دانلود پایان نامه

به ارتقاي آن ها پرداخته نشود زيرا جوانمردي از ويژگي هاي شخصيتي افراد بوده و تغيير و بهبود آن بسيار مشکل است. از اينرو بهتر است در فرايند کارمنديابي و استخدام، افرادي انتخاب شوند که داراي اين ويژگي باشند.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين نزاکت با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد؛ از اين رو پيشنهاد مي شود:
– ارزش هايي مانند وقت شناسي (استفاده از مديريت زمان) در انجام امور سازماني، تمايل به کسب داوطلبانه دانش شغلي به منظور توانايي بهتر تشويق و مورد حمايت قرار گيرد و تکنيک هايي مانند آموزش مديريت زمان که اکتسابي است به افراد آموزش داده شود.
ب- پيشنهادهايي به پژوهشگران آتي
مستند به بيان مسئله و نيز تحليل هاي ارائه شده در اين پايان نامه، موارد زير به عنوان توصيه هايي به منظور انجام تحقيقات آتي در ارتباط با موضوع پايان نامه حاضر مي تواند ارائه گردد:
1. در قالب پژوهش هايي جداگانه، تاثير ساير مولفه ها و عوامل بر روي مديريت سرمايه فکري شناسايي و در جهت بهبود آن برنامه ريزي شود.
2. علائم ديگر موثر بر مديريت سرمايه فکري نيز در ساير پژوهش ها شناسايي و ميزان همبستگي و ضريب تعيين آن ها محاسبه شود، تا بدين وسيله نقشه کامل عوامل موثر بر مديريت سرمايه فکري در سازمان همراه با درصد تاثيرگذاري يا همان ضريب تعيين آن ها، محاسبه و ترسيم گردد.
3. در پژوهش هاي آتي از مدلسازي معادلات ساختاري، خصوصا تحليل مسير و نرم افزار ليزرل براي تحليل داده هاي پژوهش استفاده شود.
4. مشابه کار انجام شده در اين پژوهش، ارتباط بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري در ساير بخش هاي عمومي بررسي گردد تا بدين وسيله در رابطه با تعميم ارتباط اين دو در کل بدنه بخش هاي عمومي، به نتايج کلي و عام تري دست يافت.
منابع و مآخذ
1. آقايار، س. (1382)، “توانمندسازي: روشي نوين در محيط رقابتي”، ماهنامه تدبير، شماره 135، صص 33-28.
2. آذر . عادل ، مومني . منصور ، (1387) ،” آمار و کاربرد آن در مديريت “، تهران : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني ( سمت ) ، جلد اول ، چاپ پانزدهم ، صص 1-304 .
3. اورعي يزداني، بدرالدين. مولودي، جمشيد. (1389)، “بررسي و مطالعه رابطه بين سرمايه فکري و عدالت سازماني (مطالعه موردي)”، پژوهش هاي مديريت، سال سوم، شماره دهم، صص 82-69.
4. احمدي، يعقوب؛ محمدي، اسعد؛ (1392)، “بررسي ارتباط ابعاد سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان گمرکات استان کردستان)”، علوم اجتماعي، سال هفتم، شماره 21.
5. اسعدي، مير محمد؛ تدافي، غزاله؛ شفيعي رودپشتي، ميثم، (1390)، “بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در کتابداران کتابخانه هاي عمومي (مورد: کتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد)”، کتابداري و اطلاع رساني، جلد 14، شماره 1.
6. انواري. علي اصغر، (1382)، “ارزيابي هاي مدل ها و روش هاي سنجش و ارزش گذاري سرمايه فكري شركت ها”، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 34.
7. بيگي. تورج، (1386)، “بررسي تطبيقي اثرات سرمايه فكري بر عملكرد سازماني صنعت بانكداري ايران در دو بخش دولتي و خصوصي”، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات دانشگاه بوعلي سينا.
8. بيك زاده. جعفر، پورمحمدي. فريده، (1389)، “سرمايه فكري در سازمان هاي هزاره سوم”، فصلنامه عصر كيفيت، دوره 18.
9. بهاري فر. علي، جواهري. مهدي، احمدي. علي اكبر، (1390)، “رفتار اخلاقي و رفتار شهروندي سازماني: تاثير ارزش هاي اخلاقي، عدالت و تعهد سازماني”، پژوهش هاي مديريت منابع انساني، دوره 1، شماره 1.
10. بهرامي، سوسن؛ رجايي پور، سعيد؛ يارمحمديان، محمدحسين؛ کاظمي، ايرج؛ (1389)، “رابطه چندگانه کارکردهاي مديريت راهبردي منابع انساني و سرمايه فکري در دانشگاه هاي دولتي استان اصفهان”، مطالعات مديريت راهبردي، شماره 4، صص 87-105.
11. بابايي، ع.ا. (1381)، “تواناسازي کارکنان: سرمايه گذاري بي جايگزين”، ماهنامه تدبير، شماره 169، صص 97-86.
12. بيگي نيا. عبدالرضا، سرداري. احمد، موسوي. مجيد، کياني. ابوالفضل، (1388)، “بررسي اثر توانمندسازي شناختي کارکنان بر عوامل اثرگذار بر بهره وري نيروي انساني”، صص 1-32.
13. پهلوانيان. حسين، (1391)، “سرمايه فكري دارايي پنهان براي برتري در رقابت”، ماهنامه مهندسي مديريت، دوره 5، شماره 46.
14. پورسلطاني زرندي، حسين؛ اميرجي نقندر، رامين؛ (1392)، “ارتباط تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهر مشهد در سال (1390)”، مديريت ورزشي، شماره 16، صص 127-147.
15. جعفري قوشچي، ب. (1380)، “راه هاي تواناسازي کارکنان”، ماهنامه تدبير، شماره 119، صص 39-36.
16. چوپاني. حيدر، خليلي. مجتبي، قاسمي. عقيل، (1391)، “بررسي رابطه بين سرمايه فكري با نوآوري سازماني(مطالعه موردي: شركت سهامي بيمه توسعه)”، ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، دوره 2، شماره 1.
17. حافظ نيا ، محمد رضا ، (1387) ،” مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني” ، تهران : (سمت) ، چاپ چهاردهم ، صص60-62 .
18. خاکي . غلامرضا ، (1379) ، “روش تحقيق در مديريت” ، تهران : دانشگاه آزاد اسلامي ؛ مرکز انتشارات علمي ، صص 1-402 .
19. خسروي پور. بهمن، موسوي. مرضيه، (1391)، “نقش آموزش و بهسازي در توانمندسازي نيروي انساني در سازمان”، ماهنامه کار و جامعه، شماره 143، صص 19-29.
20. خالصي، نادر. قادري، اعظم. خوشگام، معصومه. برهاني نژاد، وحيدرضا. طرسکي، مهدي. (1389)، “رابطه رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران: 1388″، مديريت سلامت، 13 (42).
21. خرازي، کمال؛ واعظي، مظفرالدين؛ جبلي سينکي، عبدالله؛ (1391)، “رابطه سرمايه اجتماعي با گرايش به رفتار شهروندي سازماني در دفتر مرکزي يک شرکت بيمه”، پژوهشنامه بيمه، سال بيست و هفتم، شماره 2، صص 159-171.
22. دعايي، حبيب اله؛ عزيزي، مرتضي؛ (1391)، “بررسي تاثير معنويت در کار بر رفتار شهروندي سازماني با تاکيد بر نقش واسط تعهد سازماني”، پژوهش نامه مديريت تحول، سال چهارم، شماره 8.
23. رضايي. فرزين، همتي. حسن، كارگر. بهرام، (1388)، “سرمايه فكري و عملكرد مبتني بر ارزش و سرمايه فكري”، صص 1-24.
24. رشيدي، محمد مهدي؛ حبيبي، معصومه؛ جعفري فارساني، جواد؛ (1389)، “رابطه بين سرمايه هاي فکري و قابليت يادگيري سازماني در موسسه مطالعات بين المللي انرژي”، فصلنامه مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، سال چهارم، شماره يازده.
25. زارعي متين. حسن، محمدي. قنبر، صنعتي. زينب، (1386)، “بررسي رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت و توانمندسازي كاركنان (در سازمان جهاد كشاورزي استان قم)”، فرهنگ مديريت، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص 87-116.
26. سکاران. اوما، (1388)، “روش هاي تحقيق در مديريت”، ترجمه: محمد صائبي، محمود شيرازي، تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، چاپ هفتم.
27. سامني. مهدي، (1390)، “توانمندسازي کارکنان و تاثير آن در سازمان”، ماهنامه اطلاعات علمي، سال 25، صص 55-70.
28. شجاعي. عبدالناصر، باغبانيان. مصطفي، (1388)، “بررسي ارتباط سرمايه فكري و عملكرد سازماني صنعت بانكداري ايران: مطالعه موردي استان كردستان”، فصلنامه مديريت صنعتي، سال چهارم، شماره 9.
29. شفيعا. محمدعلي، سهرابي. بابك، رئيسي. ايمان، ميرزايي. سميه، (1388)، “مدلي براي سنجش تحليلي مولفه هاي سرمايه فكري”، كنفرانس بين المللي مديريت.
30. عبدالهي. بيژن، نوه ابراهيم. عبدالرحيم، (1385)، “توانمندسازي کارکنان کليد طلايي مديريت منابع انساني”، تهران، نشر ويرايش، چاپ اول.
31. عبدالهي. بيژن، (1384)، “توانمندسازي روانشناختي کارکنان”، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 36، صص 37-61.
32. عباسي. ابراهيم، (1389)، “بررسي تاثير كارايي عناصر سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركتها در بورس تهران”، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 60.
33. فرهنگي، علي اکبر؛ اسکندري، مجتبي؛ (1382)، “معرفي توانمندسازي در مديريت و الگوهاي آن”، مطالعات مديريت، شماره 39 و 40، صص 99-121.
34. فطرس. محمدحسن، (1388)، “الگوهاي اندازه گيري سرمايه فكري با نگاهي به بخش خدمات”، ماهنامه تدبير، شماره 203.
35. قليچ لي. بهروز، مشبكي. اصغر، (1385)، “نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه فكري سازمان (مطالعه دو شركت خودرو ساز ايراني)”، فصلنامه دانش مديريت، سال 19، شماره 75، صص 125-147.
36. قرباني زاده، وجه اله؛ خالقي نيا، شيرين؛ (1388)، “نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي کارکنان”، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين، سال اول، شماره 2، صص 85-105.
37. گرجي. شهلا، (1389)، “عوامل موثر بر توانمندسازي مهارتي و حرفه اي کشاورزان در شهرستان اهواز”، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر.
38. موغلي. عليرضا، حسن پور. اکبر، حسن پور. محمد، (1388)، “بررسي ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران”، نشريه مديريت دولتي، دوره 1، شماره 2، صص 119-132.
39. ميري، عبدالرضا؛ سبزيکاران، اسماعيل؛ رضايي، حسين؛ (1391)، “رابطه رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي کارکنان شرکت تامين قطعات ايران خودرو”، فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات مديريت، سال بيست و دوم، شماره 67، صص 155-177.
40. مشايخ. شهناز، آدم پيرا. سعيده، عابد. آمنه، (1390)، “تاثير سرمايه فكري بر شاخص هاي عملكردي شركتها”، پژوهش حسابداري، شماره 2.
41. مظلومي. نادر، دادوند. سارا، (1391)، “شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در كسب مزيت رقابتي شركتهاي بيمه”، پژوهشنامه بيمه، دوره 27.
42. مشبکي، اصغر. قليچ لي، بهروز. (1386)، “مزيت رقابتي: تبيين نقش سرمايه فکري و سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي دو شرکت خودروساز ايراني)”، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 11، شماره 3.
43. ميركمالي. محمد، ظهور پرونده. وجيهه، “مديريت سرمايه فكري ضرورتي براي سازمان هاي عصر دانايي محور”، پيام مديريت، شماره 28، صص 81-105.
44. مدهوشي. مهرداد، (1388)، “سنجش سرمايه فكري و بررسي رابطه آن با بازده مالي شركت ها”، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، دوره 16، شماره 4.
45. نيستاني. محمدرضا، چوپاني. حيدر، غلام زاده. حجت، زارع. مجتبي، (1391)، “بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين با توانمندسازي كاركنان كوير تاير بيرجند”، فصلنامه مديريت صنعتي، سال هفتم، شماره 20.
46. نوروزي. مجتبي، (1384)، “توانمندسازي کارکنان”، کنترولر، شماره 19، صص 78-102.
47. وتن، د.؛ کمرون، ک. ا. (1383)، “تواناسازي و تعويض اختيار”، ترجمه بدرالدين اورعي يزداني، تهران: نشر موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.
48. Andriessen, D., (2004), “Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method for the Valuation of Intangibles”, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, (2004).
49. Appelbaum S, Bartolomucci N, Beaumier E, Boulanger J, Corrigan R, Dore I, Girard C, Serroni C, (2004), “organizational citizenship behavior: a case study of culture” , leadership and trust, management decision, 42, 1, 13-40.
50. Andrews. P.H. & Herschel, R.T. & Baird, J.E. (1997). “Organizational Communication: Empowerment in a Technological Society”, A.I.T.B.S Publishers & Distributors (INDPA).
51. Bienstock, C. C., De Moranville, C.W., and

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید