دانلود پایان نامه

برشـمرده اسـت. (فطرس، 1388)
* مدل هانس و ?واندال???????
طبقه بندي د?گري که با?ست? از آن نام برد طبقه بندي هانس و ?وانـدال (1997) اسـت. در ا?ـن طبقـه بنـدي??????? منابع شرکت به دو دسته مشهود و نامشهود تقس?م م? شود. در ا?ن مدل منظور از منابع نامشـهود IC? مـ? باشـد????????????? که ا?ن دو پژوهشگر آنها را به دو دسته اصل? منابع ارتبـاط? و شا?سـتگ? تقسـ?م کـرده انـد. شا?سـتگ? هـا بـه??????? توانـا?? بـراي اجـراي ?ـک کـار خـاص اطـ?ق مـ? شـود و بـه دو سـطح فـرديدانش، مهارتهـا، اسـتعداد و??????? توانمند?ها ( و سازمان? ) اط?عـات محورهـا ، پا?گـاه داده هـا، تکنولـوژي و رو?ـه هـا تقسـ?م مـ? شـود . منـابع??????? ارتباط? ن?ز اشاره به شهرت شرکت، وفاداري مشتر?ان، و ارتباطات شرکت با مشتر?ان دارد .??????? بعدها ?واندال دو مقلوه ارتباط و شا?ستگ? را بر اساس آنکه کارمنـد محـور و ?ـا سـازمان محـور باشـد بـه دو??????? گروه فرع? فردي و جمع? تقس?م نمودند. ا?ن تقس?م بندي کمک م? نما?د تا مـاب?ن منـابع IC? کـه وابسـته بـه????????????? افراد است و منابع IC? که وابسته به سازمان است تما?ز قائل شو?م . (قليچ لي و مشبكي، 1385)
* مدل ل?ن???????
ل?ن در سال (1998) سرمايه هاي فکري را تحـت عنـوان ا?ـده???????هاي ارز شمند و توانا?? براي نوآور بودن تعر?ف نمود. ???????تجربه نشان داده است كه ا?ن دو فاکتور در صورت پژوهشگر ???????شدن جزو مهمترين فاكتورها هستند كه آ?نده ?ک سازمان??????? را تضمين م? كند وي سرمايه هاي فكري را مشتمل از سه ???????جــز ســرمايه انســان?، ســرمايه ســاختاري و ســرمايه مشتري ارتباطات دانستني است.??????? (مدهوشي، 1388)
2-22) ابعاد سرما?ه فکري بر اساس مدل هاي ارائه شده???????
2-22-1) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل ادو?نسون و مالون???????
ا?ن دو پژوهشگر اجزاء متشکله سرما?ه هاي فکري را ا?نگونه تعر?ف کرده اند:??????? (شجاعي و باغبانيان، 1388)
* سرما?ه انسان?: به م?زان ارزش، مهارتها و تجارب? که افراد در سازمانها دارا م? باشند اط?ق م? گردد.???????
* سرما?ه ساختاري: شامل فرهنگ، توانمند?ها، سخت افزارها و نرم افزارهاي حام? HC? م? باشد.???????????? ?
* سرما?ه مشتري : در ارزش ارتباطات سازمان با مشتر?انشان نما?انگر م? شود.???????
* سرما?ه سازمان?: شامل فلسفه سازمان? و س?ستم ها?? براي با? بردن قـدرت نفـوذ و توانمن?ـد?هاي سـازمان???????? است.???????
* سرما?ه نوآوري: شامل دارا?? هاي معنوي است که توسط قوان?ن حما?ت ار حقوق مالک?ـت معنـوي شـامل??????? کپ? را?ت ، نام تجاري و دارا?? هاي نامشهود مورد پشت?بان? قرار م? گ?رد.???????
* سرما?ه فرا?ند??: شامل تکن?کها، ش?وه ها و برنامه هاي است که مواردي مانند تحو?ل محصول ?ـا خـدمات??????? را تسه?ل م? کند.???????
2-22-2) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل بروک?نگ???????
بروک?نگ ت?شها و تحق?قات ادو?نسون و مالون را براي تعر?ـف سـرما?ه فکـري در نظـر گرفـت و چهـار بعـد??????? مجزا را در زم?نه سرما?ه فکري معرف? کرد: 1- دارا?? بازار، 2- دارا?? با محور?ت انسـان (انسـان محـور)، 3 -??????? ز?ر ساختها، 4 – دارا?? مالک?ت معنوي. ???????(ماوريديس78، 2004)
* دارا?? بازار: به ارا?? هاي بالقوه اي اط?ق م? شود که ?ک شرکت به خاطر نامشهودي هاي بـازار گرا?انـه??????? اش مانند تجاري، مشتر?ان و کانالهاي توز?ع دارا م? باشد.???????
* دارا?? انسـان محـور: شـامل م?ـزان تخصصـهاي گروهـ?، خ?ق?ـت و حـل مسـا?ل، رهبـري، مهارتهـا و??????? توانمد?هاي موجود در کارکنان ?ک شرکت م? باشد.???????
* ز?ر ساختها: شامل تکنولوژ?ها، متدلوژ?ها و کل?ه فرآ?ندها?? اسـت کـه باعـث مـ? شـود صـحت، ک?ف?ـت و??????? ا?من? در سازمان حفظ شود.???????
* مالک?ت معنوي: شامل دانش فن?، زارهاي تجاري و کسب و کار، کپ? را?ت، حقوق مربوط به طرحهـاي??????? گوناگون و نشانه هاي تجاري است???????.
2-22-3) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل روس و همکاران???????
روس و همکارانش سرما?ه انسان? و سرما?ه ساختاري را از سرما?ه فکري انشعاب داده و ا?ـن ابعـاد را نما?نـده??????? منابع شعور و بدون شعور دانستند که بالطبع هـر کـدام شـ?وه هـاي مـد?ر?ت? متفـاوت? را طلـب مـ? کنـد. ا?ـن??????? پژوهشگران سرما?ه ارتباط? را به عنوان بخش? از سرما?ه ساختاري به جاي آنکه آن را در دسـته سـوم? قـرار??????? بدهند. سرما?ه انسان? را به شا?سـتگ?، نگـرش و ز?رکـ? فکـري???????تقس?م کردند.??????? (پليس79، 2001)
شا?ستگ?: شامل دانش فردي کارکنان و مهارتها، استعدادها و دانش فن? آن هاست.
نگرش: نشان دهنده ارزش? است که نت?جه نوع رفتـار کارکنـان در محـل کـار بـوده و تحـت تـأث?ر انگ?ـزش،??????? رفتارها و رهبري است.???????
چا?ک? فکري: شامل نوآوري کارکنان، توانا?? انطباق با شرا?ط و قابل?ت استفاده از دانـش از ?ـک مفهـوم??????? و زم?نه به مفهوم و زم?نه د?گر است.??????? از سوي د?گرسرما?ه ساختاري شامل اجزاي ز?ر است:??????? (پليس، 2001)
روابط: به معن? ارتباط با مشتر?ان، عرضه کنندگان، شرکاء استراتژ?ک و د?گر ذ?نفعان شرکت م? باشد.???????
سازمان: ?ک سازمان نه تنها داراي س?ستم ها و ساختارهاي مشهود اسـت، بلکـه همچنـ?ن شـامل ز?ـر سـاخت??????? هاي نا مشهود ، دارا?? هاي معنوي، فرآ?ندها و فرهنگ ن?ز م? باشد.???????
تجد?د و توسعه: به عنوان جنبه نامشهود هر چ?زي که باعث خلق ارزش در آ?نده گرد?ده امـا اثـر آن در حـال???????حاضر مشخص ن?ست.???????
2-22-4) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل است?وارت???????
اسـت?ورات هـم همچــون پژوهشـگران قبلـ? ســرما?ه فکـري را ترک?بـ? از دو دســته سـرما?ه انسـان? و ســرما?ه??????? ساختاري دانسته، امـا سـرما?ه مشـتري را ن?ـز هـم سـطح بـا ا?ـن دو در نظـر گرفتـه بـه جـاي آنکـه آن را ز?ـر???????مجموعـهاي از سـرما?ه سـاختاري بدانـد. از سـوي د?گـر او سـرما?ه سـازمان? را ز?ـر مجموعـه اي از سـرما?ه??????? ساختاري قلمداد کرده است. او عق?ده دارد که که هر شـرکت? هـر سـه سـرما?ه مـذکور را دارد امـا بـر اسـاس??????? شرا?ط متفاوت، تأک?د ب?شتري بر روي ?ک? از ا?ن سرما?ه ها م? کند. از منظر است?ورات ابعـاد سـرما?ه فکـري??????? عبارتند از:??????? (وانگ و چانگ80، 2005)
* سرما?ه انسان?: که اشاره به مهارتها و دانش فردي کارکنان شرکت دارد.???????
* سرما?ه ساختاري: شامل مالک?ت معنوي، متدولوژي، نرم افزار، اسناد و مصنوعات دانش? د?گر.???????
* سرما?ه مشتري: به معن? ارتباط با مشتر?ان و عرضه کنندگان است.???????
2-22-5) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل سال?وان???????
براساس مدل سال?وان، سرما?ه هاي فکري از سه بعد تشک?ل شده است:??????? (ويليامز81، 2001)
* منابع انسان?: در ا?ن منابع هوش و خرد کارکنان سازمان را در نظر گرفته م? شوند. منابع انسان? منشـاء فـن،??????? تخصص و خافظه سازمان? در خصوص موضوعات مهم و حـائز اهم?ـت بـراي سـازمان هسـتند. منـابع انسـان?،??????? شامل تجارب جمع?، مهارت و فوت و فن عموم? تمام کارکنان بنگاه است.???????
* دارا?? هاي فکري: دانش مشهود طبقه بندي شده و ?ا توض?حات ف?ز?کـ? از دانـش خاصـ? را شـامل مـ???????? شود که سازمان م? تواند ادعاي مالک?ت آن را نموده و بـدون ا?جـاد مشـکل? در حقـوق معنـوي، آنهـا را بـه??????? سازگ? خر?د و فروش کند. هر تکه اي از دانش سازمان، که معمو?ً به شـکل مسـتند کاغـذي ?ـا کـامپ?وتري??????? است، به عنوان دارا?? فکري سازمان تلق? شده مورد حما?ت و خفاظت قرار گ?رد. دارا?? هاي فکري منشـاء??????? ا?ده ها و نو آوري ها?? هستند که شرکت ها و بنگاه ها آنها را تجاري م? نما?ند.???????
* مالک?ت معنوي: مالک?ت معنوي ?ک نوع داراي فکري است که بصورت قانون قابل?ت حما?ـت، حفاظـت و??????? پ?گ?ري را داراست. از موارد مالک?ت معنوي م? توان به حـق اختـراع، حـق تـأل?ف، ع?ئـم و نشـان تجـاري و??????? اسرار و رموز تول?د تجاري اشاره نمود.???????
2-22-6) ابعاد سرما?ه فکري بر اساس مدل بونفرر???????
براساس ا?ن مدل سرما?ه فکري شامل چهار بعد به شرح ز?ر م? باشد: (مظلومي و دادوند، 1391)
* سرما?ه انسان?: مجموعه اي از دانشهاي فن? و روت?ن موجود در تفکرات کارکنان.???????
* سرما?ه ساختاري: همه آ?تم هاي نامشهود از دانش ضمن? قابل تفک?ک هستند.???????
* سرما?ه بازار: استعدادهاي سازمان? در ارتباط با جهان خارج به عق?ـده بـونفر ا?ـن جـزء شـامل پا?گـاه داده،??????? سهم بازار، شهرت و اعتبار و محصو?ت و خدمت جد?د است.
* سرما?ه نوآوري: قابل?ت هاي نوآوري سازمان.??????
2-22-7) ابعاد سرما?ه فکري بر اساس مدل بنت?س???????
بنت?س به دنبال نظر?ه هاي قبلـ? خـود، سـرما?ه هـاي فکـري را متشـکل از سـه جـزء سـرما?ه مشـتري، سـرما?ه??????? ساختاري و سرما?ه انسان? دانست.????? (مظلومي و دادوند، 1391)
* سرما?ه انسان? : از منظر وي بخش عمده سرما?ه انسان? را دانش ضـمن? افـراد تشـک?ل مـ? دهـد. ا?ـن دانـش??????? شامل مهارتهاي تجارب? هستند که براحت? نم? توان آنها را بصورت بنـد بـه بنـد اذعـان کـرد. بـونت?س عق?ـده??????? دارد که سرما?ه انسان? داراي اهم?ت بس?ار ز?ادي است چرا که منبع اصل? خ?ق?ت و نـوآوري محسـوب مـ????????شود.???????
* سرما?ه ساختاري : وي سرما?ه ساختاري را شامل مکان?زم ها و ساختارهاي سـازمان? دانسـته کـه در رسـاندن??????? کارکنـان بـه مـاکز?موم عملکـرد، نقشـ? پشـت?بان دارنـد. بنتـ?س ا?ـن اجـزاء را شـامل فرهنـگ، س?سـتم هـاي????? اط?عات?، R & D? فرا?ندها، امور جاري و کارا?? هر ?ک از آنها م? داند.????????????
* سرما?ه مشتري : سرما?ه مشتري ن?ز از منظر بنت?س شامل شناخت کانال هـاي بـازار ?ـاب? و دانـش ارتبـاط بـا??????? مشتر?ان است که هر ?ک از ا?ن دو نقش بس?ار مهم? را در ?ک سـازمان بـر عهـده دارنـد. عـ?وه بـر ا?ـن وي??????? جنبـه هــاي د?گــري ماننــد ارتبــاط بـا رقبــا و تــأم?ن کننــدگان را از اجــزاء مهـم ا?ــن ســرما?ه برشــمرده اســت .
2-22-8) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل هانس و ?واندال???????
براساس ا?ن مدل منابع شرکت به دو دسته مشـهود و نامشـهود تقسـ?م مـ? شـود. در ا?ـن مـدل منظـور از منـابع??????? نامشهود، سرما?ه فکري م? باشد که ا?ن دو پژوهشگر آنهـا را بـه دو دسـته اصـل? منـابع ارتبـاط? و شا?سـتگ???????? تقس?م کرده اند. شا?ستگ?: شا?ستگ? ها به توانا?? براي اجراي ?ـک کـار خـاص اطـ?ق مـ? شـود و بـه دو??????? سطح فردي (دانش، مهارتها، استعداد و توانمند?ها و سازمان?) اط?عات محورها، پا?گـاه داده هـا، تکنولـوژي??????? و رو?ه ها) تقس?م م? شود. منابع ارتباط?: منابع ارتباط? ن?ز اشاره به شهرت شرکت، وفـاداري مشـتر?ان، و??????? ارتباطات شرکت با مشتر?ان دارد.??????? (مظلومي و دادوند، 1391)
2-22-9) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل ل?ن???????
ل?ن سرما?ه هاي فکري را متشکل از سه جزء سرما?ه انسـان?، سـرما?ه سـاختاري و سـرما?ه مشـتري (ارتباطات) دانسته است.
سرما?ه انسان?: سرما?ه انسان? شامل فاکتورهاي انسـان? ماننـد هـوش، مهـارت، تخصـص، تجربـه و توانـا?????????هاي ?ادگ?ري است. ا?ن سرما?ه تماماً و به افراد موجود در درون ?ک سازمان متک? است و نمـ? توانـد تحـت??????? مالک?ت سازمان در ب?ا?د.???????
سرما?ه ساختاري : ل?ن اصط?ح رو?ه و امور جاري کاري را جـا?گز?ن عنـوان سـرما?ه سـاختاري دانسـته و??????? آن را شامل خط مش?، فرهنگ، س?ستم هاي اط?عات? و نرم افزارهاي اختصاص? شرکت م? داند.???????
سرما?ه مشتري: همانند بنت?س ل?ن ن?ـز سـرما?ه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید