دانلود پایان نامه

? ………………………………………………………………………. 57
2-22-6) ابعاد سرما?ه فکري بر اساس مدل بونفرر??????? …………………………………………………………………….. 57
2-22-7) ابعاد سرما?ه فکري بر اساس مدل بنت?س??????? …………………………………………………………………….. 58
2-22-8) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل هانس و ?واندال??????? …………………………………………………………. 58
2-22-9) ابعاد سرما?ه فکري براساس مدل ل?ن??????? ……………………………………………………………………………. 59
2-23) مدل هاي ارائه شده براي اندازه گ?ري و گزارش ده? سرمابه فکري??????? …………………………………….. 61
2-24) رابطه ميان متغيرهاي پژوهش …………………………………………………………………………………………… 63
بخش دوم- پيشينه تجربي تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. 64
2-25) مطالعه تجربي انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………… 64
2-26) مطالعه تجربي انجام گرفته در خارج کشور ………………………………………………………………………… 65
2-27) جمع بندي و خلاصه فصل دوم ……………………………………………………………………………………….. 66
فصل سوم- متدولوژي پژوهش
3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-2) نوع تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-3) جامعه آماري …………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-3-1) روش نمونه گيري ……………………………………………………………………………………………………….. 69
3-4) روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 70
3-5) روايي و پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات …………………………………………………………………………… 71
3-6) روش تجزيه و تحليل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 72
3-7) جمع بندي فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………. 73
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها
4-1) توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي …………………………………………………………………………………… 75
4-2) آزمون کولموگروف- اسميرنوف: بررسي تست نرمال بودن متغيرها ………………………………………… 81
4-3) بررسي فرضيه هاي اصلي پژوهش ……………………………………………………………………………………… 82
4-4) بررسي فرضيه هاي فرعي پژوهش …………………………………………………………………………………….. 83
فصل پنجم- بحث، نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1) جمع بندي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 90
5-2) يافته هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 90
5-3) جمع بندي و تفسير يافته هاي پژوهش ………………………………………………………………………………. 92
5-4) محدوديت هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 93
5-4-1) محدوديت هاي در قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………… 93
5-4-2) محدوديت هاي اجرايي پژوهش …………………………………………………………………………………….. 93
5-5) پيشنهادهاي کاربردي مبتني بر تجارب پژوهش …………………………………………………………………….. 93
5-6) پيشنهادها پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 94
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 99
پيوست ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
چکيده انگليسي ……………………………………………………………………………………………………………………… 124
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): ابعاد توانمندسازي کارکنان از ديدگاه هاي مختلف انگيزشي و شناختي ……………………….. 16
جدول (2-2): مقايسه توانمندسازي در پارادايم قديم و جديد انگيزش ……………………………………………. 21
جدول (2-3): اهداف، دامنه، دلايل و روش هاي توانمندسازي ………………………………………………………. 32
جدول (2-4): طبقه بندي دارايي هاي نامشهود …………………………………………………………………………….. 43
جدول (2-5): گونه هاي طبقه بندي براي شناسايي مولفه هاي سرمايه فكري …………………………………… 44
جدول (4-1): توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت …………………………………………………………………….. 75
جدول (4-2): توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل ……………………………………………………………… 76
جدول (4-3): توزيع پاسخگويان بر حسب سن ……………………………………………………………………………. 77
جدول (4-4): توزيع پاسخگويان بر حسب درآمد ………………………………………………………………………… 78
جدول (4-5): توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه شغلي ………………………………………………………………… 79
جدول (4-6): توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات ………………………………………………………………….. 80
جدول (4-7): آزمون کولموگروف- اسميرنوف جهت برسي نرمال بودن متغيرها ……………………………… 81
جدول (4-8): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه اصلي پژوهش ………………………………………………. 82
جدول (4-9): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه اصلي پژوهش ……………………………………………….. 82
جدول (4-10): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه اول پزوهش ……………………………………………….. 83
جدول (4-11): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه دوم پژوهش ……………………………………………….. 84
جدول (4-12): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه سوم پزوهش ………………………………………………. 84
جدول (4-13): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه چهارم پژوهش ……………………………………………. 85
جدول (4-14): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه پنجم پژوهش ……………………………………………… 85
جدول (4-15): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه ششم پژوهش ……………………………………………… 86
جدول (4-16): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه هفتم پژوهش ………………………………………………. 87
جدول (4-17): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه هشتم پژوهش …………………………………………….. 87
جدول (4-18): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه نهم پزوهش ………………………………………………… 88
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (2-1): مدل توانمندي رواني در محيط کار ………………………………………………………………………… 24
نمودار (2-2): الگوي توانمندسازي فورد و فوتلر ………………………………………………………………………….. 27
نمودار (4-1): توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت ……………………………………………………………………… 75
نمودار (4-2): توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل ……………………………………………………………… 76
نمودار (4-3): توزيع پاسخگويان بر حسب سن ……………………………………………………………………………. 77
نمودار (4-4): توزيع پاسخگويان بر حسب درآمد ………………………………………………………………………… 78
نمودار (4-5): توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه شغلي ………………………………………………………………… 79
نمودار (4-6): توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات ………………………………………………………………….. 80
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1): مدل مفهومي پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 8
شکل (2-1): بعضي از انواع رفتارهاي شهروندي سازماني ……………………………………………………………… 36
شکل (2-2): ابعاد رفتار شهروندي سازماني …………………………………………………………………………………. 37
شكل (2-3): طرح ارزش اسكانديا ……………………………………………………………………………………………… 43
چکيده
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه بين توانمندسازي و رفتار

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید