنش سود نسبت به اخبار خوب و بد در مدل باسو مي توان محافظه كاري را چنين نشان داد كه و از اين رو 0 .
باسو32 (1997) را ضريب عدم تقارني زماني ناميد.
2-9-3.آزمون فرضيه اول:
در اين تحقيق به منظور آزمون فرضيه اول تحقيق از مدل رگرسيون خطي چند متغيره اي استفاده شده است كه توسط تحقيق لارا ، اُساما و پنالوا(2007) ارائه شده است. آنها به منظور بررسي رابطه بين محافظه كاري و هزينه سرمايه باحفظ چاچوب اصلي مدل باسو (رابطه 1) هزينه سرمايه را نيز به آن اضافه نمودند و در نهايت مدلي به صورت زير طراحي نمودند :
(4 )
در اين رابطه هزينه سرمايه بر اساس مدل گوردن كه در فصل دوم به تفصيل تشريح گرديد در مدل قرار مي گيرد .
با توجه به رابطه(4) كه مدل مورد استفاده اين تحقيق براي آزمون فرضيه اول است ، ضرايب مورد بررسي در تحقيق حاضر به صورت زير نشان داده مي شود:
: ضريب حساسيت رابطه بين معيار عدم تقارن اطلاعاتي محافظه كاري و هزينه سرمايه مي باشد
ما انتظار داريم در صورتي كه رابطه بين محافظه كاري و هزينه سرمايه برمبناي معيار عدن تقارن زماني سود منفي باشد درنتيجه باشد.(به اين معني كه به شدت منفي خواهد بود )
جهت آزمون فرضيه اول تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون خطي چند متغيره (رابطه4) فرض هاي آماري عبارتند از :
3-9-3 . آزمون فرضيه دوم
فرضيه دوم رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر اساس معيار ارزش بازار به ارزش دفتري مي پردازد . فرضيه دوم به شرح زير است :
فرضيه دوم : رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري(MTB) منفي است.
بر اساس فرضيه دوم پيش بيني مي شود هر چه محافظه كاري در ترازنامه افزايش پيدا كند، هزينه سرمايه شركت نيز افزايش خواهد يافت.
مدل مورد استفاده براي آزمون اين فرضيه عبارت است از :
(5 )
فرض هاي آماري اين فرضيه فرعي به صورت زير بيان مي شود:
فصل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید